Chưa đi Tam Đảo chưa gọi là thanh xuân

Chưa đi Tam Đảo chưa gọi là thanh xuân