stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2813
  [created_approved] => 2019-02-19 16:10:00
  [blog_title] => Top các địa điểm sống ảo cực chất ở Singapore
  [albums] => 46567,46568,46569,46570,46571,46572,46573,46574,46575,46576,46577,46578,46579,46580,46581,46582,46583,46584,46585,46586|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/aeca6155a5a83207d572df3dfb6e7a42.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/30093ed84c0700a2342809853431d40e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/d1011542a38dec0012654352e1d37223.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/a17f0a8bb8ee302bcaff1abc8b7802dc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/35a490110efbb7ecdcb65000df9285a8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/204643508ad6d09c27e83fae1fd7162a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/883f824f0a7ef8732952bd62bf1e9c6f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/86e4a87e176d12e7a780db8b7e50c25f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/cfd9c381b311315bbf644505795bac44.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/b181d410b960c55ebbf1f16e7ac2075f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/7427b193feb2dc1c28fe6dbdde197627.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/e64fd88e18222204278ded5c2b6a0ab9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/a2e64796fd80eb971a3bf5450f61292b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/6b8594ed931874ae5ee675e49efa5be8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/872d2651edac0d70a4d1d85d9b76e7cb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/3000df6f3c9e45584820a612b65a4360.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/722737c94a0e6634d08dcdae607d7694.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/43129f76ac2e8893e592db0e5c834a23.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/e3e9046cee1aa95fe74dfbe522e08d42.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/3c541cf414d8133ffa1f22e5c5637dc9.jpg|public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 396,328,6653,452,527,3248|khu-clarke-quay,gardens-by-the-bay,den-tho-sri-veeramakaliamman-sri-srinivasa-perumal-temple,little-india,pho-tau,singapore|Bờ Kè Clarke Quay,Gardens by the Bay,Đền thờ Sri Veeramakaliamman (Sri Srinivasa Perumal Temple),Little India,China Town Singapore,singapore|1,1,3,1,1,3|841,842,843,844,845,846
  [tags] => 64,120,150,297,497|singapore,review,cam-nang-du-lich,dong-nam-a,song-ao|singapore,Review,cam nang du lich,Đông Nam Á,Sống ảo
  [blog_updated] => 2019-02-19 10:58:42
  [blog_created] => 2019-02-19 10:51:53
  [categorys] => 158|bai-toi-chia-se|Bài tôi chia sẻ
  [blog_avatar] => 
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => trunghieu99st7485
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Singapore là điểm đến du lịch hấp dẫn vẻ đẹp hiện đại pha lẫn sự đa dạng văn hóa đặc trưng cùng với môi trường xanh – sạch mà không nơi đâu có được. Và hãy yên tâm rằng dù chi phí ở Singapore khiến bạn phân vân nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể sở hữu một bộ ảnh “sống ảo” cực chất mà chả mất đồng nào.
  [blog_slug] => top-cac-dia-diem-song-ao-cuc-chat-o-singapore
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div> <div contenteditable="false" name="596b526c-f629-0aaf-1e90-1aeaa52d4ca8-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="596b526c-f629-0aaf-1e90-1aeaa52d4ca8" name="596b526c-f629-0aaf-1e90-1aeaa52d4ca8-c">Tiong Bahru – 1 địa điểm sống ảo không thể bỏ qua</h2> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3c541cf414d8133ffa1f22e5c5637dc9.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1728260896" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/3c541cf414d8133ffa1f22e5c5637dc9.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/3c541cf414d8133ffa1f22e5c5637dc9.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Nhắc đến Tiong Bahru th&igrave; d&acirc;n địa phương sẽ n&oacute;i với bạn rằng đ&acirc;y l&agrave; một trong những khu vực s&ocirc;i động nhất. Với những căn shophouse mang phong c&aacute;ch nghệ thuật cổ k&iacute;nh nằm nối nhau h&agrave;ng h&agrave;ng lớp lớp. Khu d&acirc;n cư n&agrave;y c&oacute; rất nhiều qu&aacute;n ăn v&agrave; c&aacute;c cửa hiệu theo phong c&aacute;ch sống hấp dẫn nhất th&agrave;nh phố.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e3e9046cee1aa95fe74dfbe522e08d42.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="365358882" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/e3e9046cee1aa95fe74dfbe522e08d42.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/e3e9046cee1aa95fe74dfbe522e08d42.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>V&agrave; đừng qu&ecirc;n những địa điểm c&oacute; di sản phong ph&uacute; để gi&uacute;p bạn cảm nhận về một Singapore truyền thống. H&atilde;y d&agrave;nh một ng&agrave;y trong lịch tr&igrave;nh để kh&aacute;m ph&aacute; khu vực n&agrave;y. Bạn sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng m&atilde;n nguyện với những m&oacute;n ăn tuyệt ngon, những nơi mua sắm v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o v&agrave; một kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a đặc trưng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="43129f76ac2e8893e592db0e5c834a23.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2966505685" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/43129f76ac2e8893e592db0e5c834a23.jpg" h="768" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/43129f76ac2e8893e592db0e5c834a23.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tiong Bahru l&agrave; địa điểm du lịch Singapore nổi tiếng v&igrave; những bức b&iacute;ch họa tuyệt đẹp t&aacute;i hiện lịch sử. Ch&uacute;ng được vẽ trực tiếp tr&ecirc;n tường v&agrave; mặt trước c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;. Những bức tranh kể về qu&aacute; khứ với những d&ograve;ng m&ocirc; tả dọc mỗi h&igrave;nh vẽ. Một bức tranh ấn tượng trong đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Thưởng cầm ca&rdquo;. Nơi m&agrave; những người y&ecirc;u chim mang ch&uacute;ng đến đ&acirc;y để c&ugrave;ng thưởng thức những bản h&ograve;a tấu đến từ th&uacute; cưng của m&igrave;nh.</div> <div> <div contenteditable="false" name="c42556ae-8186-a51e-6729-2e92b1c37fb4-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c42556ae-8186-a51e-6729-2e92b1c37fb4" name="c42556ae-8186-a51e-6729-2e92b1c37fb4-c">Chinatown</h2> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="722737c94a0e6634d08dcdae607d7694.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="318115606" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/722737c94a0e6634d08dcdae607d7694.jpg" h="1250" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/722737c94a0e6634d08dcdae607d7694.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Bạn sẽ chỉ ho&agrave;n to&agrave;n nh&igrave;n thấy một m&agrave;u đỏ rực ngay khoảnh khắc bạn đến Chinatown. Bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn h&uacute;t bởi những d&atilde;y đ&egrave;n lồng v&agrave; c&aacute;ch trang tr&iacute; bắt mắt. Khu phố Hoa ở Singapore l&agrave; sự kết hợp giữa c&aacute;c yếu tố văn h&oacute;a mang đậm n&eacute;t truyền thống Trung Hoa. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ở đ&acirc;y đều được thiết kế giống nhau. Từ c&aacute;c sạp h&agrave;ng, qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; cho đến c&aacute;c kh&aacute;ch sạn.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3000df6f3c9e45584820a612b65a4360.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="401726019" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/3000df6f3c9e45584820a612b65a4360.jpg" h="665" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/3000df6f3c9e45584820a612b65a4360.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>V&agrave; bạn phải nhớ gh&eacute; qua đền Phật Nha &ndash; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh đặc sắc nằm trong khu phố Hoa nh&eacute;. Nếu chỉ nh&igrave;n v&agrave;o cấu tr&uacute;c b&ecirc;n ngo&agrave;i, kh&oacute; c&oacute; thể tin rằng ng&ocirc;i ch&ugrave;a n&agrave;y đ&atilde; được x&acirc;y từ năm 2007. Cực k&igrave; mới v&agrave; rất rất hợp thời. H&atilde;y đến đ&acirc;y v&agrave;o buổi tối, bạn sẽ phải chụp lia lịa kh&ocirc;ng ngừng nghỉ.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="872d2651edac0d70a4d1d85d9b76e7cb.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1938469058" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/872d2651edac0d70a4d1d85d9b76e7cb.jpg" h="890" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/872d2651edac0d70a4d1d85d9b76e7cb.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="c7449edf-f346-2d53-5beb-623bab345965-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c7449edf-f346-2d53-5beb-623bab345965" name="c7449edf-f346-2d53-5beb-623bab345965-c">Khu tiểu Ấn (Litte India)</h2> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6b8594ed931874ae5ee675e49efa5be8.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1135620701" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/6b8594ed931874ae5ee675e49efa5be8.jpg" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/6b8594ed931874ae5ee675e49efa5be8.jpg" w="1008" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Ở Singapore, nếu nhắc đến dạ tiệc sắc m&agrave;u th&igrave; chắc chắn khu tiểu Ấn sẽ l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n đầu ti&ecirc;n được nhắc tới. Đến đ&acirc;y bạn sẽ cảm thấy cực k&igrave; y&ecirc;u đời. Cực k&igrave; phấn chấn bởi khung cảnh sống động từ những ng&ocirc;i nh&agrave; với m&agrave;u sơn rực rỡ. Với những v&ograve;ng hoa đa sắc treo trước c&aacute;c cửa h&agrave;ng, c&aacute;c tiệm b&aacute;n sari kh&ocirc;ng thiếu m&agrave;u n&agrave;o. Tất cả h&ograve;a quyện v&agrave;o nhau, tạo n&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian cực k&igrave; bắt mắt.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a2e64796fd80eb971a3bf5450f61292b.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1234884773" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/a2e64796fd80eb971a3bf5450f61292b.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/a2e64796fd80eb971a3bf5450f61292b.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đền Sri Veeramakaliamman cũng l&agrave; một điểm đến nổi bật ở đ&acirc;y. Bạn c&oacute; thể sống ảo với một tấm h&igrave;nh chụp dọc con đường Sarangoon cho đến đền Hindu được trang tr&iacute; cầu k&igrave;.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e64fd88e18222204278ded5c2b6a0ab9.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2038734495" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/e64fd88e18222204278ded5c2b6a0ab9.jpg" h="1070" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/e64fd88e18222204278ded5c2b6a0ab9.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div contenteditable="false" name="a00aa986-ca26-b459-e1df-b07fcadfb36e-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="a00aa986-ca26-b459-e1df-b07fcadfb36e" name="a00aa986-ca26-b459-e1df-b07fcadfb36e-c">Garden by the bay – Địa điểm sống ảo siêu chất</h2> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7427b193feb2dc1c28fe6dbdde197627.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2450635936" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/7427b193feb2dc1c28fe6dbdde197627.jpg" h="613" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/7427b193feb2dc1c28fe6dbdde197627.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Nằm trong top 20 địa điểm được check-in nhiều nhất Facebook năm 2015. Garden by the bay thu h&uacute;t hơn 30.000 lượt kh&aacute;ch gh&eacute; thăm mỗi ng&agrave;y. Khung cảnh ở đ&acirc;y sẽ khiến bạn li&ecirc;n tưởng đến bộ phim Avatar với những si&ecirc;u c&acirc;y rực rỡ cao từ 25 m đến 50 m. Phản &aacute;nh h&igrave;nh ảnh một khu rừng lấp l&aacute;nh với những thứ huyền b&iacute;, k&igrave; ảo. H&atilde;y đến đ&acirc;y buổi tối để chi&ecirc;m ngưỡng hết những hiệu ứng tuyệt hảo từ bữa tiệc m&agrave;u sắc.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b181d410b960c55ebbf1f16e7ac2075f.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="427461823" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/b181d410b960c55ebbf1f16e7ac2075f.jpg" h="634" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/b181d410b960c55ebbf1f16e7ac2075f.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Bạn c&oacute; thể tự do v&agrave;o khu vực c&ocirc;ng vi&ecirc;n nhưng sẽ mất ph&iacute; khi muốn v&agrave;o hai nh&agrave; k&iacute;nh Flower Dome v&agrave; Cloud Forest.</div> <div>&nbsp;</div> <div contenteditable="false" name="0c2b19eb-ed5c-4b88-bb26-b30610f0fdc6-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="0c2b19eb-ed5c-4b88-bb26-b30610f0fdc6" name="0c2b19eb-ed5c-4b88-bb26-b30610f0fdc6-c">Clark Quay</h2> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="cfd9c381b311315bbf644505795bac44.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1749886973" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/cfd9c381b311315bbf644505795bac44.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/cfd9c381b311315bbf644505795bac44.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Kh&ocirc;ng hổ danh l&agrave; trung t&acirc;m thương mại lớn trong khu vực. D&ograve;ng s&ocirc;ng chảy quanh Singapore c&ugrave;ng những t&ograve;a nh&agrave; chọc trời. V&agrave; h&agrave;ng trăm cửa h&agrave;ng lớn nhỏ tạọ n&ecirc;n một khung cảnh rất &ldquo;nghệ&rdquo;. Clark Quay tập trung rất nhiều kh&aacute;ch sạn ngo&agrave;i trời. Tạo ra một kh&ocirc;ng gian cuộc sống về đ&ecirc;m l&iacute; tưởng cho bất cứ ai muốn chụp v&agrave;i tấm ảnh với &aacute;nh s&aacute;ng lấp l&aacute;nh, phản chiếu mặt nước.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="86e4a87e176d12e7a780db8b7e50c25f.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2449171315" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/86e4a87e176d12e7a780db8b7e50c25f.jpg" h="784" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/86e4a87e176d12e7a780db8b7e50c25f.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Bạn c&oacute; thể đi bộ từ Clark Quay xuống tượng đ&agrave;i Merlion quen thuộc. Từ đ&oacute; c&oacute; thể nh&igrave;n to&agrave;n cảnh Marina Bay Sands. Bạn sẽ mất khoảng 20 ph&uacute;t đi bộ dọc s&ocirc;ng. Tuy nhi&ecirc;n, nếu c&oacute; thời gian, bạn c&oacute; thể d&agrave;nh 2 tiếng vừa đi vừa chụp ảnh m&agrave; kh&ocirc;ng thấy ch&aacute;n.</div> <div>&nbsp;</div> <div contenteditable="false" name="bcbc173c-c813-6f94-ccf9-32fe19cbd556-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="bcbc173c-c813-6f94-ccf9-32fe19cbd556" name="bcbc173c-c813-6f94-ccf9-32fe19cbd556-c">Helix bridge</h2> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="883f824f0a7ef8732952bd62bf1e9c6f.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2602359991" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/883f824f0a7ef8732952bd62bf1e9c6f.jpg" h="767" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/883f824f0a7ef8732952bd62bf1e9c6f.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>L&agrave; cầu nối giữa Singapore Flyer v&agrave; Marina Bay Sands. Cầu Helix l&agrave; cầu bộ h&agrave;nh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới &ndash; một cấu tr&uacute;c xoắn ốc dựa tr&ecirc;n h&igrave;nh ảnh DNA. V&agrave;o buổi tối, cầu sẽ trở n&ecirc;n ấn tượng với &aacute;nh s&aacute;ng t&iacute;m s&aacute;ng rực tương phản một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo với &aacute;nh s&aacute;ng xung quanh h&agrave;ng giờ liền.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="204643508ad6d09c27e83fae1fd7162a.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="897422585" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/204643508ad6d09c27e83fae1fd7162a.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/204643508ad6d09c27e83fae1fd7162a.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đi dọc tr&ecirc;n cầu bạn cũng sẽ t&igrave;m thấy cho m&igrave;nh v&agrave;i g&oacute;c ri&ecirc;ng sống ảo để ngắm cảnh m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến những người kh&aacute;c. Những ban c&ocirc;ng h&igrave;nh bầu dục đặc sắc chắc chắn sẽ chiếm phần lớn bộ nhớ trong m&aacute;y ảnh của bạn.</div> <div>&nbsp;</div> <div contenteditable="false" name="cbc11d91-6242-72bf-5b33-4cff853346c7-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="cbc11d91-6242-72bf-5b33-4cff853346c7" name="cbc11d91-6242-72bf-5b33-4cff853346c7-c">Bảo tàng khoa học nghệ thuật (Art Science Museum)</h2> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="35a490110efbb7ecdcb65000df9285a8.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2274024660" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/35a490110efbb7ecdcb65000df9285a8.jpg" h="536" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/35a490110efbb7ecdcb65000df9285a8.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Một c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghệ thuật đặc sắc kh&aacute;c của Singapore l&agrave; bảo t&agrave;ng khoa học nghệ thuật. Nằm tại Marine Bay Sands với 21 gian trưng b&agrave;y. Ở đ&acirc;y tập hợp nhiều bộ sưu tập mới nhất tr&ecirc;n thế giới từ khoa học, nghệ thuật cho đến kiến tr&uacute;c, truyền th&ocirc;ng. Đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y triển l&atilde;m khủng long lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a17f0a8bb8ee302bcaff1abc8b7802dc.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1463657275" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/a17f0a8bb8ee302bcaff1abc8b7802dc.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/a17f0a8bb8ee302bcaff1abc8b7802dc.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tuy ph&iacute; v&agrave;o bảo t&agrave;ng hơi &ldquo;ch&aacute;t&rdquo;. Nhưng h&atilde;y y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave; chỉ cần đứng ở b&ecirc;n ngo&agrave;i th&ocirc;i bạn cũng đ&atilde; c&oacute; tấm h&igrave;nh sống ảo để đời với &ldquo;b&ocirc;ng sen khổng lồ&rdquo; n&agrave;y.</div> <div>&nbsp;</div> <div contenteditable="false" name="c97bd117-7cd7-0bb2-e14c-38b1f4dd15df-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c97bd117-7cd7-0bb2-e14c-38b1f4dd15df" name="c97bd117-7cd7-0bb2-e14c-38b1f4dd15df-c">Haji Lane</h2> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d1011542a38dec0012654352e1d37223.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4143211658" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/d1011542a38dec0012654352e1d37223.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/d1011542a38dec0012654352e1d37223.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tiếp theo trong danh s&aacute;ch những địa điểm du lịch Singapore miễn ph&iacute; n&agrave;y l&agrave; một địa điểm quen thuộc. Kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với những người d&ugrave;ng Instagram v&agrave; người y&ecirc;u nhiếp ảnh đường phố. Haji Lane l&agrave; con đường hẹp với mu&ocirc;n v&agrave;n tranh b&iacute;ch họa mang đặc trưng n&eacute;t nghệ thuật đường phố. Thời điểm tốt nhất cho bạn l&agrave; đến đ&acirc;y l&uacute;c mọi thứ đều mở cửa v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; thật n&aacute;o nhiệt. Đến nơi đ&acirc;y bạn c&oacute; thể sống ảo với tất cả c&aacute;c g&oacute;c chụp si&ecirc;u ảo.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="30093ed84c0700a2342809853431d40e.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2371252331" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/30093ed84c0700a2342809853431d40e.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/30093ed84c0700a2342809853431d40e.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đ&acirc;y quả thực l&agrave; một khu phố nghệ thuật với những qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;. Những cửa h&agrave;ng thời trang được trang tr&iacute; đầy tinh tế. L&agrave; thi&ecirc;n đường với những bạn l&agrave; t&iacute;n đồ của thời trang. Hay đơn giản l&agrave; chụp h&igrave;nh đăng l&ecirc;n instagram sống ảo.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="aeca6155a5a83207d572df3dfb6e7a42.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="221964083" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/aeca6155a5a83207d572df3dfb6e7a42.jpg" h="613" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/aeca6155a5a83207d572df3dfb6e7a42.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Trung Hiếu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/trunghieu99st7485/104741121-20190125094317.jpg
  [follower_n] => 20
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Top các địa điểm sống ảo cực chất ở Singapore

Singapore là điểm đến du lịch hấp dẫn vẻ đẹp hiện đại pha lẫn sự đa dạng văn hóa đặc trưng cùng với môi trường xanh – sạch mà không nơi đâu có được. Và hãy yên tâm rằng dù chi phí ở Singapore khiến bạn phân vân nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể sở hữu một bộ ảnh “sống ảo” cực chất mà chả mất đồng nào.

Bài tôi chia sẻ singapore Review cam nang du lich Đông Nam Á Sống ảo
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tiong Bahru – 1 địa điểm sống ảo không thể bỏ qua

 
 
 
 
Nhắc đến Tiong Bahru thì dân địa phương sẽ nói với bạn rằng đây là một trong những khu vực sôi động nhất. Với những căn shophouse mang phong cách nghệ thuật cổ kính nằm nối nhau hàng hàng lớp lớp. Khu dân cư này có rất nhiều quán ăn và các cửa hiệu theo phong cách sống hấp dẫn nhất thành phố.
 
 
 
 
Và đừng quên những địa điểm có di sản phong phú để giúp bạn cảm nhận về một Singapore truyền thống. Hãy dành một ngày trong lịch trình để khám phá khu vực này. Bạn sẽ vô cùng mãn nguyện với những món ăn tuyệt ngon, những nơi mua sắm vô cùng độc đáo và một không gian văn hóa đặc trưng.
 
 
 
 
Tiong Bahru là địa điểm du lịch Singapore nổi tiếng vì những bức bích họa tuyệt đẹp tái hiện lịch sử. Chúng được vẽ trực tiếp trên tường và mặt trước các tòa nhà. Những bức tranh kể về quá khứ với những dòng mô tả dọc mỗi hình vẽ. Một bức tranh ấn tượng trong đó là “Thưởng cầm ca”. Nơi mà những người yêu chim mang chúng đến đây để cùng thưởng thức những bản hòa tấu đến từ thú cưng của mình.

Chinatown

 
 
 
 
Bạn sẽ chỉ hoàn toàn nhìn thấy một màu đỏ rực ngay khoảnh khắc bạn đến Chinatown. Bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi những dãy đèn lồng và cách trang trí bắt mắt. Khu phố Hoa ở Singapore là sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa mang đậm nét truyền thống Trung Hoa. Các công trình ở đây đều được thiết kế giống nhau. Từ các sạp hàng, quán cà phê cho đến các khách sạn.
 
 
 
 
Và bạn phải nhớ ghé qua đền Phật Nha – một công trình đặc sắc nằm trong khu phố Hoa nhé. Nếu chỉ nhìn vào cấu trúc bên ngoài, khó có thể tin rằng ngôi chùa này đã được xây từ năm 2007. Cực kì mới và rất rất hợp thời. Hãy đến đây vào buổi tối, bạn sẽ phải chụp lia lịa không ngừng nghỉ.
 
 
 
 

Khu tiểu Ấn (Litte India)

 
 
 
 
Ở Singapore, nếu nhắc đến dạ tiệc sắc màu thì chắc chắn khu tiểu Ấn sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc tới. Đến đây bạn sẽ cảm thấy cực kì yêu đời. Cực kì phấn chấn bởi khung cảnh sống động từ những ngôi nhà với màu sơn rực rỡ. Với những vòng hoa đa sắc treo trước các cửa hàng, các tiệm bán sari không thiếu màu nào. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian cực kì bắt mắt. 
 
 
 
 
Đền Sri Veeramakaliamman cũng là một điểm đến nổi bật ở đây. Bạn có thể sống ảo với một tấm hình chụp dọc con đường Sarangoon cho đến đền Hindu được trang trí cầu kì.
 
 
 
 
 

Garden by the bay – Địa điểm sống ảo siêu chất

 
 
 
 
Nằm trong top 20 địa điểm được check-in nhiều nhất Facebook năm 2015. Garden by the bay thu hút hơn 30.000 lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Khung cảnh ở đây sẽ khiến bạn liên tưởng đến bộ phim Avatar với những siêu cây rực rỡ cao từ 25 m đến 50 m. Phản ánh hình ảnh một khu rừng lấp lánh với những thứ huyền bí, kì ảo. Hãy đến đây buổi tối để chiêm ngưỡng hết những hiệu ứng tuyệt hảo từ bữa tiệc màu sắc.
 
 
 
 
Bạn có thể tự do vào khu vực công viên nhưng sẽ mất phí khi muốn vào hai nhà kính Flower Dome và Cloud Forest.
 

Clark Quay

 
 
 
 
Không hổ danh là trung tâm thương mại lớn trong khu vực. Dòng sông chảy quanh Singapore cùng những tòa nhà chọc trời. Và hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ tạọ nên một khung cảnh rất “nghệ”. Clark Quay tập trung rất nhiều khách sạn ngoài trời. Tạo ra một không gian cuộc sống về đêm lí tưởng cho bất cứ ai muốn chụp vài tấm ảnh với ánh sáng lấp lánh, phản chiếu mặt nước.
 
 
 
 
Bạn có thể đi bộ từ Clark Quay xuống tượng đài Merlion quen thuộc. Từ đó có thể nhìn toàn cảnh Marina Bay Sands. Bạn sẽ mất khoảng 20 phút đi bộ dọc sông. Tuy nhiên, nếu có thời gian, bạn có thể dành 2 tiếng vừa đi vừa chụp ảnh mà không thấy chán.
 

Helix bridge

 
 
 
 
Là cầu nối giữa Singapore Flyer và Marina Bay Sands. Cầu Helix là cầu bộ hành đầu tiên trên thế giới – một cấu trúc xoắn ốc dựa trên hình ảnh DNA. Vào buổi tối, cầu sẽ trở nên ấn tượng với ánh sáng tím sáng rực tương phản một cách hoàn hảo với ánh sáng xung quanh hàng giờ liền.
 
 
 
 
Đi dọc trên cầu bạn cũng sẽ tìm thấy cho mình vài góc riêng sống ảo để ngắm cảnh mà không ảnh hưởng đến những người khác. Những ban công hình bầu dục đặc sắc chắc chắn sẽ chiếm phần lớn bộ nhớ trong máy ảnh của bạn.
 

Bảo tàng khoa học nghệ thuật (Art Science Museum)

 
 
 
 
Một công trình nghệ thuật đặc sắc khác của Singapore là bảo tàng khoa học nghệ thuật. Nằm tại Marine Bay Sands với 21 gian trưng bày. Ở đây tập hợp nhiều bộ sưu tập mới nhất trên thế giới từ khoa học, nghệ thuật cho đến kiến trúc, truyền thông. Đặc biệt là không gian trưng bày triển lãm khủng long lớn nhất Đông Nam Á.
 
 
 
 
Tuy phí vào bảo tàng hơi “chát”. Nhưng hãy yên tâm là chỉ cần đứng ở bên ngoài thôi bạn cũng đã có tấm hình sống ảo để đời với “bông sen khổng lồ” này.
 

Haji Lane

 
 
 
 
Tiếp theo trong danh sách những địa điểm du lịch Singapore miễn phí này là một địa điểm quen thuộc. Không còn xa lạ với những người dùng Instagram và người yêu nhiếp ảnh đường phố. Haji Lane là con đường hẹp với muôn vàn tranh bích họa mang đặc trưng nét nghệ thuật đường phố. Thời điểm tốt nhất cho bạn là đến đây lúc mọi thứ đều mở cửa và không khí thật náo nhiệt. Đến nơi đây bạn có thể sống ảo với tất cả các góc chụp siêu ảo.
 
 
 
 
Đây quả thực là một khu phố nghệ thuật với những quán cà phê. Những cửa hàng thời trang được trang trí đầy tinh tế. Là thiên đường với những bạn là tín đồ của thời trang. Hay đơn giản là chụp hình đăng lên instagram sống ảo.