stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3395
  [created_approved] => 2019-04-22 15:04:55
  [blog_title] => Các Món Hải Sản Tươi Ngon Phải Thử Trên Đảo Bình Hưng - Nha Trang
  [albums] => 54060,54061,54062,54063,54064,54065,54066,54067,54068,54069,54070,54071,54072,54073,54074,54075,54076,54077,54078,54079|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f5e9c1da483e332dbe4b6fb0819ef574.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaabcf8cf6511ea2c0189309c560c3d9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/aa8891e4541544c0749c931697d538b8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7224c9ba0fd418e2fdd4db634c22d7c6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/14a1941a0a39b288410fa1472d3b93af.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/095553656cce01fcba439b3b4e8f5a5f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a7787f035c327e7737f0fd67a0a87f8c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ffc9488f3b048a3095a3b961bcd98286.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/15f6a6070bc53a00a2bd159498a82686.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/854e0e5dc508dae97dd06b93cc6c9093.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bc23389c5268c8c36a39336ab1c736c2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/d614f80ca56524aa1e6a37c4fefc8057.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e791030294c39665ee8a9d7709224a3b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/c1fd1cff98e4e2406b7c3a9ab46c47c6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a5cb91c5c445c99663a681349e489782.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6077a7f8c7feef2e6abd1ac5ed271039.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/95377fcde9a337211558e3a7be940c5f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/cc514086fae525c60247abf9f0672edf.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/494f22e0cadefd5e9f891259cadf555a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/02b90ba38365cc3491034e3f4ac87b94.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 6
  [list_auto_comment] => 6782,6783,6784,6786,6787,6790|2019-04-23 09:20:22,2019-04-22 19:18:11,2019-04-22 19:21:11,2019-04-24 09:18:16,2019-04-23 09:27:14,2019-04-24 22:18:34
  [tags_destination] => 3228,1141,223,1697|khanh-hoa,nha-trang,dao-binh-hung,binh-hung|khánh hòa,nha trang,Đảo Bình Hưng,Bình Hưng|3,2,1,0|2269,2270,2271,2272
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-04-22 15:25:59
  [blog_created] => 2019-04-22 10:40:06
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/73209af9444cead41e3404170ce7650388c2ed47.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => nguyentoan03
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Du lịch Nha Trang luôn là nơi thu hút nhiều khách nhất, thời điểm du lịch là quanh, nhưng hè chính là thời điểm thích hợp nhất để du lịch đến Nha Trang. Tại Nha Trang luôn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách, trong đó có đảo Bình Hưng một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi về thành phố Nha Trang yêu dấu.
  [blog_slug] => cac-mon-hai-san-tuoi-ngon-phai-thu-tren-dao-binh-hung-nha-trang
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Đảo B&igrave;nh Hưng lu&ocirc;n l&agrave; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch của th&agrave;nh phố biền v&agrave; tất cả du kh&aacute;ch khi đi du lịch. Từ những khung cảnh thơ mộng dịu d&agrave;ng hay tới c&aacute;c n&eacute;t b&igrave;nh y&ecirc;n tinh khiết đều c&oacute; ở nơi đ&acirc;y. Đến với B&igrave;nh Hưng ngo&agrave;i chi&ecirc;m ngưỡng bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, kh&ocirc;ng gian m&aacute;t mẻ, trời xanh m&acirc;y trắng.... bạn c&oacute; thể thường thức m&oacute;n ăn hải sản tươi ngon tại đ&acirc;y. C&ugrave;ng điểm danh v&agrave;i&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan03/post/cac-mon-hai-san-tuoi-ngon-phai-thu-tren-dao-binh-hung-nha-trang-3395" rel="nofollow" target="_blank">m&oacute;n hải sản tươi ngon nhất định phải thử tr&ecirc;n đảo B&igrave;nh Hưng</a>.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="02b90ba38365cc3491034e3f4ac87b94.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/02b90ba38365cc3491034e3f4ac87b94.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/02b90ba38365cc3491034e3f4ac87b94.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="720" photoid="a8438e26-de8e-0430-f26b-ee6d1ff47367" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/02b90ba38365cc3491034e3f4ac87b94.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="494f22e0cadefd5e9f891259cadf555a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/494f22e0cadefd5e9f891259cadf555a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/494f22e0cadefd5e9f891259cadf555a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="809" photoid="68d0fb44-7456-d3d0-86fd-7bd23dd5cef1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/494f22e0cadefd5e9f891259cadf555a.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="cc514086fae525c60247abf9f0672edf.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/cc514086fae525c60247abf9f0672edf.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/cc514086fae525c60247abf9f0672edf.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1350" photoid="8e850d83-bc1c-d520-ab3d-db2dff444882" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/cc514086fae525c60247abf9f0672edf.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="95377fcde9a337211558e3a7be940c5f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/95377fcde9a337211558e3a7be940c5f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/95377fcde9a337211558e3a7be940c5f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1080" photoid="02b33279-e956-edd8-5eef-a710d9d9cf8a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/95377fcde9a337211558e3a7be940c5f.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6077a7f8c7feef2e6abd1ac5ed271039.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6077a7f8c7feef2e6abd1ac5ed271039.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6077a7f8c7feef2e6abd1ac5ed271039.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="800" photoid="8d06ee3e-d80d-bb87-4f59-10f95e3d0aed" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6077a7f8c7feef2e6abd1ac5ed271039.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c360b074-d497-0314-f792-fc1178c0bc29" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a5cb91c5c445c99663a681349e489782.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a5cb91c5c445c99663a681349e489782.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a5cb91c5c445c99663a681349e489782.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1080" photoid="3e11b644-a0a8-f97f-455c-4ca90558e4f5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a5cb91c5c445c99663a681349e489782.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đảo Bình Hưng đã và đang là một trong những điểm du lịch biển đảo "hot" nhất&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="1656298e-5fd2-a071-e4db-af903f1494f6-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="1656298e-5fd2-a071-e4db-af903f1494f6" name="1656298e-5fd2-a071-e4db-af903f1494f6-c">Đặc sản tôm hùm nướng</h2> </div> </div> <div>Một trong những đặc sản, m&oacute;n ngon hải sản kh&ocirc;ng thể bỏ qua ở đảo B&igrave;nh Hưng l&agrave; m&oacute;n t&ocirc;m h&ugrave;m nướng, những con t&ocirc;m h&ugrave;m tươi ngon được chọn lọc kỹ gi&uacute;p m&oacute;n ăn v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. T&ocirc;m h&ugrave;m lu&ocirc;n l&agrave; m&oacute;n ăn ngon được du kh&aacute;ch lựa chọn, v&agrave; thưởng thức. C&aacute;c n&eacute;t độc đ&aacute;o của hương vị hải sản gi&uacute;p du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ thưởng thức qua vị gi&aacute;c, thị gi&aacute;c của kh&aacute;ch cũng được chi&ecirc;m ngưỡng c&aacute;ch nướng t&ocirc;m ngay tại chỗ.&nbsp;</div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c1fd1cff98e4e2406b7c3a9ab46c47c6.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/c1fd1cff98e4e2406b7c3a9ab46c47c6.jpg" h="683" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/c1fd1cff98e4e2406b7c3a9ab46c47c6.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Đến Bình Hưng mà không ăn tôm hùm thì quả là rất đáng tiếc</figcaption> </figure> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="8d7639d6-6f8e-4f2d-3908-d95e9027fc09-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="8d7639d6-6f8e-4f2d-3908-d95e9027fc09" name="8d7639d6-6f8e-4f2d-3908-d95e9027fc09-c">Nhún nướng mỡ hành</h2> </div> </div> <div>Nh&uacute;n nướng mở h&agrave;nh l&agrave; m&oacute;n ăn kh&ocirc;ng qu&aacute; xa lạ so với mọi người, nhưng ở đảo B&igrave;nh Hưng l&agrave; đặc sản kh&ocirc;ng thể bỏ qua v&agrave; cần phải thương thức. C&aacute;c gia vị thơm ngon, c&ugrave;ng với nh&ugrave;n tươi đ&atilde; l&agrave;m tr&aacute;i tim phải tan chảy khi gh&eacute; thăm v&ugrave;ng đất n&agrave;y. Nhờ điều kiện thuận lợi l&agrave; một h&ograve;n đảo du lịch n&ecirc;n những con nh&uacute;n rất tươi ngon được đưa đến tận tay kh&aacute;ch du lịch muốn thưởng thức v&agrave; cảm nhận được hương vị gốc của đặc sản n&agrave;y.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b0290db4-cf81-f3d0-e025-9ffda6a2e2c5"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b0290db4-cf81-f3d0-e025-9ffda6a2e2c5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e791030294c39665ee8a9d7709224a3b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e791030294c39665ee8a9d7709224a3b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e791030294c39665ee8a9d7709224a3b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="317" photoid="8eb6132a-85de-1c6e-ae3c-425b8c935e9d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e791030294c39665ee8a9d7709224a3b.jpg" w="500" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b0290db4-cf81-f3d0-e025-9ffda6a2e2c5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d614f80ca56524aa1e6a37c4fefc8057.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/d614f80ca56524aa1e6a37c4fefc8057.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/d614f80ca56524aa1e6a37c4fefc8057.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="525" photoid="d39f437e-551b-d770-ea46-c73892d662df" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/d614f80ca56524aa1e6a37c4fefc8057.jpg" w="700" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b0290db4-cf81-f3d0-e025-9ffda6a2e2c5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="bc23389c5268c8c36a39336ab1c736c2.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bc23389c5268c8c36a39336ab1c736c2.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bc23389c5268c8c36a39336ab1c736c2.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="399" photoid="0a4707e3-fa21-b5f5-7415-a837beaf81b7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bc23389c5268c8c36a39336ab1c736c2.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b0290db4-cf81-f3d0-e025-9ffda6a2e2c5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="854e0e5dc508dae97dd06b93cc6c9093.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/854e0e5dc508dae97dd06b93cc6c9093.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/854e0e5dc508dae97dd06b93cc6c9093.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="502" photoid="2c0ecefc-caee-6bc5-b639-063b107a139e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/854e0e5dc508dae97dd06b93cc6c9093.jpg" w="750" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b0290db4-cf81-f3d0-e025-9ffda6a2e2c5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="15f6a6070bc53a00a2bd159498a82686.png" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/15f6a6070bc53a00a2bd159498a82686.png" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/15f6a6070bc53a00a2bd159498a82686.png" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="956" photoid="b78746db-ade7-c0eb-330d-d9b7eff9c2b3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/15f6a6070bc53a00a2bd159498a82686.png" w="1500" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Nhum nướng mỡ hành thơm ngon đến khó cưỡng</div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="615d3f4c-0307-950e-5ec7-8b660dcd9d3b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="615d3f4c-0307-950e-5ec7-8b660dcd9d3b" name="615d3f4c-0307-950e-5ec7-8b660dcd9d3b-c">Ốc hương xào me</h2> </div> </div> <div>Một trong những m&oacute;n ăn đặc sản tại Nha Trang, m&oacute;n ốc hương x&agrave;o me ở đảo B&igrave;nh Hưng chua chua, ngọt ngọt khẩu vị lạ v&agrave; độc đ&aacute;o khiến du kh&aacute;ch kh&oacute; cưỡng lại. V&igrave; l&agrave; một lo&agrave;i ốc sống tr&ecirc;n những v&aacute;ch đ&aacute; n&ecirc;n việc đ&aacute;nh bắt lo&agrave;i ốc n&agrave;y kh&aacute; dễ d&agrave;ng, người ta chỉ cần đi ra bờ biển v&agrave;o những buổi s&aacute;ng sớm l&agrave; c&oacute; thể bắt được loại ốc n&agrave;y mang về chế biến v&agrave; tạo n&ecirc;n một m&oacute;n ăn đặc sản v&ocirc; c&ugrave;ng thơm ngon.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="71ed5eeb-b851-77e1-cf92-5c5e63df8072"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="71ed5eeb-b851-77e1-cf92-5c5e63df8072" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ffc9488f3b048a3095a3b961bcd98286.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ffc9488f3b048a3095a3b961bcd98286.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ffc9488f3b048a3095a3b961bcd98286.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="387" photoid="db3b69fb-5f6d-7ff5-dc7e-e5b97f9d403c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ffc9488f3b048a3095a3b961bcd98286.jpg" w="500" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="71ed5eeb-b851-77e1-cf92-5c5e63df8072" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a7787f035c327e7737f0fd67a0a87f8c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a7787f035c327e7737f0fd67a0a87f8c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a7787f035c327e7737f0fd67a0a87f8c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="400" photoid="14f711af-42ec-2b28-fb06-7cd725165f42" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a7787f035c327e7737f0fd67a0a87f8c.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="71ed5eeb-b851-77e1-cf92-5c5e63df8072" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="095553656cce01fcba439b3b4e8f5a5f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/095553656cce01fcba439b3b4e8f5a5f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/095553656cce01fcba439b3b4e8f5a5f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="360" photoid="6d6e6229-2d59-ae2e-ec81-4924719c1017" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/095553656cce01fcba439b3b4e8f5a5f.jpg" w="480" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="71ed5eeb-b851-77e1-cf92-5c5e63df8072" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="14a1941a0a39b288410fa1472d3b93af.JPG" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/14a1941a0a39b288410fa1472d3b93af.JPG" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/14a1941a0a39b288410fa1472d3b93af.JPG" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="573" photoid="ee223e3b-07e4-92f5-2eba-98ebeeceb8ee" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/14a1941a0a39b288410fa1472d3b93af.JPG" w="860" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="71ed5eeb-b851-77e1-cf92-5c5e63df8072" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7224c9ba0fd418e2fdd4db634c22d7c6.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7224c9ba0fd418e2fdd4db634c22d7c6.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7224c9ba0fd418e2fdd4db634c22d7c6.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="400" photoid="1b311ddb-ea20-d2dd-04e9-3c787793ef5d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7224c9ba0fd418e2fdd4db634c22d7c6.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Ốc hương xào me có thể chinh phục các thực khách khó tính nhất</div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="ecc7c8d2-bc85-6a6c-fab5-d4557d1ac310-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ecc7c8d2-bc85-6a6c-fab5-d4557d1ac310" name="ecc7c8d2-bc85-6a6c-fab5-d4557d1ac310-c">Mực nướng tươi</h2> </div> </div> <div>Khi thưởng thức hải sản th&igrave; mực nướng l&agrave; m&oacute;n kh&ocirc;ng thể thiếu. M&oacute;n ăn kh&aacute; th&ocirc;ng dụng với mọi người, nhưng để thức mực tươi ngon l&agrave; rất kh&oacute;. Khi đến đảo B&igrave;nh Hưng bạn c&oacute; thể thưởng thức m&oacute;n mực nướng tươi ngon n&agrave;y dễ d&agrave;ng. Mực trước khi nướng sẽ qua c&ocirc;ng đoạn sơ chế v&agrave; ướp, nhờ sự tẩm uớp điệu nghệ của c&aacute;c đầu bếp Nha Trang m&agrave; từ một m&oacute;n ăn quen thuộc nơi đ&acirc;y trở th&agrave;nh m&oacute;n đặc sản với kh&aacute;ch du lịch.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="aa8891e4541544c0749c931697d538b8.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/aa8891e4541544c0749c931697d538b8.jpg" h="511" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/aa8891e4541544c0749c931697d538b8.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Mực ở Bình Hưng thuộc hàng tươi ngon bậc nhất miền trung</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nhugody959996/post/an-gi-o-dau-khi-di-du-lich-binh-hung-413/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="d14d8a31-56c0-414f-a044-53ce7a0f2e6a-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d14d8a31-56c0-414f-a044-53ce7a0f2e6a" name="d14d8a31-56c0-414f-a044-53ce7a0f2e6a-c">Giới thiệu một số nhà hàng hải sản trong đảo</h2> </div> </div> <div>Để thường thức những m&oacute;n hải sản tươi ngon, th&igrave; một phần quan trọng kh&ocirc;ng thể thiếu đ&oacute; l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng hoặc nơi bạn thưởng thức. Tuy l&agrave; một điểm du lịch nhỏ b&eacute; nhưng&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/diadiem/khanh-hoa/dao-binh-hung" rel="nofollow" target="_blank">đảo B&igrave;nh Hưng</a>&nbsp;lại c&oacute; nhiều nh&agrave; h&agrave;ng, điểm ăn uống phục vụ kh&aacute;ch&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn" rel="nofollow" target="_blank">du lịch</a>. Một số nh&agrave; h&agrave;ng nổi tiếng tại B&igrave;nh Hưng đ&oacute; l&agrave;: nh&agrave; h&agrave;ng homestay, nh&agrave; b&egrave;..&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="c1a3c34c-5968-1505-77d1-9fd1b2918716-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c1a3c34c-5968-1505-77d1-9fd1b2918716" name="c1a3c34c-5968-1505-77d1-9fd1b2918716-c">Nhà bè trên đảo</h2> </div> </div> <div>Một n&eacute;t thiết kế độc đ&aacute;o kh&aacute;c hẳn với những kiến tr&uacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ở đ&acirc;y, Nh&agrave; B&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng ấn tượng v&agrave; l&agrave;m nhiều du kh&aacute;ch th&iacute;ch th&uacute; khi muốn thưởng thức hải sản tại đảo B&igrave;nh Hưng. Sự mộc mạc, giản dị l&agrave; sự lựa chọn th&iacute;ch hợp cho nhưng ai y&ecirc;u th&iacute;ch thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, vừa thưởng thức hải sản vừa chi&ecirc;m ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp tr&ecirc;n đảo. Cảm gi&aacute;c l&ecirc;nh đ&ecirc;nh v&agrave; thư th&aacute;i khi ngồi tr&ecirc;n căn nh&agrave; b&egrave; bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng kh&oacute; phai, kh&oacute; mờ nhạt cho kh&aacute;ch du lịch t&igrave;m kiếm.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eaabcf8cf6511ea2c0189309c560c3d9.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaabcf8cf6511ea2c0189309c560c3d9.jpg" h="600" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaabcf8cf6511ea2c0189309c560c3d9.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Hải sản trên các nhà bè luôn được đánh giá là tươi, ngon</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/kynguyen.trang7329/post/dao-binh-hung-diem-den-tuyet-voi-nam-2019-nay-2341/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="9a6c5445-8bea-99f1-e84e-4edc445f2b4e-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9a6c5445-8bea-99f1-e84e-4edc445f2b4e" name="9a6c5445-8bea-99f1-e84e-4edc445f2b4e-c">Nhà hàng Homestay</h2> </div> </div> <div>Tr&aacute;i ngược với Nh&agrave; B&egrave;, Nh&agrave; h&agrave;ng Homestay mang sự tiện nghi chiếm trọn tr&aacute;i tim của kh&aacute;ch du lịch qua phong c&aacute;ch phục vụ, m&oacute;n ăn ngon v&agrave; cảm nhận được r&otilde; n&eacute;t nhất những hương vị v&agrave; khung cảnh của nh&agrave; h&agrave;ng mang đến cho kh&aacute;ch du lịch.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f5e9c1da483e332dbe4b6fb0819ef574.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f5e9c1da483e332dbe4b6fb0819ef574.jpg" h="682" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f5e9c1da483e332dbe4b6fb0819ef574.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Nhà hàng hải sản của các Homestay luôn được đánh giá là tiện nghi, món ăn đa dạng</figcaption> </figure> </div> </div> <div>Hy vọng những chia sẻ m&oacute;n ăn hải sản tươi ngon tại đảo B&igrave;nh Hưng mang lại trải nghiệm đẹp v&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn ngon tại đ&acirc;y.</div> <div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/khanh-hoa/dao-binh-hung">C&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; địa điểm Đảo B&igrave;nh Hưng tại Kh&aacute;nh H&ograve;a</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/feeds/review-dao-binh-hung-moi-nhat-1644-1644">Review Đảo B&igrave;nh Hưng Mới V&agrave; Chi Tiết Nhất</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/feeds/review-dao-binh-hung-7122017-1208">Review đảo B&igrave;nh Hưng mới nhất</a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phương Anh Nguyễn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan03/53c785e904772e22b24225bcd645e316.jpg
  [follower_n] => 4563
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Xu Xu
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Các Món Hải Sản Tươi Ngon Phải Thử Trên Đảo Bình Hưng - Nha Trang

Du lịch Nha Trang luôn là nơi thu hút nhiều khách nhất, thời điểm du lịch là quanh, nhưng hè chính là thời điểm thích hợp nhất để du lịch đến Nha Trang. Tại Nha Trang luôn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách, trong đó có đảo Bình Hưng một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi về thành phố Nha Trang yêu dấu.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Đảo Bình Hưng luôn là niềm yêu thích của thành phố biền và tất cả du khách khi đi du lịch. Từ những khung cảnh thơ mộng dịu dàng hay tới các nét bình yên tinh khiết đều có ở nơi đây. Đến với Bình Hưng ngoài chiêm ngưỡng bầu không khí trong lành, không gian mát mẻ, trời xanh mây trắng.... bạn có thể thường thức món ăn hải sản tươi ngon tại đây. Cùng điểm danh vài món hải sản tươi ngon nhất định phải thử trên đảo Bình Hưng
 
 
 
 
 
 
 
Đảo Bình Hưng đã và đang là một trong những điểm du lịch biển đảo "hot" nhất 

Đặc sản tôm hùm nướng

Một trong những đặc sản, món ngon hải sản không thể bỏ qua ở đảo Bình Hưng là món tôm hùm nướng, những con tôm hùm tươi ngon được chọn lọc kỹ giúp món ăn vô cùng hấp dẫn. Tôm hùm luôn là món ăn ngon được du khách lựa chọn, và thưởng thức. Các nét độc đáo của hương vị hải sản giúp du khách không chỉ thưởng thức qua vị giác, thị giác của khách cũng được chiêm ngưỡng cách nướng tôm ngay tại chỗ. 
 
 
Đến Bình Hưng mà không ăn tôm hùm thì quả là rất đáng tiếc

Nhún nướng mỡ hành

Nhún nướng mở hành là món ăn không quá xa lạ so với mọi người, nhưng ở đảo Bình Hưng là đặc sản không thể bỏ qua và cần phải thương thức. Các gia vị thơm ngon, cùng với nhùn tươi đã làm trái tim phải tan chảy khi ghé thăm vùng đất này. Nhờ điều kiện thuận lợi là một hòn đảo du lịch nên những con nhún rất tươi ngon được đưa đến tận tay khách du lịch muốn thưởng thức và cảm nhận được hương vị gốc của đặc sản này.
 
 
 
 
 
 
Nhum nướng mỡ hành thơm ngon đến khó cưỡng

Ốc hương xào me

Một trong những món ăn đặc sản tại Nha Trang, món ốc hương xào me ở đảo Bình Hưng chua chua, ngọt ngọt khẩu vị lạ và độc đáo khiến du khách khó cưỡng lại. Vì là một loài ốc sống trên những vách đá nên việc đánh bắt loài ốc này khá dễ dàng, người ta chỉ cần đi ra bờ biển vào những buổi sáng sớm là có thể bắt được loại ốc này mang về chế biến và tạo nên một món ăn đặc sản vô cùng thơm ngon.
 
 
 
 
 
 
Ốc hương xào me có thể chinh phục các thực khách khó tính nhất

Mực nướng tươi

Khi thưởng thức hải sản thì mực nướng là món không thể thiếu. Món ăn khá thông dụng với mọi người, nhưng để thức mực tươi ngon là rất khó. Khi đến đảo Bình Hưng bạn có thể thưởng thức món mực nướng tươi ngon này dễ dàng. Mực trước khi nướng sẽ qua công đoạn sơ chế và ướp, nhờ sự tẩm uớp điệu nghệ của các đầu bếp Nha Trang mà từ một món ăn quen thuộc nơi đây trở thành món đặc sản với khách du lịch. 
 
 
Mực ở Bình Hưng thuộc hàng tươi ngon bậc nhất miền trung

Giới thiệu một số nhà hàng hải sản trong đảo

Để thường thức những món hải sản tươi ngon, thì một phần quan trọng không thể thiếu đó là nhà hàng hoặc nơi bạn thưởng thức. Tuy là một điểm du lịch nhỏ bé nhưng đảo Bình Hưng lại có nhiều nhà hàng, điểm ăn uống phục vụ khách du lịch. Một số nhà hàng nổi tiếng tại Bình Hưng đó là: nhà hàng homestay, nhà bè.. 

Nhà bè trên đảo

Một nét thiết kế độc đáo khác hẳn với những kiến trúc nhà hàng ở đây, Nhà Bè vô cùng ấn tượng và làm nhiều du khách thích thú khi muốn thưởng thức hải sản tại đảo Bình Hưng. Sự mộc mạc, giản dị là sự lựa chọn thích hợp cho nhưng ai yêu thích thiên nhiên, vừa thưởng thức hải sản vừa chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp trên đảo. Cảm giác lênh đênh và thư thái khi ngồi trên căn nhà bè bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng khó phai, khó mờ nhạt cho khách du lịch tìm kiếm.
 
 
Hải sản trên các nhà bè luôn được đánh giá là tươi, ngon

Nhà hàng Homestay

Trái ngược với Nhà Bè, Nhà hàng Homestay mang sự tiện nghi chiếm trọn trái tim của khách du lịch qua phong cách phục vụ, món ăn ngon và cảm nhận được rõ nét nhất những hương vị và khung cảnh của nhà hàng mang đến cho khách du lịch.
 
 
Nhà hàng hải sản của các Homestay luôn được đánh giá là tiện nghi, món ăn đa dạng
Hy vọng những chia sẻ món ăn hải sản tươi ngon tại đảo Bình Hưng mang lại trải nghiệm đẹp và thưởng thức các món ăn ngon tại đây.
Cùng khám phá địa điểm Đảo Bình Hưng tại Khánh Hòa
Review Đảo Bình Hưng Mới Và Chi Tiết Nhất
Review đảo Bình Hưng mới nhất