stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 716
  [created_approved] => 2018-11-15 12:00:00
  [blog_title] => Sapa Tháng 12 Có Gì? Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa Mùa Đông
  [albums] => 10190,10191,10192,10193,10194,10195,10196,10197,10198,10199,10200,10201,10202,10203,10204,10205,10206,10207|72f7fe30b79bdf28e6cd585b58ee92d0.jpg,2e7ae5b48873e5955679bab79f14f35f.jpg,c6664d68b3b7332468ebf99a73323b8b.jpg,ea8065356c34a657368fa7d4c1e579f5.jpg,d075599f1c3ef2456a1c2b8ad25e008a.jpg,cc3105bd5fe198030229b88d9d26aa2e.jpg,35384033bbc40f6d6c157b7cd4903edb.jpg,baf010035cfe50f4fd2c1eaa28fc810c.jpg,44208e4918a567638be408c9ec4f609c.jpg,8d14184b4c2b6fb515e858fd440cdde6.jpg,c9b741e2869dd1f46a568bd043a2a451.jpg,d6269bcbb9c28ad8429cf113bd96c1e7.jpg,29bcad1e53f5e99603ed2f8583e6f16d.jpg,151f6778fda8e4c5e56137d95e17d63a.jpg,d4b9a673176e16cecad4aa6f03caa9ef.jpg,055087af91b112e7a42961f0502db06c.jpg,859678b7728e4ecc6862f6e618938dcc.jpg,44a6d4d04b7eaeb07fbc961415f762de.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody,public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 124,138,184|kinh-nghiem-du-lich,sapa,homestay-sapa|Kinh nghiệm du lịch,Sapa,Homestay Sapa
  [blog_updated] => 2019-04-10 13:57:24
  [blog_created] => 2018-08-12 04:00:59
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/f95c4792f5107af0b161572904743757b293a132.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => knigh.gody
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Sapa mùa nào cũng đẹp, như mùa những thửa ruộng bậc thang được phủ đầy sắc vàng của lúa chín vào tháng 9,10, hay mùa hoa tam giác mạch nở rộ cả một vùng Tây Bắc. Nhưng với nhiều người, một Sapa phủ tuyết trắng xóa vào tháng 12 lại đẹp như một câu chuyện cổ tích mà ai đến cũng không khỏi ngẩn ngơ.
  [blog_slug] => sapa-thang-12-co-gi-kinh-nghiem-du-lich-sapa-mua-tuyet-roi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div contenteditable="false" name="c3ff64db-c462-360b-46b4-e6fc859cb785-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c3ff64db-c462-360b-46b4-e6fc859cb785" name="c3ff64db-c462-360b-46b4-e6fc859cb785-c"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/knigh.gody/post/sapa-thang-12-co-gi-kinh-nghiem-du-lich-sapa-mua-tuyet-roi-716">Sapa tháng 12 có gì?</a></h2> </div> <div>Th&aacute;ng 12 l&agrave; th&aacute;ng bắt đầu cho m&ugrave;a đ&ocirc;ng ở Sapa, sương m&ugrave; giăng khắp lối, nhiệt độ c&oacute; l&uacute;c xuống dưới 0 độ C, lạnh đến cắt da cắt thịt, thế nhưng những đo&agrave;n du kh&aacute;ch vẫn cứ nườm nượp đổ về đ&acirc;y để được tận mắt chi&ecirc;m ngưỡng vẻ đẹp như cổ t&iacute;ch của phố n&uacute;i ng&agrave;y đ&ocirc;ng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10207" data-name="44a6d4d04b7eaeb07fbc961415f762de.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3649072106" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/44a6d4d04b7eaeb07fbc961415f762de.jpg" h="679" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/44a6d4d04b7eaeb07fbc961415f762de.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10206" data-name="859678b7728e4ecc6862f6e618938dcc.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3674493194" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/859678b7728e4ecc6862f6e618938dcc.jpg" h="646" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/859678b7728e4ecc6862f6e618938dcc.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10205" data-name="055087af91b112e7a42961f0502db06c.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1354905878" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/055087af91b112e7a42961f0502db06c.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/055087af91b112e7a42961f0502db06c.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>V&agrave;o những l&uacute;c nhiệt độ xuống thấp nhất th&igrave; tuyết sẽ bắt đầu rơi, tuyết phủ trắng x&oacute;a c&aacute;c sườn đồi, b&aacute;m v&agrave;o những h&agrave;ng c&acirc;y b&ecirc;n đường v&agrave; phủ một lớp d&agrave;y l&ecirc;n mặt đất, cả phố n&uacute;i được bao phủ trong m&agrave;n tuyết trắng đẹp đến ngẩn ngơ, khung cảnh l&atilde;ng mạn như trong những bộ phim H&agrave;n quốc.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="bb03172f-d8dd-a534-4d4c-73e63adc046e"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="bb03172f-d8dd-a534-4d4c-73e63adc046e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d4b9a673176e16cecad4aa6f03caa9ef.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d4b9a673176e16cecad4aa6f03caa9ef.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d4b9a673176e16cecad4aa6f03caa9ef.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1578206033" h="525" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0110e495-0e66-6fe0-bd22-bb45799f4073" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d4b9a673176e16cecad4aa6f03caa9ef.jpg" w="700" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="bb03172f-d8dd-a534-4d4c-73e63adc046e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="151f6778fda8e4c5e56137d95e17d63a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/151f6778fda8e4c5e56137d95e17d63a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/151f6778fda8e4c5e56137d95e17d63a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="722060524" h="375" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2302cdb4-c849-fa27-2f87-b10150bcaf5d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/151f6778fda8e4c5e56137d95e17d63a.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="bb03172f-d8dd-a534-4d4c-73e63adc046e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="29bcad1e53f5e99603ed2f8583e6f16d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/29bcad1e53f5e99603ed2f8583e6f16d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/29bcad1e53f5e99603ed2f8583e6f16d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="802153126" h="695" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8924d667-b78f-57c7-a051-b64d04f1d684" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/29bcad1e53f5e99603ed2f8583e6f16d.jpg" w="1000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="bb03172f-d8dd-a534-4d4c-73e63adc046e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d6269bcbb9c28ad8429cf113bd96c1e7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d6269bcbb9c28ad8429cf113bd96c1e7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d6269bcbb9c28ad8429cf113bd96c1e7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="712311786" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="18cea529-2cbd-442e-a077-1b79d170c2ee" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d6269bcbb9c28ad8429cf113bd96c1e7.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Giữa trung t&acirc;m thị trấn, tuyết rơi trắng x&oacute;a một mảng trời, lại th&ecirc;m Nh&agrave; thờ đ&aacute; mang đặc trưng của kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p, nh&igrave;n chẳng kh&aacute;c n&agrave;o đang đứng giữa trời &Acirc;u. Hoặc bạn c&oacute; thể l&ecirc;n n&uacute;i H&agrave;m Rồng, thu v&agrave;o tầm mắt một phố n&uacute;i trong tuyết, tuy lạnh lẽo nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần l&atilde;ng mạn, cảm gi&aacute;c được chạm tay v&agrave;o những b&ocirc;ng tuyết tuyệt đẹp ngay tr&ecirc;n ch&iacute;nh đất nước m&igrave;nh th&igrave; kh&ocirc;ng g&igrave; th&iacute;ch bằng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10200" data-name="c9b741e2869dd1f46a568bd043a2a451.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2398297755" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/c9b741e2869dd1f46a568bd043a2a451.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/c9b741e2869dd1f46a568bd043a2a451.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10199" data-name="8d14184b4c2b6fb515e858fd440cdde6.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3802484639" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/8d14184b4c2b6fb515e858fd440cdde6.jpg" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/8d14184b4c2b6fb515e858fd440cdde6.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10198" data-name="44208e4918a567638be408c9ec4f609c.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2579283993" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/44208e4918a567638be408c9ec4f609c.jpg" h="678" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/44208e4918a567638be408c9ec4f609c.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10197" data-name="baf010035cfe50f4fd2c1eaa28fc810c.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1658367220" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/baf010035cfe50f4fd2c1eaa28fc810c.jpg" h="666" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/baf010035cfe50f4fd2c1eaa28fc810c.jpg" w="1000" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>M&ugrave;a đ&ocirc;ng cũng l&agrave; l&uacute;c một số bạn lựa chọn chinh phục đỉnh Phanxipan, l&uacute;c những rừng phong ngả m&agrave;u, rừng tr&uacute;c bắt đầu tr&uacute;t l&aacute;, những tảng băng h&igrave;nh th&agrave;nh từ những mạch nước nhỏ trong đ&aacute; rỉ ra đ&atilde; đ&oacute;ng băng từ l&uacute;c n&agrave;o, phản chiếu &aacute;nh mặt trời s&aacute;ng l&oacute;a. Vượt qua một chặng đường d&agrave;i để đến được &quot;N&oacute;c nh&agrave; Đ&ocirc;ng Dương&quot; h&ugrave;ng vĩ, bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c rất kh&aacute;c biệt với việc leo Phan v&agrave;o những m&ugrave;a kh&aacute;c.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="939b596e-503b-ae13-170d-d23683717505"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="939b596e-503b-ae13-170d-d23683717505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="35384033bbc40f6d6c157b7cd4903edb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/35384033bbc40f6d6c157b7cd4903edb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/35384033bbc40f6d6c157b7cd4903edb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="709277160" h="1066" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="b1f20af8-a1da-2852-94f4-5ee48e18cfb7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/35384033bbc40f6d6c157b7cd4903edb.jpg" w="1600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="939b596e-503b-ae13-170d-d23683717505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="cc3105bd5fe198030229b88d9d26aa2e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/cc3105bd5fe198030229b88d9d26aa2e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/cc3105bd5fe198030229b88d9d26aa2e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="85233842" h="566" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="24f90aaa-c8bf-a210-3755-6c096447d89a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/cc3105bd5fe198030229b88d9d26aa2e.jpg" w="849" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="939b596e-503b-ae13-170d-d23683717505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d075599f1c3ef2456a1c2b8ad25e008a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d075599f1c3ef2456a1c2b8ad25e008a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d075599f1c3ef2456a1c2b8ad25e008a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1162053490" h="551" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7becd87d-59b5-2633-7f57-e12cb68c6b63" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/d075599f1c3ef2456a1c2b8ad25e008a.jpg" w="850" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Trong c&aacute;i lạnh buốt gi&aacute; của phố n&uacute;i ng&agrave;y đ&ocirc;ng, c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave; tuyệt hơn được ngồi qu&acirc;y quần b&ecirc;n &aacute;nh lửa hồng, nh&acirc;m nhi v&agrave;i m&oacute;n nướng n&oacute;ng hổi hay nhấp ch&eacute;n rượu cay v&agrave; ngồi chuyện tr&ograve; c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;. Thời tiết ẩm ướt, lạnh c&oacute;ng của Sapa m&ugrave;a n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng ngăn được nhiều người t&igrave;m đến với thị trấn, để được tận mắt chi&ecirc;m ngưỡng khung cảnh huyền ảo của &quot;xứ sở tuyết trắng&quot; th&aacute;ng 12.</div> <div>Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan04/post/bang-gia-ve-tham-quan-sapa-2018-moi-va-day-du-nhat-696" rel="nofollow" target="_blank">Bảng gi&aacute; v&eacute; c&aacute;c điểm tham quan ở Sapa 2018 đầy đủ nhất</a></div> <div> <div contenteditable="false" name="7f46828e-5c54-d507-2762-244b88705cfb-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="7f46828e-5c54-d507-2762-244b88705cfb" name="7f46828e-5c54-d507-2762-244b88705cfb-c">Một số kinh nghiệm khi du lịch Sapa mùa đông</h2> </div> </div> <div>1. Trước khi <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn">đi du lịch</a> Sapa 1 tuần, bạn cần theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết v&agrave; tuyết rơi ở Sapa.</div> <div>2. Sapa m&ugrave;a đ&ocirc;ng, cụ thể l&agrave; th&aacute;ng 12 c&oacute; thời tiết từ lạnh đến rất lạnh, c&oacute; khi r&eacute;t buốt, n&ecirc;n khi đi du lịch Sapa v&agrave;o thời gian n&agrave;y bạn cần ch&uacute; &yacute; vấn đề sức khỏe, lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ ấm cho cơ thể v&agrave; chuẩn bị sẵn thuốc trong trường hợp bị cảm, sốt, sổ mũi...</div> <div>3. Sapa m&ugrave;a đ&ocirc;ng c&oacute; mưa v&agrave; tuyết rơi, do vậy tr&ecirc;n đường c&oacute; nhiều sương m&ugrave; che khuất tầm nh&igrave;n v&agrave; rất dễ trơn trượt n&ecirc;n bạn cần cẩn thận khi di chuyển, tr&aacute;nh những khu vực tuyết rơi d&agrave;y.</div> <div>4. Theo kinh nghiệm du lịch Sapa m&ugrave;a đ&ocirc;ng của nhiều người, khi đi ngo&agrave;i đường về bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n tắm nước n&oacute;ng ngay m&agrave; phải đợi một l&uacute;c để cơ thể th&iacute;ch nghi.</div> <div>5. Địa h&igrave;nh Sapa chủ yếu l&agrave; đồi n&uacute;i v&agrave; dốc thoai thoải, đặc biệt v&agrave;o m&ugrave;a tuyết rơi khiến đường c&agrave;ng kh&oacute; đi hơn, bạn cần mang gi&agrave;y thể thao để thuận tiện di chuyển, tr&aacute;nh bị trượt ng&atilde;.&nbsp;</div> <div>6. Mặc d&ugrave; lạnh nhưng m&ugrave;a đ&ocirc;ng cũng l&agrave; m&ugrave;a cao điểm du lịch ở Sapa, do đ&oacute; trước khi đi bạn cần chuẩn bị trước nơi lưu tr&uacute; v&agrave; c&aacute;c phương &aacute;n di chuyển.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10193" data-name="ea8065356c34a657368fa7d4c1e579f5.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3165214453" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/ea8065356c34a657368fa7d4c1e579f5.jpg" h="512" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/ea8065356c34a657368fa7d4c1e579f5.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="14ac6708-102a-32ba-af77-fea24485fe55-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="14ac6708-102a-32ba-af77-fea24485fe55" name="14ac6708-102a-32ba-af77-fea24485fe55-c">Ở đâu khi đi du lịch Sapa mùa đông</h2> </div> </div> <div>D&ugrave; đi du lịch Sapa v&agrave;o m&ugrave;a n&agrave;o trong năm th&igrave; bạn cũng c&oacute; nhiều lựa chọn về chỗ ở, từ kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; nghỉ đến homestay, tuy nhi&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c m&ugrave;a cao điểm du lịch bạn cũng cần phải đặt trước để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng &#39;ch&aacute;y ph&ograve;ng&#39;. Một lưu &yacute; khi du lịch Sapa th&aacute;ng 12 đ&oacute; l&agrave; bạn n&ecirc;n lựa chọn nơi lưu tr&uacute; c&oacute; ph&ograve;ng ốc k&iacute;n gi&oacute;, hệ thống nước n&oacute;ng v&agrave; điều h&ograve;a/m&aacute;y sưởi ổn định.&nbsp;</div> <div>Một trong những đề xuất cho bạn l&agrave; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nhu.bach7672/post/phuot-sapa-dung-quen-ghe-homestay-to-ong-sieu-chat-tubotel-sapa-276">homestay TubOtel Sapa</a>, với hệ thống ph&ograve;ng tổ ong độc đ&aacute;o v&agrave; c&oacute; hệ thống điều h&ograve;a v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, bạn cũng c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c kh&aacute;ch sạn, homestay c&oacute; view tuyệt đẹp để thưởng ngoạn cảnh tuyết rơi trắng x&oacute;a thị trấn nhỏ n&agrave;y, chẳng hạn như&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/den-ngay-sapa-jade-hill-de-thuong-canh-tuyet-roi-trang-xoa-troi-sapa-dong-nay-9669" rel="nofollow" target="_blank">Sapa Jade Hill</a>&nbsp;hay&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/san-homestay-co-view-khung-dang-gay-me-van-nguoi-tai-sapa-chi-tu-100k-9669" rel="nofollow" target="_blank">Viet trekking homestay</a>.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="98bdd774-4af5-079a-54ed-b4238810524e"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="98bdd774-4af5-079a-54ed-b4238810524e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c6664d68b3b7332468ebf99a73323b8b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/c6664d68b3b7332468ebf99a73323b8b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/c6664d68b3b7332468ebf99a73323b8b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1909542932" h="533" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c0509223-1487-2cce-db86-8f4202253dde" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/c6664d68b3b7332468ebf99a73323b8b.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="98bdd774-4af5-079a-54ed-b4238810524e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="2e7ae5b48873e5955679bab79f14f35f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/2e7ae5b48873e5955679bab79f14f35f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/2e7ae5b48873e5955679bab79f14f35f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3881165129" h="533" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c26cc567-e288-47f3-8540-15952dde007b" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/2e7ae5b48873e5955679bab79f14f35f.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="f1db5aab-e6ea-1877-41f5-c72a1bf9479f-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="f1db5aab-e6ea-1877-41f5-c72a1bf9479f" name="f1db5aab-e6ea-1877-41f5-c72a1bf9479f-c">Ăn gì khi đi du lịch Sapa mùa đông</h2> </div> </div> <div>Trong tiết trời se lạnh của Sapa đầu đ&ocirc;ng, ngồi nh&acirc;m nhi những m&oacute;n xi&ecirc;n nướng - đặc sản của n&uacute;i rừng T&acirc;y Bắc như thịt cuốn cải m&egrave;o, nấm, thịt tr&acirc;u g&aacute;c bếp, cơm lam nướng...thơm ngon, n&oacute;ng hổi th&igrave; c&ograve;n g&igrave; th&iacute;ch bằng. Tuy nhi&ecirc;n, với những bạn &#39;yếu bụng&#39; th&igrave; n&ecirc;n c&acirc;n nhắc khi ăn c&aacute;c m&oacute;n ăn lạ của v&ugrave;ng n&uacute;i, n&ecirc;n lựa chọn c&aacute;c m&oacute;n ăn ph&ugrave; hợp với cơ địa của m&igrave;nh.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="10190" data-name="72f7fe30b79bdf28e6cd585b58ee92d0.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2751864125" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/72f7fe30b79bdf28e6cd585b58ee92d0.jpg" h="1200" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/knigh.gody/72f7fe30b79bdf28e6cd585b58ee92d0.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Kh&ocirc;ng chỉ mang vẻ đẹp như cổ t&iacute;ch của một &#39;xứ sở băng tuyết&#39; Sapa khi v&agrave;o đ&ocirc;ng, m&agrave; c&aacute;c th&aacute;ng c&ograve;n lại ở Sapa cũng đẹp ngẩn ngơ kh&ocirc;ng k&eacute;m, chẳng hạn như một Sapa v&agrave;ng rực sắc l&uacute;a ch&iacute;n hay một Sapa ngập trong sắc hồng của đỗ quy&ecirc;n. D&ugrave; đến Sapa v&agrave;o m&ugrave;a n&agrave;o, thị trấn phố n&uacute;i y&ecirc;n b&igrave;nh n&agrave;y cũng sẽ cho bạn những cảm x&uacute;c thật kh&aacute;c biệt v&agrave; đ&aacute;ng nhớ.</div> <div>&nbsp;</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/thang-9-nay-di-dau-co-mot-sapa-mua-lua-chin-dep-nhu-tranh-ve-the-nay-599" rel="nofollow" target="_blank">C&oacute; một Sapa m&ugrave;a l&uacute;a ch&iacute;n đẹp như tranh vẽ thế n&agrave;y</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/quen-ha-giang-di-sapa-mua-nay-cung-co-ca-doi-tam-giac-mach-dep-hut-hon-9669" rel="nofollow" target="_blank">Sapa m&ugrave;a tam gi&aacute;c mạch đẹp h&uacute;t hồn kh&ocirc;ng k&eacute;m H&agrave; Giang l&agrave; bao</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/thienthunguyen/post/kinh-nghiem-du-lich-sapa-di-sapa-mua-nao-dep-nhat-685" rel="nofollow" target="_blank">Du lịch Sapa m&ugrave;a n&agrave;o đẹp nhất?</a></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>Nguồn: tổng hợp</div> <div>H&igrave;nh ảnh: internet</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Knight.Gody
  [user_avatar] => public/user/avatar/knigh.gody/76d4f945637fc0533bcfcf7c8cbcad85.png
  [follower_n] => 4567
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Sapa Tháng 12 Có Gì? Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa Mùa Đông

Sapa mùa nào cũng đẹp, như mùa những thửa ruộng bậc thang được phủ đầy sắc vàng của lúa chín vào tháng 9,10, hay mùa hoa tam giác mạch nở rộ cả một vùng Tây Bắc. Nhưng với nhiều người, một Sapa phủ tuyết trắng xóa vào tháng 12 lại đẹp như một câu chuyện cổ tích mà ai đến cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Kinh nghiệm du lịch Sapa Homestay Sapa
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Sapa tháng 12 có gì?

Tháng 12 là tháng bắt đầu cho mùa đông ở Sapa, sương mù giăng khắp lối, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ C, lạnh đến cắt da cắt thịt, thế nhưng những đoàn du khách vẫn cứ nườm nượp đổ về đây để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp như cổ tích của phố núi ngày đông.
 
 
 
 
 
 
Vào những lúc nhiệt độ xuống thấp nhất thì tuyết sẽ bắt đầu rơi, tuyết phủ trắng xóa các sườn đồi, bám vào những hàng cây bên đường và phủ một lớp dày lên mặt đất, cả phố núi được bao phủ trong màn tuyết trắng đẹp đến ngẩn ngơ, khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim Hàn quốc. 
 
 
 
 
 
 
 
Giữa trung tâm thị trấn, tuyết rơi trắng xóa một mảng trời, lại thêm Nhà thờ đá mang đặc trưng của kiến trúc Pháp, nhìn chẳng khác nào đang đứng giữa trời Âu. Hoặc bạn có thể lên núi Hàm Rồng, thu vào tầm mắt một phố núi trong tuyết, tuy lạnh lẽo nhưng không kém phần lãng mạn, cảm giác được chạm tay vào những bông tuyết tuyệt đẹp ngay trên chính đất nước mình thì không gì thích bằng.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa đông cũng là lúc một số bạn lựa chọn chinh phục đỉnh Phanxipan, lúc những rừng phong ngả màu, rừng trúc bắt đầu trút lá, những tảng băng hình thành từ những mạch nước nhỏ trong đá rỉ ra đã đóng băng từ lúc nào, phản chiếu ánh mặt trời sáng lóa. Vượt qua một chặng đường dài để đến được "Nóc nhà Đông Dương" hùng vĩ, bạn sẽ có cảm giác rất khác biệt với việc leo Phan vào những mùa khác.
 
 
 
 
 
Trong cái lạnh buốt giá của phố núi ngày đông, có lẽ không còn gì tuyệt hơn được ngồi quây quần bên ánh lửa hồng, nhâm nhi vài món nướng nóng hổi hay nhấp chén rượu cay và ngồi chuyện trò cùng gia đình, bạn bè. Thời tiết ẩm ướt, lạnh cóng của Sapa mùa này cũng không ngăn được nhiều người tìm đến với thị trấn, để được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh huyền ảo của "xứ sở tuyết trắng" tháng 12.
Xem thêm: Bảng giá vé các điểm tham quan ở Sapa 2018 đầy đủ nhất

Một số kinh nghiệm khi du lịch Sapa mùa đông

1. Trước khi đi du lịch Sapa 1 tuần, bạn cần theo dõi tình hình thời tiết và tuyết rơi ở Sapa.
2. Sapa mùa đông, cụ thể là tháng 12 có thời tiết từ lạnh đến rất lạnh, có khi rét buốt, nên khi đi du lịch Sapa vào thời gian này bạn cần chú ý vấn đề sức khỏe, luôn luôn giữ ấm cho cơ thể và chuẩn bị sẵn thuốc trong trường hợp bị cảm, sốt, sổ mũi...
3. Sapa mùa đông có mưa và tuyết rơi, do vậy trên đường có nhiều sương mù che khuất tầm nhìn và rất dễ trơn trượt nên bạn cần cẩn thận khi di chuyển, tránh những khu vực tuyết rơi dày.
4. Theo kinh nghiệm du lịch Sapa mùa đông của nhiều người, khi đi ngoài đường về bạn không nên tắm nước nóng ngay mà phải đợi một lúc để cơ thể thích nghi.
5. Địa hình Sapa chủ yếu là đồi núi và dốc thoai thoải, đặc biệt vào mùa tuyết rơi khiến đường càng khó đi hơn, bạn cần mang giày thể thao để thuận tiện di chuyển, tránh bị trượt ngã. 
6. Mặc dù lạnh nhưng mùa đông cũng là mùa cao điểm du lịch ở Sapa, do đó trước khi đi bạn cần chuẩn bị trước nơi lưu trú và các phương án di chuyển.
 
 

Ở đâu khi đi du lịch Sapa mùa đông

Dù đi du lịch Sapa vào mùa nào trong năm thì bạn cũng có nhiều lựa chọn về chỗ ở, từ khách sạn, nhà nghỉ đến homestay, tuy nhiên vào các mùa cao điểm du lịch bạn cũng cần phải đặt trước để tránh tình trạng 'cháy phòng'. Một lưu ý khi du lịch Sapa tháng 12 đó là bạn nên lựa chọn nơi lưu trú có phòng ốc kín gió, hệ thống nước nóng và điều hòa/máy sưởi ổn định. 
Một trong những đề xuất cho bạn là homestay TubOtel Sapa, với hệ thống phòng tổ ong độc đáo và có hệ thống điều hòa vào mùa đông.
Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các khách sạn, homestay có view tuyệt đẹp để thưởng ngoạn cảnh tuyết rơi trắng xóa thị trấn nhỏ này, chẳng hạn như Sapa Jade Hill hay Viet trekking homestay.
 
 
 
 
 

Ăn gì khi đi du lịch Sapa mùa đông

Trong tiết trời se lạnh của Sapa đầu đông, ngồi nhâm nhi những món xiên nướng - đặc sản của núi rừng Tây Bắc như thịt cuốn cải mèo, nấm, thịt trâu gác bếp, cơm lam nướng...thơm ngon, nóng hổi thì còn gì thích bằng. Tuy nhiên, với những bạn 'yếu bụng' thì nên cân nhắc khi ăn các món ăn lạ của vùng núi, nên lựa chọn các món ăn phù hợp với cơ địa của mình.
 
 
Không chỉ mang vẻ đẹp như cổ tích của một 'xứ sở băng tuyết' Sapa khi vào đông, mà các tháng còn lại ở Sapa cũng đẹp ngẩn ngơ không kém, chẳng hạn như một Sapa vàng rực sắc lúa chín hay một Sapa ngập trong sắc hồng của đỗ quyên. Dù đến Sapa vào mùa nào, thị trấn phố núi yên bình này cũng sẽ cho bạn những cảm xúc thật khác biệt và đáng nhớ.
 
 
Nguồn: tổng hợp
Hình ảnh: internet