stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1135
  [created_approved] => 2018-09-20 16:30:00
  [blog_title] => ĐÀ LẠT NƠI CHO NHỮNG KẺ MỘNG MƠ
  [albums] => 17544,17545,17546,17547,17548,17549,17550,17551,17552,17553,17554,17555,17556,17557,17558,17559,17560,17561,17562,17563,17564,17565,17566,17567,17568,17569,17570,17571,17572,17573,17574,17575,17576,17577,17619,17620,17621,17622,17623,17624,17625,17626,17627,17628,17629,17630,17631,17632,17633,17634,17635,17636,17637,17638,17639,17640,17641,17642,17643,17644,17645,17646,17647,17648,17649,17650,17651,17652,17653,17654|87bd434b396489c1f01a798c21bb8ffa.jpg,e673a19cfba648028b5cce5167ab0361.jpg,62b4802041ce13aa1f9133fb6505cf6d.jpg,e62418be0228fd06fee1025d97f61a2f.jpg,7a53fb9a0a9fd693566eff16f25522ee.jpg,d19ae8a70ea1aa678bda5c97dd21b70d.jpg,138dfba3c3bc7990481da0efdadafbb8.jpg,fbf28bb3c62b7f97efb4c647d443b259.jpg,41c5ecb2043251cca98e927efbf80d26.jpg,5d2b8167ec1a7b719e35536ec6b23aa0.jpg,b01196d5b4916582a55e95d69c30ca05.jpg,8c2c22e0edb2398ae4a2567bef9b6a1f.jpg,ef03aeab91bb8109214bcd7c0efdb6cf.jpg,179343b2e3b5939d7e49101c5c865d1d.jpg,3923874181f71208fb20333fa4b5dadc.jpg,237024be3e1ac75ddae1d1d89841dbb5.jpg,239d0a9d47ca6bc2324253cce55bffc8.jpg,2685f250fc2a594bb065c39efe9fb031.jpg,cf689256c7ec645826f4db0601b3c563.jpg,915c903a90f2832304416a21b8eb4ed0.jpg,bf2025d9a06c55e9515359c4d97eca08.jpg,df52494da8ce9ffabefa6236664ffaea.jpg,6eb1b23b609d4e36672096539b906bc0.jpg,db794b85bfa6b35bf0e5f0332c549c92.jpg,b389f9f1f134fa6bf6196886b40b82be.jpg,d8714285bfd74cba1256f4f8127f60ad.jpg,597448040ba8607e894830196a452dab.jpg,699cf23f7f03e06ab60ee02d5b6bb259.jpg,f8fd75fa16bc1772ca5ad03d2d42b95b.jpg,5742a29a8fdf81e210e680535bc99a03.jpg,0a4dd513526c8d17eb1c079c9682966d.jpg,210d9c6df2bcc4915639c0516a816b80.jpg,e29aed52b3e26903e16472d3cbb29146.jpg,0407fb222ff041dd74f3bf871cd4b972.jpg,77627fde8a2f58c4baf94e837d1cac1a.jpg,288261f29ae25777a2b2ce3d53660553.jpg,5c296518fdc794ae146de45d2c7615ef.jpg,20cfb8368512c2f1c0114f7d9b5d03e0.jpg,dd685057d78d2dec1908e2ee7bb07852.jpg,34c74ca1caf4ac907a018f53bad8ae0c.jpg,1056a8c1631d7dd16639bd073bc2545f.jpg,09acb81d491f9054d1ca67348341f166.jpg,779d1b3f5d27d21d14e0d747568f76e3.jpg,f609b35b26d4ed9e25a965c996f94e1a.jpg,94258476857196e59344e01ac16cc9d9.jpg,4b068d63a574afc31c99cb31b77ac263.jpg,7634f0de64369e669d5a04eec11f19f7.jpg,26ebecbc1ff1bf57c52a18ab0ec711b1.jpg,83529871096cdff6c82b10bd00843058.jpg,241fd07722dc9ecb1a3fc987dffc058d.jpg,7a7158cd41c56aae5b976b6687574a3e.jpg,91e25ea7eb5a88292be36818e8f048d1.jpg,af0e26027165fdff3c0e0f16c49b7a8c.jpg,874306ba054cbe19a1e7a66491ea93e0.jpg,c46d0a7978ff2880607e741cf264ece2.jpg,bff140b1aeaff27b72a8238aa76aff8f.jpg,038cf39d6b711d7d5167f6092b903173.jpg,6c15f1cc8d499ae56237fd88f2ed9a30.jpg,8b949de3bb0db69e51cf5e198afabe33.jpg,797217148caa47c975e60c54344938e8.jpg,3c85109ed30bb264db98d55b4a4aca48.jpg,601ad1d9dc9727c7efff26025b372724.jpg,bfecedddfc346829ac5448cdf74b59fc.jpg,e4ea538217e985f3f66e71571f5a1bfe.jpg,f6d141d2ec214bf1f213365f9029b4ca.jpg,31891fad72f92608613a94d57b9f93f9.jpg,7028b2521f6198e315bec7688ab9419b.jpg,e30e48e3822dcd9134b21676bab61fe4.jpg,4883c2ab18a0f95fdf7790cd00084132.jpg,954a9928c986b33649510ffb0f19346d.jpg|public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 130,139,148,149|du-lich,da-lat,du-lich-kham-pha,du-lich-trai-nghiem|du lịch,Đà Lạt,du lịch khám phá,du lịch trải nghiệm
  [blog_updated] => 2019-05-31 16:21:57
  [blog_created] => 2018-09-20 01:55:52
  [categorys] => 100|viet-nam|Việt Nam
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/dd6eeda4e12ec803801fb7f862b291844910376a.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => seeyang.chan9777
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Ở nơi hoa hồng không bao giờ tàn phai, tình yêu là vĩnh cửu....
  [blog_slug] => da-lat-noi-cho-nhung-ke-mong-mo
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 8
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Ai đ&oacute; đ&atilde; từng n&oacute;i với t&ocirc;i về Đ&agrave; Lạt như thế, v&agrave; t&ocirc;i tin điều đ&oacute;. Đ&agrave; Lạt l&uacute;c n&agrave;o cũng kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh vẻ trầm buồn, tĩnh lặng. Nhưng Đ&agrave; Lạt lu&ocirc;n nồng n&agrave;n ch&agrave;o đ&oacute;n tất cả du kh&aacute;ch bằng những đo&aacute; hoa rực rỡ tr&ecirc;n khắp nẻo đường.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>S&aacute;ng nay thức dậy thấy trời &acirc;m u, gi&oacute; thổi x&agrave;o xạc lướt qua l&agrave;n da lạnh buốt. L&ograve;ng n&agrave;y lại nhớ về Đ&agrave; Lạt, th&agrave;nh phố gi&agrave;nh cho những người mộng mơ, xin ph&eacute;p gửi trọn t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; nỗi nhớ n&agrave;y v&agrave;o từng chiếc l&aacute; kim xanh mướt đang rơi rụng đầy tr&ecirc;n đất.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ, t&ocirc;i đ&atilde; đem l&ograve;ng y&ecirc;u th&agrave;nh phố n&agrave;y, từ ngọn cỏ, đồi th&ocirc;ng đến những nụ cười gi&ograve;n tan của người d&acirc;n địa phương. Đ&agrave; Lạt lu&ocirc;n đẹp đẽ đến lạ k&igrave;.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="78f59eca-6b1d-99a6-3c05-9401ec28318e"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="78f59eca-6b1d-99a6-3c05-9401ec28318e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="87bd434b396489c1f01a798c21bb8ffa.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/87bd434b396489c1f01a798c21bb8ffa.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/87bd434b396489c1f01a798c21bb8ffa.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3152061241" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2ce938fa-d1f9-7ab3-f2e1-4f9022ce5c8c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/87bd434b396489c1f01a798c21bb8ffa.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="78f59eca-6b1d-99a6-3c05-9401ec28318e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e673a19cfba648028b5cce5167ab0361.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e673a19cfba648028b5cce5167ab0361.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e673a19cfba648028b5cce5167ab0361.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4031497737" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="ed130454-56d3-9970-71e0-e0e767191d81" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e673a19cfba648028b5cce5167ab0361.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="78f59eca-6b1d-99a6-3c05-9401ec28318e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="62b4802041ce13aa1f9133fb6505cf6d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/62b4802041ce13aa1f9133fb6505cf6d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/62b4802041ce13aa1f9133fb6505cf6d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2827537880" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6879ae23-3034-d1fa-b0b7-5f1c05495d9d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/62b4802041ce13aa1f9133fb6505cf6d.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="78f59eca-6b1d-99a6-3c05-9401ec28318e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e62418be0228fd06fee1025d97f61a2f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e62418be0228fd06fee1025d97f61a2f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e62418be0228fd06fee1025d97f61a2f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2947396144" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3a0bf5b3-fac7-503e-300a-187f6c09fca4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e62418be0228fd06fee1025d97f61a2f.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> <p> </p> </div> </div> </div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/thanhduy12347906/post/homestay-ca-doi-cuc-xin-cuc-chat-cho-ngay-cuoi-tuan-lang-thang-da-lat-3635">Homestay &quot;C&aacute; Đ&oacute;i&quot; cực xịn cực chất cho ng&agrave;y cuối tuần lang thang Đ&agrave; Lạt</a></li> </ul> <div>⭕️ Đ&Agrave; LẠT M&Ugrave;A N&Agrave;O CŨNG ĐẸP.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Đ&agrave; Lạt gần như m&ugrave;a n&agrave;o cũng mang một vẻ đẹp ri&ecirc;ng, mỗi m&ugrave;a lại hấp dẫn người ta theo một c&aacute;ch ri&ecirc;ng biệt.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Th&aacute;ng 2 - 4: Đ&acirc;y l&agrave; th&aacute;ng m&agrave; Đ&agrave; Lạt kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh sự rực rỡ của ng&agrave;n hoa, l&agrave; thời điểm th&iacute;ch hợp để đến thăm th&uacute; nơi n&agrave;y, thời tiết se lạnh, kh&ocirc;ng c&oacute; mưa, lại c&oacute; nắng đủ ấm k&egrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="6cd1eb50-6ed7-fbd6-7940-5eb9649ed286"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd1eb50-6ed7-fbd6-7940-5eb9649ed286" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7a53fb9a0a9fd693566eff16f25522ee.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7a53fb9a0a9fd693566eff16f25522ee.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7a53fb9a0a9fd693566eff16f25522ee.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1852181804" h="959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7a1301b0-3f25-2030-639b-2a2960b67c1d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7a53fb9a0a9fd693566eff16f25522ee.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd1eb50-6ed7-fbd6-7940-5eb9649ed286" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d19ae8a70ea1aa678bda5c97dd21b70d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/d19ae8a70ea1aa678bda5c97dd21b70d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/d19ae8a70ea1aa678bda5c97dd21b70d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3706038964" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="40cc83cf-755b-f833-1cba-cd6452dd1114" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/d19ae8a70ea1aa678bda5c97dd21b70d.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd1eb50-6ed7-fbd6-7940-5eb9649ed286" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="138dfba3c3bc7990481da0efdadafbb8.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/138dfba3c3bc7990481da0efdadafbb8.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/138dfba3c3bc7990481da0efdadafbb8.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2198524266" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1d02b8a6-07f7-a6ac-1f91-0e8117986718" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/138dfba3c3bc7990481da0efdadafbb8.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Mùa Mai Anh Đào Năm Ấy</div> </div> </div> <div>Th&aacute;ng 5 - 8: M&ugrave;a n&agrave;y Đ&agrave; Lạt buồn lắm, trời cứ mưa ho&agrave;i. Những kẻ mộng mơ như m&igrave;nh khi đến Đ&agrave; Lạt thời gian n&agrave;y thường sẽ quấn chăn, nh&acirc;m nhi ly ca cao n&oacute;ng, nh&igrave;n ra cửa sổ lấm tấm mưa, đeo chiếc headphone l&ecirc;n tai, nghe những bản t&igrave;nh ca buồn...</div> <div>&nbsp;</div> <div>Th&aacute;ng 9 - 1: Thời gian n&agrave;y, Đ&agrave; Lạt lạnh dần, sương m&ugrave; bao phủ đồi n&uacute;i, đặc biệt v&agrave;o th&aacute;ng 12, khi kh&ocirc;ng khi lễ hội đến gần, khắp th&agrave;nh phố sẽ được trang ho&agrave;ng những b&oacute;ng đ&egrave;n nhấp nh&aacute;y, s&aacute;ng rực trong đ&ecirc;m đ&ocirc;ng, l&atilde;ng mạn v&ocirc; c&ugrave;ng.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="0c84be3e-b73b-82d0-2f88-061952e96efc"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c84be3e-b73b-82d0-2f88-061952e96efc" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="fbf28bb3c62b7f97efb4c647d443b259.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/fbf28bb3c62b7f97efb4c647d443b259.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/fbf28bb3c62b7f97efb4c647d443b259.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1207981632" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fcf963a4-1936-f725-d4be-04f16ccc4409" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/fbf28bb3c62b7f97efb4c647d443b259.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c84be3e-b73b-82d0-2f88-061952e96efc" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="41c5ecb2043251cca98e927efbf80d26.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/41c5ecb2043251cca98e927efbf80d26.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/41c5ecb2043251cca98e927efbf80d26.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1302673023" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8f78f263-9040-a4da-943d-6a9e1185a8d7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/41c5ecb2043251cca98e927efbf80d26.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c84be3e-b73b-82d0-2f88-061952e96efc" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5d2b8167ec1a7b719e35536ec6b23aa0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5d2b8167ec1a7b719e35536ec6b23aa0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5d2b8167ec1a7b719e35536ec6b23aa0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="933940252" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="99a5cac0-e670-e1eb-e1b6-386bfe4e1ffa" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5d2b8167ec1a7b719e35536ec6b23aa0.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hãy Cứ Tựa Vào Vai Em</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>⭕️ ĐẾN Đ&Agrave; LẠT BẰNG C&Aacute;CH N&Agrave;O CŨNG DỄ.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Đến b&acirc;y giờ, việc đến thăm Đ&agrave; Lạt v&ocirc; c&ugrave;ng dễ d&agrave;ng, với 1h bay hay 6h đi &ocirc;t&ocirc; buổi tối (ngủ một giấc) l&agrave; c&oacute; thể đến Đ&agrave; Lạt.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Thậm ch&iacute; c&oacute; những cuối tuần m&igrave;nh &quot;bỏ trốn&quot; đến Đ&agrave; Lạt ăn - ngủ - relax để c&oacute; thể bắt đầu một tuần l&agrave;m việc mới rất dễ d&agrave;ng, kh&ocirc;ng mất qu&aacute; nhiều thời gian.</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/10159883518934642821/post/da-lat-thang-4-ngay-tro-lai-3438">Đ&agrave; Lạt - Th&aacute;ng 4, ng&agrave;y trở lại...</a></li> </ul> <div>⭕️ ĐẾN Đ&Agrave; LẠT Ở Đ&Acirc;U CŨNG ĐẸP.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Đ&agrave; Lạt c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; nghỉ với đủ mọi mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau t&ugrave;y v&agrave;o nhu cầu. Th&ocirc;ng thường đi Đ&agrave; Lạt mọi người thường chọn những nơi gần trung t&acirc;m, gần chợ để tiện đi tham quan v&agrave; ăn uống.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="2bc2033e-2823-61bf-d3f8-f933ebfbd1bd"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2bc2033e-2823-61bf-d3f8-f933ebfbd1bd" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b01196d5b4916582a55e95d69c30ca05.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/b01196d5b4916582a55e95d69c30ca05.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/b01196d5b4916582a55e95d69c30ca05.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="44089576" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c9999621-c4b6-58b9-84ab-a2134789ba4c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/b01196d5b4916582a55e95d69c30ca05.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2bc2033e-2823-61bf-d3f8-f933ebfbd1bd" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8c2c22e0edb2398ae4a2567bef9b6a1f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/8c2c22e0edb2398ae4a2567bef9b6a1f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/8c2c22e0edb2398ae4a2567bef9b6a1f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1714919492" h="959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6b212d9c-0481-e7b5-48ab-f7cffaa7e808" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/8c2c22e0edb2398ae4a2567bef9b6a1f.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2bc2033e-2823-61bf-d3f8-f933ebfbd1bd" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ef03aeab91bb8109214bcd7c0efdb6cf.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ef03aeab91bb8109214bcd7c0efdb6cf.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ef03aeab91bb8109214bcd7c0efdb6cf.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3713333316" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a54e0f91-0a1c-48f9-2b17-e64408488f89" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ef03aeab91bb8109214bcd7c0efdb6cf.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Nhưng m&igrave;nh nghĩ thử một lần ở ngoại &ocirc;, hay resort n&agrave;o đ&oacute; ở Đ&agrave; Lạt, để cảm nhận sự y&ecirc;n b&igrave;nh trong sương sớm, n&eacute;t trong trẻo của bầu trời đầy nắng v&agrave;ng rực rỡ...</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/hellyng12124416/post/5-diem-check-in-ao-nhat-tai-da-lat-2731">5 điểm check-in &quot;ảo&quot; nhất tại Đ&agrave; Lạt</a></li> </ul> <div>⭕️ ĐẾN Đ&Agrave; LẠT CHỤP ẢNH Ở Đ&Acirc;U CŨNG XINH.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ch&ugrave;a Linh Phước&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>C&aacute;ch trung t&acirc;m trung t&acirc;m TP. Đ&agrave; Lạt 8km theo quốc lộ 20, ch&ugrave;a Linh Phước nằm uy nghi tại số 120 đường Tự Phước, Trại M&aacute;t, P.12. Ng&ocirc;i ch&ugrave;a n&agrave;y c&oacute; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; ch&ugrave;a &ldquo;ve chai&rdquo; bởi trong s&acirc;n ch&ugrave;a c&oacute; con rồng d&agrave;i 49 m&eacute;t được trang tr&iacute; bề mặt bằng cả chục ng&agrave;n vỏ chai.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="e31c22ad-3b2f-13fb-83f9-da78cd2ac717"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e31c22ad-3b2f-13fb-83f9-da78cd2ac717" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="179343b2e3b5939d7e49101c5c865d1d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/179343b2e3b5939d7e49101c5c865d1d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/179343b2e3b5939d7e49101c5c865d1d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3272192532" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="44bd9d9f-e074-675e-b2aa-516a4e9ed01e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/179343b2e3b5939d7e49101c5c865d1d.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e31c22ad-3b2f-13fb-83f9-da78cd2ac717" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3923874181f71208fb20333fa4b5dadc.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3923874181f71208fb20333fa4b5dadc.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3923874181f71208fb20333fa4b5dadc.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3554684610" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3e5f6b67-b54b-29dc-cf0d-8ca85acb93af" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3923874181f71208fb20333fa4b5dadc.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e31c22ad-3b2f-13fb-83f9-da78cd2ac717" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="237024be3e1ac75ddae1d1d89841dbb5.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/237024be3e1ac75ddae1d1d89841dbb5.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/237024be3e1ac75ddae1d1d89841dbb5.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3897296336" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="51449850-88c7-dcd6-c45c-cb6abd5c04b1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/237024be3e1ac75ddae1d1d89841dbb5.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e31c22ad-3b2f-13fb-83f9-da78cd2ac717" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="239d0a9d47ca6bc2324253cce55bffc8.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/239d0a9d47ca6bc2324253cce55bffc8.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/239d0a9d47ca6bc2324253cce55bffc8.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3940873050" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="593d38a9-6abe-290f-5634-3913212fc1de" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/239d0a9d47ca6bc2324253cce55bffc8.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e31c22ad-3b2f-13fb-83f9-da78cd2ac717" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="2685f250fc2a594bb065c39efe9fb031.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2685f250fc2a594bb065c39efe9fb031.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2685f250fc2a594bb065c39efe9fb031.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4167574128" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6a8e1a46-8f4c-d353-bf83-1ae4252803c4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2685f250fc2a594bb065c39efe9fb031.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Chùa Ve Chai</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Đồi Ch&egrave; Cầu Đất</div> <div>&nbsp;</div> <div>Đồi ch&egrave; Cầu Đất l&agrave; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c của doanh nghiệp ch&egrave; Cầu Đất Farm, nằm ở th&ocirc;n Trường Thọ, x&atilde; Xu&acirc;n Trường, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt tầm 20 km.</div> <div>Nơi đ&acirc;y c&oacute; v&ocirc; v&agrave;n g&oacute;c chụp. Kh&ocirc;ng gian bao la rộng lớn, bạn kh&ocirc;ng cần phải n&eacute; &quot;r&aacute;c&quot; khi bấm m&aacute;y. Điều tuyệt vời nữa l&agrave; nơi đ&acirc;y ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="07af31d0-bb8d-87cf-14f7-d9a8f5e7fef7"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="07af31d0-bb8d-87cf-14f7-d9a8f5e7fef7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="cf689256c7ec645826f4db0601b3c563.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cf689256c7ec645826f4db0601b3c563.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cf689256c7ec645826f4db0601b3c563.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="163360070" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="62834a62-94bd-7a4c-05e6-298d1205fd22" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cf689256c7ec645826f4db0601b3c563.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="07af31d0-bb8d-87cf-14f7-d9a8f5e7fef7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="915c903a90f2832304416a21b8eb4ed0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/915c903a90f2832304416a21b8eb4ed0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/915c903a90f2832304416a21b8eb4ed0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2336937142" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1cf5feca-bdbd-b21b-2198-3baccdee687d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/915c903a90f2832304416a21b8eb4ed0.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="07af31d0-bb8d-87cf-14f7-d9a8f5e7fef7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="bf2025d9a06c55e9515359c4d97eca08.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/bf2025d9a06c55e9515359c4d97eca08.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/bf2025d9a06c55e9515359c4d97eca08.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1039453383" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7b5515fc-bb24-c5a3-7b36-f57500f7a540" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/bf2025d9a06c55e9515359c4d97eca08.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"><strong>Đồi chè Cầu Đất</strong></div> </div> </div> <div>Viện sinh học T&acirc;y Nguy&ecirc;n</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tọa lạc tr&ecirc;n ngọn đồi T&ugrave;ng L&acirc;m ph&iacute;a bắc th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt. To&agrave;n thể c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ k&iacute;nh v&agrave; xinh đẹp n&agrave;y được x&acirc;y dựng từ năm 1950, trước đ&acirc;y t&ograve;a n&agrave;y n&agrave;y l&agrave; một tu viện thuộc d&ograve;ng ch&uacute;a cứu thế của Việt Nam, sau giải ph&oacute;ng t&ograve;a nh&agrave; được trưng dụng cho việc nghi&ecirc;n cứu v&agrave; trưng b&agrave;y c&aacute;c mẫu vật sinh học khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Viện Sinh Học T&acirc;y Nguy&ecirc;n tại Đ&agrave; Lạt</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/lehuy24693023/post/thi-tran-nobi-khu-homestay-moi-toanh-danh-thuc-ky-uc-tuoi-tho-cua-hang-trieu-fan-doraemon-3406">Thị trấn NOBI - khu homestay mới toanh đ&aacute;nh thức k&yacute; ức tuổi thơ của h&agrave;ng triệu fan Doraemon</a></li> </ul> <div><strong>Nh&agrave; Thờ Con G&agrave;</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Nh&agrave; thờ con g&agrave; ở Đ&agrave; Lạt nằm tr&ecirc;n đường Trần Ph&uacute; c&ograve;n được gọi t&ecirc;n gọi kh&aacute;ch l&agrave; Nh&agrave; thờ Ch&aacute;nh T&ograve;a. Nơi đ&acirc;y tập trung rất nhiều kh&aacute;ch sạn nổi tiếng như Novotel, Sammy&hellip;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nh&agrave; thờ Con g&agrave; l&agrave; một trong những kiến tr&uacute;c cổ xưa ti&ecirc;u biểu c&ograve;n x&oacute;t lại từ thời Ph&aacute;p thuộc. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nh&agrave; thờ lớn nhất của Đ&agrave; Lạt. Sở dĩ nh&agrave; thờ c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; con g&agrave; v&igrave; tr&ecirc;n đỉnh th&aacute;p chu&ocirc;ng c&oacute; tượng một con g&agrave; lớn.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="d6729428-e708-8242-1aa8-11f54e4634db"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d6729428-e708-8242-1aa8-11f54e4634db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="df52494da8ce9ffabefa6236664ffaea.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/df52494da8ce9ffabefa6236664ffaea.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/df52494da8ce9ffabefa6236664ffaea.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="537652860" h="959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="e58bd1e4-55c1-dc26-b9a4-60d5caffef7e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/df52494da8ce9ffabefa6236664ffaea.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d6729428-e708-8242-1aa8-11f54e4634db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6eb1b23b609d4e36672096539b906bc0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/6eb1b23b609d4e36672096539b906bc0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/6eb1b23b609d4e36672096539b906bc0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3294815090" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="603eae46-a509-a54a-8782-63995950c9e8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/6eb1b23b609d4e36672096539b906bc0.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d6729428-e708-8242-1aa8-11f54e4634db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="db794b85bfa6b35bf0e5f0332c549c92.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/db794b85bfa6b35bf0e5f0332c549c92.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/db794b85bfa6b35bf0e5f0332c549c92.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3322075826" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1af9230d-bdf7-9b05-c089-d671be4340ef" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/db794b85bfa6b35bf0e5f0332c549c92.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d6729428-e708-8242-1aa8-11f54e4634db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b389f9f1f134fa6bf6196886b40b82be.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/b389f9f1f134fa6bf6196886b40b82be.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/b389f9f1f134fa6bf6196886b40b82be.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2452534669" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0d9d1c1d-c630-8477-82a0-6bee9e5993b2" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/b389f9f1f134fa6bf6196886b40b82be.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d6729428-e708-8242-1aa8-11f54e4634db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d8714285bfd74cba1256f4f8127f60ad.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/d8714285bfd74cba1256f4f8127f60ad.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/d8714285bfd74cba1256f4f8127f60ad.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2764501190" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1d003946-593f-1338-66e9-3639d0797d36" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/d8714285bfd74cba1256f4f8127f60ad.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Nhà Thờ Con Gà</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Nh&agrave; D&ograve;ng Bỏ Hoang</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nh&agrave; nguyện d&ograve;ng Franciscaines tr&ecirc;n đường H&ugrave;ng Vương đ&atilde; bị bỏ hoang v&agrave;i thập kỷ. Lớp bụi thời gian bao phủ tr&ecirc;n những &ocirc; cửa k&iacute;nh vỡ vụn, h&agrave;nh lang u tối đầy cỏ dại.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nh&agrave; nguyện nằm tr&ecirc;n một quả đồi nhỏ, bao bọc bởi trong h&agrave;ng th&ocirc;ng xanh mướt. Lối kiến tr&uacute;c xưa cũ khiến những người đến đ&acirc;y ngỡ như đang lạc v&agrave;o thời Trung cổ.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="40bc1acc-e9fb-c131-79c2-f586af617b4d"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="40bc1acc-e9fb-c131-79c2-f586af617b4d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="597448040ba8607e894830196a452dab.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/597448040ba8607e894830196a452dab.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/597448040ba8607e894830196a452dab.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2361047688" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="81796d9e-5b81-028d-8806-1900f9eb9103" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/597448040ba8607e894830196a452dab.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="40bc1acc-e9fb-c131-79c2-f586af617b4d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="699cf23f7f03e06ab60ee02d5b6bb259.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/699cf23f7f03e06ab60ee02d5b6bb259.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/699cf23f7f03e06ab60ee02d5b6bb259.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3523802500" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="de372cb8-23d2-1521-8c89-5341918a9547" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/699cf23f7f03e06ab60ee02d5b6bb259.jpg" w="959" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="40bc1acc-e9fb-c131-79c2-f586af617b4d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f8fd75fa16bc1772ca5ad03d2d42b95b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f8fd75fa16bc1772ca5ad03d2d42b95b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f8fd75fa16bc1772ca5ad03d2d42b95b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1865257676" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c38680ce-6646-bfaa-9ab1-3e64c772b042" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f8fd75fa16bc1772ca5ad03d2d42b95b.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="40bc1acc-e9fb-c131-79c2-f586af617b4d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5742a29a8fdf81e210e680535bc99a03.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5742a29a8fdf81e210e680535bc99a03.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5742a29a8fdf81e210e680535bc99a03.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1919111924" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a16951d4-6649-c82a-8454-28f097ab05c5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5742a29a8fdf81e210e680535bc99a03.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Tu viện&nbsp;</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Homestay Wilder Nest</div> <div>&nbsp;</div> <div>Homestay nằm tr&ecirc;n một ngọn đồi y&ecirc;n tĩnh, dưới ch&acirc;n đ&egrave;o Prenn, t&aacute;ch biệt với th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố khoảng 7km.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="df720cee-f15d-4893-dfb0-21ed156900e8"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="df720cee-f15d-4893-dfb0-21ed156900e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0a4dd513526c8d17eb1c079c9682966d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0a4dd513526c8d17eb1c079c9682966d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0a4dd513526c8d17eb1c079c9682966d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="117125115" h="959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="b96b8390-18cc-e30b-3490-5ba230234c9e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0a4dd513526c8d17eb1c079c9682966d.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="df720cee-f15d-4893-dfb0-21ed156900e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="210d9c6df2bcc4915639c0516a816b80.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/210d9c6df2bcc4915639c0516a816b80.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/210d9c6df2bcc4915639c0516a816b80.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1248771830" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="607d6e5b-485b-30f5-f81e-23eb7c997bdd" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/210d9c6df2bcc4915639c0516a816b80.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="df720cee-f15d-4893-dfb0-21ed156900e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e29aed52b3e26903e16472d3cbb29146.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e29aed52b3e26903e16472d3cbb29146.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e29aed52b3e26903e16472d3cbb29146.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1036030999" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d4bff475-a9db-002d-36da-b1ed6fc0c140" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e29aed52b3e26903e16472d3cbb29146.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="df720cee-f15d-4893-dfb0-21ed156900e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0407fb222ff041dd74f3bf871cd4b972.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0407fb222ff041dd74f3bf871cd4b972.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0407fb222ff041dd74f3bf871cd4b972.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2394289776" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2fd85ce7-3a28-b864-6c98-72d8f4801a87" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0407fb222ff041dd74f3bf871cd4b972.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Homestay Wilder Nest</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Secret Garden Đ&agrave; Lạt&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Đường đến phim trường Secret Garden kh&ocirc;ng qu&aacute; phức tạp v&agrave; kh&oacute; khăn, v&igrave; phim trường nằm đối diện với đường hầm đi&ecirc;u khắc. Đến đường hầm đi&ecirc;u khắc bạn rẽ phải gửi xe v&agrave; đi thẳng theo lối m&ograve;n xuống hồ, bạn sẽ nh&igrave;n thấy đường phim trường xinh xắn của ch&uacute;ng ta nh&eacute;. Nếu t&iacute;nh từ chợ Đ&agrave; Lạt đến Secret Garden th&igrave; c&aacute;ch khoảng hơn 13 km.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Chỉ với 50.000 VND / v&eacute; v&agrave;o cổng, bạn sẽ c&oacute; kh&aacute; nhiều bức h&igrave;nh sống ảo cực chất bao đẹp. Tr&ecirc;n đường đi tới Secret Garden Đ&agrave; Lạt cũng c&oacute; rất rất nhiều cảnh để bạn tha hồ sống ảo.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="473d63b2-6a90-553c-a94b-74e4b9586e68"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="473d63b2-6a90-553c-a94b-74e4b9586e68" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="20cfb8368512c2f1c0114f7d9b5d03e0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/20cfb8368512c2f1c0114f7d9b5d03e0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/20cfb8368512c2f1c0114f7d9b5d03e0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2830220725" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="786346a6-a268-5505-96e2-d78578aaf514" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/20cfb8368512c2f1c0114f7d9b5d03e0.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="473d63b2-6a90-553c-a94b-74e4b9586e68" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="288261f29ae25777a2b2ce3d53660553.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/288261f29ae25777a2b2ce3d53660553.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/288261f29ae25777a2b2ce3d53660553.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="489516336" h="1366" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="26045244-f96d-5500-4b7b-5d5fd68d4ace" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/288261f29ae25777a2b2ce3d53660553.jpg" w="2048" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="473d63b2-6a90-553c-a94b-74e4b9586e68" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5c296518fdc794ae146de45d2c7615ef.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5c296518fdc794ae146de45d2c7615ef.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5c296518fdc794ae146de45d2c7615ef.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4285188861" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f624ee1a-58ee-6f8b-a26a-52dec2db2783" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5c296518fdc794ae146de45d2c7615ef.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="473d63b2-6a90-553c-a94b-74e4b9586e68" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="dd685057d78d2dec1908e2ee7bb07852.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/dd685057d78d2dec1908e2ee7bb07852.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/dd685057d78d2dec1908e2ee7bb07852.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1166745735" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a4e039e0-d979-8beb-15df-f92926ddad44" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/dd685057d78d2dec1908e2ee7bb07852.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="473d63b2-6a90-553c-a94b-74e4b9586e68" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="34c74ca1caf4ac907a018f53bad8ae0c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/34c74ca1caf4ac907a018f53bad8ae0c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/34c74ca1caf4ac907a018f53bad8ae0c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="523209735" h="959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="134d6107-5fb6-04c1-5f35-4fbd3c02cc7e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/34c74ca1caf4ac907a018f53bad8ae0c.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Secret Garden Đà Lạt&nbsp;</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Rừng Th&ocirc;ng</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tr&ecirc;n đường đi Secret Garden bạn c&oacute; thể gh&eacute; ngang rừng th&ocirc;ng.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="66501bf1-7455-4392-10b1-e58adf61a0db"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="66501bf1-7455-4392-10b1-e58adf61a0db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1056a8c1631d7dd16639bd073bc2545f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1056a8c1631d7dd16639bd073bc2545f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1056a8c1631d7dd16639bd073bc2545f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1524130057" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="13e47ee6-4103-4055-eccb-549f7bd63040" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1056a8c1631d7dd16639bd073bc2545f.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="66501bf1-7455-4392-10b1-e58adf61a0db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="09acb81d491f9054d1ca67348341f166.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/09acb81d491f9054d1ca67348341f166.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/09acb81d491f9054d1ca67348341f166.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4000307657" h="1366" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5fb4d58e-f3a6-9388-92fb-50a5a4a79b73" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/09acb81d491f9054d1ca67348341f166.jpg" w="2048" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="66501bf1-7455-4392-10b1-e58adf61a0db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="779d1b3f5d27d21d14e0d747568f76e3.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/779d1b3f5d27d21d14e0d747568f76e3.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/779d1b3f5d27d21d14e0d747568f76e3.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1984137089" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4ad685c8-e415-9937-7c7c-d69dd166e6cd" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/779d1b3f5d27d21d14e0d747568f76e3.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="66501bf1-7455-4392-10b1-e58adf61a0db" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f609b35b26d4ed9e25a965c996f94e1a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f609b35b26d4ed9e25a965c996f94e1a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f609b35b26d4ed9e25a965c996f94e1a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1860645612" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="296e750b-1eb3-5dd2-2389-cbae9cde4f38" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f609b35b26d4ed9e25a965c996f94e1a.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="b1120e69-8cea-fd57-7b67-4aa9853f6fba"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b1120e69-8cea-fd57-7b67-4aa9853f6fba" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="954a9928c986b33649510ffb0f19346d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/954a9928c986b33649510ffb0f19346d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/954a9928c986b33649510ffb0f19346d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="960" photoid="d669ae57-c319-6f73-0fcc-48ebcc6699be" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/954a9928c986b33649510ffb0f19346d.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b1120e69-8cea-fd57-7b67-4aa9853f6fba" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4883c2ab18a0f95fdf7790cd00084132.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4883c2ab18a0f95fdf7790cd00084132.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4883c2ab18a0f95fdf7790cd00084132.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="960" photoid="45e09ea8-0707-d9c1-d453-a2099878d678" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4883c2ab18a0f95fdf7790cd00084132.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b1120e69-8cea-fd57-7b67-4aa9853f6fba" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e30e48e3822dcd9134b21676bab61fe4.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e30e48e3822dcd9134b21676bab61fe4.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e30e48e3822dcd9134b21676bab61fe4.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="960" photoid="7077e983-6acb-cac4-b426-e6762fa31b3b" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e30e48e3822dcd9134b21676bab61fe4.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div><strong>Still Cafe</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Still cafe &ndash; 59 Nguyễn Tr&atilde;i tuy nằm kh&aacute; xa trung t&acirc;m nhưng l&agrave; kh&ocirc;ng gian l&yacute; tưởng để tận hưởng một Đ&agrave; Lạt thật sự nơi g&oacute;c qu&aacute;n y&ecirc;n b&igrave;nh. M&igrave;nh ngồi đ&acirc;y v&agrave;o một chiều m&ugrave;a thu, nơi khoảng s&acirc;n ngập nắng v&agrave;ng v&agrave; đầy l&aacute; rơi, c&oacute; thể cảm nhận được sự l&atilde;ng mạn tinh tế của kh&ocirc;ng gian Still cafe từ trong ra ngo&agrave;i.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="0c2544fa-f59f-6049-ecc9-62a456510815"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c2544fa-f59f-6049-ecc9-62a456510815" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="94258476857196e59344e01ac16cc9d9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/94258476857196e59344e01ac16cc9d9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/94258476857196e59344e01ac16cc9d9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1694092337" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="20ef9441-ee95-b79a-9f7f-ba8d54d6bcc1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/94258476857196e59344e01ac16cc9d9.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c2544fa-f59f-6049-ecc9-62a456510815" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4b068d63a574afc31c99cb31b77ac263.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4b068d63a574afc31c99cb31b77ac263.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4b068d63a574afc31c99cb31b77ac263.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="924639118" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c7e8a368-da10-801e-3594-b7c8fcbdb28c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4b068d63a574afc31c99cb31b77ac263.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c2544fa-f59f-6049-ecc9-62a456510815" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7634f0de64369e669d5a04eec11f19f7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7634f0de64369e669d5a04eec11f19f7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7634f0de64369e669d5a04eec11f19f7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4270171288" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="72a8b21d-e14e-e2f7-fa40-e176514da867" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7634f0de64369e669d5a04eec11f19f7.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="0c2544fa-f59f-6049-ecc9-62a456510815" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="26ebecbc1ff1bf57c52a18ab0ec711b1.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/26ebecbc1ff1bf57c52a18ab0ec711b1.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/26ebecbc1ff1bf57c52a18ab0ec711b1.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1788395764" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5b790810-a2e1-8ea0-e30c-f8e9747ff58f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/26ebecbc1ff1bf57c52a18ab0ec711b1.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Still Cafe</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>⭕️ ĐẾN Đ&Agrave; LẠT ĂN G&Igrave; CŨNG THẤY NGON.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ẩm thực ở Đ&agrave; Lạt th&igrave; khỏi phải b&agrave;n, v&ocirc; v&agrave;ng m&oacute;n ăn ngon, rẻ...</div> <div>&nbsp;</div> <div>B&aacute;nh căn:&nbsp; Ở Đ&agrave; Lạt, b&aacute;nh căn ăn với nước chấm pha mỡ h&agrave;nh, th&ecirc;m x&iacute;u mại v&agrave; gi&ograve; tạo n&ecirc;n hương vị hấp dẫn kh&oacute; qu&ecirc;n. Bạn c&oacute; thể t&igrave;m thấy c&aacute;c qu&aacute;n b&aacute;nh căn ngon dọc đường Tăng Bạt Hổ</div> <div>&nbsp;</div> <div>B&aacute;nh ướt l&ograve;ng g&agrave;: M&oacute;n đặc sản với sự độc đ&aacute;o trong cả c&aacute;i t&ecirc;n v&agrave; hương vị. Kh&ocirc;ng ăn k&egrave;m chả, nem như c&aacute;c nơi kh&aacute;c, b&aacute;nh ướt Đ&agrave; Lạt sử dụng l&ograve;ng g&agrave; v&agrave; thịt g&agrave; x&eacute; phay. Đặc biệt, nước chấm pha chế theo b&iacute; quyết gia truyền khiến m&oacute;n ăn c&oacute; sự đặc sắc chẳng nơi n&agrave;o c&oacute; được. Địa chỉ tham khảo để thưởng thức b&aacute;nh ướt l&ograve;ng g&agrave; l&agrave; qu&aacute;n Trang, 15F Trương C&ocirc;ng Định v&agrave; qu&aacute;n Long, hẻm 202 Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng.</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/tranghui2019493/post/da-lat-lai-truot-mat-mot-diem-song-ao-lam-gioi-tre-tiec-hui-hui-3379">Đ&Agrave; LẠT LẠI TRƯỢT MẤT MỘT ĐIỂM SỐNG ẢO L&Agrave;M GIỚI TRẺ TIẾC H&Ugrave;I HỤI</a></li> </ul> <div>Lẩu g&agrave; l&aacute; &eacute;: M&oacute;n lẩu đặc sản Đ&agrave; Lạt n&agrave;y mang đến bạn một hương vị mới lạ v&agrave; th&uacute; vị với m&oacute;n l&aacute; &eacute;.&nbsp; Một số địa chỉ bạn tham khảo nếu muốn thưởng thức m&oacute;n ăn hấp dẫn n&agrave;y như qu&aacute;n Tao Ngộ đầu đường 3/4, qu&aacute;n 668 2B Chu Văn An.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Lẩu b&ograve; Ba Toa: Ngo&agrave;i lẩu g&agrave; l&aacute; &eacute;, lẩu b&ograve; Ba Toa cũng l&agrave; một m&oacute;n lẩu đặc sản bạn nhất định phải thử khi đến Đ&agrave; Lạt.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Chợ đ&ecirc;m Đ&agrave; Lạt: Nằm ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, chợ đ&ecirc;m Đ&agrave; Lạt từ l&acirc;u l&agrave; địa điểm vui chơi, mua sắm nổi tiếng, nơi đ&acirc;y sẽ khiến bạn ăn đến no bụng m&agrave; kh&ocirc;ng thấy ch&aacute;n. C&oacute; thể kể đến rất nhiều m&oacute;n ăn vặt nổi bật v&agrave; mang n&eacute;t ri&ecirc;ng của TP Đ&agrave; Lạt m&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể bắt gặp ở nơi kh&aacute;c như b&aacute;nh tr&aacute;ng nướng Đ&agrave; Lạt, đậu hũ n&oacute;ng, c&aacute;c m&oacute;n nướng, d&acirc;u t&acirc;y lắc...&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="7db87cd9-316b-3116-330f-6eece32e7540"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7db87cd9-316b-3116-330f-6eece32e7540" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="038cf39d6b711d7d5167f6092b903173.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/038cf39d6b711d7d5167f6092b903173.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/038cf39d6b711d7d5167f6092b903173.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3095193092" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f3d7aea0-3f90-10cb-11e7-5c3c22440593" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/038cf39d6b711d7d5167f6092b903173.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7db87cd9-316b-3116-330f-6eece32e7540" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6c15f1cc8d499ae56237fd88f2ed9a30.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/6c15f1cc8d499ae56237fd88f2ed9a30.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/6c15f1cc8d499ae56237fd88f2ed9a30.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1747760260" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="618b3d27-daaa-23cf-bb4f-67f52a789b46" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/6c15f1cc8d499ae56237fd88f2ed9a30.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7db87cd9-316b-3116-330f-6eece32e7540" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8b949de3bb0db69e51cf5e198afabe33.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/8b949de3bb0db69e51cf5e198afabe33.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/8b949de3bb0db69e51cf5e198afabe33.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3207295725" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="39a87f5c-a70e-d991-dfe4-86d00b27a0c4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/8b949de3bb0db69e51cf5e198afabe33.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7db87cd9-316b-3116-330f-6eece32e7540" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="797217148caa47c975e60c54344938e8.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/797217148caa47c975e60c54344938e8.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/797217148caa47c975e60c54344938e8.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3540866098" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="08817f4a-04c4-2e44-5fb2-d9c5cb8cfbce" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/797217148caa47c975e60c54344938e8.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7db87cd9-316b-3116-330f-6eece32e7540" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3c85109ed30bb264db98d55b4a4aca48.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3c85109ed30bb264db98d55b4a4aca48.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3c85109ed30bb264db98d55b4a4aca48.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2260469703" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="102d37fd-61d5-ca28-1372-8f3a4b9658a6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3c85109ed30bb264db98d55b4a4aca48.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Nét đẹp lao động của người phụ nữ bán bánh tráng nướng nổi tiếng Đà Lạt.</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>B&aacute;nh tr&aacute;ng nướng &ldquo;b&agrave; kh&ugrave;ng&rdquo; nằm tại số nh&agrave; 61 Nguyễn Văn Trỗi (phường 2, TP.Đ&agrave; Lạt, L&acirc;m Đồng) do một người phụ nữ luống tuổi l&agrave;m chủ. Chắc bởi c&aacute;i t&iacute;nh &ldquo;n&oacute;ng như Trương Phi&rdquo; v&agrave; &ldquo;bất cần đời&rdquo; của b&agrave; chủ m&agrave; chẳng ai d&aacute;m hỏi b&agrave; t&ecirc;n g&igrave;, bao nhi&ecirc;u tuổi, chỉ biết b&agrave; l&agrave; người gốc Hoa, sống ở phố n&uacute;i n&agrave;y đ&atilde; h&agrave;ng chục năm. (Nhưng theo cảm nhận của m&igrave;nh th&igrave; c&ocirc; rất dễ thương ;) )</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="7ce8456a-8b72-fb7a-99e6-c48ab092e210"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7ce8456a-8b72-fb7a-99e6-c48ab092e210" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="601ad1d9dc9727c7efff26025b372724.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/601ad1d9dc9727c7efff26025b372724.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/601ad1d9dc9727c7efff26025b372724.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="298779610" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d9ade3ab-ccd9-93a9-8488-2de69e0f3410" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/601ad1d9dc9727c7efff26025b372724.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7ce8456a-8b72-fb7a-99e6-c48ab092e210" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="bfecedddfc346829ac5448cdf74b59fc.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/bfecedddfc346829ac5448cdf74b59fc.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/bfecedddfc346829ac5448cdf74b59fc.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="15475875" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="cabbb274-a207-1ce2-1898-21ffea6cc06c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/bfecedddfc346829ac5448cdf74b59fc.jpg" w="958" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7ce8456a-8b72-fb7a-99e6-c48ab092e210" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e4ea538217e985f3f66e71571f5a1bfe.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e4ea538217e985f3f66e71571f5a1bfe.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e4ea538217e985f3f66e71571f5a1bfe.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="823389556" h="958" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5aa490db-c717-f6cc-8253-289b29593157" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/e4ea538217e985f3f66e71571f5a1bfe.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Quả thật Đ&agrave; Lạt đi ho&agrave;i kh&ocirc;ng thấy ch&aacute;n, mỗi lần l&ecirc;n Đ&agrave; Lạt điều ước sau n&agrave;y sẽ mua nh&agrave; ở đ&acirc;y sống an nhi&ecirc;n mỗi ng&agrave;y ;)</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="2a68c457-95b7-1809-6bb3-b066354ce431"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2a68c457-95b7-1809-6bb3-b066354ce431" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7028b2521f6198e315bec7688ab9419b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7028b2521f6198e315bec7688ab9419b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7028b2521f6198e315bec7688ab9419b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="953" photoid="706afce2-86a7-c329-42d5-7e3753835d98" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7028b2521f6198e315bec7688ab9419b.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2a68c457-95b7-1809-6bb3-b066354ce431" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="31891fad72f92608613a94d57b9f93f9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/31891fad72f92608613a94d57b9f93f9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/31891fad72f92608613a94d57b9f93f9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="960" photoid="0a0eb445-dadf-6b41-2030-732da54215f8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/31891fad72f92608613a94d57b9f93f9.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2a68c457-95b7-1809-6bb3-b066354ce431" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f6d141d2ec214bf1f213365f9029b4ca.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f6d141d2ec214bf1f213365f9029b4ca.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f6d141d2ec214bf1f213365f9029b4ca.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="953" photoid="f13ba347-d423-cd34-db2e-f96a83119c34" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f6d141d2ec214bf1f213365f9029b4ca.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> <p> </p> </div> </div> </div> <div>C&ograve;n bạn?</div> <div>Bạn c&oacute; thấy Đ&agrave; Lạt đẹp kh&ocirc;ng?</div> <div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/tag/da-lat">Kinh nghiệm du lịch, review, địa điểm du lịch Đ&agrave; Lạt</a></div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/feeds/review-chi-tiet-kinh-nghiem-du-lich-da-lat-998-998">Review Chi Tiết Kinh Nghiệm Du Lịch Đ&agrave; Lạt</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/du-lich-da-lat-mua-nao-dep-787">Du lịch Đ&agrave; Lạt, m&ugrave;a n&agrave;o đẹp?</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/feeds/review-da-lat-phuot-3-ngay-2-dem-sieu-lang-man-kinh-nghiem-di-choi-an-uong-1245">[Review] Đ&agrave; Lạt phượt 3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m - si&ecirc;u l&atilde;ng mạn</a></li> </ul>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Sang Minh Trần Châu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/seeyang.chan9777/111190320-20180901105753.jpg
  [follower_n] => 16108
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Trần Châu Minh Sang
  [travel_ambassador] => 0
)
  

ĐÀ LẠT NƠI CHO NHỮNG KẺ MỘNG MƠ

Ở nơi hoa hồng không bao giờ tàn phai, tình yêu là vĩnh cửu....

Việt Nam du lịch Đà Lạt du lịch khám phá du lịch trải nghiệm
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Ai đó đã từng nói với tôi về Đà Lạt như thế, và tôi tin điều đó. Đà Lạt lúc nào cũng khoác lên mình vẻ trầm buồn, tĩnh lặng. Nhưng Đà Lạt luôn nồng nàn chào đón tất cả du khách bằng những đoá hoa rực rỡ trên khắp nẻo đường. 
 
Sáng nay thức dậy thấy trời âm u, gió thổi xào xạc lướt qua làn da lạnh buốt. Lòng này lại nhớ về Đà Lạt, thành phố giành cho những người mộng mơ, xin phép gửi trọn tình yêu và nỗi nhớ này vào từng chiếc lá kim xanh mướt đang rơi rụng đầy trên đất. 
 
Không biết tự bao giờ, tôi đã đem lòng yêu thành phố này, từ ngọn cỏ, đồi thông đến những nụ cười giòn tan của người dân địa phương. Đà Lạt luôn đẹp đẽ đến lạ kì.
 
 
 
 
 
 
 

 

⭕️ ĐÀ LẠT MÙA NÀO CŨNG ĐẸP.
 
Đà Lạt gần như mùa nào cũng mang một vẻ đẹp riêng, mỗi mùa lại hấp dẫn người ta theo một cách riêng biệt.
 
Tháng 2 - 4: Đây là tháng mà Đà Lạt khoác lên mình sự rực rỡ của ngàn hoa, là thời điểm thích hợp để đến thăm thú nơi này, thời tiết se lạnh, không có mưa, lại có nắng đủ ấm kèm không khí trong lành, mát mẻ.
 
 
 
 
 
 
Mùa Mai Anh Đào Năm Ấy
Tháng 5 - 8: Mùa này Đà Lạt buồn lắm, trời cứ mưa hoài. Những kẻ mộng mơ như mình khi đến Đà Lạt thời gian này thường sẽ quấn chăn, nhâm nhi ly ca cao nóng, nhìn ra cửa sổ lấm tấm mưa, đeo chiếc headphone lên tai, nghe những bản tình ca buồn...
 
Tháng 9 - 1: Thời gian này, Đà Lạt lạnh dần, sương mù bao phủ đồi núi, đặc biệt vào tháng 12, khi không khi lễ hội đến gần, khắp thành phố sẽ được trang hoàng những bóng đèn nhấp nháy, sáng rực trong đêm đông, lãng mạn vô cùng.
 
 
 
 
 
 
Hãy Cứ Tựa Vào Vai Em
 
⭕️ ĐẾN ĐÀ LẠT BẰNG CÁCH NÀO CŨNG DỄ.
 
Đến bây giờ, việc đến thăm Đà Lạt vô cùng dễ dàng, với 1h bay hay 6h đi ôtô buổi tối (ngủ một giấc) là có thể đến Đà Lạt.
 
Thậm chí có những cuối tuần mình "bỏ trốn" đến Đà Lạt ăn - ngủ - relax để có thể bắt đầu một tuần làm việc mới rất dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian.
⭕️ ĐẾN ĐÀ LẠT Ở ĐÂU CŨNG ĐẸP.
 
Đà Lạt có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ với đủ mọi mức giá khác nhau tùy vào nhu cầu. Thông thường đi Đà Lạt mọi người thường chọn những nơi gần trung tâm, gần chợ để tiện đi tham quan và ăn uống.
 
 
 
 
 
 
 
Nhưng mình nghĩ thử một lần ở ngoại ô, hay resort nào đó ở Đà Lạt, để cảm nhận sự yên bình trong sương sớm, nét trong trẻo của bầu trời đầy nắng vàng rực rỡ...
⭕️ ĐẾN ĐÀ LẠT CHỤP ẢNH Ở ĐÂU CŨNG XINH.
 
Chùa Linh Phước 
 
Cách trung tâm trung tâm TP. Đà Lạt 8km theo quốc lộ 20, chùa Linh Phước nằm uy nghi tại số 120 đường Tự Phước, Trại Mát, P.12. Ngôi chùa này có tên gọi khác là chùa “ve chai” bởi trong sân chùa có con rồng dài 49 mét được trang trí bề mặt bằng cả chục ngàn vỏ chai.
 
 
 
 
 
 
 
Chùa Ve Chai
 
Đồi Chè Cầu Đất
 
Đồi chè Cầu Đất là tên gọi khác của doanh nghiệp chè Cầu Đất Farm, nằm ở thôn Trường Thọ, xã Xuân Trường, cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm 20 km.
Nơi đây có vô vàn góc chụp. Không gian bao la rộng lớn, bạn không cần phải né "rác" khi bấm máy. Điều tuyệt vời nữa là nơi đây hoàn toàn miễn phí.
 
 
 
 
 
Đồi chè Cầu Đất
Viện sinh học Tây Nguyên
 
Tọa lạc trên ngọn đồi Tùng Lâm phía bắc thành phố Đà Lạt. Toàn thể công trình kiến trúc cổ kính và xinh đẹp này được xây dựng từ năm 1950, trước đây tòa này này là một tu viện thuộc dòng chúa cứu thế của Việt Nam, sau giải phóng tòa nhà được trưng dụng cho việc nghiên cứu và trưng bày các mẫu vật sinh học khu vực Tây Nguyên và đổi tên thành Viện Sinh Học Tây Nguyên tại Đà Lạt
Nhà Thờ Con Gà
 
Nhà thờ con gà ở Đà Lạt nằm trên đường Trần Phú còn được gọi tên gọi khách là Nhà thờ Chánh Tòa. Nơi đây tập trung rất nhiều khách sạn nổi tiếng như Novotel, Sammy…
 
Nhà thờ Con gà là một trong những kiến trúc cổ xưa tiêu biểu còn xót lại từ thời Pháp thuộc. Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất của Đà Lạt. Sở dĩ nhà thờ có tên gọi là con gà vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà lớn.
 
 
 
 
 
 
 
Nhà Thờ Con Gà
 
Nhà Dòng Bỏ Hoang
 
Nhà nguyện dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương đã bị bỏ hoang vài thập kỷ. Lớp bụi thời gian bao phủ trên những ô cửa kính vỡ vụn, hành lang u tối đầy cỏ dại.
 
Nhà nguyện nằm trên một quả đồi nhỏ, bao bọc bởi trong hàng thông xanh mướt. Lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ.
 
 
 
 
 
 
 
Tu viện 
 
Homestay Wilder Nest
 
Homestay nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, dưới chân đèo Prenn, tách biệt với thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 7km.
 
 
 
 
 
 
Homestay Wilder Nest
 
Secret Garden Đà Lạt 
 
Đường đến phim trường Secret Garden không quá phức tạp và khó khăn, vì phim trường nằm đối diện với đường hầm điêu khắc. Đến đường hầm điêu khắc bạn rẽ phải gửi xe và đi thẳng theo lối mòn xuống hồ, bạn sẽ nhìn thấy đường phim trường xinh xắn của chúng ta nhé. Nếu tính từ chợ Đà Lạt đến Secret Garden thì cách khoảng hơn 13 km.
 
Chỉ với 50.000 VND / vé vào cổng, bạn sẽ có khá nhiều bức hình sống ảo cực chất bao đẹp. Trên đường đi tới Secret Garden Đà Lạt cũng có rất rất nhiều cảnh để bạn tha hồ sống ảo.
 
 
 
 
 
 
 
Secret Garden Đà Lạt 
 
Rừng Thông
 
Trên đường đi Secret Garden bạn có thể ghé ngang rừng thông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still Cafe
 
Still cafe – 59 Nguyễn Trãi tuy nằm khá xa trung tâm nhưng là không gian lý tưởng để tận hưởng một Đà Lạt thật sự nơi góc quán yên bình. Mình ngồi đây vào một chiều mùa thu, nơi khoảng sân ngập nắng vàng và đầy lá rơi, có thể cảm nhận được sự lãng mạn tinh tế của không gian Still cafe từ trong ra ngoài.
 
 
 
 
 
 
 
Still Cafe
 
⭕️ ĐẾN ĐÀ LẠT ĂN GÌ CŨNG THẤY NGON.
 
Ẩm thực ở Đà Lạt thì khỏi phải bàn, vô vàng món ăn ngon, rẻ...
 
Bánh căn:  Ở Đà Lạt, bánh căn ăn với nước chấm pha mỡ hành, thêm xíu mại và giò tạo nên hương vị hấp dẫn khó quên. Bạn có thể tìm thấy các quán bánh căn ngon dọc đường Tăng Bạt Hổ
 
Bánh ướt lòng gà: Món đặc sản với sự độc đáo trong cả cái tên và hương vị. Không ăn kèm chả, nem như các nơi khác, bánh ướt Đà Lạt sử dụng lòng gà và thịt gà xé phay. Đặc biệt, nước chấm pha chế theo bí quyết gia truyền khiến món ăn có sự đặc sắc chẳng nơi nào có được. Địa chỉ tham khảo để thưởng thức bánh ướt lòng gà là quán Trang, 15F Trương Công Định và quán Long, hẻm 202 Phan Đình Phùng.
Lẩu gà lá é: Món lẩu đặc sản Đà Lạt này mang đến bạn một hương vị mới lạ và thú vị với món lá é.  Một số địa chỉ bạn tham khảo nếu muốn thưởng thức món ăn hấp dẫn này như quán Tao Ngộ đầu đường 3/4, quán 668 2B Chu Văn An.
 
Lẩu bò Ba Toa: Ngoài lẩu gà lá é, lẩu bò Ba Toa cũng là một món lẩu đặc sản bạn nhất định phải thử khi đến Đà Lạt.
 
Chợ đêm Đà Lạt: Nằm ở trung tâm thành phố, chợ đêm Đà Lạt từ lâu là địa điểm vui chơi, mua sắm nổi tiếng, nơi đây sẽ khiến bạn ăn đến no bụng mà không thấy chán. Có thể kể đến rất nhiều món ăn vặt nổi bật và mang nét riêng của TP Đà Lạt mà bạn không thể bắt gặp ở nơi khác như bánh tráng nướng Đà Lạt, đậu hũ nóng, các món nướng, dâu tây lắc... 
 
 
 
 
 
 
 
Nét đẹp lao động của người phụ nữ bán bánh tráng nướng nổi tiếng Đà Lạt.
 
Bánh tráng nướng “bà khùng” nằm tại số nhà 61 Nguyễn Văn Trỗi (phường 2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) do một người phụ nữ luống tuổi làm chủ. Chắc bởi cái tính “nóng như Trương Phi” và “bất cần đời” của bà chủ mà chẳng ai dám hỏi bà tên gì, bao nhiêu tuổi, chỉ biết bà là người gốc Hoa, sống ở phố núi này đã hàng chục năm. (Nhưng theo cảm nhận của mình thì cô rất dễ thương ;) )
 
 
 
 
 
 
 
 
Quả thật Đà Lạt đi hoài không thấy chán, mỗi lần lên Đà Lạt điều ước sau này sẽ mua nhà ở đây sống an nhiên mỗi ngày ;)
 
 
 
 
 
 

 

Còn bạn?
Bạn có thấy Đà Lạt đẹp không?
Kinh nghiệm du lịch, review, địa điểm du lịch Đà Lạt