stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4625
  [created_approved] => 2019-08-22 12:48:22
  [blog_title] => Bãi Đông Thanh Hoá 1 Ngày
  [albums] => 72878,72879,72880,72881,72882,72883,72884,72885,72886,72887,72888,72889,72890,72891,72892,72893,72894,72895,72896,72897,72898,72899,72900,72901|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/5b3fc8ce7b59b3b4bca89378bd3660f9.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/5b30c6d3458d808ad69625e08aedc915.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/368dbf665c07691342e259120a18bf28.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/1b7ed643d1095e385445af9a184f0307.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6b7bb55f812b719c27dbc618ee9759f9.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/88f2b5ee8eff5e71e6aed4a8fc3ab9b0.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/d48fd00c9e189e9647157a7b3ca5d8d8.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/9805de2e54dd2db44531e455b07cd078.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/f48d328ff4c8b81bf081ac06ef045445.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/73a4ad4df12c8a552807cef1563d0193.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6d8867a721d934185d9a28148a993860.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/2b270523a710a0aff131d59971bb3f05.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/28d19f9cd26980801c08e0219a62f2cf.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/e859b6b21f4422b5bd55f95a621fba3d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/3e2f6430c40a682dd3f0e6889d519493.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/16a41b944ca473f195b9b0281577ce8e.jpeg,blob:https://gody.vn/71bd2791-ccd4-4c18-bed3-10b3b3af50ae,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/b8e57f3d44cd2dd45c7e2cbb01d63389.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c3cbd2d7cd15dfd78056b18ad44a3b20.jpeg,blob:https://gody.vn/46146004-6470-4f7c-b8c2-4d5cfd3dc4ff,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/2ced42b8e04e67142d3c9f480d9d8bfa.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6f4c74f0d6119240f3bf7a13426921ba.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/4d68c3bc520d7c6f105632f39192b2c8.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/52d817b7ef56d47dea51e29ace519910.jpeg|public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 11
  [list_auto_comment] => 14366,14367,14368,14369,14370,14371,14372,14374,14375,14376,14377|2019-08-23 09:59:42,2019-08-22 17:07:35,2019-08-22 17:11:43,2019-08-24 07:54:34,2019-08-23 03:01:25,2019-08-23 07:54:45,2019-08-25 14:01:31,2019-08-25 16:57:26,2019-08-24 19:05:45,2019-08-23 04:00:33,2019-08-23 22:06:30
  [tags_destination] => 1994,996,3223,1994,996,3223|bai-dong,thanh-hoa,thanh-hoa,bai-dong,thanh-hoa,thanh-hoa|Bãi Đông,thanh hóa,thanh hóa,Bãi Đông,thanh hóa,thanh hóa|0,2,3,0,2,3|8798,8799,8800,8801,8802,8803
  [tags] => 996,1994|thanh-hoa,bai-dong|thanh hóa,Bãi Đông
  [blog_updated] => 2019-08-22 12:58:30
  [blog_created] => 2019-08-22 11:50:51
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c1d98c840366798ddcdb466a48a6d3320743910f.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => min.263965148
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn - Tĩnh Gia -Thanh Hoá . Cách thành phố TH khoảng 60km
Khác với các bãi tắm khác ở Thanh Hoá bãi đông còn khá hoang sơ và bình yên .
  [blog_slug] => bai-dong-thanh-hoa-1-ngay
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 1
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 800
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Góc ReView&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">BÃI ĐÔNG - THANH HOÁ</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn - Tĩnh Gia -Thanh Hoá . Cách thành phố TH khoảng 60km</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Khác với các bãi tắm khác ở Thanh Hoá bãi đông còn khá hoang sơ và bình yên .</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">DI CHUYỂN :&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Mình chọn di chuyển bằng xe máy.</div><div class="" data-paraid="81405f58-2ade-c788-0a29-bba1d49f19a8">Từ Hà Nội cũng có 1 số xe di chuyển thẳng tới bãi đông( cách tầm 3km ) : xe Trường Hằng, xe Đoàn Thuý ... giá vé tầm 120k/ vé.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="52d817b7ef56d47dea51e29ace519910.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/52d817b7ef56d47dea51e29ace519910.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/52d817b7ef56d47dea51e29ace519910.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="23af3c19-cc8b-5a5f-a732-7f3fd87e89f0">CHỖ Ở :&nbsp;<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4d68c3bc520d7c6f105632f39192b2c8.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/4d68c3bc520d7c6f105632f39192b2c8.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/4d68c3bc520d7c6f105632f39192b2c8.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Hầu như các nhà nghỉ ở Nghi Sơn có giá tầm 250k/350k hoặc các bạn có thể chọn những ks view đẹp hơn có hồ bơi như Văn Hoa, ks Giang Sơn ( hơi xa bãi tắm) &nbsp;</div><div class="" data-paraid="251eedeb-46d8-e11e-b677-2dec6c31f211">hoặc book phòng trực tiếp tại Eco Nghi Sơn giá vào khoảng từ 800- 2900 có tăng giá cuối tuần ở đây thì gần bãi biển luôn và có hồ bơi free tha hồ sống ảo .</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6f4c74f0d6119240f3bf7a13426921ba.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6f4c74f0d6119240f3bf7a13426921ba.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6f4c74f0d6119240f3bf7a13426921ba.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="" data-paraid="cf3dae1b-51e6-7f81-ede3-c0bfd1207442">ĂN UỐNG:</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Vì ở biển nên hải sản rất tươi ngon đặc biệt là rẻ.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Các nhà hàng bình dân như Út Thuỷ,&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">Muốn view đẹp hơn thì Biển Nhớ&nbsp;</div><div class="" data-paraid="36659067-27f6-6f38-ec31-5a4b8429b8d0">Mình có ăn ở KS Văn Hoa có vẻ k hợp khẩu vị nên mình k thích lắm được cái view đẹp có hồ bơi tha hồ sống ảo = ))&nbsp;</div><div class="" data-paraid="f058ff89-540b-32c9-eaac-e37707349552"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2ced42b8e04e67142d3c9f480d9d8bfa.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/2ced42b8e04e67142d3c9f480d9d8bfa.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/2ced42b8e04e67142d3c9f480d9d8bfa.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post img-thumb-post-4" contenteditable="false" data-name=""><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="blob:https://gody.vn/46146004-6470-4f7c-b8c2-4d5cfd3dc4ff" class="lazyload cursor-pointer"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure><div id="cancel_4" class="img-thumb-post-cancel cursor-pointer"></div><div id="img-thumb-post-process-4" class="img-thumb-post-process"><p class="img-thumb-post-status" id="status_4">Upload Failed</p><div class="donut"></div></div></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c3cbd2d7cd15dfd78056b18ad44a3b20.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c3cbd2d7cd15dfd78056b18ad44a3b20.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c3cbd2d7cd15dfd78056b18ad44a3b20.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="cbc4822b-6842-5f69-a3a2-949ea273234a">CHƠI:&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">?Bãi Đông giá vào 15k không đc mang đồ ăn vào mang vào phụ thu phí 50k&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">rất nhiều góc sống ảo. Cát mịn sạch , không có rác, nước trong nhưng tiếc là k xanh , nhiều đá ? hầu như biển miền Bắc nào cũng như thế .&nbsp;</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">?Ngoài bãi Đông thì có thể đi đảo Bun cách bãi Đông tầm 30p đi thuyền .. nước trong veo khá hoang sơ mọi người có thể mua tour đi ngắm San Hô và Câu Mực . Trên đảo không buôn bán gì nên khi đi nhớ mang đồ ăn nước uống.</div><div class="" data-paraid="1ac380f4-e41e-4b3c-af0c-f52d8651e6d2">?Bãi Đông Hồi điểm đến hoang sơ cách bãi Đông 7km bãi cát dài hơn .. ngắm bình minh ở đây là tuyệt vời&nbsp;</div><div class="" data-paraid="3928ff3b-e4ea-f545-ed3a-54af381c0c50">?Hải Đăng tên gọi đúng là Trạm Đèn đường đi hơi khó nên cứ hỏi người dân ở đây. Lên đây có thể nhìn thấy toàn cảnh biển cảng và nhà dân.<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b8e57f3d44cd2dd45c7e2cbb01d63389.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/b8e57f3d44cd2dd45c7e2cbb01d63389.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/b8e57f3d44cd2dd45c7e2cbb01d63389.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post img-thumb-post-7" contenteditable="false" data-name=""><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="blob:https://gody.vn/71bd2791-ccd4-4c18-bed3-10b3b3af50ae" class="lazyload cursor-pointer"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure><div id="cancel_7" class="img-thumb-post-cancel cursor-pointer"></div><div id="img-thumb-post-process-7" class="img-thumb-post-process"><p class="img-thumb-post-status" id="status_7">Loading...</p><div class="donut"></div></div></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="16a41b944ca473f195b9b0281577ce8e.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/16a41b944ca473f195b9b0281577ce8e.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/16a41b944ca473f195b9b0281577ce8e.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3e2f6430c40a682dd3f0e6889d519493.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/3e2f6430c40a682dd3f0e6889d519493.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/3e2f6430c40a682dd3f0e6889d519493.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e859b6b21f4422b5bd55f95a621fba3d.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/e859b6b21f4422b5bd55f95a621fba3d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/e859b6b21f4422b5bd55f95a621fba3d.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="28d19f9cd26980801c08e0219a62f2cf.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/28d19f9cd26980801c08e0219a62f2cf.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/28d19f9cd26980801c08e0219a62f2cf.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2b270523a710a0aff131d59971bb3f05.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/2b270523a710a0aff131d59971bb3f05.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/2b270523a710a0aff131d59971bb3f05.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6d8867a721d934185d9a28148a993860.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6d8867a721d934185d9a28148a993860.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6d8867a721d934185d9a28148a993860.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="73a4ad4df12c8a552807cef1563d0193.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/73a4ad4df12c8a552807cef1563d0193.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/73a4ad4df12c8a552807cef1563d0193.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f48d328ff4c8b81bf081ac06ef045445.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/f48d328ff4c8b81bf081ac06ef045445.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/f48d328ff4c8b81bf081ac06ef045445.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9805de2e54dd2db44531e455b07cd078.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/9805de2e54dd2db44531e455b07cd078.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/9805de2e54dd2db44531e455b07cd078.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d48fd00c9e189e9647157a7b3ca5d8d8.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/d48fd00c9e189e9647157a7b3ca5d8d8.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/d48fd00c9e189e9647157a7b3ca5d8d8.jpeg" w="1024" h="1302"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="88f2b5ee8eff5e71e6aed4a8fc3ab9b0.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/88f2b5ee8eff5e71e6aed4a8fc3ab9b0.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/88f2b5ee8eff5e71e6aed4a8fc3ab9b0.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6b7bb55f812b719c27dbc618ee9759f9.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6b7bb55f812b719c27dbc618ee9759f9.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/6b7bb55f812b719c27dbc618ee9759f9.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1b7ed643d1095e385445af9a184f0307.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/1b7ed643d1095e385445af9a184f0307.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/1b7ed643d1095e385445af9a184f0307.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="368dbf665c07691342e259120a18bf28.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/368dbf665c07691342e259120a18bf28.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/368dbf665c07691342e259120a18bf28.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5b30c6d3458d808ad69625e08aedc915.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/5b30c6d3458d808ad69625e08aedc915.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/5b30c6d3458d808ad69625e08aedc915.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5b3fc8ce7b59b3b4bca89378bd3660f9.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/5b3fc8ce7b59b3b4bca89378bd3660f9.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/5b3fc8ce7b59b3b4bca89378bd3660f9.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="d6b89981-ac75-ad27-61ac-5c8c81b747b4">KẾT : bãi Đông là điểm đến lý tưởng cho những ai không thích ồn ào vì mình đi thời gian 1 ngày chưa thể khám phá hết được. Hẹn bãi Đông 1 dịp khác có thể trở lại đây.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="8bc53b5f-7d64-8c71-011d-ff3e01554d27">https://youtu.be/XEKiYeP5l9M Link chỉnh ảnh</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Anh Trâm
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/969107926591052/picture?type=normal
  [follower_n] => 11
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Bãi Đông Thanh Hoá 1 Ngày

Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn - Tĩnh Gia -Thanh Hoá . Cách thành phố TH khoảng 60km Khác với các bãi tắm khác ở Thanh Hoá bãi đông còn khá hoang sơ và bình yên .

thanh hóa Bãi Đông
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: 1 Tổng chi phí: 800đ
Góc ReView 
BÃI ĐÔNG - THANH HOÁ
Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn - Tĩnh Gia -Thanh Hoá . Cách thành phố TH khoảng 60km
Khác với các bãi tắm khác ở Thanh Hoá bãi đông còn khá hoang sơ và bình yên .
DI CHUYỂN : 
Mình chọn di chuyển bằng xe máy.
Từ Hà Nội cũng có 1 số xe di chuyển thẳng tới bãi đông( cách tầm 3km ) : xe Trường Hằng, xe Đoàn Thuý ... giá vé tầm 120k/ vé.
CHỖ Ở : 
Hầu như các nhà nghỉ ở Nghi Sơn có giá tầm 250k/350k hoặc các bạn có thể chọn những ks view đẹp hơn có hồ bơi như Văn Hoa, ks Giang Sơn ( hơi xa bãi tắm)  
hoặc book phòng trực tiếp tại Eco Nghi Sơn giá vào khoảng từ 800- 2900 có tăng giá cuối tuần ở đây thì gần bãi biển luôn và có hồ bơi free tha hồ sống ảo .

ĂN UỐNG:
Vì ở biển nên hải sản rất tươi ngon đặc biệt là rẻ. 
Các nhà hàng bình dân như Út Thuỷ, 
Muốn view đẹp hơn thì Biển Nhớ 
Mình có ăn ở KS Văn Hoa có vẻ k hợp khẩu vị nên mình k thích lắm được cái view đẹp có hồ bơi tha hồ sống ảo = )) 

Upload Failed

CHƠI: 
?Bãi Đông giá vào 15k không đc mang đồ ăn vào mang vào phụ thu phí 50k 
rất nhiều góc sống ảo. Cát mịn sạch , không có rác, nước trong nhưng tiếc là k xanh , nhiều đá ? hầu như biển miền Bắc nào cũng như thế . 
?Ngoài bãi Đông thì có thể đi đảo Bun cách bãi Đông tầm 30p đi thuyền .. nước trong veo khá hoang sơ mọi người có thể mua tour đi ngắm San Hô và Câu Mực . Trên đảo không buôn bán gì nên khi đi nhớ mang đồ ăn nước uống.
?Bãi Đông Hồi điểm đến hoang sơ cách bãi Đông 7km bãi cát dài hơn .. ngắm bình minh ở đây là tuyệt vời 
?Hải Đăng tên gọi đúng là Trạm Đèn đường đi hơi khó nên cứ hỏi người dân ở đây. Lên đây có thể nhìn thấy toàn cảnh biển cảng và nhà dân.

Loading...

KẾT : bãi Đông là điểm đến lý tưởng cho những ai không thích ồn ào vì mình đi thời gian 1 ngày chưa thể khám phá hết được. Hẹn bãi Đông 1 dịp khác có thể trở lại đây.
https://youtu.be/XEKiYeP5l9M Link chỉnh ảnh