stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 66
  [created_approved] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_title] => Hướng dẫn chia sẻ trải nghiệm (viết bài) Trên Gody.vn
  [albums] => 1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,76936,76937,76938,76939,76940,76941,76942,76943|135a119edcd7baead3836a4f1bfaa379.png,eda123ab43971c4530aeb7a74540c017.png,9ec3a7e23d4ff8fd5b0564f4e66ea83b.png,e327cbba2be3853681d6b271a911a9b5.png,9fbcf80abd89c3c459f78946a2f33aff.png,968f24db9ca24a01fdcd919c3051fe51.png,aa4b35e5a12c4fe234d48a503d5ac3ca.png,6f72fea80b4ea149399dac4dfba2238e.png,8ce5feb7a7bdaa2190531fdb4b4247a7.png,ac381156d6c90509988d002a585dc1d0.png,8facbc3364fad4db629b6501a460a094.png,ef92d75c3089348b6bd642303d987118.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/d34c8f3b2d70882f76cba6bc89d99fd4.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/03b7d395caef1bc3dc85a5c4695074d0.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/34915e123b26d6ad5bda81e494c1fc08.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/41f64cdf1fbb0fc480dfd3ff31997c91.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e340bb89c90348df5b371ccfe45e9850.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/dd8c2a7412767863e51b98edbde841fa.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/5b2256595393ec643d8c75ccfc631220.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3642b53955cfac4456b697237090a2d5.png|public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041,public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1713|gody|Gody
  [blog_updated] => 2019-09-06 17:21:18
  [blog_created] => 2018-05-07 11:00:36
  [categorys] => 21|huong-dan|HƯỚNG DẪN
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/a4dc83d6f082a6ac7dc3c10b3ee2185f4ddbcaa6.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => ad3041
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Hướng dẫn viết bài tại mục Blog dành cho thành viên, Travel Blogger, Travel Ambassador
  [blog_slug] => huong-dan-viet-bai
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="ce-element--focused" data-paraid="74f21b7e-8365-b917-89b2-2510f70b6aff">Sau khi đăng ký tạo tài khoản trên Gody.vn, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký hoặc đăng nhập bằng facebook, instagram, Google thì bạn có thể viết bài theo hướng dẫn sau.</div><div class="" data-paraid="2c845acb-b5a7-6a05-3e2f-053aa1e8b2e7"><b>Bước 1</b>: Bạn đăng nhập tài khoản, ở giao diện bạn chọn "Viết ngay" và tiếp tục chọn "Chia sẻ trải nghiệm". </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3642b53955cfac4456b697237090a2d5.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3642b53955cfac4456b697237090a2d5.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/3642b53955cfac4456b697237090a2d5.png" w="1024" h="554" data-pagespeed-url-hash="92330665" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="7364574b-2bcf-1b38-74c8-258367caf6dd"><b> Bước 2</b>: Bạn thêm hình và video cover bài viết&nbsp;</div><div class="" data-paraid="50f19b2b-97a3-9db6-ab4d-fbcc2b0215cc"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5b2256595393ec643d8c75ccfc631220.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/5b2256595393ec643d8c75ccfc631220.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/5b2256595393ec643d8c75ccfc631220.png" w="1024" h="554" data-pagespeed-url-hash="570020709" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="ca8547cc-77fd-996e-ba17-b65e0dd0a88d"> <b>Bước 3</b>: Bạn tiến hành thêm "Tiêu đề bài viết" và "Giới thiệu ngắn" cho bài viết&nbsp;</div><div class="" data-paraid="6a88e3d0-2c3a-4e4f-413e-1bb9391fce18"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="dd8c2a7412767863e51b98edbde841fa.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/dd8c2a7412767863e51b98edbde841fa.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/dd8c2a7412767863e51b98edbde841fa.png" w="1024" h="551" data-pagespeed-url-hash="1322451729" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="95e66097-e8f6-93b7-43cd-afa3d18fb9ce"><b> Bước 4:</b> Nhập thông tin về "Ngày bắt đầu" chuyến đi, "Tổng số ngày", "Chi phí" và thêm "tag" là địa điểm của chuyến đi bạn.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e340bb89c90348df5b371ccfe45e9850.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e340bb89c90348df5b371ccfe45e9850.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/e340bb89c90348df5b371ccfe45e9850.png" w="1024" h="554" data-pagespeed-url-hash="2077670069" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="25cdeff4-3be5-7a1c-9914-f78094636b76"> <b>Bước 5</b>: Bạn thêm nội dung cho bài viết, và có thể <b>in đậm</b>, <i>in nghiêng</i>, <u>ghạch chân</u>, mục lục bài viết và thêm liên kết nữa nhé.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="41f64cdf1fbb0fc480dfd3ff31997c91.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/41f64cdf1fbb0fc480dfd3ff31997c91.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/41f64cdf1fbb0fc480dfd3ff31997c91.png" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="2571579993" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e882a596-dbd2-0eab-a1c3-0335985b4e5a"><b> Bước 6</b>: Bạn check in điểm đến trong chuyến đi của bạn, tương ứng với đoạn nội dung đó. Bạn chọn và bấm "Lưu" nhé.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="34915e123b26d6ad5bda81e494c1fc08.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/34915e123b26d6ad5bda81e494c1fc08.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/34915e123b26d6ad5bda81e494c1fc08.png" w="1024" h="555" data-pagespeed-url-hash="3857482382" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="48e79fdc-dd93-5de2-d061-074b75507c87"><b> Bước 7</b>: Bạn có thể chèn hình ảnh (canh trái, giữa và phải), chèn Albums/ Frame hình, chèn video. Ngoài ra, bạn có thể chèn hình ảnh từ facebook, instagram (chỉ cần dán đường dẫn vào là được), sau cùng có thể chèn link bài viết từ blog Gody.vn.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="03b7d395caef1bc3dc85a5c4695074d0.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/03b7d395caef1bc3dc85a5c4695074d0.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/03b7d395caef1bc3dc85a5c4695074d0.png" w="1024" h="552" data-pagespeed-url-hash="3072304651" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="092dc4ed-06ad-ddbc-e1b4-47320311005c"><b> Bước 8:</b> Sau cùng bạn có thể bấm "<b>Đăng bài</b>", bài viết sẽ được Gody.vn duyệt, trong khi chờ duyệt bạn có thể xem lại bài viết của mình và chình sửa. "<b>Lưu nháp</b>" thì bài viết sẽ nằm trong trang cá nhân của bạn và không được duyệt.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d34c8f3b2d70882f76cba6bc89d99fd4.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/d34c8f3b2d70882f76cba6bc89d99fd4.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/7/ad3041/d34c8f3b2d70882f76cba6bc89d99fd4.png" w="1024" h="554" data-pagespeed-url-hash="4146471637" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="29b60f22-6ab5-f127-58f3-ee45ed09109c"> Bạn có thể xem một bài hoàn chỉnh tại đây:&nbsp;</div><div class="" data-paraid="0125b1a4-7b1d-93eb-a21d-4d358bf06b7f"><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden ta-center gody-embed"><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/ngocanh.ngth3776/post/kinh-nghiem-du-lich-bui-sai-gon-phan-thiet-bau-trang-chi-trong-24h-moi-nhat-4794/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div class="" data-paraid="13654ee5-4f1a-22f2-d5d3-af7cf0eecbbd">Xem hướng dẫn viết bài chi tiết hơn tại đây:&nbsp;</div><div class="" data-paraid="2eb40374-0123-1280-ba76-13ea346626c8"><div class="travel-post-video" contenteditable="false"><div class="travel-post-video-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa video"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><iframe src="//www.youtube.com/embed/uPQ4ZoKfgGw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích video (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="1aefc61f-1f9c-7b27-d1d5-8a5d1dc0029a"><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => ADMIN GODY
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/ad3041/136249176-20190916115344.jpg
  [follower_n] => 4580
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Hướng dẫn chia sẻ trải nghiệm (viết bài) Trên Gody.vn

Hướng dẫn viết bài tại mục Blog dành cho thành viên, Travel Blogger, Travel Ambassador

HƯỚNG DẪN Gody
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Sau khi đăng ký tạo tài khoản trên Gody.vn, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký hoặc đăng nhập bằng facebook, instagram, Google thì bạn có thể viết bài theo hướng dẫn sau.
Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản, ở giao diện bạn chọn "Viết ngay" và tiếp tục chọn "Chia sẻ trải nghiệm".
Bước 2: Bạn thêm hình và video cover bài viết 
Bước 3: Bạn tiến hành thêm "Tiêu đề bài viết" và "Giới thiệu ngắn" cho bài viết 
Bước 4: Nhập thông tin về "Ngày bắt đầu" chuyến đi, "Tổng số ngày", "Chi phí" và thêm "tag" là địa điểm của chuyến đi bạn. 
Bước 5: Bạn thêm nội dung cho bài viết, và có thể in đậm, in nghiêng, ghạch chân, mục lục bài viết và thêm liên kết nữa nhé. 
Bước 6: Bạn check in điểm đến trong chuyến đi của bạn, tương ứng với đoạn nội dung đó. Bạn chọn và bấm "Lưu" nhé. 
Bước 7: Bạn có thể chèn hình ảnh (canh trái, giữa và phải), chèn Albums/ Frame hình, chèn video. Ngoài ra, bạn có thể chèn hình ảnh từ facebook, instagram (chỉ cần dán đường dẫn vào là được), sau cùng có thể chèn link bài viết từ blog Gody.vn. 
Bước 8: Sau cùng bạn có thể bấm "Đăng bài", bài viết sẽ được Gody.vn duyệt, trong khi chờ duyệt bạn có thể xem lại bài viết của mình và chình sửa. "Lưu nháp" thì bài viết sẽ nằm trong trang cá nhân của bạn và không được duyệt. 
Bạn có thể xem một bài hoàn chỉnh tại đây: 
Xem hướng dẫn viết bài chi tiết hơn tại đây: