stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1553
  [created_approved] => 2019-03-22 18:20:00
  [blog_title] => Trekking là gì? Phân biệt 2 hình thức trekking và hiking
  [albums] => 24346,24347,24348,24349,24350,24351,24352,24353|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/d156f67b01a9c192eb950c3d10c47101.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/6a70bd390adef0ab879ddf53061770cc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/aaf59f817f0ab34a741bcb636bb85057.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/9f4955ba0d77e0cf9da9478c4042b960.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/b363ca673650e90347edc394eb7d7d77.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/395b91cbfe3e9918361f63108fa55b0d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/dd07ee43655e8174123105af4d81b51f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/e410301d0c41b89d60295c5a29c0ba96.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking,public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking|2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 305,306,307,308,309|2018-10-27 14:05:31,2018-10-27 18:15:08,2018-10-28 04:18:11,2018-10-29 06:05:26,2018-10-29 06:17:21
  [tags_destination] => 
  [tags] => 150,355,512,513|cam-nang-du-lich,trekking,hiking,leo-nui|cam nang du lich,Trekking,Hiking,Leo núi
  [blog_updated] => 2019-06-03 14:52:17
  [blog_created] => 2018-10-27 09:38:14
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/6ef776fe8f86612565872e566aa6a66393937887.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => cam-nang-trekking
  [official_account] => cam-nang-trekking
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Đều là loại hình du lịch mạo hiểm với những cung đường dài thử thách sức bền của con người nhưng trekking và hiking cũng có những điểm khác biệt rõ rệt mà bạn cần lưu ý để chọn cho mình trải nghiệm phù hợp nhất.
  [blog_slug] => trekking-la-gi-phan-biet-2-hinh-thuc-trekking-va-hiking
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div> <div contenteditable="false" name="06990529-d8c0-fe7a-ecd6-de735c712a29-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="06990529-d8c0-fe7a-ecd6-de735c712a29" name="06990529-d8c0-fe7a-ecd6-de735c712a29-c">Trekking là gì?</h2> </div> </div> <div>Trekking l&agrave; một hoạt động du lịch d&atilde; ngoại m&agrave; những người đi trekking (hay được gọi l&agrave; trekker) c&oacute; những chuyến đi bộ đường d&agrave;i/đi bộ leo n&uacute;i nhiều ng&agrave;y, băng qua những cung đường với đủ loại địa h&igrave;nh để đến với những khu vực xa x&ocirc;i, phần lớn l&agrave; những v&ugrave;ng đồi n&uacute;i, nơi tương t&aacute;c nhiều với thế giới tự nhi&ecirc;n. Kh&aacute;c với những loại h&igrave;nh du lịch th&ocirc;ng thường, trekking chỉ c&oacute; một phương tiện di chuyển duy nhất l&agrave; đ&ocirc;i ch&acirc;n bạn, c&ugrave;ng với việc đi đến những nơi n&uacute;i rừng xa x&ocirc;i hiểm trở v&agrave; chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện tự nhi&ecirc;n như địa h&igrave;nh, thời tiết, do vậy m&agrave; đ&acirc;y l&agrave; loại h&igrave;nh <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn">du lịch</a> tương đối mạo hiểm v&agrave; kh&ocirc;ng phải d&agrave;nh cho tất cả mọi người.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e410301d0c41b89d60295c5a29c0ba96.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/e410301d0c41b89d60295c5a29c0ba96.jpg" h="635" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/e410301d0c41b89d60295c5a29c0ba96.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Độ d&agrave;i của mỗi chuyến trekking d&agrave;i hay ngắn do những người tham gia quyết định, c&oacute; thể từ một v&agrave;i ng&agrave;y v&agrave; c&oacute; khi l&ecirc;n đến cả năm. Mức độ mạo hiểm của chuyến đi cũng phụ thuộc v&agrave;o nhiều yếu tố trong đ&oacute; c&oacute; sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng của người tham gia. Hầu hết, c&aacute;c trekker thường phải sử dụng bản đồ v&agrave; kỹ năng định hướng, định vị để t&igrave;m đường, phải c&oacute; bộ sơ cứu y tế v&agrave; những kỹ năng sinh tồn nhất định để sẵn s&agrave;ng cho chuyến đi. Phần lớn phải tự mang v&aacute;c đồ v&agrave; đi bộ tr&ecirc;n một qu&atilde;ng đường d&agrave;i trong nhiều ng&agrave;y n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi người tham gia cũng phải c&oacute; t&igrave;nh trạng sức khỏe ổn định mới c&oacute; thể thử th&aacute;ch bản th&acirc;n.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="dd07ee43655e8174123105af4d81b51f.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/dd07ee43655e8174123105af4d81b51f.jpg" h="575" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/dd07ee43655e8174123105af4d81b51f.jpg" w="1000" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tr&ecirc;n thế giới, c&oacute; một số khu vực đặc biệt hấp dẫn đối với trekker như d&atilde;y Himalayas ở Ch&acirc;u &Aacute;, d&atilde;y Andes ở Nam Mỹ. Những chuyến đi trekking c&oacute; thể được tổ chức ở những khu vực &iacute;t người lui tới, tr&ecirc;n bất kỳ lục địa n&agrave;o.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="e7a24594-bfcd-fe7b-e968-c08464b49c19-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="e7a24594-bfcd-fe7b-e968-c08464b49c19" name="e7a24594-bfcd-fe7b-e968-c08464b49c19-c">Hiking là gì?</h2> </div> </div> <div>Hiking c&oacute; nghĩa l&agrave; đi bộ đường d&agrave;i, cũng l&agrave; một loại h&igrave;nh du lịch d&atilde; ngoại mạo hiểm. Tuy nhi&ecirc;n những người đi hiking (hay c&ograve;n gọi l&agrave; hiker) thường đi theo những con đường m&ograve;n c&oacute; sẵn hoặc đường nhựa đ&atilde; được l&agrave;m sẵn, kh&ocirc;ng di chuyển v&agrave;o những nơi địa h&igrave;nh kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="395b91cbfe3e9918361f63108fa55b0d.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/395b91cbfe3e9918361f63108fa55b0d.jpg" h="614" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/395b91cbfe3e9918361f63108fa55b0d.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>T&ugrave;y v&agrave;o độ d&agrave;i qu&atilde;ng đường đi m&agrave; hiker sẽ chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi, nh&igrave;n chung những vật dụng như gi&agrave;y, balo, thực phẩm, bản đồ, đồ sơ cứu y tế...cũng tương tự như khi đi trekking.</div> <div>Ở Việt Nam, c&aacute;c hoạt động như leo n&uacute;i Y&ecirc;n Từ, B&agrave; Đen, ch&ugrave;a Hương, B&agrave; N&agrave;&hellip; cũng được gọi l&agrave; hoạt động hiking.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b363ca673650e90347edc394eb7d7d77.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/b363ca673650e90347edc394eb7d7d77.jpg" h="575" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/b363ca673650e90347edc394eb7d7d77.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="1c41b782-8671-0d0b-91dc-06126ba8dfe0-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="1c41b782-8671-0d0b-91dc-06126ba8dfe0" name="1c41b782-8671-0d0b-91dc-06126ba8dfe0-c">Sự khác biệt giữa Trekking và Hiking</h2> </div> </div> <div>Cả trekking lẫn hiking đều l&agrave; hoạt động đi bộ đường d&agrave;i, leo n&uacute;i hay l&ecirc;n rừng, nh&igrave;n một c&aacute;ch tổng thể th&igrave; 2 hoạt động n&agrave;y kh&aacute; tương tự nhau. Tuy nhi&ecirc;n trong khi hiking phần lớn đi tr&ecirc;n những con đường m&ograve;n c&oacute; sẵn hoặc đường nhựa, th&igrave; trekking lại được thực hiện tr&ecirc;n nhiều bề mặt địa h&igrave;nh kh&aacute;c nhau chẳng hạn như sa mạc, n&uacute;i đ&aacute;, rừng rậm..., chưa kể phải tự định vị t&igrave;m đường v&agrave; c&oacute; khi khai ph&aacute; cả những con đường mới, n&ecirc;n trekking mang nhiều t&iacute;nh mạo hiểm v&agrave; thử th&aacute;ch hơn.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="25fbc9ec-eefc-73b3-616f-1faf792e53b4"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="25fbc9ec-eefc-73b3-616f-1faf792e53b4" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9f4955ba0d77e0cf9da9478c4042b960.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/9f4955ba0d77e0cf9da9478c4042b960.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/9f4955ba0d77e0cf9da9478c4042b960.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="640" photoid="e13857a9-2eea-23d7-2445-8f20bbbc721c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/9f4955ba0d77e0cf9da9478c4042b960.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="25fbc9ec-eefc-73b3-616f-1faf792e53b4" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="aaf59f817f0ab34a741bcb636bb85057.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/aaf59f817f0ab34a741bcb636bb85057.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/aaf59f817f0ab34a741bcb636bb85057.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="654" photoid="34e8a40e-920d-fe53-740a-522040ed47d7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/aaf59f817f0ab34a741bcb636bb85057.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> <p> </p> </div> </div> </div> <div>Sự kh&aacute;c biệt lớn nhất giữa 2 loại h&igrave;nh du lịch mạo hiểm n&agrave;y l&agrave; cường độ, hiking l&agrave; hoạt động c&oacute; sự di chuyển ở mức dễ d&agrave;ng đến vừa phải trong khi trekking ở nhiều bề mặt địa h&igrave;nh đ&ograve;i hỏi nhiều kĩ năng hơn v&agrave; đ&ocirc;i khi cần những thiết bị chuy&ecirc;n dụng để xử l&yacute; những cung đường gồ ghề, lởm chởm.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6a70bd390adef0ab879ddf53061770cc.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/6a70bd390adef0ab879ddf53061770cc.jpg" h="563" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/6a70bd390adef0ab879ddf53061770cc.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Trang thiết bị mang theo khi hiking v&agrave; trekking kh&aacute; đa dạng t&ugrave;y thuộc từng hoạt động, th&ocirc;ng thường trekking cần những vật dụng c&oacute; sức bền tốt hơn. Những vật dụng cơ bản kh&ocirc;ng thể thiếu trong những chuyến trekking v&agrave; hiking như gi&agrave;y, balo, đồ sơ cứu, thực phẩm, bản đồ, lều ngủ...</div> <div>&nbsp;</div> <div>D&ugrave; l&agrave; trekking hay hiking th&igrave; đ&acirc;y vẫn l&agrave; những loại h&igrave;nh mạo hiểm đ&ograve;i hỏi sức khỏe v&agrave; một số kĩ năng nhất định mới c&oacute; thể chinh phục những cung đường ấn tượng v&agrave; can đảm sống giữa tự nhi&ecirc;n.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d156f67b01a9c192eb950c3d10c47101.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/d156f67b01a9c192eb950c3d10c47101.jpg" h="768" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/cam-nang-trekking/d156f67b01a9c192eb950c3d10c47101.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div><b>*Ngo&agrave;i ra c&ograve;n một số thuật ngữ du lịch kh&aacute;c như: </b></div> <div>- Climbing: Leo tr&egrave;o trong chuyến đi n&uacute;i với nhiều địa h&igrave;nh kh&aacute; nhau.</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Caving: Hoạt động kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c hang động.</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Swimming: Với hoạt động bơi n&agrave;y, tốt nhất bạn n&ecirc;n chuẩn bị cho m&igrave;nh chiếc &aacute;o phao bởi qu&atilde;ng đường bơi sẽ rất d&agrave;i v&agrave; nhiều trải nghiệm đấy!</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Abseiling: Đu d&acirc;y, bạn sẽ được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia hỗ trợ trong thử th&aacute;ch đu d&acirc;y.</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Biking: Hoạt động đạp xe, đi theo đo&agrave;n vượt qua nhiều địa h&igrave;nh kh&aacute;c nhau: đồi, n&uacute;i, suối,&hellip;</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Flying: Bạn sẽ được bay nh&agrave;o lộn giữa kh&ocirc;ng trung, l&agrave;m bạn với trời trăng m&acirc;y gi&oacute;.</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Camping: Hoạt động cắm trại đ&ograve;i hỏi bạn cần chuẩn bị kỹ: lều trại, t&uacute;i ngủ, kem chống nắng, muỗi, thức ăn, thuốc&hellip;</div> <div>Bạn đang xem&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/cam-nang-trekking/post/trekking-la-gi-phan-biet-2-hinh-thuc-trekking-va-hiking-1553">Trekking l&agrave; g&igrave;? Ph&acirc;n biệt 2 h&igrave;nh thức trekking v&agrave; hiking</a>, bạn c&oacute; thể xem th&ecirc;m:</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/cam-nang-trekking/post/5-sai-lam-can-tranh-mac-phai-trong-bat-ky-chuyen-trekking-nao-1451" rel="nofollow" target="_blank">5 sai lầm cần tr&aacute;nh mắc phải trong bất kỳ chuyến trekking n&agrave;o</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/cam-nang-trekking/post/10-vat-dung-khong-the-thieu-cho-mot-chuyen-trekking-an-toan-1310" rel="nofollow" target="_blank">10 vật dụng kh&ocirc;ng thể thiếu cho một chuyến trekking an to&agrave;n</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/cam-nang-trekking/post/mot-so-ki-nang-can-thiet-khi-di-trekking-158" rel="nofollow" target="_blank">Một số kĩ năng cần thiết khi đi trekking</a></li> </ul> <div>Nguồn: tổng hợp.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Cẩm nang Trekking
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/cam-nang-trekking/134267755-20181006201359.png
  [follower_n] => 4239
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 2
  [blogger_name] => Cẩm nang Trekking
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Trekking là gì? Phân biệt 2 hình thức trekking và hiking

Đều là loại hình du lịch mạo hiểm với những cung đường dài thử thách sức bền của con người nhưng trekking và hiking cũng có những điểm khác biệt rõ rệt mà bạn cần lưu ý để chọn cho mình trải nghiệm phù hợp nhất.

cam nang du lich Trekking Hiking Leo núi
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Trekking là gì?

Trekking là một hoạt động du lịch dã ngoại mà những người đi trekking (hay được gọi là trekker) có những chuyến đi bộ đường dài/đi bộ leo núi nhiều ngày, băng qua những cung đường với đủ loại địa hình để đến với những khu vực xa xôi, phần lớn là những vùng đồi núi, nơi tương tác nhiều với thế giới tự nhiên. Khác với những loại hình du lịch thông thường, trekking chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân bạn, cùng với việc đi đến những nơi núi rừng xa xôi hiểm trở và chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện tự nhiên như địa hình, thời tiết, do vậy mà đây là loại hình du lịch tương đối mạo hiểm và không phải dành cho tất cả mọi người.
 
 
Độ dài của mỗi chuyến trekking dài hay ngắn do những người tham gia quyết định, có thể từ một vài ngày và có khi lên đến cả năm. Mức độ mạo hiểm của chuyến đi cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có sự chuẩn bị kỹ càng của người tham gia. Hầu hết, các trekker thường phải sử dụng bản đồ và kỹ năng định hướng, định vị để tìm đường, phải có bộ sơ cứu y tế và những kỹ năng sinh tồn nhất định để sẵn sàng cho chuyến đi. Phần lớn phải tự mang vác đồ và đi bộ trên một quãng đường dài trong nhiều ngày nên đòi hỏi người tham gia cũng phải có tình trạng sức khỏe ổn định mới có thể thử thách bản thân.
 
 
Trên thế giới, có một số khu vực đặc biệt hấp dẫn đối với trekker như dãy Himalayas ở Châu Á, dãy Andes ở Nam Mỹ. Những chuyến đi trekking có thể được tổ chức ở những khu vực ít người lui tới, trên bất kỳ lục địa nào.
 

Hiking là gì?

Hiking có nghĩa là đi bộ đường dài, cũng là một loại hình du lịch dã ngoại mạo hiểm. Tuy nhiên những người đi hiking (hay còn gọi là hiker) thường đi theo những con đường mòn có sẵn hoặc đường nhựa đã được làm sẵn, không di chuyển vào những nơi địa hình không rõ ràng.
 
 
 
Tùy vào độ dài quãng đường đi mà hiker sẽ chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi, nhìn chung những vật dụng như giày, balo, thực phẩm, bản đồ, đồ sơ cứu y tế...cũng tương tự như khi đi trekking.
Ở Việt Nam, các hoạt động như leo núi Yên Từ, Bà Đen, chùa Hương, Bà Nà… cũng được gọi là hoạt động hiking.
 
 
 

Sự khác biệt giữa Trekking và Hiking

Cả trekking lẫn hiking đều là hoạt động đi bộ đường dài, leo núi hay lên rừng, nhìn một cách tổng thể thì 2 hoạt động này khá tương tự nhau. Tuy nhiên trong khi hiking phần lớn đi trên những con đường mòn có sẵn hoặc đường nhựa, thì trekking lại được thực hiện trên nhiều bề mặt địa hình khác nhau chẳng hạn như sa mạc, núi đá, rừng rậm..., chưa kể phải tự định vị tìm đường và có khi khai phá cả những con đường mới, nên trekking mang nhiều tính mạo hiểm và thử thách hơn. 
 
 
 
 

 

Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 loại hình du lịch mạo hiểm này là cường độ, hiking là hoạt động có sự di chuyển ở mức dễ dàng đến vừa phải trong khi trekking ở nhiều bề mặt địa hình đòi hỏi nhiều kĩ năng hơn và đôi khi cần những thiết bị chuyên dụng để xử lý những cung đường gồ ghề, lởm chởm.
 
 
Trang thiết bị mang theo khi hiking và trekking khá đa dạng tùy thuộc từng hoạt động, thông thường trekking cần những vật dụng có sức bền tốt hơn. Những vật dụng cơ bản không thể thiếu trong những chuyến trekking và hiking như giày, balo, đồ sơ cứu, thực phẩm, bản đồ, lều ngủ...
 
Dù là trekking hay hiking thì đây vẫn là những loại hình mạo hiểm đòi hỏi sức khỏe và một số kĩ năng nhất định mới có thể chinh phục những cung đường ấn tượng và can đảm sống giữa tự nhiên.
 
 
*Ngoài ra còn một số thuật ngữ du lịch khác như:
- Climbing: Leo trèo trong chuyến đi núi với nhiều địa hình khá nhau.
 
- Caving: Hoạt động khám phá các hang động.
 
- Swimming: Với hoạt động bơi này, tốt nhất bạn nên chuẩn bị cho mình chiếc áo phao bởi quãng đường bơi sẽ rất dài và nhiều trải nghiệm đấy!
 
- Abseiling: Đu dây, bạn sẽ được các chuyên gia hỗ trợ trong thử thách đu dây.
 
- Biking: Hoạt động đạp xe, đi theo đoàn vượt qua nhiều địa hình khác nhau: đồi, núi, suối,…
 
- Flying: Bạn sẽ được bay nhào lộn giữa không trung, làm bạn với trời trăng mây gió.
 
- Camping: Hoạt động cắm trại đòi hỏi bạn cần chuẩn bị kỹ: lều trại, túi ngủ, kem chống nắng, muỗi, thức ăn, thuốc…
Bạn đang xem Trekking là gì? Phân biệt 2 hình thức trekking và hiking, bạn có thể xem thêm:
Nguồn: tổng hợp.