stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2644
  [created_approved] => 2019-01-28 14:12:15
  [blog_title] => Đặc sắc ẩm thực vỉa hè Bắc Kinh
  [albums] => 43109,43110,43111,43112,43113|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/594e92139ce22356f07126a1cb27182b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/c0934152e0d6145ff0238e2336625851.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/af3bb811a7a9967542e18698cc8cf1a2.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/7eea22ded636ba52cd95a7693b7b7126.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/6b52f39efb3be7e97cca6c39bc970194.jpg|public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485|2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 252,290,370|trung-quoc,bac-kinh,am-thuc|Trung Quốc,Bắc Kinh,ẩm thực
  [blog_updated] => 2019-01-28 14:12:15
  [blog_created] => 2019-01-28 11:48:10
  [categorys] => 158,161|bai-toi-chia-se,am-thuc-du-lich|Bài tôi chia sẻ,Ẩm thực du lịch
  [blog_avatar] => 
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => trunghieu99st7485
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Thành phố đông dân Bắc Kinh là một điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Văn hóa ẩm thực ở thành phố này khá đa dạng và ẩm thực vỉa hè cũng cũng vậy.
  [blog_slug] => dac-sac-am-thuc-via-he-bac-kinh
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div> <div contenteditable="false" name="805810fb-132c-3264-5548-1ec64d827c30-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="805810fb-132c-3264-5548-1ec64d827c30" name="805810fb-132c-3264-5548-1ec64d827c30-c">Kẹo hồ lô</h2> </div> </div> <div>Loại kẹo n&agrave;y xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Kẹo hồ l&ocirc; thực chất l&agrave; những quả t&aacute;o gai được bọc đường v&agrave; cho v&agrave;o xi&ecirc;n. Hiện nay kẹo hồ l&ocirc; đ&atilde; c&oacute; nhiều phi&ecirc;n bản như: d&acirc;u, cam,&hellip;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6b52f39efb3be7e97cca6c39bc970194.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/6b52f39efb3be7e97cca6c39bc970194.jpg" h="533" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/6b52f39efb3be7e97cca6c39bc970194.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="3168bef2-4139-9d2b-ab66-2c2cd21ad501-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3168bef2-4139-9d2b-ab66-2c2cd21ad501" name="3168bef2-4139-9d2b-ab66-2c2cd21ad501-c">Quẩy nóng</h2> </div> </div> <div>M&oacute;n quẩy b&ecirc;n ngo&agrave;i gi&ograve;n tan v&agrave; mềm b&ecirc;n trong khiến bạn ăn m&atilde;i kh&ocirc;ng ch&aacute;n. Quẩy n&oacute;ng thường được ăn k&egrave;m với sữa đậu n&agrave;nh cũng rất ngon.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7eea22ded636ba52cd95a7693b7b7126.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/7eea22ded636ba52cd95a7693b7b7126.jpg" h="533" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/7eea22ded636ba52cd95a7693b7b7126.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="04224a93-9f60-f796-c22e-0054f3d35e16-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="04224a93-9f60-f796-c22e-0054f3d35e16" name="04224a93-9f60-f796-c22e-0054f3d35e16-c">Bánh bao</h2> </div> </div> <div>M&oacute;n b&aacute;nh bao ở Bắc Kinh c&oacute; phần đặc biệt hơn những nơi kh&aacute;c. Nh&acirc;n b&aacute;nh được l&agrave;m từ thịt g&agrave;, lợn, c&aacute;c loại rau. M&oacute;n ăn n&agrave;y kh&aacute; tiện nếu bạn d&ugrave;ng để ăn s&aacute;ng hoặc chiều.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="af3bb811a7a9967542e18698cc8cf1a2.jpeg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/af3bb811a7a9967542e18698cc8cf1a2.jpeg" h="532" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/af3bb811a7a9967542e18698cc8cf1a2.jpeg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="3f489f20-c48c-ea59-2819-db80d3307906-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3f489f20-c48c-ea59-2819-db80d3307906" name="3f489f20-c48c-ea59-2819-db80d3307906-c">Há cảo</h2> </div> </div> <div>H&aacute; cảo Bắc Kinh c&oacute; nh&acirc;n thịt lợn, b&ograve; hay t&ocirc;m c&ugrave;ng c&aacute;c loại rau. C&oacute; nhiều c&aacute;ch chế biến h&aacute; cảo kh&aacute;c nhau. Nếu hấp vỏ h&aacute; cảo sẽ mềm, c&ograve;n r&aacute;n ăn sẽ rất gi&ograve;n v&agrave; ngon miệng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c0934152e0d6145ff0238e2336625851.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/c0934152e0d6145ff0238e2336625851.jpg" h="500" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/c0934152e0d6145ff0238e2336625851.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="9664a942-8d48-91d8-628d-ce1a8dee0908-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9664a942-8d48-91d8-628d-ce1a8dee0908" name="9664a942-8d48-91d8-628d-ce1a8dee0908-c">Tào phớ</h2> </div> </div> <div>Thay v&igrave; được chan nước đường, t&agrave;o phớ ở Bắc Kinh lại sử dụng nước sốt l&agrave;m từ x&igrave; dầu v&agrave; th&ecirc;m c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu như nấm, rau thơm&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n ăn s&aacute;ng nổi tiếng, thường k&egrave;m với trứng luộc nước tr&agrave; v&agrave; b&aacute;nh vừng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="594e92139ce22356f07126a1cb27182b.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/594e92139ce22356f07126a1cb27182b.jpg" h="600" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/594e92139ce22356f07126a1cb27182b.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="0cbdf6cd-f92d-9d41-a5c3-17e5e4e50241-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="0cbdf6cd-f92d-9d41-a5c3-17e5e4e50241" name="0cbdf6cd-f92d-9d41-a5c3-17e5e4e50241-c"> </h2> </div> </div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Trung Hiếu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/trunghieu99st7485/104741121-20190125094317.jpg
  [follower_n] => 20
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Đặc sắc ẩm thực vỉa hè Bắc Kinh

Thành phố đông dân Bắc Kinh là một điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Văn hóa ẩm thực ở thành phố này khá đa dạng và ẩm thực vỉa hè cũng cũng vậy.

Bài tôi chia sẻ Ẩm thực du lịch Trung Quốc Bắc Kinh ẩm thực
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Kẹo hồ lô

Loại kẹo này xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Kẹo hồ lô thực chất là những quả táo gai được bọc đường và cho vào xiên. Hiện nay kẹo hồ lô đã có nhiều phiên bản như: dâu, cam,…
 
 
 

Quẩy nóng

Món quẩy bên ngoài giòn tan và mềm bên trong khiến bạn ăn mãi không chán. Quẩy nóng thường được ăn kèm với sữa đậu nành cũng rất ngon.
 
 
 

Bánh bao

Món bánh bao ở Bắc Kinh có phần đặc biệt hơn những nơi khác. Nhân bánh được làm từ thịt gà, lợn, các loại rau. Món ăn này khá tiện nếu bạn dùng để ăn sáng hoặc chiều.
 
 
 

Há cảo

Há cảo Bắc Kinh có nhân thịt lợn, bò hay tôm cùng các loại rau. Có nhiều cách chế biến há cảo khác nhau. Nếu hấp vỏ há cảo sẽ mềm, còn rán ăn sẽ rất giòn và ngon miệng.
 
 
 

Tào phớ

Thay vì được chan nước đường, tào phớ ở Bắc Kinh lại sử dụng nước sốt làm từ xì dầu và thêm các nguyên liệu như nấm, rau thơm… Đây là món ăn sáng nổi tiếng, thường kèm với trứng luộc nước trà và bánh vừng.