Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm, chuyến đi của giấc mơ??