stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2143
  [created_approved] => 2019-02-24 18:40:00
  [blog_title] => TỔNG HỢP 10 HOSTEL VỪA RẺ VỪA XINH TẠI ĐÀI BẮC - ĐÀI LOAN
  [albums] => 34836,34837,34838,34839,34840,34847,34848,34849,34850,34851,34852,34853,34854,34855,34856,34857,34858,34859,34860,34935,34936,34937,34938,34939,34940,34941,34942,34943,34944,34945,34946,34947,34948,34949,34950,34951,34952,34953,34954,34955,34956,34957,34958,34959,34960|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/839307b604e1f064e42c27bfac1ea628.JPEG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2cf5d65e40e6a2ec62d407dd3570e23a.JPEG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6fbd2b277a5891750f3bd19bbf4a9e0.JPEG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b1874a4d5e12698c83f600852c0ba23.JPEG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/80130ca9f31338c7aebfd936f36fba27.JPEG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b8bc768671165e355493d933de679852.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6bbc4c0e08b833a9be0e7b8152202de.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6fa125a60fcb75d53f8e190af515175d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c2b2579009025d63ca3fa43f6cc7dbf6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9f430cc86d627a8a837109238e26c1f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/021efd43ad6bb9bc12d43af84f4a974d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5ffab5f76f4d2bb2d219555d86af1bb3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0ee7fb9c625581cd7e6100a2357f9d94.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b1a2f209bde6029c692833657d592006.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e5db156618857faca288b31c0f4435e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5035b9ae2c9a3cf9fa79617ccc5fd256.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/96542c9abf4f7a9a418c964eeb5f60a3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3befba4552147511ae51ac3fff66ddb9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b9b84c01f125b51d1f8c5a7b7d33de4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/534d423e5b93c40a42ccb070bc5134b8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b85a428910d7ed7281d1162426abf3cc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3e2c3a2956ce72a8a2ce5bd8337f39e3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/431ee910052ec2ad85f48d2081fc24a4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b71aec8b5b9df754ae6ed089f6c46803.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b59b390b3590545fd83f0473410e6bda.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bbf28f822b58c150ff402be9447c28d2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a65dc0ce34c72cd33f23a6e1c4c3073f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/eabe1712846fba9720b663c837dce9b3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c80266f4257707f8fec52136e55661a8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9374d285886ab0ffd60c69444a58ff3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e80768fd5279956bfc2df88cd21e53f1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2f4e0d2b0d2b4324c7f40543312bb7e9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c351db1f98ebf2f12d8d791245973928.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7f512ed391dcf37e18d981e9c87ce046.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/46e855473f168e39a55d6d0fbe3a5826.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7d1ca89572ee8bb02bcc9bfa040a8247.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/19cadc7d4de1b9db7b344b6f79510868.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b47b720bd7bacf3f9654ae5b79f9b565.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/00c77468ddef244e16886a137316db52.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/25f7cc6dfbbc13c4dd8fc598684e770b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/55681fea316c613c213103cca44704a8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/71762f5294ecb0909b6e56067ed7c4e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7ed8be795086ccfc6e870adabcce8cdc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a3573f3f40c40dd4575b2ff5066e32aa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6b015bade44e7919f14b76fe6266d8bd.png|public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 67,120,134,254,257,261|taipei,review,homestay,dai-loan,dai-bac,taiwan|Taipei,Review,homestay,Đài Loan,Đài Bắc,Taiwan
  [blog_updated] => 2018-12-20 10:12:57
  [blog_created] => 2018-12-20 09:23:19
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0c444b9842d0193a40cf6858bd9e472bd170b6da.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => thewolf6958
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Giá cả phải chăng và việc xin visa Đà Loan cũng khá dễ dàng nên du lịch Đài Loan đang là xu hướng du lịch của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là khu Đài Bắc. Trong quá trình du lịch việc lưu trú khá được chú trọng, 10 Hostel Đài Bắc vừa rẻ vừa đẹp sau đây sẽ gợi ý cho bạn những nơi lưu trú lý tưởng khi đi du lịch.
  [blog_slug] => tong-hop-10-hostel-vua-re-vua-xinh-tai-dai-bac-dai-loan
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div contenteditable="false" name="f975165e-9e4b-f84d-0d1f-7da3e84b8924-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="f975165e-9e4b-f84d-0d1f-7da3e84b8924" name="f975165e-9e4b-f84d-0d1f-7da3e84b8924-c">1. Hey Bear Capsule</h2></div><div class="">Hey Bear Capsule cách ga tàu điện ngầm Taipei Bridge tầm 2 phút đi bộ. Thiết kế Hey Bear Capsule rất thích hợp dành cho các cô gái yêu những thứ dễ thương.&nbsp; Từ hostel, bạn đi bộ 5 phút là đến chợ đêm Tam Hà - nơi du khách có cơ hội nếm nhiều món ăn vặt địa phương như tàu hũ thúi, trà sữa...</div><div class="">Hầu hết các phòng tại Hey Bear Capsule cung cấp chỗ ngủ tập thể. Buồng ngủ con nhộng có giá thấp nhất khoảng 250.000 đồng/đêm/người, khá hợp kinh tế đối với những bạn trẻ có hầu bao hạn hẹp.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b904b7ff-ef11-1f8d-f25c-6ee6c8c33f76">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b904b7ff-ef11-1f8d-f25c-6ee6c8c33f76" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/839307b604e1f064e42c27bfac1ea628.JPEG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/839307b604e1f064e42c27bfac1ea628.JPEG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="839307b604e1f064e42c27bfac1ea628.JPEG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/839307b604e1f064e42c27bfac1ea628.JPEG" class="lazyload cursor-pointer" w="1999" h="1499" photoid="779acb7a-64bb-d901-7f57-3487f4e7ab77" data-pagespeed-url-hash="4142346913" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="839307b604e1f064e42c27bfac1ea628.JPEG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b904b7ff-ef11-1f8d-f25c-6ee6c8c33f76" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2cf5d65e40e6a2ec62d407dd3570e23a.JPEG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2cf5d65e40e6a2ec62d407dd3570e23a.JPEG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2cf5d65e40e6a2ec62d407dd3570e23a.JPEG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2cf5d65e40e6a2ec62d407dd3570e23a.JPEG" class="lazyload cursor-pointer" w="1999" h="1332" photoid="8afee33a-7a49-5062-78af-139d7228bfb5" data-pagespeed-url-hash="3481601320" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2cf5d65e40e6a2ec62d407dd3570e23a.JPEG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b904b7ff-ef11-1f8d-f25c-6ee6c8c33f76" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6fbd2b277a5891750f3bd19bbf4a9e0.JPEG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6fbd2b277a5891750f3bd19bbf4a9e0.JPEG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a6fbd2b277a5891750f3bd19bbf4a9e0.JPEG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6fbd2b277a5891750f3bd19bbf4a9e0.JPEG" class="lazyload cursor-pointer" w="1999" h="1332" photoid="e16751d8-97af-7aec-2428-236457fb7932" data-pagespeed-url-hash="738214154" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a6fbd2b277a5891750f3bd19bbf4a9e0.JPEG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b904b7ff-ef11-1f8d-f25c-6ee6c8c33f76" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b1874a4d5e12698c83f600852c0ba23.JPEG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b1874a4d5e12698c83f600852c0ba23.JPEG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3b1874a4d5e12698c83f600852c0ba23.JPEG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b1874a4d5e12698c83f600852c0ba23.JPEG" class="lazyload cursor-pointer" w="1999" h="1094" photoid="c9ca001c-e1a7-5937-ef9c-f92c88bead91" data-pagespeed-url-hash="4154001777" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3b1874a4d5e12698c83f600852c0ba23.JPEG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b904b7ff-ef11-1f8d-f25c-6ee6c8c33f76" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/80130ca9f31338c7aebfd936f36fba27.JPEG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/80130ca9f31338c7aebfd936f36fba27.JPEG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="80130ca9f31338c7aebfd936f36fba27.JPEG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/80130ca9f31338c7aebfd936f36fba27.JPEG" class="lazyload cursor-pointer" w="1999" h="1094" photoid="ed7dd8a0-b6c6-30b6-eb36-728ee430265d" data-pagespeed-url-hash="1361596729" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="80130ca9f31338c7aebfd936f36fba27.JPEG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hey Bear Capsule</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6322f549-8848-9cbc-11bd-1a4ad9a236a5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6322f549-8848-9cbc-11bd-1a4ad9a236a5" name="6322f549-8848-9cbc-11bd-1a4ad9a236a5-c">2. Taiwan Youth Hostel &amp; Capsule</h2></div></div><div class="">Taiwan Youth Hostel &amp; Capsule nằm ngay trung tâm thành phố, cách ga tàu điện Taipei main station (cổng M8) khoảng 120m, Hostel sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những bạn ngại đi bộ xa và muốn tiết kiệm chi phí di chuyển ra các công trình giao thông công cộng. Từ sân bay, bạn chỉ việc đi 1 chuyến tàu cao tốc là đến thẳng khách sạn (không cần chuyển trạm). Ngoài ra, khu Ximending sầm uất ngay bên cạnh hay đền Long shan cách hostel 2 trạm tàu điện ngầm cùng nhiều điểm vui chơi thuận tiện cho bạn khám phá. Thiết kế nhìn rất sang trọng và hiện đại. Giá phòng thấp nhất dành cho một người khoảng 450.000 đồng/đêm.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c14f40c1-17ad-332e-fb9c-c30fb78965cd">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c14f40c1-17ad-332e-fb9c-c30fb78965cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b8bc768671165e355493d933de679852.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b8bc768671165e355493d933de679852.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b8bc768671165e355493d933de679852.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b8bc768671165e355493d933de679852.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="600" photoid="88cc3f13-21dd-7313-6775-df236319a07b" data-pagespeed-url-hash="495766831" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b8bc768671165e355493d933de679852.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c14f40c1-17ad-332e-fb9c-c30fb78965cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6bbc4c0e08b833a9be0e7b8152202de.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6bbc4c0e08b833a9be0e7b8152202de.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a6bbc4c0e08b833a9be0e7b8152202de.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a6bbc4c0e08b833a9be0e7b8152202de.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="0356526a-dbb6-df5d-8ea3-4b1826bd6476" data-pagespeed-url-hash="3873521750" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a6bbc4c0e08b833a9be0e7b8152202de.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c14f40c1-17ad-332e-fb9c-c30fb78965cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6fa125a60fcb75d53f8e190af515175d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6fa125a60fcb75d53f8e190af515175d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6fa125a60fcb75d53f8e190af515175d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6fa125a60fcb75d53f8e190af515175d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="666" photoid="f3e128a5-7806-cd52-a7b7-837e3fa07cda" data-pagespeed-url-hash="3434161903" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6fa125a60fcb75d53f8e190af515175d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c14f40c1-17ad-332e-fb9c-c30fb78965cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c2b2579009025d63ca3fa43f6cc7dbf6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c2b2579009025d63ca3fa43f6cc7dbf6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c2b2579009025d63ca3fa43f6cc7dbf6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c2b2579009025d63ca3fa43f6cc7dbf6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="ab284407-8038-cacf-550f-8ec9b5425dd0" data-pagespeed-url-hash="4274965567" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c2b2579009025d63ca3fa43f6cc7dbf6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c14f40c1-17ad-332e-fb9c-c30fb78965cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9f430cc86d627a8a837109238e26c1f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9f430cc86d627a8a837109238e26c1f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f9f430cc86d627a8a837109238e26c1f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9f430cc86d627a8a837109238e26c1f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="550" h="367" photoid="333228ad-9b1f-87ab-14fd-4726118d8741" data-pagespeed-url-hash="2744108791" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f9f430cc86d627a8a837109238e26c1f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Taiwan Youth Hostel &amp; Capsule</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="ee15e14b-d239-34aa-1084-ed3cdcfe9729-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ee15e14b-d239-34aa-1084-ed3cdcfe9729" name="ee15e14b-d239-34aa-1084-ed3cdcfe9729-c">3. UZ Hostel</h2></div></div><div class="">UZ Hostel là dành riêng cho Fan Star Wars bởi thiết kế các buồng ngủ như khoang tàu vũ trụ, trang bị tivi và cửa kéo thay vì rèm như các hostel khác. UZ cách trạm Fuzong 3 phút đi bộ nên cũng khá tiện khi di chuyển. Đồng thời, chợ đêm Nanya gần đây đủ để đáp ứng nhu cầu ăn vặt của khách du lịch. Giá phòng rẻ nhất tầm 400.000 đồng/người/đêm.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e8aad0de-a43f-f613-9c22-82665d24ded2">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e8aad0de-a43f-f613-9c22-82665d24ded2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/021efd43ad6bb9bc12d43af84f4a974d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/021efd43ad6bb9bc12d43af84f4a974d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="021efd43ad6bb9bc12d43af84f4a974d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/021efd43ad6bb9bc12d43af84f4a974d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="4a71b1ba-b4a4-4e23-4153-89ad30559921" data-pagespeed-url-hash="3419319450" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="021efd43ad6bb9bc12d43af84f4a974d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e8aad0de-a43f-f613-9c22-82665d24ded2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5ffab5f76f4d2bb2d219555d86af1bb3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5ffab5f76f4d2bb2d219555d86af1bb3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5ffab5f76f4d2bb2d219555d86af1bb3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5ffab5f76f4d2bb2d219555d86af1bb3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="817" h="460" photoid="2fe6baa5-edb8-e719-982c-df06d8fabca4" data-pagespeed-url-hash="2318737320" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5ffab5f76f4d2bb2d219555d86af1bb3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e8aad0de-a43f-f613-9c22-82665d24ded2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0ee7fb9c625581cd7e6100a2357f9d94.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0ee7fb9c625581cd7e6100a2357f9d94.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0ee7fb9c625581cd7e6100a2357f9d94.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0ee7fb9c625581cd7e6100a2357f9d94.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="97ec2d36-e20d-00a2-90ae-9d30af89b2f6" data-pagespeed-url-hash="1589009762" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0ee7fb9c625581cd7e6100a2357f9d94.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e8aad0de-a43f-f613-9c22-82665d24ded2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b1a2f209bde6029c692833657d592006.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b1a2f209bde6029c692833657d592006.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b1a2f209bde6029c692833657d592006.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b1a2f209bde6029c692833657d592006.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1281" photoid="b1916fbd-0b62-5024-7f43-ba09808c62de" data-pagespeed-url-hash="654020287" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b1a2f209bde6029c692833657d592006.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e8aad0de-a43f-f613-9c22-82665d24ded2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e5db156618857faca288b31c0f4435e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e5db156618857faca288b31c0f4435e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e5db156618857faca288b31c0f4435e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e5db156618857faca288b31c0f4435e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="550" h="413" photoid="28ec856e-7d25-835b-b9e9-d45fdc8fde5e" data-pagespeed-url-hash="54859821" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e5db156618857faca288b31c0f4435e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">UZ Hostel</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="413eecca-3eb0-8769-b937-3beb064fd040-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="413eecca-3eb0-8769-b937-3beb064fd040" name="413eecca-3eb0-8769-b937-3beb064fd040-c">4. Socket sleep box</h2></div></div><div class="">Socket sleep box cạnh ga tàu điện Ximen - chốn ăn chơi quen thuộc của du khách khi đến Đài Bắc không chỉ cung cấp các dạng phòng con nhộng mà còn có phòng đơn hoặc phòng đôi dành cho khách muốn không gian riêng tư. Các phòng tuy nhỏ nhưng trang bị đầy đủ tiện nghi, khu sinh hoạt chung khá rộng, cho khách thoải mái trò chuyện, làm quen bạn mới. Giá rẻ nhất cho một đêm lưu trú tại Socket sleep box khoảng 350.000 đồng/đêm ở đây.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5bb50a6f-20df-d214-2139-3d9c46147c3f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5bb50a6f-20df-d214-2139-3d9c46147c3f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5035b9ae2c9a3cf9fa79617ccc5fd256.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5035b9ae2c9a3cf9fa79617ccc5fd256.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5035b9ae2c9a3cf9fa79617ccc5fd256.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/5035b9ae2c9a3cf9fa79617ccc5fd256.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="6772a668-0cef-5d0e-8ff2-3a4c7ea2eaa9" data-pagespeed-url-hash="2960071262" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5035b9ae2c9a3cf9fa79617ccc5fd256.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5bb50a6f-20df-d214-2139-3d9c46147c3f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/96542c9abf4f7a9a418c964eeb5f60a3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/96542c9abf4f7a9a418c964eeb5f60a3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="96542c9abf4f7a9a418c964eeb5f60a3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/96542c9abf4f7a9a418c964eeb5f60a3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="4871a7d2-5089-d8c7-0322-217a7d966384" data-pagespeed-url-hash="3934023471" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="96542c9abf4f7a9a418c964eeb5f60a3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5bb50a6f-20df-d214-2139-3d9c46147c3f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3befba4552147511ae51ac3fff66ddb9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3befba4552147511ae51ac3fff66ddb9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3befba4552147511ae51ac3fff66ddb9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3befba4552147511ae51ac3fff66ddb9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="9ec880f9-d481-5172-d2ec-65008659a959" data-pagespeed-url-hash="1917146936" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3befba4552147511ae51ac3fff66ddb9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5bb50a6f-20df-d214-2139-3d9c46147c3f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b9b84c01f125b51d1f8c5a7b7d33de4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b9b84c01f125b51d1f8c5a7b7d33de4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3b9b84c01f125b51d1f8c5a7b7d33de4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3b9b84c01f125b51d1f8c5a7b7d33de4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="8a3a6425-6af1-9eff-eb61-01bc8edcbb64" data-pagespeed-url-hash="1479682589" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3b9b84c01f125b51d1f8c5a7b7d33de4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Socket sleep box</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="a85847fc-9a4e-32f3-3380-f5b7189bf4e4-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="a85847fc-9a4e-32f3-3380-f5b7189bf4e4" name="a85847fc-9a4e-32f3-3380-f5b7189bf4e4-c">5. Inn Cube - Minquan</h2></div></div><div class="">Tương tự như Socket sleep box, Inn Cube - Minquan cũng có dạng phòng riêng với không gian vừa đủ cho một hoặc hai người ngủ bằng giường tầng. Nó chỉ cách chợ đêm Ninh Hạ khoảng 900m, đây là một trong những chợ đêm nổi tiếng bán nhiều đồ ăn ngon ở Đài Bắc mà không chỉ du khách, người địa phương cũng khá ưa thích. Giá phòng rẻ nhất cho một đêm lưu trú khoảng 370.000 đồng/người/đêm.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="34ac2e5c-dff8-682b-5c07-bfad3c731e6a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="34ac2e5c-dff8-682b-5c07-bfad3c731e6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/534d423e5b93c40a42ccb070bc5134b8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/534d423e5b93c40a42ccb070bc5134b8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="534d423e5b93c40a42ccb070bc5134b8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/534d423e5b93c40a42ccb070bc5134b8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1453" photoid="b282f396-124e-35ec-a51b-c09c6038a044" data-pagespeed-url-hash="874798778" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="534d423e5b93c40a42ccb070bc5134b8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="34ac2e5c-dff8-682b-5c07-bfad3c731e6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b85a428910d7ed7281d1162426abf3cc.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b85a428910d7ed7281d1162426abf3cc.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b85a428910d7ed7281d1162426abf3cc.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b85a428910d7ed7281d1162426abf3cc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="694" photoid="5509b786-4878-fb4e-fe1b-53719141b7ea" data-pagespeed-url-hash="3929169350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b85a428910d7ed7281d1162426abf3cc.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="34ac2e5c-dff8-682b-5c07-bfad3c731e6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3e2c3a2956ce72a8a2ce5bd8337f39e3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3e2c3a2956ce72a8a2ce5bd8337f39e3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3e2c3a2956ce72a8a2ce5bd8337f39e3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3e2c3a2956ce72a8a2ce5bd8337f39e3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="667" photoid="a1a7eff4-cfdf-4acb-5a5d-0119c92313c3" data-pagespeed-url-hash="1191018862" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3e2c3a2956ce72a8a2ce5bd8337f39e3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="34ac2e5c-dff8-682b-5c07-bfad3c731e6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/431ee910052ec2ad85f48d2081fc24a4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/431ee910052ec2ad85f48d2081fc24a4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="431ee910052ec2ad85f48d2081fc24a4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/431ee910052ec2ad85f48d2081fc24a4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="760" h="507" photoid="7aa62fa1-0e26-7ce1-be80-9049a325eb89" data-pagespeed-url-hash="4252976310" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="431ee910052ec2ad85f48d2081fc24a4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Inn Cube - Minquan&nbsp;</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="d07c7a43-83b0-9b15-292d-862eba3f481d-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d07c7a43-83b0-9b15-292d-862eba3f481d" name="d07c7a43-83b0-9b15-292d-862eba3f481d-c">6. Flip Flop Hostel - Garden</h2></div></div><div class="">Nằm ở quận Datong, Flip Flop Hostel - Garden là điểm đến dành cho những ai thích không gian xanh&nbsp; và thông thoáng. Hostel chú trọng yếu tố ánh sáng mặt trời, có ban công lớn cho khách thư giản. Flip Flop Hostel - Garden cách hai ga lớn Taipei main station, Zhongsan chỉ 300m nên nơi này khá thuận tiện khi di chuyển. Giá phòng một đêm rẻ nhất là 370.000 đồng/người.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="0f34d1f3-484f-5154-dc6e-c1e3f057f643">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f34d1f3-484f-5154-dc6e-c1e3f057f643" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b71aec8b5b9df754ae6ed089f6c46803.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b71aec8b5b9df754ae6ed089f6c46803.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b71aec8b5b9df754ae6ed089f6c46803.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b71aec8b5b9df754ae6ed089f6c46803.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="684" photoid="ab76e865-b680-4a33-cadf-56f6788dbe89" data-pagespeed-url-hash="1695779461" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b71aec8b5b9df754ae6ed089f6c46803.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f34d1f3-484f-5154-dc6e-c1e3f057f643" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b59b390b3590545fd83f0473410e6bda.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b59b390b3590545fd83f0473410e6bda.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b59b390b3590545fd83f0473410e6bda.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b59b390b3590545fd83f0473410e6bda.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="765" h="510" photoid="4067bbce-e170-f06b-f0cf-9b94dcebe955" data-pagespeed-url-hash="632661485" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b59b390b3590545fd83f0473410e6bda.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f34d1f3-484f-5154-dc6e-c1e3f057f643" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bbf28f822b58c150ff402be9447c28d2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bbf28f822b58c150ff402be9447c28d2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bbf28f822b58c150ff402be9447c28d2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bbf28f822b58c150ff402be9447c28d2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="684" photoid="4d624156-e6c1-a353-11c7-47dcc1d7a7d6" data-pagespeed-url-hash="1303671482" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bbf28f822b58c150ff402be9447c28d2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f34d1f3-484f-5154-dc6e-c1e3f057f643" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a65dc0ce34c72cd33f23a6e1c4c3073f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a65dc0ce34c72cd33f23a6e1c4c3073f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a65dc0ce34c72cd33f23a6e1c4c3073f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a65dc0ce34c72cd33f23a6e1c4c3073f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="684" photoid="4dd97bb5-0111-aefd-3fe9-09e9b2c61d91" data-pagespeed-url-hash="1902086158" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a65dc0ce34c72cd33f23a6e1c4c3073f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Flip Flop Hostel - Garden</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="ab58da21-9136-b68d-0007-cf15b3861cec-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ab58da21-9136-b68d-0007-cf15b3861cec" name="ab58da21-9136-b68d-0007-cf15b3861cec-c">7. Uinn Travel Hostel</h2></div></div><div class="">Uinn Travel Hostel là điểm sống ảo lý tưởng dành cho các bạn trẻ với tông màu vàng, hồng, xanh bắt mắt và kiểu trang trí tạo background khó có thể chê. Du lịch một mình, bạn chỉ bỏ ra khoảng 400.000 đồng/đêm tại đây. Tuy nhiên vị trí không mấy thuận lợi dành cho người xách nhiều hành lý bởi bạn phải đi bộ quãng đường 1 km mới đến ga Chiang Kai-Shek Memorial Hall. Bù lại nếu lái xe, chỉ 7 phút là bạn có thể tung hoành ở chợ đêm Sư Đại và Nam Kỳ Trường.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="181b882e-d870-1028-a0dd-31a688e87447">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="181b882e-d870-1028-a0dd-31a688e87447" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2f4e0d2b0d2b4324c7f40543312bb7e9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2f4e0d2b0d2b4324c7f40543312bb7e9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2f4e0d2b0d2b4324c7f40543312bb7e9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2f4e0d2b0d2b4324c7f40543312bb7e9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="a3bd25d1-ddc0-ac43-1c3a-309eb77b5027" data-pagespeed-url-hash="654897453" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2f4e0d2b0d2b4324c7f40543312bb7e9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="181b882e-d870-1028-a0dd-31a688e87447" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c351db1f98ebf2f12d8d791245973928.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c351db1f98ebf2f12d8d791245973928.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c351db1f98ebf2f12d8d791245973928.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c351db1f98ebf2f12d8d791245973928.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1366" h="768" photoid="3a48e526-0d27-c17a-4a05-a145332bea69" data-pagespeed-url-hash="4106287168" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c351db1f98ebf2f12d8d791245973928.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="181b882e-d870-1028-a0dd-31a688e87447" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7f512ed391dcf37e18d981e9c87ce046.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7f512ed391dcf37e18d981e9c87ce046.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7f512ed391dcf37e18d981e9c87ce046.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7f512ed391dcf37e18d981e9c87ce046.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="450" photoid="188aa073-8dd9-968b-2613-dd9d7accd4c5" data-pagespeed-url-hash="192117192" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7f512ed391dcf37e18d981e9c87ce046.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="181b882e-d870-1028-a0dd-31a688e87447" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/46e855473f168e39a55d6d0fbe3a5826.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/46e855473f168e39a55d6d0fbe3a5826.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="46e855473f168e39a55d6d0fbe3a5826.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/46e855473f168e39a55d6d0fbe3a5826.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="657" photoid="5672d725-45f6-f3f4-d44e-8b36e5ce0f98" data-pagespeed-url-hash="3479604460" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="46e855473f168e39a55d6d0fbe3a5826.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="181b882e-d870-1028-a0dd-31a688e87447" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7d1ca89572ee8bb02bcc9bfa040a8247.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7d1ca89572ee8bb02bcc9bfa040a8247.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7d1ca89572ee8bb02bcc9bfa040a8247.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7d1ca89572ee8bb02bcc9bfa040a8247.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="840" h="460" photoid="ab788efc-0548-ec0f-c298-fc43a25e8215" data-pagespeed-url-hash="4172465329" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7d1ca89572ee8bb02bcc9bfa040a8247.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Uinn Travel Hostel</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="9b2a8dd2-d0ce-58b9-a8c4-e7954f4c3a05-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9b2a8dd2-d0ce-58b9-a8c4-e7954f4c3a05" name="9b2a8dd2-d0ce-58b9-a8c4-e7954f4c3a05-c">8. Space Inn Hengyang Branch</h2></div></div><div class="">Space Inn Hengyang Branch thích hợp dành cho phái nam với thiết kế hiện đại, giường tầng truyền thống và khu sinh hoạt chung có đủ trò giải trí. Nó chỉ cách khu mua sắm Ximending 5 phút đi bộ và cũng gần ga Ximen, giúp du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan trong thành phố bằng phương tiện công cộng. Giá phòng dành cho một người là 230.000 đồng/đêm, khá hợp lý so với vị trí của Space Inn.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="ae857de7-b26a-74d5-2777-e45257d972c3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ae857de7-b26a-74d5-2777-e45257d972c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/19cadc7d4de1b9db7b344b6f79510868.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/19cadc7d4de1b9db7b344b6f79510868.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="19cadc7d4de1b9db7b344b6f79510868.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/19cadc7d4de1b9db7b344b6f79510868.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="680" photoid="206136b5-7e9f-3ca1-5437-3e8763bfc813" data-pagespeed-url-hash="4218780387" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="19cadc7d4de1b9db7b344b6f79510868.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ae857de7-b26a-74d5-2777-e45257d972c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b47b720bd7bacf3f9654ae5b79f9b565.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b47b720bd7bacf3f9654ae5b79f9b565.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b47b720bd7bacf3f9654ae5b79f9b565.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b47b720bd7bacf3f9654ae5b79f9b565.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="664" photoid="1f033f36-9aef-9ef9-60d9-95ffc55da3b5" data-pagespeed-url-hash="2343986056" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b47b720bd7bacf3f9654ae5b79f9b565.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ae857de7-b26a-74d5-2777-e45257d972c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/00c77468ddef244e16886a137316db52.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/00c77468ddef244e16886a137316db52.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="00c77468ddef244e16886a137316db52.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/00c77468ddef244e16886a137316db52.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="664" photoid="1569f13f-504f-160b-f03d-938d3873096a" data-pagespeed-url-hash="1527999235" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="00c77468ddef244e16886a137316db52.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ae857de7-b26a-74d5-2777-e45257d972c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/25f7cc6dfbbc13c4dd8fc598684e770b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/25f7cc6dfbbc13c4dd8fc598684e770b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="25f7cc6dfbbc13c4dd8fc598684e770b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/25f7cc6dfbbc13c4dd8fc598684e770b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="664" photoid="46970dff-b1bf-03a1-f675-518ac28255d7" data-pagespeed-url-hash="2527401692" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="25f7cc6dfbbc13c4dd8fc598684e770b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Space Inn Hengyang Branch</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="313b2875-304e-3a7d-a57a-4d86ab326bd8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="313b2875-304e-3a7d-a57a-4d86ab326bd8" name="313b2875-304e-3a7d-a57a-4d86ab326bd8-c">9. Bouti City Capsule Inn</h2></div></div><div class="">Cũng nằm gần các điểm vui chơi có tiếng ở Đài Bắc, Bouti City Capsule Inn dành cho khách du lịch mê ẩm thực xứ Đài khi chỉ cách khu ăn uống ở Ximending lẫn Taipei 101 khoảng 10 phút đi bộ. Phòng ốc ở đây rộng, có giường đôi dành cho các cặp tình nhân. Giá phòng một đêm thấp nhất khoảng 370.000 đồng/người.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c5cb1db7-5a8e-292a-e1b8-81c810aa5ec3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c5cb1db7-5a8e-292a-e1b8-81c810aa5ec3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/eabe1712846fba9720b663c837dce9b3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/eabe1712846fba9720b663c837dce9b3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="eabe1712846fba9720b663c837dce9b3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/eabe1712846fba9720b663c837dce9b3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="1000" photoid="4e851f9c-904f-8ab8-a99f-e0e206bad9ba" data-pagespeed-url-hash="1083637925" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="eabe1712846fba9720b663c837dce9b3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c5cb1db7-5a8e-292a-e1b8-81c810aa5ec3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c80266f4257707f8fec52136e55661a8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c80266f4257707f8fec52136e55661a8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c80266f4257707f8fec52136e55661a8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c80266f4257707f8fec52136e55661a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="1000" photoid="89b24178-d3ac-84e5-6124-9b36e3c9d950" data-pagespeed-url-hash="3925479777" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c80266f4257707f8fec52136e55661a8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c5cb1db7-5a8e-292a-e1b8-81c810aa5ec3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9374d285886ab0ffd60c69444a58ff3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9374d285886ab0ffd60c69444a58ff3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f9374d285886ab0ffd60c69444a58ff3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/f9374d285886ab0ffd60c69444a58ff3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="682" photoid="d3cb6347-30f0-bcd4-1c41-6f548ab1ca3f" data-pagespeed-url-hash="3637216656" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f9374d285886ab0ffd60c69444a58ff3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c5cb1db7-5a8e-292a-e1b8-81c810aa5ec3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e80768fd5279956bfc2df88cd21e53f1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e80768fd5279956bfc2df88cd21e53f1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e80768fd5279956bfc2df88cd21e53f1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/e80768fd5279956bfc2df88cd21e53f1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="1000" photoid="5744d141-a061-7f84-18c8-579c1a12e9e4" data-pagespeed-url-hash="1707107950" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e80768fd5279956bfc2df88cd21e53f1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Bouti City Capsule Inn</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="09e0ef6b-cf16-7fc2-6643-bbd400c465b8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="09e0ef6b-cf16-7fc2-6643-bbd400c465b8" name="09e0ef6b-cf16-7fc2-6643-bbd400c465b8-c">10. Art Inn</h2></div></div><div class="">Art Inn ở quận Wanhua dành cho người thích các thiết kế đơn giản, tạo cảm giác thoải mái. Từ đây, bạn phải đi taxi tầm 7 phút để đến Ximending hay Taipei 101 để mua sắm. Tuy nhiên giá phòng phải chăng, 230.000 đồng/đêm/người là một trong những điểm khiến du khách cân nhắc khi lựa chọn.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="278b45e7-a94f-b957-7917-8cabbf395c35">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="278b45e7-a94f-b957-7917-8cabbf395c35" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/55681fea316c613c213103cca44704a8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/55681fea316c613c213103cca44704a8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="55681fea316c613c213103cca44704a8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/55681fea316c613c213103cca44704a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="69416ca4-b8fd-129f-9145-6985f133b35d" data-pagespeed-url-hash="1012365692" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="55681fea316c613c213103cca44704a8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="278b45e7-a94f-b957-7917-8cabbf395c35" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/71762f5294ecb0909b6e56067ed7c4e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/71762f5294ecb0909b6e56067ed7c4e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="71762f5294ecb0909b6e56067ed7c4e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/71762f5294ecb0909b6e56067ed7c4e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="666" photoid="2ad99472-58b8-404a-329e-dbbd29360395" data-pagespeed-url-hash="821793443" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="71762f5294ecb0909b6e56067ed7c4e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="278b45e7-a94f-b957-7917-8cabbf395c35" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7ed8be795086ccfc6e870adabcce8cdc.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7ed8be795086ccfc6e870adabcce8cdc.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7ed8be795086ccfc6e870adabcce8cdc.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/7ed8be795086ccfc6e870adabcce8cdc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="681" photoid="b6db101d-7af2-0e51-1959-f5071123c6d0" data-pagespeed-url-hash="848076256" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7ed8be795086ccfc6e870adabcce8cdc.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="278b45e7-a94f-b957-7917-8cabbf395c35" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a3573f3f40c40dd4575b2ff5066e32aa.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a3573f3f40c40dd4575b2ff5066e32aa.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a3573f3f40c40dd4575b2ff5066e32aa.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a3573f3f40c40dd4575b2ff5066e32aa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="aa470f0d-7e2d-de41-84b8-08eb8ca080a3" data-pagespeed-url-hash="3464445411" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a3573f3f40c40dd4575b2ff5066e32aa.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Art Inn</div>           </div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6b015bade44e7919f14b76fe6266d8bd.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6b015bade44e7919f14b76fe6266d8bd.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/6b015bade44e7919f14b76fe6266d8bd.png" w="900" h="300" data-pagespeed-url-hash="1414133630" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Trên đây là tổng hợp 10 Hostel vừa rẻ, vừa đẹp mà đặc biệt là gần các trạm giao thông công cộng tại Đài Bắc, Đài Loan rất thích hợp cho bạn có những đêm lưu trú lý tưởng tại Đài Bắc và tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn nhất.</div><div class="">Xem thêm:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/ngocanh.ngth3776/post/kinh-nghiem-xin-visa-dai-loan-moi-nhat-2018-2088" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Kinh nghiệm xin Visa Đài Loan mới nhất 2018.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/tram_anhh_55/post/di-du-lich-dai-loan-khong-the-bo-10-mon-ngon-nay-465" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >10 món ngon không thể bỏ qua khi du lịch Đài Loan.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/datnuoc/taiwan/taipei" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Các điểm du lịch tại Đài Bắc.</a></div><div class=""><i>Nguồn thông tin và hình ảnh: Motthegioi.vn - Tổng hợp</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => The Wolf
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/thewolf6958/30119107-20180912100449.JPG
  [follower_n] => 2126
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

TỔNG HỢP 10 HOSTEL VỪA RẺ VỪA XINH TẠI ĐÀI BẮC - ĐÀI LOAN

Giá cả phải chăng và việc xin visa Đà Loan cũng khá dễ dàng nên du lịch Đài Loan đang là xu hướng du lịch của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là khu Đài Bắc. Trong quá trình du lịch việc lưu trú khá được chú trọng, 10 Hostel Đài Bắc vừa rẻ vừa đẹp sau đây sẽ gợi ý cho bạn những nơi lưu trú lý tưởng khi đi du lịch.

Taipei Review homestay Đài Loan Đài Bắc Taiwan
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

1. Hey Bear Capsule

Hey Bear Capsule cách ga tàu điện ngầm Taipei Bridge tầm 2 phút đi bộ. Thiết kế Hey Bear Capsule rất thích hợp dành cho các cô gái yêu những thứ dễ thương.  Từ hostel, bạn đi bộ 5 phút là đến chợ đêm Tam Hà - nơi du khách có cơ hội nếm nhiều món ăn vặt địa phương như tàu hũ thúi, trà sữa...
Hầu hết các phòng tại Hey Bear Capsule cung cấp chỗ ngủ tập thể. Buồng ngủ con nhộng có giá thấp nhất khoảng 250.000 đồng/đêm/người, khá hợp kinh tế đối với những bạn trẻ có hầu bao hạn hẹp.
Hey Bear Capsule

2. Taiwan Youth Hostel & Capsule

Taiwan Youth Hostel & Capsule nằm ngay trung tâm thành phố, cách ga tàu điện Taipei main station (cổng M8) khoảng 120m, Hostel sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những bạn ngại đi bộ xa và muốn tiết kiệm chi phí di chuyển ra các công trình giao thông công cộng. Từ sân bay, bạn chỉ việc đi 1 chuyến tàu cao tốc là đến thẳng khách sạn (không cần chuyển trạm). Ngoài ra, khu Ximending sầm uất ngay bên cạnh hay đền Long shan cách hostel 2 trạm tàu điện ngầm cùng nhiều điểm vui chơi thuận tiện cho bạn khám phá. Thiết kế nhìn rất sang trọng và hiện đại. Giá phòng thấp nhất dành cho một người khoảng 450.000 đồng/đêm.
Taiwan Youth Hostel & Capsule

3. UZ Hostel

UZ Hostel là dành riêng cho Fan Star Wars bởi thiết kế các buồng ngủ như khoang tàu vũ trụ, trang bị tivi và cửa kéo thay vì rèm như các hostel khác. UZ cách trạm Fuzong 3 phút đi bộ nên cũng khá tiện khi di chuyển. Đồng thời, chợ đêm Nanya gần đây đủ để đáp ứng nhu cầu ăn vặt của khách du lịch. Giá phòng rẻ nhất tầm 400.000 đồng/người/đêm.
UZ Hostel

4. Socket sleep box

Socket sleep box cạnh ga tàu điện Ximen - chốn ăn chơi quen thuộc của du khách khi đến Đài Bắc không chỉ cung cấp các dạng phòng con nhộng mà còn có phòng đơn hoặc phòng đôi dành cho khách muốn không gian riêng tư. Các phòng tuy nhỏ nhưng trang bị đầy đủ tiện nghi, khu sinh hoạt chung khá rộng, cho khách thoải mái trò chuyện, làm quen bạn mới. Giá rẻ nhất cho một đêm lưu trú tại Socket sleep box khoảng 350.000 đồng/đêm ở đây.
Socket sleep box

5. Inn Cube - Minquan

Tương tự như Socket sleep box, Inn Cube - Minquan cũng có dạng phòng riêng với không gian vừa đủ cho một hoặc hai người ngủ bằng giường tầng. Nó chỉ cách chợ đêm Ninh Hạ khoảng 900m, đây là một trong những chợ đêm nổi tiếng bán nhiều đồ ăn ngon ở Đài Bắc mà không chỉ du khách, người địa phương cũng khá ưa thích. Giá phòng rẻ nhất cho một đêm lưu trú khoảng 370.000 đồng/người/đêm.
Inn Cube - Minquan 

6. Flip Flop Hostel - Garden

Nằm ở quận Datong, Flip Flop Hostel - Garden là điểm đến dành cho những ai thích không gian xanh  và thông thoáng. Hostel chú trọng yếu tố ánh sáng mặt trời, có ban công lớn cho khách thư giản. Flip Flop Hostel - Garden cách hai ga lớn Taipei main station, Zhongsan chỉ 300m nên nơi này khá thuận tiện khi di chuyển. Giá phòng một đêm rẻ nhất là 370.000 đồng/người.
Flip Flop Hostel - Garden

7. Uinn Travel Hostel

Uinn Travel Hostel là điểm sống ảo lý tưởng dành cho các bạn trẻ với tông màu vàng, hồng, xanh bắt mắt và kiểu trang trí tạo background khó có thể chê. Du lịch một mình, bạn chỉ bỏ ra khoảng 400.000 đồng/đêm tại đây. Tuy nhiên vị trí không mấy thuận lợi dành cho người xách nhiều hành lý bởi bạn phải đi bộ quãng đường 1 km mới đến ga Chiang Kai-Shek Memorial Hall. Bù lại nếu lái xe, chỉ 7 phút là bạn có thể tung hoành ở chợ đêm Sư Đại và Nam Kỳ Trường.
Uinn Travel Hostel

8. Space Inn Hengyang Branch

Space Inn Hengyang Branch thích hợp dành cho phái nam với thiết kế hiện đại, giường tầng truyền thống và khu sinh hoạt chung có đủ trò giải trí. Nó chỉ cách khu mua sắm Ximending 5 phút đi bộ và cũng gần ga Ximen, giúp du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan trong thành phố bằng phương tiện công cộng. Giá phòng dành cho một người là 230.000 đồng/đêm, khá hợp lý so với vị trí của Space Inn.
Space Inn Hengyang Branch

9. Bouti City Capsule Inn

Cũng nằm gần các điểm vui chơi có tiếng ở Đài Bắc, Bouti City Capsule Inn dành cho khách du lịch mê ẩm thực xứ Đài khi chỉ cách khu ăn uống ở Ximending lẫn Taipei 101 khoảng 10 phút đi bộ. Phòng ốc ở đây rộng, có giường đôi dành cho các cặp tình nhân. Giá phòng một đêm thấp nhất khoảng 370.000 đồng/người.
Bouti City Capsule Inn

10. Art Inn

Art Inn ở quận Wanhua dành cho người thích các thiết kế đơn giản, tạo cảm giác thoải mái. Từ đây, bạn phải đi taxi tầm 7 phút để đến Ximending hay Taipei 101 để mua sắm. Tuy nhiên giá phòng phải chăng, 230.000 đồng/đêm/người là một trong những điểm khiến du khách cân nhắc khi lựa chọn.
Art Inn
Trên đây là tổng hợp 10 Hostel vừa rẻ, vừa đẹp mà đặc biệt là gần các trạm giao thông công cộng tại Đài Bắc, Đài Loan rất thích hợp cho bạn có những đêm lưu trú lý tưởng tại Đài Bắc và tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn nhất.
Xem thêm: Kinh nghiệm xin Visa Đài Loan mới nhất 2018.
                    10 món ngon không thể bỏ qua khi du lịch Đài Loan.
                    Các điểm du lịch tại Đài Bắc.
Nguồn thông tin và hình ảnh: Motthegioi.vn - Tổng hợp