stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2713
  [created_approved] => 2019-02-09 05:57:36
  [blog_title] => Phú Yên - Bình Định - Đội cam đi khắp "xứ Nẫu"
  [albums] => 44567,44568,44569,44570,44571,44572,44573,44574,44575,44576,44577,44578,44579,44580,44581,44582,44583,44584,44585,44586,44587,44588,44589,44590,44591,44592,44593,44594,44595,44596,44597|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/841a24d01ac263c3c9666204830af707.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d205a16de49d572f2befb613ada5238a.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d0a550688e8c109ad317c8357893ac6e.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/c53bdc5eea4408569f39c708853e8602.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/5c9b84cb385cbfce8b83a0a0433f5606.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b2e274c40536bef8cfb1bb5dc9cda6b7.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7bcfa36ac4e882989255ad1186ade736.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/513eef8690300aab97c53cc23d28f796.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8183b05e1dac200c1e19d5c6a801ff69.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8c36d0c17e6ec1408ca21dc747324823.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/6ca44875bfd44be0cd02ff6d84e9a33c.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/26dd830cdaf4979c1f094927ba840ade.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/f7e1d8f763c4733c5875a51d7d2475ea.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/909ff9ec8f4d76f92df2fc57d580a064.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/71468fb860cd6e52194e354e53f90dc9.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/09c7d97c0ef27c780527371af5408ff3.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1642a83bc0c1b83eb80ebd27103535ba.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d9ce8bf55d72d3999ca77542e8363319.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/3279fab03a0d8071ee24878ac828bf07.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/59125a7737ab0c7f0d4f4a4ecfb43e67.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4a731d84582af4b5e0e7e865aefe3bc5.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/a53b692acada30be592543301fe6f48f.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/006f6f82acb2ac7505970611d0debaa1.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/04b2198f9f2f1e68bdf2ab349944d31a.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/e20170b4832b06d5405bb4eed61b8e36.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/17bee5ee54eb00d5d8cf5c5895117b2d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d1281e205f2689686b84731a0b72801d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/da6959bb5bbda3f66895f252adcf6120.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4086dc2aff78b53878f30b5f191bc835.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1217d46df8fc47a087e379c8b113e5d7.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/02cec2d2d9dc3770eff86ebc121b793a.jpeg|public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 3384,3385,3386,3387|2019-02-09 08:11:03,2019-02-09 18:20:56,2019-02-09 23:11:01,2019-02-11 00:06:07
  [tags_destination] => 612,1902,6353,36,615,1132,3227|thap-doi-quy-nhon,mui-dien,dia-diem-mui-yen,bai-xep,thap-nhan,tuy-hoa,phu-yen|Tháp Đôi (tháp Chăm Hưng Thạnh),Mũi Điện,Địa điểm Mũi Yến,Bãi Xép,Tháp Nhạn,tuy hòa,phú yên|1,0,3,1,1,2,3|481,482,483,484,485,486,487
  [tags] => 43,12,120,124,130,148,149,150,173,174,480,497|phu-yen,binh-dinh,review,kinh-nghiem-du-lich,du-lich,du-lich-kham-pha,du-lich-trai-nghiem,cam-nang-du-lich,phuot,du-lich-phuot,checkin,song-ao|Phú Yên,Bình Định,Review,Kinh nghiệm du lịch,du lịch,du lịch khám phá,du lịch trải nghiệm,cam nang du lich,Phượt,Du Lịch Phượt,Checkin,Sống ảo
  [blog_updated] => 2019-02-09 07:32:32
  [blog_created] => 2019-02-08 03:32:28
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/f2056ddce56b65a40d811f7fb1af4154c27b6b42.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => 10159883518934642821
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Khi muốn làm mẫu chụp hình nhưng mặt fail quá thì phải làm sao?!
  [blog_slug] => phu-yen-binh-dinh-doi-cam-di-khap-xu-nau
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 4
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>LỊCH TRÌNH </div><div>Ngày 1: Tp. HCM – Tuy Hòa (Phú Yên) </div><div>-	14h55 máy bay cất cánh rời Tp. HCM </div><div>-	Sau 1 giờ hơn bay thì hạ cánh đến với vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”, đi taxi về khách sạn nghỉ ngơi </div><div>-	Lấy xe máy chạy lòng vòng Tp. Tuy Hòa, đi ăn nem nướng Nhật Hoàng, chạy ngang cầu Hùng Vương, Quảng trường 30/4, chợ đêm Tuy Hòa và đi café tại Phố Xanh </div><div>Ngày 2: Tuy Hòa (Phú Yên) </div><div>-	6h thức dậy chuẩn bị và đi ăn sáng ở cơm gà Tuyết Nhung </div><div>-	Tham quan Tháp Nhạn </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="02cec2d2d9dc3770eff86ebc121b793a.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/02cec2d2d9dc3770eff86ebc121b793a.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/02cec2d2d9dc3770eff86ebc121b793a.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="1070070365" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Tháp Nhạn - Một tháp Chăm-pa cổ xây dựng vào khoảng thể kỉ XII nằm trong trung tâm Tp. Tuy Hòa</figcaption></figure></div></div><div>-	Xuất phát đi tham quan khu vực phía Bắc Tuy Hòa </div><div>-	Đầu tiên, mình dừng chân tại Bãi Xép – Gành Ông </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1217d46df8fc47a087e379c8b113e5d7.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1217d46df8fc47a087e379c8b113e5d7.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1217d46df8fc47a087e379c8b113e5d7.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="138011302" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Bầu trời Bãi Xép với một màu xanh tuyệt đẹp</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4086dc2aff78b53878f30b5f191bc835.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4086dc2aff78b53878f30b5f191bc835.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4086dc2aff78b53878f30b5f191bc835.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2018328122" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Những bụi xương rồng hoang dại được gọi là cây bàn chải ở Gành Ông</figcaption></figure></div></div><div>-	Sau đó, mình tiếp tục đến Mũi Yến – Hòn Yến </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="da6959bb5bbda3f66895f252adcf6120.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/da6959bb5bbda3f66895f252adcf6120.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/da6959bb5bbda3f66895f252adcf6120.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3516018729" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hòn Yến &amp; Hòn Sụn nằm cạnh nhau như đôi bạn tri kỷ ngàn năm</figcaption></figure></div></div><div>-	Chạy đến cầu An Hải, ăn trưa hải sản, nghỉ ngơi tại quán Trúc Kiều và tiếp tục hành trình </div><div>-	Tiếp đến là Gành Đá Dĩa và Hải đăng Gành Đèn </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d1281e205f2689686b84731a0b72801d.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d1281e205f2689686b84731a0b72801d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d1281e205f2689686b84731a0b72801d.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1675093375" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Gành Đá Dĩa Phú Yên - Một tổ ông thiên tạo khổng lồ</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="17bee5ee54eb00d5d8cf5c5895117b2d.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/17bee5ee54eb00d5d8cf5c5895117b2d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/17bee5ee54eb00d5d8cf5c5895117b2d.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="715313605" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hải đăng Gành Đèn - Một trong năm ngọn hải đăng đẹp nhất Việt Nam</figcaption></figure></div></div><div>-	Check-in và thử cảm giác chạy ngang Cầu Ông Cọp </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e20170b4832b06d5405bb4eed61b8e36.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/e20170b4832b06d5405bb4eed61b8e36.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/e20170b4832b06d5405bb4eed61b8e36.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="4025509095" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cầu Ông Cọp - Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam</figcaption></figure></div></div><div>-	Cuối cùng, là tham quan Nhà thờ Mằng Lăng </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="04b2198f9f2f1e68bdf2ab349944d31a.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/04b2198f9f2f1e68bdf2ab349944d31a.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/04b2198f9f2f1e68bdf2ab349944d31a.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2943304808" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhà thờ Mằng Lăng - Một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam</figcaption></figure></div></div><div class="">-	Chạy theo Quốc lộ 1 về lại Tuy Hòa&nbsp;<br></div><div>-	Sau khi về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một vài tí, mình chạy xe ra bờ kè đường Bạch Đằng ăn cá ngừ đại dương, lẩu hải sản, kem Duy Tân và về khách sạn nghỉ ngơi sớm </div><div>Ngày 3: Tuy Hòa (Phú Yên) – Quy Nhơn (Bình Định) </div><div>-	3h thức dậy chuẩn bị và xuất phát đi ngắm mặt trời mọc ở Mũi Điện </div><div>-	Leo lên đến ngọn hải đăng Mũi Điện thì khoảng 20 phút sau mặt trời mọc - một cảnh tượng không thể nào tuyệt vời hơn xuất hiện </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="006f6f82acb2ac7505970611d0debaa1.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/006f6f82acb2ac7505970611d0debaa1.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/006f6f82acb2ac7505970611d0debaa1.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1659084223" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Bình minh ở Mũi Điện là đẹp nhất</figcaption></figure></div></div><div>-	Sau khi check-in với điểm Cực Đông của Việt Nam, mình ăn sáng trên Mũi Điện luôn do đói quá và không thể đủ sức đi được nữa </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="267792d0-ec74-37e0-859d-1fd43d0c2805">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="267792d0-ec74-37e0-859d-1fd43d0c2805" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/a53b692acada30be592543301fe6f48f.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/a53b692acada30be592543301fe6f48f.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a53b692acada30be592543301fe6f48f.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/a53b692acada30be592543301fe6f48f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="8f586869-86b4-dcbc-ccba-9db57a37aa1b" data-pagespeed-url-hash="2870671475" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a53b692acada30be592543301fe6f48f.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="267792d0-ec74-37e0-859d-1fd43d0c2805" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4a731d84582af4b5e0e7e865aefe3bc5.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4a731d84582af4b5e0e7e865aefe3bc5.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4a731d84582af4b5e0e7e865aefe3bc5.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/4a731d84582af4b5e0e7e865aefe3bc5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="66b4811d-2ee5-b960-bff3-a5a607fa89d5" data-pagespeed-url-hash="602899922" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4a731d84582af4b5e0e7e865aefe3bc5.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="267792d0-ec74-37e0-859d-1fd43d0c2805" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/59125a7737ab0c7f0d4f4a4ecfb43e67.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/59125a7737ab0c7f0d4f4a4ecfb43e67.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="59125a7737ab0c7f0d4f4a4ecfb43e67.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/59125a7737ab0c7f0d4f4a4ecfb43e67.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="297b8fef-8b87-dc1a-eba0-9c9c0f78bbe3" data-pagespeed-url-hash="2938426788" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="59125a7737ab0c7f0d4f4a4ecfb43e67.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="267792d0-ec74-37e0-859d-1fd43d0c2805" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/3279fab03a0d8071ee24878ac828bf07.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/3279fab03a0d8071ee24878ac828bf07.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3279fab03a0d8071ee24878ac828bf07.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/3279fab03a0d8071ee24878ac828bf07.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="94cd6e27-e48f-3b32-8e85-6cab2e31770a" data-pagespeed-url-hash="390913598" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3279fab03a0d8071ee24878ac828bf07.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">“Điểm cực đông – Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”</div>           </div></div><div>-	Mình tiếp tục xuống ngắm Bãi Môn </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d9ce8bf55d72d3999ca77542e8363319.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d9ce8bf55d72d3999ca77542e8363319.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d9ce8bf55d72d3999ca77542e8363319.jpeg" w="1024" h="788" data-pagespeed-url-hash="2597551193" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Bãi Môn - Bãi biển đón bình minh sớm nhất so với các bãi biển khác trên đất liền của Việt Nam</figcaption></figure></div></div><div class="">-	Tiếp đến, ghé B&amp;U Farm uống nước, nghỉ ngơi<br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1642a83bc0c1b83eb80ebd27103535ba.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1642a83bc0c1b83eb80ebd27103535ba.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1642a83bc0c1b83eb80ebd27103535ba.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1200978688" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cây sung cổ thụ trăm tuổi tại B&amp;U Farm</figcaption></figure></div></div><div>-	Chạy xe ngang Vịnh Vũng Rô xinh đẹp với những bè cá nuôi và check-in di tích Tàu Không Số </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="09c7d97c0ef27c780527371af5408ff3.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/09c7d97c0ef27c780527371af5408ff3.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/09c7d97c0ef27c780527371af5408ff3.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="3206737396" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khu di tích lịch sử Tàu Không Số Vũng Rô với tượng đài hình những chuyến tàu không số có ý nghĩa lịch sử vô cùng đặc biệt</figcaption></figure></div></div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="49833e35-40ad-5b5f-cae1-1e2e9523d437">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="49833e35-40ad-5b5f-cae1-1e2e9523d437" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/71468fb860cd6e52194e354e53f90dc9.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/71468fb860cd6e52194e354e53f90dc9.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="71468fb860cd6e52194e354e53f90dc9.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/71468fb860cd6e52194e354e53f90dc9.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="60db8ded-dcc6-5250-d04a-dc2ce5cc0450" data-pagespeed-url-hash="2403862962" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="71468fb860cd6e52194e354e53f90dc9.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="49833e35-40ad-5b5f-cae1-1e2e9523d437" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/909ff9ec8f4d76f92df2fc57d580a064.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/909ff9ec8f4d76f92df2fc57d580a064.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="909ff9ec8f4d76f92df2fc57d580a064.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/909ff9ec8f4d76f92df2fc57d580a064.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="402b491c-7178-3bde-d5ef-5997ca951087" data-pagespeed-url-hash="1836345044" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="909ff9ec8f4d76f92df2fc57d580a064.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="49833e35-40ad-5b5f-cae1-1e2e9523d437" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/f7e1d8f763c4733c5875a51d7d2475ea.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/f7e1d8f763c4733c5875a51d7d2475ea.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f7e1d8f763c4733c5875a51d7d2475ea.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/f7e1d8f763c4733c5875a51d7d2475ea.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="9ba57995-d135-6dd9-b2e2-8eb5e478c08e" data-pagespeed-url-hash="1735306343" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f7e1d8f763c4733c5875a51d7d2475ea.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="49833e35-40ad-5b5f-cae1-1e2e9523d437" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/26dd830cdaf4979c1f094927ba840ade.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/26dd830cdaf4979c1f094927ba840ade.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="26dd830cdaf4979c1f094927ba840ade.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/26dd830cdaf4979c1f094927ba840ade.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="fcc4c942-0d0c-9ea8-ee0d-7eb0fb03de8e" data-pagespeed-url-hash="2569989374" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="26dd830cdaf4979c1f094927ba840ade.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cung đường đi Vịnh Vũng Rô</div>           </div></div><div>-	11h về lại Tp. Tuy Hòa, ăn Bún cá Đất Phú, check-out khách sạn và thu dọn hành lý đi Quy Nhơn </div><div>-	16h có mặt tại Quy Nhơn và check-in khách sạn </div><div>-	Tham quan Tháp Đôi, rồi ra quán café bãi biển Surf Bar </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6ca44875bfd44be0cd02ff6d84e9a33c.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/6ca44875bfd44be0cd02ff6d84e9a33c.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/6ca44875bfd44be0cd02ff6d84e9a33c.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="2338650814" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Tháp Đôi - Một trong những tháp đẹp nhất của kiến trúc Chăm-pa</figcaption></figure></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8c36d0c17e6ec1408ca21dc747324823.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8c36d0c17e6ec1408ca21dc747324823.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8c36d0c17e6ec1408ca21dc747324823.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="3998680135" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Surf Bar - Quán cafe có view biển đẹp nhất Quy Nhơn</figcaption></figure></div></div><div>Ngày 4: Quy Nhơn (Bình Định) – Tp. HCM </div><div>-	6h thức dậy ăn sáng với bánh hỏi + cháo lòng </div><div>-	Xuất phát đi Kỳ Co. Mình mua tour đi Kỳ Co – Hòn Sẹo và bao gồm luôn ăn trưa 7 món </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="28aa861b-0e65-1fec-74f3-cc6e416f6aa9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="28aa861b-0e65-1fec-74f3-cc6e416f6aa9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8183b05e1dac200c1e19d5c6a801ff69.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8183b05e1dac200c1e19d5c6a801ff69.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8183b05e1dac200c1e19d5c6a801ff69.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/8183b05e1dac200c1e19d5c6a801ff69.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="e3a21b8f-870a-b79f-d49a-7c5965a87ec1" data-pagespeed-url-hash="2013749761" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8183b05e1dac200c1e19d5c6a801ff69.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="28aa861b-0e65-1fec-74f3-cc6e416f6aa9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/513eef8690300aab97c53cc23d28f796.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/513eef8690300aab97c53cc23d28f796.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="513eef8690300aab97c53cc23d28f796.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/513eef8690300aab97c53cc23d28f796.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="5cac8390-43cb-8e37-c959-e38e5ed1daba" data-pagespeed-url-hash="12775177" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="513eef8690300aab97c53cc23d28f796.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="28aa861b-0e65-1fec-74f3-cc6e416f6aa9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7bcfa36ac4e882989255ad1186ade736.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7bcfa36ac4e882989255ad1186ade736.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7bcfa36ac4e882989255ad1186ade736.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7bcfa36ac4e882989255ad1186ade736.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="506f9739-5a45-7cc0-3868-d2e74c874e42" data-pagespeed-url-hash="143410926" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7bcfa36ac4e882989255ad1186ade736.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Kỳ Co - Thiên đường "đẹp quên lối về" của Bình Định và được ví von như "Maldives của việt Nam"</div>           </div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="53c2fe99-3ed4-3eb1-8034-ce2e29960a7e">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="53c2fe99-3ed4-3eb1-8034-ce2e29960a7e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b2e274c40536bef8cfb1bb5dc9cda6b7.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b2e274c40536bef8cfb1bb5dc9cda6b7.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b2e274c40536bef8cfb1bb5dc9cda6b7.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b2e274c40536bef8cfb1bb5dc9cda6b7.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2435" photoid="dcaa2780-1008-6925-5e09-f3d4cbdd8663" data-pagespeed-url-hash="3073356654" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b2e274c40536bef8cfb1bb5dc9cda6b7.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="53c2fe99-3ed4-3eb1-8034-ce2e29960a7e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/5c9b84cb385cbfce8b83a0a0433f5606.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/5c9b84cb385cbfce8b83a0a0433f5606.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5c9b84cb385cbfce8b83a0a0433f5606.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/5c9b84cb385cbfce8b83a0a0433f5606.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="ece6b6d3-e78f-57d6-ea40-c18b70cb87d6" data-pagespeed-url-hash="1763757185" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5c9b84cb385cbfce8b83a0a0433f5606.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="53c2fe99-3ed4-3eb1-8034-ce2e29960a7e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/c53bdc5eea4408569f39c708853e8602.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/c53bdc5eea4408569f39c708853e8602.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c53bdc5eea4408569f39c708853e8602.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/c53bdc5eea4408569f39c708853e8602.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="529fd399-21f0-149b-f162-d1edb346b6d6" data-pagespeed-url-hash="613206241" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c53bdc5eea4408569f39c708853e8602.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hòn Sẹo - Một ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, ghềnh đá và là nơi nhiều loài chim biển trú ngụ, sinh sống</div>           </div></div><div>-	Ăn trưa xong, mình đi Eo Gió và Tịnh Xá Ngọc Hòa </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d0a550688e8c109ad317c8357893ac6e.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d0a550688e8c109ad317c8357893ac6e.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d0a550688e8c109ad317c8357893ac6e.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3613746968" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Eo Gió có nghĩa là eo biển hút gió, do địa hình hõm như yên ngựa, lại được bao bọc bởi hai mỏm núi cao sát biển</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d205a16de49d572f2befb613ada5238a.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d205a16de49d572f2befb613ada5238a.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/d205a16de49d572f2befb613ada5238a.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1155084775" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hãy tưởng tượng cảm giác nằm trên những tảng đá, nghe sóng biển vỗ rì rào, ngắm đàn chim yến bay lượn xung quanh, hay quan sát những đàn dê thơ thẩn gặm cỏ, thật bình yên quá đỗi phải không nào?</figcaption></figure></div></div><div>-	Sau đó, mình xuất phát đi Khu du lịch dã ngoại Trung Lương, có chạy ngang chùa Linh Phong </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="841a24d01ac263c3c9666204830af707.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/841a24d01ac263c3c9666204830af707.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/841a24d01ac263c3c9666204830af707.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="875661584" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khu dã ngoại Trung Lương - “Đảo Jeju” của Việt Nam</figcaption></figure></div></div><div>-	16h về lại Tp. Quy Nhơn, ăn bánh khọt, check-out khách sạn </div><div>-	19h lên xe về lại Tp. HCM và có mặt tại Bến xe Miền Đông 4h30 ngày hôm sau, kết thúc chuyến đi.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Thanh Hoang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/10159883518934642821/133631848-20180928094240.jpeg
  [follower_n] => 2869
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Dương Thanh Hoàng
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Phú Yên - Bình Định - Đội cam đi khắp "xứ Nẫu"

Khi muốn làm mẫu chụp hình nhưng mặt fail quá thì phải làm sao?!

Phú Yên Bình Định Review Kinh nghiệm du lịch du lịch du lịch khám phá du lịch trải nghiệm cam nang du lich Phượt Du Lịch Phượt Checkin Sống ảo
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
LỊCH TRÌNH
Ngày 1: Tp. HCM – Tuy Hòa (Phú Yên)
- 14h55 máy bay cất cánh rời Tp. HCM
- Sau 1 giờ hơn bay thì hạ cánh đến với vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”, đi taxi về khách sạn nghỉ ngơi
- Lấy xe máy chạy lòng vòng Tp. Tuy Hòa, đi ăn nem nướng Nhật Hoàng, chạy ngang cầu Hùng Vương, Quảng trường 30/4, chợ đêm Tuy Hòa và đi café tại Phố Xanh
Ngày 2: Tuy Hòa (Phú Yên)
- 6h thức dậy chuẩn bị và đi ăn sáng ở cơm gà Tuyết Nhung
- Tham quan Tháp Nhạn
Tháp Nhạn - Một tháp Chăm-pa cổ xây dựng vào khoảng thể kỉ XII nằm trong trung tâm Tp. Tuy Hòa
- Xuất phát đi tham quan khu vực phía Bắc Tuy Hòa
- Đầu tiên, mình dừng chân tại Bãi Xép – Gành Ông
Bầu trời Bãi Xép với một màu xanh tuyệt đẹp
Những bụi xương rồng hoang dại được gọi là cây bàn chải ở Gành Ông
- Sau đó, mình tiếp tục đến Mũi Yến – Hòn Yến
Hòn Yến & Hòn Sụn nằm cạnh nhau như đôi bạn tri kỷ ngàn năm
- Chạy đến cầu An Hải, ăn trưa hải sản, nghỉ ngơi tại quán Trúc Kiều và tiếp tục hành trình
- Tiếp đến là Gành Đá Dĩa và Hải đăng Gành Đèn
Gành Đá Dĩa Phú Yên - Một tổ ông thiên tạo khổng lồ
Hải đăng Gành Đèn - Một trong năm ngọn hải đăng đẹp nhất Việt Nam
- Check-in và thử cảm giác chạy ngang Cầu Ông Cọp
Cầu Ông Cọp - Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam
- Cuối cùng, là tham quan Nhà thờ Mằng Lăng
Nhà thờ Mằng Lăng - Một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam
- Chạy theo Quốc lộ 1 về lại Tuy Hòa 
- Sau khi về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một vài tí, mình chạy xe ra bờ kè đường Bạch Đằng ăn cá ngừ đại dương, lẩu hải sản, kem Duy Tân và về khách sạn nghỉ ngơi sớm
Ngày 3: Tuy Hòa (Phú Yên) – Quy Nhơn (Bình Định)
- 3h thức dậy chuẩn bị và xuất phát đi ngắm mặt trời mọc ở Mũi Điện
- Leo lên đến ngọn hải đăng Mũi Điện thì khoảng 20 phút sau mặt trời mọc - một cảnh tượng không thể nào tuyệt vời hơn xuất hiện
Bình minh ở Mũi Điện là đẹp nhất
- Sau khi check-in với điểm Cực Đông của Việt Nam, mình ăn sáng trên Mũi Điện luôn do đói quá và không thể đủ sức đi được nữa
“Điểm cực đông – Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”
- Mình tiếp tục xuống ngắm Bãi Môn
Bãi Môn - Bãi biển đón bình minh sớm nhất so với các bãi biển khác trên đất liền của Việt Nam
- Tiếp đến, ghé B&U Farm uống nước, nghỉ ngơi
Cây sung cổ thụ trăm tuổi tại B&U Farm
- Chạy xe ngang Vịnh Vũng Rô xinh đẹp với những bè cá nuôi và check-in di tích Tàu Không Số
Khu di tích lịch sử Tàu Không Số Vũng Rô với tượng đài hình những chuyến tàu không số có ý nghĩa lịch sử vô cùng đặc biệt
Cung đường đi Vịnh Vũng Rô
- 11h về lại Tp. Tuy Hòa, ăn Bún cá Đất Phú, check-out khách sạn và thu dọn hành lý đi Quy Nhơn
- 16h có mặt tại Quy Nhơn và check-in khách sạn
- Tham quan Tháp Đôi, rồi ra quán café bãi biển Surf Bar
Tháp Đôi - Một trong những tháp đẹp nhất của kiến trúc Chăm-pa
Surf Bar - Quán cafe có view biển đẹp nhất Quy Nhơn
Ngày 4: Quy Nhơn (Bình Định) – Tp. HCM
- 6h thức dậy ăn sáng với bánh hỏi + cháo lòng
- Xuất phát đi Kỳ Co. Mình mua tour đi Kỳ Co – Hòn Sẹo và bao gồm luôn ăn trưa 7 món
Kỳ Co - Thiên đường "đẹp quên lối về" của Bình Định và được ví von như "Maldives của việt Nam"
Hòn Sẹo - Một ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, ghềnh đá và là nơi nhiều loài chim biển trú ngụ, sinh sống
- Ăn trưa xong, mình đi Eo Gió và Tịnh Xá Ngọc Hòa
Eo Gió có nghĩa là eo biển hút gió, do địa hình hõm như yên ngựa, lại được bao bọc bởi hai mỏm núi cao sát biển
Hãy tưởng tượng cảm giác nằm trên những tảng đá, nghe sóng biển vỗ rì rào, ngắm đàn chim yến bay lượn xung quanh, hay quan sát những đàn dê thơ thẩn gặm cỏ, thật bình yên quá đỗi phải không nào?
- Sau đó, mình xuất phát đi Khu du lịch dã ngoại Trung Lương, có chạy ngang chùa Linh Phong
Khu dã ngoại Trung Lương - “Đảo Jeju” của Việt Nam
- 16h về lại Tp. Quy Nhơn, ăn bánh khọt, check-out khách sạn
- 19h lên xe về lại Tp. HCM và có mặt tại Bến xe Miền Đông 4h30 ngày hôm sau, kết thúc chuyến đi.