stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 2019-06-27 00:00:00
  [blog_id] => 4774
  [created_approved] => 2019-09-04 09:02:00
  [blog_title] => Đảo Jeju - Hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp
  [albums] => 75975,75976,75977,75978,75979,75980,75981,75982,75983,75984,75985,75986,75987,75988,75989,75990,75991,75992,75993,77094,77095,77096,77097,77098,77099,77100,77101,77102,77103,77104,77105,77106,77107,77108,77109,77110,77111,77112,77113,77114,77115,77116,77117,77118,77119,77120,77291,77292,77293,77294,77295,77296,77297,77298,77299,77300,77301|blob:https://gody.vn/a9c7efce-80c1-4b13-b996-2c6244ddd691,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/88ae58a51367f159b27cfe1539744824.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9eab33dea445a9c512dec5294990f4ae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c9318918eb472bc61def03aa668e4074.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ae9ff4bc7995ab48e3d4d026deb03868.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/806df465af14f05f45ff99f0b2bfd816.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e164227f7ea1a09cddb88001413a6dd0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e702b29e75b02bf5485061b93cc57e3e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/357a3aa090d41087bf907f3013f94ed7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c03563c334d8806356c2dcffecd840f2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cd721dedb5ac184777413c8a68f515d0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e407b4201d1a95737d8bdc2b5c7cbfff.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e4b588918ef0c8b434da2b5d453d0e42.jpg,8c4acea9ed4b2eba1950e4951e49bf27.jpg,28ddd27c66d8cc41cd658eb98af399b0.jpg,48ae881d958e84110c59a9aed5465393.jpg,ba3522f4c8d909c66ed71abe5b3fffe3.jpg,9515609a1579ca82ce4f909aca785aa9.jpg,a1671d574125749aefed1d204d86688d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fd2edd33b6e64a1b86087ce3cb0bba0b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b14ff5eb298ac63ac11cc44ee55ab1ee.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e12801fbb4f21a725ae992dfc71c2ad1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9773cd81891f26a89791f16ada3c96d4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4d9d25f6d5b7605f49d9d98fe3b732f0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ab55173ae1609eb563f233594dd12fc2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0c0296b8e930c8fea52de1534274ce51.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/00040d90afec838c8ddd2b90f98095e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a579cfeaefa65da0ca119392a57e6f06.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8a54a5020fe765f31521fcc9e41088a0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/961a4fc76f121fb39abffbc8c77efcf1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caaba6c9690609b6341130fac172c9d5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7d663a2448010b737b2355791afc57fa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0bb60ac6b7db924017dc6628ace355f7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/48aa98370969fbf268725d9a429f5859.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/277d39933f01825c6c8a18fef80138ca.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/79de4be26882c8d65d09c110244fdfec.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6bf172697397e64728879b77a1e0d58b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b4647b3698abf2b79d957361be438470.jpg,blob:https://gody.vn/2322c51d-30a3-44b5-8a79-96e8ae02d3f4,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/16a129028ddf335cd26ed86c99881481.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/68c2d51d84ec16d21cd8dbf117f81d80.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/21850607bebcbc31750253a799f2f748.jpg,af27a779149e1b5b0dac547ab726f9f2.jpg,4305f5bde4f1a4b64103822601000ce7.jpg,ca1e8cbc47e39cb40129ab7dca85dd7a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e2a15d8aa99acd64b11c2d01afc22361.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fb9ec624a46c0e1a316cb2ba12dc1987.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bdf142af61bb1998c6b1479c1a401927.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8df5ab085c97e549a86dd8651168d9a5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/02b436f80f7fe6acd4e948e1a2ab7ea6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/059b68467a6a2ed2d203c99cc0576727.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5aeecbc008b527e5b0c9a239890d366d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7e4c56343ca4a34d9b897aa1218aeded.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5ef8cd2a17fb810e7dd3dbbafc187a32.jpg|public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 6
  [list_auto_comment] => 15385,15386,15388,15389,15391,15392|2019-09-05 03:17:00,2019-09-04 16:23:20,2019-09-05 17:24:09,2019-09-06 05:22:23,2019-09-07 12:16:05,2019-09-07 09:25:15
  [tags_destination] => 1780,1472,1472|korea,jeju,jeju|Korea,jeju,jeju|0,2,2|9372,9373,9374
  [tags] => 1650,3271,1779|south-korea,jeju,han-quoc|south korea ( hàn quốc ),jeju,Hàn Quốc
  [blog_updated] => 2019-09-07 22:24:10
  [blog_created] => 2019-09-07 12:19:53
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/41b84032383ab4ad085feb5293901b7ec44c4181.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => thamtulungdanh_conan_19861781
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Bọn mình ở Hàn nên xuất phát từ Seoul. Các chi phí chưa bao gồm vé từ VN qua, xin visa.....
Bạn nào cần thông tin chi tiết có thể inb qua đây hoặc trang cá nhân fb của m cũng được nhen!
  [blog_slug] => dao-jeju-hanh-trinh-kham-pha-hon-dao-xinh-dep
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 5
  [total_replys] => 14
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 7000000
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="56514093-82f2-11fd-760e-908e7da915d5"><div contenteditable="false" name="2c79c972-7f49-6b24-d0fd-cac75080aac5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2c79c972-7f49-6b24-d0fd-cac75080aac5" name="2c79c972-7f49-6b24-d0fd-cac75080aac5-c"><span><u>Chuẩn bị trước chuyến đi</u></span></h2></div></div><div class="" data-paraid="dc8d29c9-62fb-973a-3180-6b1b0664f323">1. Đặt vé máy bay.<br></div><div class="" data-paraid="fb0f8291-f193-90a2-83c5-556dbd85e5d0">&nbsp;Bọn mình đặt máy bay trước khoảng 3 tháng, giá 75k won ~ 1tr5ook vnđ khứ hồi của AirBusan, giá Jejuair cũng tương đương vào thời điểm mình đặt. Xuất phát từ sân bay Gimpo</div><div class="" data-paraid="3ee5b017-d188-cff9-257e-e8ad3a7ef579">2. Thuê xe tự lái</div><div class="" data-paraid="90fdefdf-957b-31ef-b145-ba885e9a681b">Bọn mình có 3 người + muốn thoải mái đi được nhiều nơi nên thuê xe tự lái Kia Morning của Lotte Rent A Car. Giá 130k won ~ 2tr6 đã bao gồm phí bảo hiểm... tiền xăng cho đi lại khoảng 4 ngày trên đảo 43k. M book trên Booking.com luôn. Muốn thuê xe phải có bằng lái quốc tế, trên 21 tuổi và bằng lái đã được cấp trên 1 năm. Đối với các bạn đang sinh sống ở Hàn như mình thì phải đổi bằng lái qua bằng của Hàn Quốc mới được.&nbsp; Cách đổi bằng lái sang quốc tế khá đơn giản và nhanh chóng. Các bạn có thể gg, có rất nhiều hướng dẫn chi tiết nha. Đoạn này mình bỏ qua :)) Còn nếu bạn nào không có bằng lái xe thì có thể sử dụng phương tiện công cộng trên đảo hoặc thuê taxi theo ngày, khoảng 120k won/ ngày.</div><div class="" data-paraid="f60aeb5e-aaf4-df02-c244-4dbb120235b4">3. Đặt phòng khách sạn<br></div><div class="" data-paraid="40dad49e-558e-74fa-bbf8-785b62b9ab88">Bọn mình ý định đặt căn hộ trên Bnb nhưng 3 lần đều không được do bị host hủy, người khác đặt mất nên chuyển về thuê khách sạn trên Booking. Các bạn copy paste tên khách sạn là ra nhé!</div><div class="" data-paraid="6bf1de50-63d0-b65d-ef64-2308f10550ed">Bọn mình ngủ 4 đêm trên đảo, 2 đêm ở phía đông và 2 đêm phía Tây.<br>2 ngày đầu tiên bọn mình ngủ ở "The Best Jeju Seongsan". Giá cho 2 đêm là 116k ~ 1tr3, 1 giường đơn, 1 giường đôi, có view nhìn thẳng ra đỉnh Seongsan luôn, sống ảo đẹp, sạch sẽ, có nhân viên dọn phòng mỗi ngày! Từ đây đi xe ra đỉnh Seongsan chỉ mất 7p, sáng dậy ra ngắm bình minh rất tuyệt. Trên sân thượng có bể bơi party giá 9k won~ 180k nhưng lúc mình đi chưa mở cửa( 1/7 mà bọn mình đi hôm 27/6 :sad). Đánh giá 9/10, giá rẻ, sạch, đẹp.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="a3f5ded6-1ad4-d5f3-b639-0f6f7b8bf0f1"><div class="img-thumb-post facebook embed" contenteditable="false" data-width=""><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2370462019659390&amp;set=pcb.2370465282992397&amp;type=3&amp;theater"></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc)" class="image-description mt-0">View từ ksan. Ngay sau lưng là núi Seongsan</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="001434b8-d7ba-5ca8-2eb9-05307c916fe7"><br></div><div class="" data-paraid="2cfbd3dc-5e39-5ae5-f309-e72205a50984">2 ngày sau bọn mình ở khu phía Tây Nam để đi chơi các địa điểm phía tây và nam. KSan mình chọn là Chason Hotel The Smile. Được đánh giá khá cao trên booking, phòng nhìn ấm cúng, view không có gì, có bánh mỳ ăn sáng nhưng phải đặt trước khi book phòng. Giá 132k ~ 2tr6 cho 2 đêm. Đánh giá 8/10. Gần ksan có sân vận động Jeju và siêu thị E-mart.</div><h2><span><u>Lên kế hoạch cho chuyến đi</u></span></h2><div class="" data-paraid="2a9181c3-5f0b-7ced-1360-87868fc613a5">Thông tin về du lịch jeju thì quá nhiều rồi, gg cái là ra cả loạt kết quả nhưng đa phần chỉ thấy nói kha chung chung nên mình có tìm thấy một số thông tin có thể giúp ích cho mọi người. </div><div class="" data-paraid="488a2b65-f335-edc3-8445-a553a104673e">-Cẩm nang hướng dẫn du lịch bằng tiếng Việt, có đưa ra các kế hoạch lịch trình 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm với 3 nhóm đối tượng là gia đình, người yêu và bạn bè. Ngoài ra còn nhiều thông tin khác như du lịch vào các mùa..... Download tại:&nbsp;</div><div class="" data-paraid="02583062-8fe4-d3d5-2e72-58fbab88f051">https://www.visitjeju.net/en/bbs/list?bbsid=tripperCenter-book_EN&amp;menuId=DOM_000001810006000001&amp;fbclid=IwAR17hoxcUmG1VxM0O4Wqu7AuPWsoL_AWwHxuV0evG14URMXQZ7ovR9S5llY</div><div class="" data-paraid="b5f54381-235f-9254-56fb-4d6a7c6e5de9">-Trang chủ về du lịch của Jeju: Nơi có thể tìm hiểu hầu hết các thông tin về đảo jeju</div><div class="" data-paraid="5803aa0c-451c-93c1-2096-93cb920b84bf">https://www.visitjeju.net/en/?fbclid=IwAR0G2gCUSNBivgtCYGIMB7FST9jeJpl6TQpdIXLfIi72ezhla0sWmhI78rg</div><div class="" data-paraid="a574c846-56a3-5253-ff23-5856d1ee5cd2">Hành trình của bọn mình :</div><div class="" data-paraid="ebf01d26-9ba1-1f5c-daf5-bfd2fb0a9f59"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e4b588918ef0c8b434da2b5d453d0e42.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e4b588918ef0c8b434da2b5d453d0e42.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e4b588918ef0c8b434da2b5d453d0e42.jpg" w="1024" h="640" data-pagespeed-url-hash="4019852215" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hành trình của bọn minh trên map</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="05db55ac-7892-ce2a-d630-f85f98fad1c3"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e407b4201d1a95737d8bdc2b5c7cbfff.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e407b4201d1a95737d8bdc2b5c7cbfff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e407b4201d1a95737d8bdc2b5c7cbfff.jpg" w="505" h="960" data-pagespeed-url-hash="2425394226" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hành trình kế hoạch nhưng do mưa nên đã bỏ rất nhiều!</figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="4b68fd27-fc32-adef-01ca-4f6df5e8819d"><span><u>Xong hết rồi, bây giờ đi thôi!</u></span></h2><div class="" data-paraid="685f6ce3-a698-5d3d-6532-ccecb719f1f7"><span><u><b>Ngày 1:</b></u></span></div><div class="" data-paraid="db6dc9dc-7125-2562-64e1-3d28ff923acb">3h chiều bọn mình xuất phát từ sân bay Gimpo, delay mất 30p nên lúc hạ cánh là 4h30p. Xuống máy bay thì bọn mình đi lấy xe đã thuê. Ngay cửa ra là sẽ thấy 1 quầy gồm 1 loạt các công ty cho thuê xe, họ sẽ hướng dẫn bạn đi đến bãi trung chuyển, ở đây có Bus free chở mình về bãi đỗ xe. Thủ tục lấy xe khá đơn giản và nhanh chóng.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="64d81c3f-64d8-502d-2f5c-584da77f0522">Lấy xe xong bọn mình lượn ra bờ biển chơi trong lúc đợi bạn mình đáp chuyến bay sau đấy 1h30p.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="fd615b86-fe07-df4b-323d-aa7eb13aa9c2"><u><br></u></div><div class="" data-paraid="ce82ec3a-e672-b316-a2df-c3f638cc98b0"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="cd721dedb5ac184777413c8a68f515d0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cd721dedb5ac184777413c8a68f515d0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cd721dedb5ac184777413c8a68f515d0.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1972407245" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="97519b22-9fe4-4dac-fd3d-86aa1c0317e8">Còn tiện tranh thủ quay tí làm cái video ngắn:</div><div class="" data-paraid="9316960f-3a5b-8331-c425-856329c0bd33"><div class="travel-post-video" contenteditable="false"><div class="travel-post-video-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa video"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><iframe src="//www.youtube.com/embed/4REh-c5eN6Y" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích video (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="8fa57fa5-4926-8737-f1d1-362484bf5934">Lượn lờ hóng gió rồi quay lại sân bay đón bạn xong đấy bọn mình đi ăn. Bọn mình ghé vào quán hải sản gặp được bạn VN làm thêm ở đây!! Ăn no thì ghé ra hải đăng ngựa biển hóng gió làm vài kiểu ảnh&nbsp;</div><div class="" data-paraid="ca16397d-705f-b050-61ca-7fea20d0445f"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="cb12fbb4-2d66-3251-0d71-2e2752f2e2e6">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cb12fbb4-2d66-3251-0d71-2e2752f2e2e6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c03563c334d8806356c2dcffecd840f2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c03563c334d8806356c2dcffecd840f2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c03563c334d8806356c2dcffecd840f2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c03563c334d8806356c2dcffecd840f2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="e4382583-506e-6bc2-1202-293cc1300094" data-pagespeed-url-hash="3662508616" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c03563c334d8806356c2dcffecd840f2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cb12fbb4-2d66-3251-0d71-2e2752f2e2e6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/357a3aa090d41087bf907f3013f94ed7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/357a3aa090d41087bf907f3013f94ed7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="357a3aa090d41087bf907f3013f94ed7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/357a3aa090d41087bf907f3013f94ed7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="f87715fa-342e-45cc-bec1-d3703c8df33f" data-pagespeed-url-hash="907747643" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="357a3aa090d41087bf907f3013f94ed7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cb12fbb4-2d66-3251-0d71-2e2752f2e2e6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e702b29e75b02bf5485061b93cc57e3e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e702b29e75b02bf5485061b93cc57e3e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e702b29e75b02bf5485061b93cc57e3e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e702b29e75b02bf5485061b93cc57e3e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="0f7c5876-5ce6-8bac-777a-bb146794c0a9" data-pagespeed-url-hash="706926923" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e702b29e75b02bf5485061b93cc57e3e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="5b7c4d69-0198-fef0-18d9-8123cf376918">Chơi đến 9h hơn thì lái xe về khách sạn, trên đường về có bị vẫy vào thổi nồng độ cồn nên các bạn lưu ý không uống rượu bia khi lái xe nha. Hàn mới sửa đổi luật, phạt rất nặng đấy. Bọn mình về khách sạn lúc 23h, checkin phòng rồi tắm rửa. 2h sáng mò xuống cửa hàng 24h ngay tầng 1 ksan mua mỳ về ăn khuya!<br><br></div><div class="" data-paraid="2f4e6af1-f761-2278-e8c5-4f07ddc3e954"><b><u>Ngày thứ 2:</u></b></div><div class="" data-paraid="11a8a096-6a1f-18c8-3f09-1231efca3653">Sáng dậy sớm định đi ngắm bình minh mà trời sương mù dày, không nhìn được gì nên đành ngủ tiếp đến 8h xuống dưới khách sạn ăn buffet. Giá 12k ~240k do bọn mình không đặt trước, nếu đặt trước thì còn 180k thôi.</div><div class="" data-paraid="0417a526-4ce2-a4cc-7365-30c6c794e3d9">Do bạn mình đêm qua đi chơi quên kính ở hải đăng con ngựa nên lịch trình thay đổi 180 độ, lại trở về chỗ này. Sống ảo vài trăm kiểu.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="5a9cff57-4c76-bd96-f393-76dd7c10446c"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="61f01080-b2e3-9b24-c428-1e4592a38944">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="61f01080-b2e3-9b24-c428-1e4592a38944" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e164227f7ea1a09cddb88001413a6dd0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e164227f7ea1a09cddb88001413a6dd0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e164227f7ea1a09cddb88001413a6dd0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e164227f7ea1a09cddb88001413a6dd0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2002" photoid="40c529d4-a58a-ce4f-f12b-cc9a0424f85a" data-pagespeed-url-hash="898837509" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e164227f7ea1a09cddb88001413a6dd0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="61f01080-b2e3-9b24-c428-1e4592a38944" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/806df465af14f05f45ff99f0b2bfd816.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/806df465af14f05f45ff99f0b2bfd816.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="806df465af14f05f45ff99f0b2bfd816.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/806df465af14f05f45ff99f0b2bfd816.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="6353a8dd-0d1a-b2bd-a07c-4d29058be0d2" data-pagespeed-url-hash="971258351" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="806df465af14f05f45ff99f0b2bfd816.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="61f01080-b2e3-9b24-c428-1e4592a38944" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ae9ff4bc7995ab48e3d4d026deb03868.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ae9ff4bc7995ab48e3d4d026deb03868.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ae9ff4bc7995ab48e3d4d026deb03868.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ae9ff4bc7995ab48e3d4d026deb03868.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="219ab281-f7ff-a040-f11f-6e73c3ae366b" data-pagespeed-url-hash="116433104" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ae9ff4bc7995ab48e3d4d026deb03868.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="3aa9162e-6fba-0044-a076-4e04910fb307"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="3749bbcd-6bff-6d28-7046-ec05b5855a01">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3749bbcd-6bff-6d28-7046-ec05b5855a01" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c9318918eb472bc61def03aa668e4074.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c9318918eb472bc61def03aa668e4074.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c9318918eb472bc61def03aa668e4074.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c9318918eb472bc61def03aa668e4074.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="d5816e62-a483-f87e-9bfc-585ef08a47b7" data-pagespeed-url-hash="2701970669" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c9318918eb472bc61def03aa668e4074.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3749bbcd-6bff-6d28-7046-ec05b5855a01" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9eab33dea445a9c512dec5294990f4ae.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9eab33dea445a9c512dec5294990f4ae.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9eab33dea445a9c512dec5294990f4ae.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9eab33dea445a9c512dec5294990f4ae.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="7abd26a3-76d3-6563-c530-43d3fa12e6e9" data-pagespeed-url-hash="3974570042" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9eab33dea445a9c512dec5294990f4ae.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3749bbcd-6bff-6d28-7046-ec05b5855a01" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/88ae58a51367f159b27cfe1539744824.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/88ae58a51367f159b27cfe1539744824.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="88ae58a51367f159b27cfe1539744824.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/88ae58a51367f159b27cfe1539744824.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="8e1ad5ca-1dd9-909b-f69f-b6aff3ecafd5" data-pagespeed-url-hash="2734036942" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="88ae58a51367f159b27cfe1539744824.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="64afe132-a56e-df81-925f-a7825842ed44">Updating.... Mai mình viết tiếp :)))</div><div class="" data-paraid="668c59fa-4352-7570-8a2a-1b9ee77c60d2">Sau khi sống ảo 500 kiểu thì bọn mình đi lượn con đường ven biển, nơi mà mình gọi vui là đoạn đường cầu vồng.</div><div class="" data-paraid="5ebe2822-8b10-773c-9726-fe80c7aace32"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/21850607bebcbc31750253a799f2f748.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/21850607bebcbc31750253a799f2f748.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="21850607bebcbc31750253a799f2f748.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/21850607bebcbc31750253a799f2f748.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="7da5c5ae-4279-3c10-4409-ecdd6b684512" data-pagespeed-url-hash="291578466" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="21850607bebcbc31750253a799f2f748.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/68c2d51d84ec16d21cd8dbf117f81d80.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/68c2d51d84ec16d21cd8dbf117f81d80.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="68c2d51d84ec16d21cd8dbf117f81d80.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/68c2d51d84ec16d21cd8dbf117f81d80.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="b6d1dc36-7387-3d16-9cd8-843c4e177dcd" data-pagespeed-url-hash="1261230032" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="68c2d51d84ec16d21cd8dbf117f81d80.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem pos-r ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="view-all" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg"><span>+1</span></a>               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="14e647d8-9f08-dd19-6773-d714700c03d3" data-pagespeed-url-hash="1506462311" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c2aeb0266698573e7b7d35f67d81e8f5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg" data-name="92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="" data-paraid="321632a3-25c7-fb19-df22-084d0888f3f0">Đang trên đường đi ăn thì thấy được chỗ chụp + quay video với máy bay đẹp quá nè. Địa chỉ dưới ảnh nhé!</div><div class="" data-paraid="79185a8c-ddcf-f149-0e70-a46475534c7e"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="16a129028ddf335cd26ed86c99881481.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/16a129028ddf335cd26ed86c99881481.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/16a129028ddf335cd26ed86c99881481.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="2449770865" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">제주특별자치도 제주시 용마서길 25-1</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="026fc7ef-b2d6-3486-be0f-d9f61959541b"><div class="travel-post-video" contenteditable="false"><div class="travel-post-video-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa video"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><iframe src="//www.youtube.com/embed/u9S7ORr_57o" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích video (không bắt buộc)" class="image-description">Nếu có ống kình góc rộng thì tuyệt, video này m quay bằng đt</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="b5d51deb-9801-c0a8-ea10-615b7ae3c788"><br></div><div class="" data-paraid="bf0add8b-b23b-421f-f21e-357b80aaef73">Ăn trưa xong bọn mình tìm cánh đồng hoa hướng dương gần nhất đi đến cho tiện. Mất khoảng 40p di chuyển từ đây! Hoa cẩm tú cầu khu này thì rất đẹp cơ mà hướng dương thì hơi thất vọng. Review thì cả cánh đồng rộng mà lúc bọn mình đến thì còn mỗi 1 khóm. Đã thế lại còn già, trổ hạt hết cả. Tìm mãi mới có mấy bông còn tươi sống ảo mấy tấm rồi vòng về núi SeongSan ngắm hoàng hôm thui.</div><div class="" data-paraid="6aaf30ed-f0ec-fab7-bf0a-50ea37ba5aaa"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="daf63bc0-7534-d59f-d9f6-e80507d83886">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="daf63bc0-7534-d59f-d9f6-e80507d83886" href="blob:https://gody.vn/2322c51d-30a3-44b5-8a79-96e8ae02d3f4" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/2322c51d-30a3-44b5-8a79-96e8ae02d3f4" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5306d7cc0796202dc307ae1338e378f2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="e2ab9e0c-f785-fab4-8d53-bd24619aa97c" data-pagespeed-url-hash="3478607608" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5306d7cc0796202dc307ae1338e378f2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="daf63bc0-7534-d59f-d9f6-e80507d83886" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b4647b3698abf2b79d957361be438470.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b4647b3698abf2b79d957361be438470.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b4647b3698abf2b79d957361be438470.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b4647b3698abf2b79d957361be438470.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="4113d8b3-fa65-896f-ce3b-67ed8327fe48" data-pagespeed-url-hash="3400086673" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b4647b3698abf2b79d957361be438470.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="daf63bc0-7534-d59f-d9f6-e80507d83886" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6bf172697397e64728879b77a1e0d58b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6bf172697397e64728879b77a1e0d58b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6bf172697397e64728879b77a1e0d58b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6bf172697397e64728879b77a1e0d58b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="2cee6a2a-4422-4973-65ce-8abf884ff8b2" data-pagespeed-url-hash="2708083804" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6bf172697397e64728879b77a1e0d58b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg" data-name="92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cẩm tú cầu</div>           </div></div><div class="" data-paraid="f1e92cd3-d4e7-4203-dfcb-0b509b0eafcd"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="643cb777-4bc0-80a1-18c2-fd4e2516845c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="643cb777-4bc0-80a1-18c2-fd4e2516845c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/79de4be26882c8d65d09c110244fdfec.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/79de4be26882c8d65d09c110244fdfec.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="79de4be26882c8d65d09c110244fdfec.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/79de4be26882c8d65d09c110244fdfec.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="d47b11a3-34bc-9375-e78f-6f2726cca948" data-pagespeed-url-hash="2662415947" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="79de4be26882c8d65d09c110244fdfec.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="643cb777-4bc0-80a1-18c2-fd4e2516845c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/277d39933f01825c6c8a18fef80138ca.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/277d39933f01825c6c8a18fef80138ca.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="277d39933f01825c6c8a18fef80138ca.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/277d39933f01825c6c8a18fef80138ca.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="f39a32a3-31de-ec5d-ac45-e9c3eb217041" data-pagespeed-url-hash="751568093" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="277d39933f01825c6c8a18fef80138ca.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="643cb777-4bc0-80a1-18c2-fd4e2516845c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/48aa98370969fbf268725d9a429f5859.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/48aa98370969fbf268725d9a429f5859.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="48aa98370969fbf268725d9a429f5859.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/48aa98370969fbf268725d9a429f5859.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="c0e36d7d-8003-e420-11f3-81bcd753c0d0" data-pagespeed-url-hash="3238221522" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="48aa98370969fbf268725d9a429f5859.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg" data-name="92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cố mãi mới được mấy tấm</div>           </div></div><div class="" data-paraid="6eec4dfd-8361-0230-fc2a-2e6deebf5fd0">Về đến nơi thì mặt trời vừa lặn. Thôi thì lên đây ngắm sao, khu thị trấn SeongSan về đêm cũng đẹp phết :)) Mùa hè thôi nhé. Mùa đông mà ngồi đây hóng gió chắc chết rét mất.</div><div class="" data-paraid="9ac24087-2f2a-84ec-e456-0dfa3a753dee"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0bb60ac6b7db924017dc6628ace355f7.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0bb60ac6b7db924017dc6628ace355f7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0bb60ac6b7db924017dc6628ace355f7.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1378299" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="26c87019-17c0-417d-922a-99cd98c307d8"><u><b>Ngày 3:&nbsp;</b></u></div><div class="" data-paraid="3c57ca52-5e61-9a91-9d13-41776fe4aa0e">Trời mưa rả rích, sương mù dày. 8h sáng bọn mình dậy dọn dẹp đồ đạc, ăn sáng rồi trả phòng. Ngày hôm qua đẹp bao nhiêu thì hôm nay tệ bấy nhiêu. À ở Hàn Quốc chẳng thể nhìn trời mà đoán thời tiết ngày hsau được, đêm đầy sao mà hsau mưa là chuyện bình thường :))Hôm nay team bọn mình có thêm 1 thanh viên mới nhập bọn.<br>Mưa thì kệ mưa, vẫn phải quẩy. Bọn mình lại leo lên đỉnh Seongsan tiếp! Giá vè 2k won ~ 4k vnđ. Ngày nắng mà đi chắc đẹp lắm lắm.</div><div class="" data-paraid="63ca5f85-ae90-8f22-00c3-208ce273b5f8"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="679dc37a-12e1-1715-181a-c11ef472cfb7">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="679dc37a-12e1-1715-181a-c11ef472cfb7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7d663a2448010b737b2355791afc57fa.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7d663a2448010b737b2355791afc57fa.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7d663a2448010b737b2355791afc57fa.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7d663a2448010b737b2355791afc57fa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="eea32ec0-de35-99b0-9f65-3a62e120867f" data-pagespeed-url-hash="3791925429" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7d663a2448010b737b2355791afc57fa.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="679dc37a-12e1-1715-181a-c11ef472cfb7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caaba6c9690609b6341130fac172c9d5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caaba6c9690609b6341130fac172c9d5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="caaba6c9690609b6341130fac172c9d5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caaba6c9690609b6341130fac172c9d5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="db6cdc2b-7678-2ac8-2559-29fd6152f50a" data-pagespeed-url-hash="2790328390" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="caaba6c9690609b6341130fac172c9d5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="679dc37a-12e1-1715-181a-c11ef472cfb7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/961a4fc76f121fb39abffbc8c77efcf1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/961a4fc76f121fb39abffbc8c77efcf1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="961a4fc76f121fb39abffbc8c77efcf1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/961a4fc76f121fb39abffbc8c77efcf1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="37730122-f385-351d-dfc2-7e4bda7452d8" data-pagespeed-url-hash="274295962" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="961a4fc76f121fb39abffbc8c77efcf1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg" data-name="92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="3489afc5-c4ac-322e-f38e-d15fa5324a3a">Xong bọn mình đi đến khu Aquarium. Đến đây thì trời mưa siêu to, phải vào trú mất 1h mới đỡ đỡ. Vé vào Aqua đắt quá, khoảng 1tr2 nên tụi mình không vào. Định đi ra đoạn đường ven biển (ảnh mạng) thì sương mù lại đến nên tụi mình bỏ qua. Tìm quán ăn ngon nổi tiếng khu này thì phải đặt bàn trước hoặc đợi hơn 1h mới đến lượt nên tụi m chọn quán khác. Ngay gần ksan mà hôm qua không biết để ra đặt bàn.</div><div class="" data-paraid="880374be-89e9-ab77-e64e-c72b37b9d246"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8a54a5020fe765f31521fcc9e41088a0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8a54a5020fe765f31521fcc9e41088a0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8a54a5020fe765f31521fcc9e41088a0.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1055813178" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">(internet)</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="" data-paraid="b8c4292b-0e5c-9a20-6d4d-439045e24f60">Ăn no rồi, lên đường đến phía Tây Nam đảo thui. Bọn mình chọn địa điểm đầu tiên là Camelia Hill. Khu này mà đi mùa đông lúc tuyết rơi thì siêu siêu đẹp (ảnh insta). Lúc bọn mình đến sương mù dày, cách nhau 5m là không thấy gì, lái xe phải bật đèn pha + đèn báo nguy hiểm.</div><div class="" data-paraid="594ae913-7ace-4d47-2fb7-59cba51208ae"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a579cfeaefa65da0ca119392a57e6f06.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a579cfeaefa65da0ca119392a57e6f06.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a579cfeaefa65da0ca119392a57e6f06.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="2355909415" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">lúc này sương đã tan bớt rồi!!</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="52255e2a-3c5e-c464-fbe0-4b294694dfa4">Sương mù thì làm mấy kiểu mà mị nhỉ :)))</div><div class="" data-paraid="58c837ba-a1e1-14ec-bf6e-62068b41ae1a"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="22233101-92f9-0ecc-9f9a-1c995a23b249">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="22233101-92f9-0ecc-9f9a-1c995a23b249" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/00040d90afec838c8ddd2b90f98095e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/00040d90afec838c8ddd2b90f98095e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="00040d90afec838c8ddd2b90f98095e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/00040d90afec838c8ddd2b90f98095e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="c992497f-4bc6-97d8-45d9-61100486aaa6" data-pagespeed-url-hash="2792617983" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="00040d90afec838c8ddd2b90f98095e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="22233101-92f9-0ecc-9f9a-1c995a23b249" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0c0296b8e930c8fea52de1534274ce51.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0c0296b8e930c8fea52de1534274ce51.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0c0296b8e930c8fea52de1534274ce51.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0c0296b8e930c8fea52de1534274ce51.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="bfe53d21-1ee1-8802-8a32-cef47f028f03" data-pagespeed-url-hash="2896460859" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0c0296b8e930c8fea52de1534274ce51.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="22233101-92f9-0ecc-9f9a-1c995a23b249" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ab55173ae1609eb563f233594dd12fc2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ab55173ae1609eb563f233594dd12fc2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ab55173ae1609eb563f233594dd12fc2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ab55173ae1609eb563f233594dd12fc2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="bf56ac98-6c5a-c94d-e52e-af7995937f1f" data-pagespeed-url-hash="3164261992" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ab55173ae1609eb563f233594dd12fc2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg" data-name="92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="ade4a8eb-4db2-8928-987f-37a25f32b031">Nháy có tâm là đây chứ đâu :D</div><div class="" data-paraid="697bcc3e-c9bc-68e5-5e5c-41cfb91e7cb7"><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="4d9d25f6d5b7605f49d9d98fe3b732f0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4d9d25f6d5b7605f49d9d98fe3b732f0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4d9d25f6d5b7605f49d9d98fe3b732f0.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="1113418837" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e4ab58af-ee79-3e1d-b971-88d78d754161"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="e3f40743-2d8c-0907-0851-406f2d012135">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e3f40743-2d8c-0907-0851-406f2d012135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9773cd81891f26a89791f16ada3c96d4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9773cd81891f26a89791f16ada3c96d4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9773cd81891f26a89791f16ada3c96d4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9773cd81891f26a89791f16ada3c96d4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="2bfbc1b9-b840-b4e7-02f5-be77f7fb93c0" data-pagespeed-url-hash="1794446500" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9773cd81891f26a89791f16ada3c96d4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e3f40743-2d8c-0907-0851-406f2d012135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e12801fbb4f21a725ae992dfc71c2ad1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e12801fbb4f21a725ae992dfc71c2ad1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e12801fbb4f21a725ae992dfc71c2ad1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e12801fbb4f21a725ae992dfc71c2ad1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="6762347a-5fe9-680b-2aab-a997bc09bd2f" data-pagespeed-url-hash="3426609618" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e12801fbb4f21a725ae992dfc71c2ad1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e3f40743-2d8c-0907-0851-406f2d012135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b14ff5eb298ac63ac11cc44ee55ab1ee.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b14ff5eb298ac63ac11cc44ee55ab1ee.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b14ff5eb298ac63ac11cc44ee55ab1ee.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b14ff5eb298ac63ac11cc44ee55ab1ee.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="c6890361-ba22-754f-20fd-abd85df427c7" data-pagespeed-url-hash="3192084812" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b14ff5eb298ac63ac11cc44ee55ab1ee.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="19aea7d9-6f82-f62e-3c39-09caf3005508" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg" data-name="92848da87dce5bbf39728abef874f106.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="e9126e48-5f59-dce5-c869-4674df4b41b2"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fd2edd33b6e64a1b86087ce3cb0bba0b.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fd2edd33b6e64a1b86087ce3cb0bba0b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fd2edd33b6e64a1b86087ce3cb0bba0b.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="4106452523" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="82804cbf-fae4-1552-b657-b1a87d916062">Xong xuôi ở đây khoảng 5h bọn mình di chuyển về khách sạn checkin. Tắm rửa rồi ra sân vận động Jeju checkin tấm rồi ghé siêu thị gần đó mua bánh + sữa mai ăn sáng vì quên không đặt ăn sáng từ trước.</div><div class="" data-paraid="59488f6e-575f-d9cd-f925-d6a61b5399d2"><u><b>Ngày 4:</b></u></div><div class="" data-paraid="25c4958a-3ca1-1af6-87c0-8bfb0f3e2f53">Địa điểm đầu tiên bọn mình đi là con đường hoa cẩm tú cầu có trạm xe bus khá nổi tiếng! Địa chỉ ngay trên điểm bus nhé!</div><div class="" data-paraid="d4942522-f090-15c9-9225-55d668cbb4a3"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5ef8cd2a17fb810e7dd3dbbafc187a32.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5ef8cd2a17fb810e7dd3dbbafc187a32.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5ef8cd2a17fb810e7dd3dbbafc187a32.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5ef8cd2a17fb810e7dd3dbbafc187a32.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="9254e3a7-164c-0478-c4fa-fbead4d22851" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5ef8cd2a17fb810e7dd3dbbafc187a32.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7e4c56343ca4a34d9b897aa1218aeded.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7e4c56343ca4a34d9b897aa1218aeded.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7e4c56343ca4a34d9b897aa1218aeded.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7e4c56343ca4a34d9b897aa1218aeded.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="5c8a043b-2bcd-144a-3878-d11ad899d48d" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7e4c56343ca4a34d9b897aa1218aeded.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem pos-r ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="view-all" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg"><span>+1</span></a>               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="8cd7f10c-8651-35c2-b541-dc3cc76e7bc1" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b32f1b346fd508e4b4e8b8556dbe5c07.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/136bd488dcd2b0c125933599d6fd71cc.jpg" data-name="136bd488dcd2b0c125933599d6fd71cc.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="4e69e42a-c4f0-9f81-591d-235f1c71aef6">Sau đó bọn mình đi đến đồi chè Osulloc, ở đây bọn mình ghép với 1 team nữa nâng số người lên 7 :)))</div><div class="" data-paraid="b5199d7a-06fe-4b78-f6ac-a5771bd7692c"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="7dbc4ccb-29ad-1734-d18b-41638ac6bfa9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7dbc4ccb-29ad-1734-d18b-41638ac6bfa9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5aeecbc008b527e5b0c9a239890d366d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5aeecbc008b527e5b0c9a239890d366d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5aeecbc008b527e5b0c9a239890d366d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5aeecbc008b527e5b0c9a239890d366d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="32018107-3810-254a-67cb-8eccd103128e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5aeecbc008b527e5b0c9a239890d366d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7dbc4ccb-29ad-1734-d18b-41638ac6bfa9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/059b68467a6a2ed2d203c99cc0576727.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/059b68467a6a2ed2d203c99cc0576727.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="059b68467a6a2ed2d203c99cc0576727.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/059b68467a6a2ed2d203c99cc0576727.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="cb07d127-05a2-25a4-53d1-62d87e9bb2df" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="059b68467a6a2ed2d203c99cc0576727.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7dbc4ccb-29ad-1734-d18b-41638ac6bfa9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/02b436f80f7fe6acd4e948e1a2ab7ea6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/02b436f80f7fe6acd4e948e1a2ab7ea6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="02b436f80f7fe6acd4e948e1a2ab7ea6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/02b436f80f7fe6acd4e948e1a2ab7ea6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="a99bebab-386e-b2f5-34d1-754ed574ba5a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="02b436f80f7fe6acd4e948e1a2ab7ea6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/136bd488dcd2b0c125933599d6fd71cc.jpg" data-name="136bd488dcd2b0c125933599d6fd71cc.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="7169b618-b37c-5d27-58f2-33647cb33b69">Các món từ trà xanh ở đây cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Đồi chè cũng không đẹp như ở VN mình!</div><div class="" data-paraid="ddcf0482-364e-783c-4cee-5470bd2aeb77">Điểm tiếp của bọn mình là quán cà phê Bomnal nơi quay Mv Nơi này có anh của Sơn Tùng Mtp. Phải mua đồ uống thì mới được vào bên trong nhé!!! Đã mất công ra đến Jeju chả nhẽ lại tiếc tiền mua cafe nên bọn mình mua mỗi đứa 1 cốc để vào trong. Loại rẻ nhất là 5k won ~ 100k vnđ. Đồ uống mình thấy bình thường.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="7afbc91e-ab00-140e-f280-145210f04888"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="b79783f2-fb0c-ed8a-9950-56d4b8eda928">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b79783f2-fb0c-ed8a-9950-56d4b8eda928" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8df5ab085c97e549a86dd8651168d9a5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8df5ab085c97e549a86dd8651168d9a5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8df5ab085c97e549a86dd8651168d9a5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8df5ab085c97e549a86dd8651168d9a5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4500" photoid="d7dc7672-bf90-9436-7240-8c76d4f02af2" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8df5ab085c97e549a86dd8651168d9a5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b79783f2-fb0c-ed8a-9950-56d4b8eda928" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bdf142af61bb1998c6b1479c1a401927.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bdf142af61bb1998c6b1479c1a401927.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bdf142af61bb1998c6b1479c1a401927.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bdf142af61bb1998c6b1479c1a401927.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4500" photoid="db0fd6be-6bc4-cab3-01ab-9b86fceffa16" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bdf142af61bb1998c6b1479c1a401927.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem pos-r"><a rel="nofollow" target="_blank" class="view-all" data-fancybox="b79783f2-fb0c-ed8a-9950-56d4b8eda928" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg"><span>+1</span></a>               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b79783f2-fb0c-ed8a-9950-56d4b8eda928" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="12247788-9655-cf53-ff1e-9a06dff145b4" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="26a1b3dcb799682f57d76f56f427da44.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="98207ee9-6299-2725-9c70-3fcdfbaad7fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/136bd488dcd2b0c125933599d6fd71cc.jpg" data-name="136bd488dcd2b0c125933599d6fd71cc.jpg"></div><div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="b79783f2-fb0c-ed8a-9950-56d4b8eda928" href="blob:https://gody.vn/747de93d-54c2-40e9-a334-78b57a9ce907" data-name=""></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="78efe018-4627-5fd7-3a67-daa000f608e7">Địa điểm tiếp theo bọn mình ghé đến là ghềnh đá đĩa Junsangjeolli. Trên đường đi thấy có cảnh đẹp ghé vào làm mấy kiểu nên cũng chả rõ là ở khu nào!</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fb9ec624a46c0e1a316cb2ba12dc1987.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fb9ec624a46c0e1a316cb2ba12dc1987.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fb9ec624a46c0e1a316cb2ba12dc1987.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="113efc07-1060-86a9-7d28-dbfb1de96ab0">Phi được đến ghềnh đá đĩa thì trời đổ mưa to nên phải lên xe quay về khách sạn mà chẳng có kiểu ảnh nào. Cũng không đẹp như ghềnh đá đĩa Phú Yên đâu các bạn ạ!! Ai đi ở VN rồi thì có thể bỏ qua.</div><div class="" data-paraid="04dd38c3-9d93-ebb7-cfa6-1e0bac3cd6e4">Tối bọn mình hẹn nhau đi ăn thịt lợn đen, đặc sản Jeju, giá 18k/ người (200g) hoặc có nơi sẽ ghi 9k/100g. Nhân viên phục vụ siêu cute =))) ngay gần ksan bọn mình ở!!<br><br></div><div class="" data-paraid="9653d839-672f-58ca-4672-de8594837ada"><u><b>Ngày cuối cùng:</b></u></div><div class="" data-paraid="243b41a1-5868-7509-2d44-79fc25e36e30">5h20p&nbsp; sáng bọn mình dậy trả phòng, lái xe khoảng 1h để đến khu thuê xe, làm thủ tục trả xe. Nhớ đổ đầy xăng trước khi trả nha!<br>Checkin lên máy bay rồi về thui</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="d6aa56bf-3ee4-d5fa-4ecf-4851a0c5d1f9"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e2a15d8aa99acd64b11c2d01afc22361.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e2a15d8aa99acd64b11c2d01afc22361.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e2a15d8aa99acd64b11c2d01afc22361.jpg" w="1024" h="1820"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div>
  [total_comment] => 1
  [user_name] => Phan Bảo Ngọc
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v3.2/2446314048740853/picture?type=normal
  [follower_n] => 7
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Đảo Jeju - Hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp

Bọn mình ở Hàn nên xuất phát từ Seoul. Các chi phí chưa bao gồm vé từ VN qua, xin visa..... Bạn nào cần thông tin chi tiết có thể inb qua đây hoặc trang cá nhân fb của m cũng được nhen!

south korea ( hàn quốc ) jeju Hàn Quốc
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: 27/06/2019 Số ngày: 5 Tổng chi phí: 7,000,000đ

Chuẩn bị trước chuyến đi

1. Đặt vé máy bay.
 Bọn mình đặt máy bay trước khoảng 3 tháng, giá 75k won ~ 1tr5ook vnđ khứ hồi của AirBusan, giá Jejuair cũng tương đương vào thời điểm mình đặt. Xuất phát từ sân bay Gimpo
2. Thuê xe tự lái
Bọn mình có 3 người + muốn thoải mái đi được nhiều nơi nên thuê xe tự lái Kia Morning của Lotte Rent A Car. Giá 130k won ~ 2tr6 đã bao gồm phí bảo hiểm... tiền xăng cho đi lại khoảng 4 ngày trên đảo 43k. M book trên Booking.com luôn. Muốn thuê xe phải có bằng lái quốc tế, trên 21 tuổi và bằng lái đã được cấp trên 1 năm. Đối với các bạn đang sinh sống ở Hàn như mình thì phải đổi bằng lái qua bằng của Hàn Quốc mới được.  Cách đổi bằng lái sang quốc tế khá đơn giản và nhanh chóng. Các bạn có thể gg, có rất nhiều hướng dẫn chi tiết nha. Đoạn này mình bỏ qua :)) Còn nếu bạn nào không có bằng lái xe thì có thể sử dụng phương tiện công cộng trên đảo hoặc thuê taxi theo ngày, khoảng 120k won/ ngày.
3. Đặt phòng khách sạn
Bọn mình ý định đặt căn hộ trên Bnb nhưng 3 lần đều không được do bị host hủy, người khác đặt mất nên chuyển về thuê khách sạn trên Booking. Các bạn copy paste tên khách sạn là ra nhé!
Bọn mình ngủ 4 đêm trên đảo, 2 đêm ở phía đông và 2 đêm phía Tây.
2 ngày đầu tiên bọn mình ngủ ở "The Best Jeju Seongsan". Giá cho 2 đêm là 116k ~ 1tr3, 1 giường đơn, 1 giường đôi, có view nhìn thẳng ra đỉnh Seongsan luôn, sống ảo đẹp, sạch sẽ, có nhân viên dọn phòng mỗi ngày! Từ đây đi xe ra đỉnh Seongsan chỉ mất 7p, sáng dậy ra ngắm bình minh rất tuyệt. Trên sân thượng có bể bơi party giá 9k won~ 180k nhưng lúc mình đi chưa mở cửa( 1/7 mà bọn mình đi hôm 27/6 :sad). Đánh giá 9/10, giá rẻ, sạch, đẹp. 

2 ngày sau bọn mình ở khu phía Tây Nam để đi chơi các địa điểm phía tây và nam. KSan mình chọn là Chason Hotel The Smile. Được đánh giá khá cao trên booking, phòng nhìn ấm cúng, view không có gì, có bánh mỳ ăn sáng nhưng phải đặt trước khi book phòng. Giá 132k ~ 2tr6 cho 2 đêm. Đánh giá 8/10. Gần ksan có sân vận động Jeju và siêu thị E-mart.

Lên kế hoạch cho chuyến đi

Thông tin về du lịch jeju thì quá nhiều rồi, gg cái là ra cả loạt kết quả nhưng đa phần chỉ thấy nói kha chung chung nên mình có tìm thấy một số thông tin có thể giúp ích cho mọi người.
-Cẩm nang hướng dẫn du lịch bằng tiếng Việt, có đưa ra các kế hoạch lịch trình 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm với 3 nhóm đối tượng là gia đình, người yêu và bạn bè. Ngoài ra còn nhiều thông tin khác như du lịch vào các mùa..... Download tại: 
https://www.visitjeju.net/en/bbs/list?bbsid=tripperCenter-book_EN&menuId=DOM_000001810006000001&fbclid=IwAR17hoxcUmG1VxM0O4Wqu7AuPWsoL_AWwHxuV0evG14URMXQZ7ovR9S5llY
-Trang chủ về du lịch của Jeju: Nơi có thể tìm hiểu hầu hết các thông tin về đảo jeju
https://www.visitjeju.net/en/?fbclid=IwAR0G2gCUSNBivgtCYGIMB7FST9jeJpl6TQpdIXLfIi72ezhla0sWmhI78rg
Hành trình của bọn mình :
Hành trình của bọn minh trên map
Hành trình kế hoạch nhưng do mưa nên đã bỏ rất nhiều!

Xong hết rồi, bây giờ đi thôi!

Ngày 1:
3h chiều bọn mình xuất phát từ sân bay Gimpo, delay mất 30p nên lúc hạ cánh là 4h30p. Xuống máy bay thì bọn mình đi lấy xe đã thuê. Ngay cửa ra là sẽ thấy 1 quầy gồm 1 loạt các công ty cho thuê xe, họ sẽ hướng dẫn bạn đi đến bãi trung chuyển, ở đây có Bus free chở mình về bãi đỗ xe. Thủ tục lấy xe khá đơn giản và nhanh chóng. 
Lấy xe xong bọn mình lượn ra bờ biển chơi trong lúc đợi bạn mình đáp chuyến bay sau đấy 1h30p. 

Còn tiện tranh thủ quay tí làm cái video ngắn:
Lượn lờ hóng gió rồi quay lại sân bay đón bạn xong đấy bọn mình đi ăn. Bọn mình ghé vào quán hải sản gặp được bạn VN làm thêm ở đây!! Ăn no thì ghé ra hải đăng ngựa biển hóng gió làm vài kiểu ảnh 
Chơi đến 9h hơn thì lái xe về khách sạn, trên đường về có bị vẫy vào thổi nồng độ cồn nên các bạn lưu ý không uống rượu bia khi lái xe nha. Hàn mới sửa đổi luật, phạt rất nặng đấy. Bọn mình về khách sạn lúc 23h, checkin phòng rồi tắm rửa. 2h sáng mò xuống cửa hàng 24h ngay tầng 1 ksan mua mỳ về ăn khuya!

Ngày thứ 2:
Sáng dậy sớm định đi ngắm bình minh mà trời sương mù dày, không nhìn được gì nên đành ngủ tiếp đến 8h xuống dưới khách sạn ăn buffet. Giá 12k ~240k do bọn mình không đặt trước, nếu đặt trước thì còn 180k thôi.
Do bạn mình đêm qua đi chơi quên kính ở hải đăng con ngựa nên lịch trình thay đổi 180 độ, lại trở về chỗ này. Sống ảo vài trăm kiểu. 
Updating.... Mai mình viết tiếp :)))
Sau khi sống ảo 500 kiểu thì bọn mình đi lượn con đường ven biển, nơi mà mình gọi vui là đoạn đường cầu vồng.

Đang trên đường đi ăn thì thấy được chỗ chụp + quay video với máy bay đẹp quá nè. Địa chỉ dưới ảnh nhé!
제주특별자치도 제주시 용마서길 25-1
Nếu có ống kình góc rộng thì tuyệt, video này m quay bằng đt

Ăn trưa xong bọn mình tìm cánh đồng hoa hướng dương gần nhất đi đến cho tiện. Mất khoảng 40p di chuyển từ đây! Hoa cẩm tú cầu khu này thì rất đẹp cơ mà hướng dương thì hơi thất vọng. Review thì cả cánh đồng rộng mà lúc bọn mình đến thì còn mỗi 1 khóm. Đã thế lại còn già, trổ hạt hết cả. Tìm mãi mới có mấy bông còn tươi sống ảo mấy tấm rồi vòng về núi SeongSan ngắm hoàng hôm thui.
Cẩm tú cầu
Cố mãi mới được mấy tấm
Về đến nơi thì mặt trời vừa lặn. Thôi thì lên đây ngắm sao, khu thị trấn SeongSan về đêm cũng đẹp phết :)) Mùa hè thôi nhé. Mùa đông mà ngồi đây hóng gió chắc chết rét mất.
Ngày 3: 
Trời mưa rả rích, sương mù dày. 8h sáng bọn mình dậy dọn dẹp đồ đạc, ăn sáng rồi trả phòng. Ngày hôm qua đẹp bao nhiêu thì hôm nay tệ bấy nhiêu. À ở Hàn Quốc chẳng thể nhìn trời mà đoán thời tiết ngày hsau được, đêm đầy sao mà hsau mưa là chuyện bình thường :))Hôm nay team bọn mình có thêm 1 thanh viên mới nhập bọn.
Mưa thì kệ mưa, vẫn phải quẩy. Bọn mình lại leo lên đỉnh Seongsan tiếp! Giá vè 2k won ~ 4k vnđ. Ngày nắng mà đi chắc đẹp lắm lắm.
Xong bọn mình đi đến khu Aquarium. Đến đây thì trời mưa siêu to, phải vào trú mất 1h mới đỡ đỡ. Vé vào Aqua đắt quá, khoảng 1tr2 nên tụi mình không vào. Định đi ra đoạn đường ven biển (ảnh mạng) thì sương mù lại đến nên tụi mình bỏ qua. Tìm quán ăn ngon nổi tiếng khu này thì phải đặt bàn trước hoặc đợi hơn 1h mới đến lượt nên tụi m chọn quán khác. Ngay gần ksan mà hôm qua không biết để ra đặt bàn.
(internet)

Ăn no rồi, lên đường đến phía Tây Nam đảo thui. Bọn mình chọn địa điểm đầu tiên là Camelia Hill. Khu này mà đi mùa đông lúc tuyết rơi thì siêu siêu đẹp (ảnh insta). Lúc bọn mình đến sương mù dày, cách nhau 5m là không thấy gì, lái xe phải bật đèn pha + đèn báo nguy hiểm.
lúc này sương đã tan bớt rồi!!
Sương mù thì làm mấy kiểu mà mị nhỉ :)))
Nháy có tâm là đây chứ đâu :D
Xong xuôi ở đây khoảng 5h bọn mình di chuyển về khách sạn checkin. Tắm rửa rồi ra sân vận động Jeju checkin tấm rồi ghé siêu thị gần đó mua bánh + sữa mai ăn sáng vì quên không đặt ăn sáng từ trước.
Ngày 4:
Địa điểm đầu tiên bọn mình đi là con đường hoa cẩm tú cầu có trạm xe bus khá nổi tiếng! Địa chỉ ngay trên điểm bus nhé!
Sau đó bọn mình đi đến đồi chè Osulloc, ở đây bọn mình ghép với 1 team nữa nâng số người lên 7 :)))
Các món từ trà xanh ở đây cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Đồi chè cũng không đẹp như ở VN mình!
Điểm tiếp của bọn mình là quán cà phê Bomnal nơi quay Mv Nơi này có anh của Sơn Tùng Mtp. Phải mua đồ uống thì mới được vào bên trong nhé!!! Đã mất công ra đến Jeju chả nhẽ lại tiếc tiền mua cafe nên bọn mình mua mỗi đứa 1 cốc để vào trong. Loại rẻ nhất là 5k won ~ 100k vnđ. Đồ uống mình thấy bình thường. 
Địa điểm tiếp theo bọn mình ghé đến là ghềnh đá đĩa Junsangjeolli. Trên đường đi thấy có cảnh đẹp ghé vào làm mấy kiểu nên cũng chả rõ là ở khu nào!
Phi được đến ghềnh đá đĩa thì trời đổ mưa to nên phải lên xe quay về khách sạn mà chẳng có kiểu ảnh nào. Cũng không đẹp như ghềnh đá đĩa Phú Yên đâu các bạn ạ!! Ai đi ở VN rồi thì có thể bỏ qua.
Tối bọn mình hẹn nhau đi ăn thịt lợn đen, đặc sản Jeju, giá 18k/ người (200g) hoặc có nơi sẽ ghi 9k/100g. Nhân viên phục vụ siêu cute =))) ngay gần ksan bọn mình ở!!

Ngày cuối cùng:
5h20p  sáng bọn mình dậy trả phòng, lái xe khoảng 1h để đến khu thuê xe, làm thủ tục trả xe. Nhớ đổ đầy xăng trước khi trả nha!
Checkin lên máy bay rồi về thui
+1