Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

kaindy

Kaindy là một thành phố thuộc vùng Chuy của Kyrgyzstan. Nó đã trở thành một thành phố vào năm 2012. Dân số của nó là 7.526 vào năm 2009. Đây là thủ phủ của quận Panfilov, Kyrgyzstan.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch kaindy
Hỏi đáp du lịch kaindy
#Godygram