stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4963
  [created_approved] => 2019-09-16 17:52:13
  [blog_title] => 10 Bước Đơn Giản Để Bài Viết Thu Hút Triệu View Tại Gody.vn
  [albums] => 78951,78952,78953,78954,78955,78956,78957,78958,78959,78960,78961,78962|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/bb2895d26271152d3ecdd163ecbf7095.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/2789950268e2e8c335d168eb1122cc6e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/7b329bdc991bf25b0751d7aa232116d6.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3a5bafa2aaed566a4cba4d3d52281c61.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/beb2dff18a166ba2e0fb9db9f9aec75a.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e7a89d37759045e8324c8583b0cab889.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/5d7057e439d22378555b3b5afedcbf2e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/c5c9f3641a1c3c2a8755775ef4e7ee59.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/47857e93e96dc9bc7931613a309ba9d9.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3d879fa0a93fd11c4031442d23bb7a16.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e7bdc4e04dc0e0436ef339baf9059f70.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/d458e0dbd1995030e2a81e7155db9ed1.png|public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [list_auto_comment] => 17109,17114,17115,17116,17117,17118,17119,17120,17121,17122,17123|2019-09-17 22:01:30,2019-09-17 11:12:22,2019-09-19 09:07:26,2019-09-18 16:11:14,2019-09-17 22:13:18,2019-09-17 23:00:15,2019-09-19 08:02:28,2019-09-19 11:13:26,2019-09-19 09:09:22,2019-09-18 14:59:34,2019-09-19 06:05:23
  [total_auto_comment] => 11
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1713|gody|Gody
  [blog_updated] => 2019-09-16 18:02:44
  [blog_created] => 2019-09-14 11:42:55
  [categorys] => 
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/6ebd13904336d7be765b141c9d51fb0b98b76c97.png
  [blog_author] => ad3041
  [official_account] => ad3041
  [blog_description] => Bài viết hướng dẫn viết bài thu hút người đọc, được nhiều view nhất tại Gody.vn.
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => huong-dan-viet-bai-dung-chuan-de-co-view-cao-tai-godyvn
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 2
  [days] => 
  [total_cost] => 0
  [total_like] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="d1724efc-b795-a3c9-1310-93fba83273c6">Hướng dẫn viết bài đúng chuẩn để có view cao tại Gody.vn </div><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">Bài viết giúp các bạn trình bày một bài viết đẹp, thu hút nhiều người xem từ Gody và Google.vn. Bắt đầu nhé: </div><h2> 1. Ảnh bìa bài viết&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">- Hình ảnh bìa bài viết với kích thước tối ưu là: 1350px x 480px. Tuy vậy, để có ảnh bìa rõ, chất lượng, bạn nên chọn ảnh với kích thước gấp đôi kích thước mặc định. </div><div class="" data-paraid="f1a74e48-2e26-d239-3883-9f3c70d75330">- Nếu bạn chọn bìa bài viết là video thì bạn nên chọn video HD để chất lượng nhất. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e7bdc4e04dc0e0436ef339baf9059f70.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e7bdc4e04dc0e0436ef339baf9059f70.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e7bdc4e04dc0e0436ef339baf9059f70.png" w="1024" h="287" data-pagespeed-url-hash="1453695986" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2> 2. Tiêu đề bài viết&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">- Để có tiêu đề thu hút nguời đọc, tiêu đề từ 60-65 ký tự, in hoa mỗi từ đầu tiên. </div><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">- Trong tiêu đề bạn nên dùng các tính từ bổ trợ như: tiết kiệm, đơn giản, bí kíp, các con số... các từ đặc biệt để tạo sự khác biệt cho tiêu đề bài viết. </div><div class="" data-paraid="75a5574e-7229-553c-b72f-dcd7c09a4037">- Bạn nên đặt tiêu đề sát với nội dung bài viết </div><div class="" data-paraid="34f2b6ed-4dc3-fac4-e12f-c320d7bf6787"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3d879fa0a93fd11c4031442d23bb7a16.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3d879fa0a93fd11c4031442d23bb7a16.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3d879fa0a93fd11c4031442d23bb7a16.png" w="1024" h="75" data-pagespeed-url-hash="2592925722" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2> 3. Giới thiệu ngắn&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">- Giới thiệu ngắn thường 150-160 ký tự là hợp lý. </div><div class="" data-paraid="fd4b081a-0c2f-db8b-c958-da1b155cdf84">- Trong giới thiệu ngắn bạn nên nêu tóm tắt bài viết của bạn, nói lên những vấn đề chính trong bài viết. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="47857e93e96dc9bc7931613a309ba9d9.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/47857e93e96dc9bc7931613a309ba9d9.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/47857e93e96dc9bc7931613a309ba9d9.png" w="1024" h="126" data-pagespeed-url-hash="3938110193" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2> 4. Thông tin hành trình&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="f01233ee-645f-3da8-59c6-eeb5463dce81">Bạn điền các thông tin đầy đủ về hành trình của bạn sẽ giúp người đọc dễ dàng hình dung hơn như: ngày bắt đầu, số ngày, chi phí chuyến đi và nhập tìm kiếm tag các địa điểm trong hành trình đó. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c5c9f3641a1c3c2a8755775ef4e7ee59.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/c5c9f3641a1c3c2a8755775ef4e7ee59.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/c5c9f3641a1c3c2a8755775ef4e7ee59.png" w="1024" h="89" data-pagespeed-url-hash="239414975" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2> 5. Trình bày bài viết rõ ràng đẹp hơn&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">- Mục lục bài viết: bạn nên làm mục lục bài viết đề người đọc nắm bắt nội dung bài viết tốt hơn. </div><div class="" data-paraid="21d14991-85b6-106c-107f-17ba2d2f41fa">- <b>In đậm</b>, <i>in ngiêng</i>, <u>gạch chân</u>: Bạn có thể định dạng văn bản bằng in đậm, ngiêng, gạch chân... </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5d7057e439d22378555b3b5afedcbf2e.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/5d7057e439d22378555b3b5afedcbf2e.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/5d7057e439d22378555b3b5afedcbf2e.png" w="890" h="173" data-pagespeed-url-hash="2459189120" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="bc801f86-2153-0085-1e87-e1faf3148031"> 6. Bạn có thể check in địa điểm trong bài viết&nbsp;</h2><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e7a89d37759045e8324c8583b0cab889.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e7a89d37759045e8324c8583b0cab889.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e7a89d37759045e8324c8583b0cab889.png" w="1024" h="141" data-pagespeed-url-hash="2969807946" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2> 7. Chèn hình ảnh&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="548ebdcf-0881-12d7-e631-390cdd5956af">- Bạn có thể canh trái, giữa, phải bài viết </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="beb2dff18a166ba2e0fb9db9f9aec75a.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/beb2dff18a166ba2e0fb9db9f9aec75a.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/beb2dff18a166ba2e0fb9db9f9aec75a.png" w="921" h="206" data-pagespeed-url-hash="4010644011" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3a5bafa2aaed566a4cba4d3d52281c61.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3a5bafa2aaed566a4cba4d3d52281c61.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3a5bafa2aaed566a4cba4d3d52281c61.png" w="857" h="310" data-pagespeed-url-hash="3020320959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2> 8. Chèn Albums, Frame hình&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="b46b5abc-cf28-3b57-9864-89fcd2bbf8df">- Bạn có thể chèn albums hoặc frame hình bài viết </div><div class="" data-paraid="c63542e8-eff6-356d-d561-679c6226878c">- Chọn kiểu canh giữa hoặc tràn lề </div><div class="" data-paraid="9da976cb-c7f9-0fbb-9635-97c0d4dfcf0d"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7b329bdc991bf25b0751d7aa232116d6.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/7b329bdc991bf25b0751d7aa232116d6.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/7b329bdc991bf25b0751d7aa232116d6.png" w="915" h="85" data-pagespeed-url-hash="3381946801" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2789950268e2e8c335d168eb1122cc6e.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/2789950268e2e8c335d168eb1122cc6e.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/2789950268e2e8c335d168eb1122cc6e.png" w="1024" h="470" data-pagespeed-url-hash="837910079" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="84ddfae2-b6a3-304d-b231-4bf9344d4f24"> 9. Chèn hình ảnh từ facebook và instagram&nbsp;</h2><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bb2895d26271152d3ecdd163ecbf7095.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/bb2895d26271152d3ecdd163ecbf7095.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/bb2895d26271152d3ecdd163ecbf7095.png" w="924" h="70" data-pagespeed-url-hash="3240002444" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="fe8d994c-570c-af25-8018-86bf2f4c2e1c"><span>10. Chèn link bài viết từ blog của bạn</span></h2><h2 class="" data-paraid="461def2d-2eef-df44-6e6e-ce96e9db1cf3"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d458e0dbd1995030e2a81e7155db9ed1.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/d458e0dbd1995030e2a81e7155db9ed1.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/d458e0dbd1995030e2a81e7155db9ed1.png" w="936" h="89" data-pagespeed-url-hash="2833484850" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></h2><div class="" data-paraid="37bea254-4390-1121-08d6-61f7d9e57097"> Bạn tham khảo bài mẫu tại đây:&nbsp;</div><div class="" data-paraid="b738da8a-7f90-d32a-6fed-12a17adf61ee"><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden ta-center gody-embed"><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/ngocanh.ngth3776/post/kinh-nghiem-du-lich-bui-sai-gon-phan-thiet-bau-trang-chi-trong-24h-moi-nhat-4794/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div class="" data-paraid="1888cd9d-2514-a9aa-8d44-36ba73fea9fb">Xem thêm:</div><div class="" data-paraid="a4073ee0-5d6c-fe5a-769b-f2b740f26c05"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/ad3041/post/huong-dan-viet-bai-66">Hướng dẫn chia sẻ trải nghiệm (viết bài) Trên Gody.vn</a></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="95370657-adb7-2dfc-da8b-389925d26e07"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/ad3041/post/huong-dan-dang-ky-va-thiet-lap-trang-travel-blog-ca-nhan-67">Hướng dẫn đăng ký và thiết lập trang Travel Blog cá nhân</a></div>
  [total_comment] => 3
  [user_name] => ADMIN GODY
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/ad3041/136249176-20190916115344.jpg
  [follower_n] => 4589
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

10 Bước Đơn Giản Để Bài Viết Thu Hút Triệu View Tại Gody.vn

Bài viết hướng dẫn viết bài thu hút người đọc, được nhiều view nhất tại Gody.vn.

Gody
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Hướng dẫn viết bài đúng chuẩn để có view cao tại Gody.vn
Bài viết giúp các bạn trình bày một bài viết đẹp, thu hút nhiều người xem từ Gody và Google.vn. Bắt đầu nhé:

1. Ảnh bìa bài viết 

- Hình ảnh bìa bài viết với kích thước tối ưu là: 1350px x 480px. Tuy vậy, để có ảnh bìa rõ, chất lượng, bạn nên chọn ảnh với kích thước gấp đôi kích thước mặc định.
- Nếu bạn chọn bìa bài viết là video thì bạn nên chọn video HD để chất lượng nhất.

2. Tiêu đề bài viết 

- Để có tiêu đề thu hút nguời đọc, tiêu đề từ 60-65 ký tự, in hoa mỗi từ đầu tiên.
- Trong tiêu đề bạn nên dùng các tính từ bổ trợ như: tiết kiệm, đơn giản, bí kíp, các con số... các từ đặc biệt để tạo sự khác biệt cho tiêu đề bài viết.
- Bạn nên đặt tiêu đề sát với nội dung bài viết

3. Giới thiệu ngắn 

- Giới thiệu ngắn thường 150-160 ký tự là hợp lý.
- Trong giới thiệu ngắn bạn nên nêu tóm tắt bài viết của bạn, nói lên những vấn đề chính trong bài viết.

4. Thông tin hành trình 

Bạn điền các thông tin đầy đủ về hành trình của bạn sẽ giúp người đọc dễ dàng hình dung hơn như: ngày bắt đầu, số ngày, chi phí chuyến đi và nhập tìm kiếm tag các địa điểm trong hành trình đó.

5. Trình bày bài viết rõ ràng đẹp hơn 

- Mục lục bài viết: bạn nên làm mục lục bài viết đề người đọc nắm bắt nội dung bài viết tốt hơn.
- In đậm, in ngiêng, gạch chân: Bạn có thể định dạng văn bản bằng in đậm, ngiêng, gạch chân...

6. Bạn có thể check in địa điểm trong bài viết 

7. Chèn hình ảnh 

- Bạn có thể canh trái, giữa, phải bài viết

8. Chèn Albums, Frame hình 

- Bạn có thể chèn albums hoặc frame hình bài viết
- Chọn kiểu canh giữa hoặc tràn lề

9. Chèn hình ảnh từ facebook và instagram 

10. Chèn link bài viết từ blog của bạn

Bạn tham khảo bài mẫu tại đây: 
Xem thêm:
Hướng dẫn chia sẻ trải nghiệm (viết bài) Trên Gody.vn