stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3327
  [created_approved] => 2019-04-16 10:41:00
  [blog_title] => Top 7 Địa Điểm Vui Chơi Hạ Long Bạn Không Thể Bỏ Qua
  [albums] => 53302,53303,53304,53305,53306,53307,53308,53309,53310,53311,53312,53313,53314,53315,53316,53317,53318,53319,53320,53321|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/1f14c3ef083ba3f11214e91114c5ffbb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4f491016e5f95ab274c6fe5f96973e9b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7d306781562b55b0ed08b5e6c3df4003.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f5520438210db35a72852c97543fd0b7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9cdf8a6814fe29f6a71a66628b1bc2e4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/770bef41ae0479a8cfa10b3a44b60adc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7aaa8189612fad5cd992201277ce6ce4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/c3c9938b9f5c811a9e9016925897a79b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/cb9d6bc6a8657b195c24097c7c619788.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/bda4da6144ea80c7d5f019e03c8fb877.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/989a5ce87d1329063ce0e92c6a926d3b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f68fe0d1f5b23db50c27fb90c584e151.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/a7544ef05a2a29f9f0637d5c363f213a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/0aed11eb3929cbfe5e833b237a0449ee.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38d1a0e77020e11010390ea1d24d4b6d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/90067e654665e21245a49b060f1cc247.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38a475b997e384719114f63ab6ff3535.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/62aa600f40343e32d1baa66a601e4ddb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/e0cf567191c796e3036df45258a329cc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4a5e10045174fbd541d81ca9860b275a.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 7
  [list_auto_comment] => 6498,6499,6502,6503,6505,6506,6508|2019-04-17 15:04:23,2019-04-17 14:01:27,2019-04-17 05:09:28,2019-04-17 16:08:34,2019-04-19 10:12:30,2019-04-19 11:04:35,2019-04-19 03:59:38
  [tags_destination] => 858,26,1932,5530,685,858,858,26,1932,5530,685,858|ha-long,bai-chay,ha-long-park,vinh-ha-long-ha-long-bay,vinh-ha-long,ha-long,ha-long,bai-chay,ha-long-park,vinh-ha-long-ha-long-bay,vinh-ha-long,ha-long|hạ long,Bãi Cháy,Hạ Long Park,Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay),Vịnh Hạ Long,hạ long,hạ long,Bãi Cháy,Hạ Long Park,Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay),Vịnh Hạ Long,hạ long|2,1,0,3,1,2,2,1,0,3,1,2|2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-04-17 10:54:50
  [blog_created] => 2019-04-16 10:41:12
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/778f017d09159a56f9ecaa3e8ae60cc78d60a828.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => quynhnhu
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Vịnh Hạ Long là điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Được thiên nhiên ban tặng hàng nghìn hòn đảo kỳ vĩ, thành quả của tạo hóa, khung cảnh tuyệt đẹp... là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.
  [blog_slug] => top-7-dia-diem-vui-choi-ha-long-ban-khong-the-bo-qua
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Để c&oacute; một kết hoạch vui chơi thỏa th&iacute;ch khi đến Hạ Long, sau đ&acirc;y m&igrave;nh&nbsp;xin chia sẻ đến c&aacute;c bạn 7 địa <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/quynhnhu/post/top-7-dia-diem-vui-choi-ha-long-ban-khong-the-bo-qua-3327">điểm vui chơi ở Hạ Long</a> nhất định bạn phải gh&eacute; đến. B&agrave;i viết sẽ cập nhật địa điểm, gi&aacute; v&eacute;, giờ mở cửa v&agrave; review chi tiết. Mời c&aacute;c bạn xem ngay dưới đ&acirc;y nh&eacute;.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="6cd707e9-5d3b-84b8-1ee1-6acea9335438"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd707e9-5d3b-84b8-1ee1-6acea9335438" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="38a475b997e384719114f63ab6ff3535.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38a475b997e384719114f63ab6ff3535.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38a475b997e384719114f63ab6ff3535.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="999715440" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="197d6b84-7cc8-128a-5853-d4d043616fd5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38a475b997e384719114f63ab6ff3535.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd707e9-5d3b-84b8-1ee1-6acea9335438" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="62aa600f40343e32d1baa66a601e4ddb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/62aa600f40343e32d1baa66a601e4ddb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/62aa600f40343e32d1baa66a601e4ddb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1707544262" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="636b7d9d-bf92-ac8d-a76f-0bbcdb47d688" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/62aa600f40343e32d1baa66a601e4ddb.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd707e9-5d3b-84b8-1ee1-6acea9335438" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4a5e10045174fbd541d81ca9860b275a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4a5e10045174fbd541d81ca9860b275a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4a5e10045174fbd541d81ca9860b275a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="903" photoid="54f945c7-02ec-377b-9be2-f8378c408d33" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4a5e10045174fbd541d81ca9860b275a.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd707e9-5d3b-84b8-1ee1-6acea9335438" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e0cf567191c796e3036df45258a329cc.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/e0cf567191c796e3036df45258a329cc.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/e0cf567191c796e3036df45258a329cc.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1491791580" h="480" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="166be218-1b89-a5be-57c4-d7cb407302ee" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/e0cf567191c796e3036df45258a329cc.jpg" w="480" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6cd707e9-5d3b-84b8-1ee1-6acea9335438" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="90067e654665e21245a49b060f1cc247.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/90067e654665e21245a49b060f1cc247.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/90067e654665e21245a49b060f1cc247.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3387771098" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a02b8b9c-bdd1-57f6-5ba3-1bf797703b16" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/90067e654665e21245a49b060f1cc247.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="8ebdc92b-16db-f915-e44b-ee62da7e1812-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="8ebdc92b-16db-f915-e44b-ee62da7e1812" name="8ebdc92b-16db-f915-e44b-ee62da7e1812-c">1. Công viên Hạ Long (Sun World)</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: Đường Hạ Long, B&atilde;i Ch&aacute;y, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: 200.000 vnđ &ndash; 750.000 vnđ/người lớn, 100.000 vnđ &ndash; 550.000 vnđ/trẻ em&nbsp;</div> <div>C&ocirc;ng vi&ecirc;n Hạ Long l&agrave; khu vui chơi được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 2016 tại khu du lịch B&atilde;i Ch&aacute;y. Du kh&aacute;ch tới đ&acirc;y sẽ ngỡ ng&agrave;ng trước tổ hợp khu vui chơi ho&agrave;nh tr&aacute;ng của quần thể khu vui chơi giải tr&iacute; lớn nhất miền Bắc, chất lượng khu vui chơi kh&ocirc;ng thua k&eacute;m g&igrave; khu vui chơi quốc tế.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="38d1a0e77020e11010390ea1d24d4b6d.png"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="678512329" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38d1a0e77020e11010390ea1d24d4b6d.png" h="576" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/38d1a0e77020e11010390ea1d24d4b6d.png" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Công viên Sun World Hạ Long</figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tới đ&acirc;y, bạn được kh&aacute;m ph&aacute; 2 c&ocirc;ng vi&ecirc;n tr&ograve; chơi lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; l&agrave;:&nbsp;</div> <div>- C&ocirc;ng vi&ecirc;n tr&ograve; chơi Dragon Park: khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n theo chủ đề mạo hiểm.&nbsp;</div> <div>- C&ocirc;ng vi&ecirc;n nước &ndash; Typhoon Water Park.&nbsp;</div> <div>Sau khi vui chơi thoải m&aacute;i tại 2 c&ocirc;ng vi&ecirc;n tr&ograve; chơi, du kh&aacute;ch tiếp tục tham gia v&agrave;o tuyến c&aacute;p treo Nữ ho&agrave;ng với 2 kỷ lục Guiness Thế giới &ndash; c&aacute;p treo cao nhất v&agrave; cabin c&oacute; sức chứa lớn nhất. Từ độ cao n&agrave;y, du kh&aacute;ch được chi&ecirc;m ngưỡng to&agrave;n cảnh&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/diadiem/quang-ninh/vinh-ha-long" rel="nofollow" target="_blank">vịnh Hạ Long</a>&nbsp;h&ugrave;ng vĩ, uy nghi, tr&aacute;ng lệ.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0aed11eb3929cbfe5e833b237a0449ee.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1516523886" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/0aed11eb3929cbfe5e833b237a0449ee.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/0aed11eb3929cbfe5e833b237a0449ee.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Vịnh Hạ Long</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="6aba7cfa-d933-1db2-b20d-0123574f720b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6aba7cfa-d933-1db2-b20d-0123574f720b" name="6aba7cfa-d933-1db2-b20d-0123574f720b-c">2. Bãi tắm biển Bãi Cháy</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: B&atilde;i Ch&aacute;y, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Giờ mở cửa: 24/24h&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: V&agrave;o cửa tự do&nbsp;</div> <div>B&atilde;i biển B&atilde;i Ch&aacute;y l&agrave; b&atilde;i biển nh&acirc;n tạo c&oacute; bờ c&aacute;t trắng cực rộng với chiều d&agrave;i l&ecirc;n tới 900m. Đ&acirc;y l&agrave; nơi rất th&iacute;ch hợp d&agrave;nh cho team building. B&atilde;i biển nằm s&aacute;t quần thể khu vui chơi Sun World Quảng Ninh, bạn c&oacute; thể kết hợp hai hoạt động giải tr&iacute; với nhau thuận tiện. Hoạt động n&ecirc;n l&agrave;m: Tắm biển, tổ chức team building, ăn uống bờ biển&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a7544ef05a2a29f9f0637d5c363f213a.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3214690038" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/a7544ef05a2a29f9f0637d5c363f213a.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/a7544ef05a2a29f9f0637d5c363f213a.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Cảnh sắc của Bãi Cháy&nbsp;</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="c565b8ed-537d-da3a-eb9e-1dfef9bc508e-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c565b8ed-537d-da3a-eb9e-1dfef9bc508e" name="c565b8ed-537d-da3a-eb9e-1dfef9bc508e-c">3. Khu phố cổ Hạ Long</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: Đường Hạ Long, B&atilde;i Ch&aacute;y, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Giờ mở cửa: 24/24h&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: V&agrave;o cửa tự do&nbsp;</div> <div>Tới phố cổ Hạ Long, hay c&ograve;n gọi l&agrave; Little VietNam, du kh&aacute;ch sẽ tận mất nh&igrave;n thấy sự t&aacute;i hiện những đường n&eacute;t phổ cổ Hội An v&agrave; phố cổ H&agrave; Nội một c&aacute;ch rất tinh tế. Lối kiến tr&uacute;c nơi đ&acirc;y thiết kế tạo th&agrave;nh một lối đi bộ nhỏ mang n&eacute;t cổ k&iacute;nh, nằm lọt thỏm v&agrave; tương phản với khu phố hiện đại ph&iacute;a b&ecirc;n ngo&agrave;i.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="70a88613-e81b-12f0-2ae0-9b4c8a747e23"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70a88613-e81b-12f0-2ae0-9b4c8a747e23" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f68fe0d1f5b23db50c27fb90c584e151.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f68fe0d1f5b23db50c27fb90c584e151.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f68fe0d1f5b23db50c27fb90c584e151.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3453487790" h="1134" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1212d6f0-3565-9796-cbe5-a64aba7ae618" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f68fe0d1f5b23db50c27fb90c584e151.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70a88613-e81b-12f0-2ae0-9b4c8a747e23" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="989a5ce87d1329063ce0e92c6a926d3b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/989a5ce87d1329063ce0e92c6a926d3b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/989a5ce87d1329063ce0e92c6a926d3b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2740581349" h="844" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="cb1e3992-8af2-ce43-346b-1dcd85521af4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/989a5ce87d1329063ce0e92c6a926d3b.jpg" w="720" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70a88613-e81b-12f0-2ae0-9b4c8a747e23" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="bda4da6144ea80c7d5f019e03c8fb877.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/bda4da6144ea80c7d5f019e03c8fb877.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/bda4da6144ea80c7d5f019e03c8fb877.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2181968839" h="1149" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d260d13e-0411-86ad-22bf-dbf76574075a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/bda4da6144ea80c7d5f019e03c8fb877.jpg" w="1600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70a88613-e81b-12f0-2ae0-9b4c8a747e23" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="cb9d6bc6a8657b195c24097c7c619788.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/cb9d6bc6a8657b195c24097c7c619788.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/cb9d6bc6a8657b195c24097c7c619788.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3692887800" h="1137" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a3841cbd-3f6d-cf9c-132d-f709b6037dcf" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/cb9d6bc6a8657b195c24097c7c619788.jpg" w="1536" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70a88613-e81b-12f0-2ae0-9b4c8a747e23" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c3c9938b9f5c811a9e9016925897a79b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/c3c9938b9f5c811a9e9016925897a79b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/c3c9938b9f5c811a9e9016925897a79b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2776431715" h="1132" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d60bd195-789b-7696-fe34-c68d7cff2e5e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/c3c9938b9f5c811a9e9016925897a79b.jpg" w="1600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phố cổ Hạ Long (Little Vietnam)</div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="cbef8b3d-9d3f-7502-a5d0-a11722990e27-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="cbef8b3d-9d3f-7502-a5d0-a11722990e27" name="cbef8b3d-9d3f-7502-a5d0-a11722990e27-c">4. Chơi gì tại Bãi Cháy? Tới ngay bảo tàng tranh 3D Funny Art Hạ Long</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: Trung t&acirc;m thương mại Marine Plaza, khu đ&ocirc; thị H&ugrave;ng Thắng, B&atilde;i Ch&aacute;y, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Giờ mở cửa: 9h &ndash; 22h&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: 80.000 vnđ/người&nbsp;</div> <div>Điểm đặc biệt của khu vui chơi ở B&atilde;i Ch&aacute;y n&agrave;y đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hơn 40 bức tranh 3D sử dụng hiệu ứng đa chiều v&agrave; ảo gi&aacute;c quang học về c&aacute;c chủ đề: Parody, Aquarium, phi&ecirc;u lưu, động vật,&hellip; Du kh&aacute;ch tới bảo t&agrave;ng Funny Art sẽ c&oacute; những bức ảnh để đời 1-0-2.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7aaa8189612fad5cd992201277ce6ce4.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2191019807" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7aaa8189612fad5cd992201277ce6ce4.jpg" h="516" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7aaa8189612fad5cd992201277ce6ce4.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Bảo tàng tranh 3D Funny Art Hạ Long</figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đ&acirc;y l&agrave; điểm vui chơi mới lạ, &iacute;t người biết đến. B&ecirc;n cạnh lưu lại những bức h&igrave;nh độc đ&aacute;o, du kh&aacute;ch c&ograve;n c&oacute; thể nh&acirc;n tiện tham quan mua sắm tại Marine Plaza &ndash; Trung t&acirc;m thương mại v&agrave; giải tr&iacute; hiện đại bậc nhất tỉnh Quảng Ninh. Nơi đ&acirc;y c&oacute; h&agrave;ng trăm gian h&agrave;ng, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; chuỗi nh&agrave; h&agrave;ng năm ven bờ vịnh, khu vui chơi trong nh&agrave;, c&ugrave;ng đ&oacute; l&agrave; rạp chiếu phim, v&ograve;ng đu quay khổng lồ.&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="5e7b9b58-93d2-96e3-601b-4cba2ab7c0f0-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="5e7b9b58-93d2-96e3-601b-4cba2ab7c0f0" name="5e7b9b58-93d2-96e3-601b-4cba2ab7c0f0-c">5. Chợ đêm Hạ Long</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: Đại lộ Hạ Long Marine, B&atilde;i Ch&aacute;y, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Giờ mở cửa: 18h &ndash; 24h&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: V&agrave;o cửa tự do&nbsp;</div> <div>Ngo&agrave;i những hoạt động vui chơi v&agrave;o ban ng&agrave;y, th&igrave; đ&ecirc;m về Hạ Long c&oacute; g&igrave; đặc biệt? h&atilde;y thử đến ngay chợ đ&ecirc;m Hạ Long. L&agrave; một trong những điểm ăn chơi, sầm uất nhất Hạ Long khi về đ&ecirc;m, với hơn 100 gian h&agrave;ng lớn nhỏ được chia l&agrave;m 2 tầng. Tầng 1 chủ yếu l&agrave; b&agrave;y biện c&aacute;c gian h&agrave;ng về d&agrave;y d&eacute;p, t&uacute;i x&aacute;ch, đồ lưu niệm, c&ograve;n tr&ecirc;n tầng 2 du kh&aacute;ch c&oacute; thể mua được những m&oacute;n đặc sản Hạ Long như hải sản kh&ocirc;, b&aacute;nh kẹo,&hellip;&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="770bef41ae0479a8cfa10b3a44b60adc.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1682880132" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/770bef41ae0479a8cfa10b3a44b60adc.jpg" h="478" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/770bef41ae0479a8cfa10b3a44b60adc.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Chợ đêm Hạ Long</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="9fc4753b-cc23-af6d-31f6-fd91401694e9-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9fc4753b-cc23-af6d-31f6-fd91401694e9" name="9fc4753b-cc23-af6d-31f6-fd91401694e9-c">6. Khu vui chơi Sun Wheel Quảng Ninh</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: Yết Ki&ecirc;u, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Giờ mở cửa: 14h &ndash; 22h/từ thứ 2 đến thứ 6, 9h &ndash; 22h/thứ 7 v&agrave; Chủ nhật&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: 350.000 vnđ/người lớn, 250.000 vnđ/trẻ em&nbsp;</div> <div>Sun Wheel hay c&ograve;n gọi l&agrave; khu vui chơi V&ograve;ng quay mặt trời Quảng Ninh cũng thuộc quần thể Sun World đ&atilde; nhắc đến ở tr&ecirc;n, nhưng lại nằm t&aacute;ch biệt tr&ecirc;n đồi Ba Đ&egrave;o (H&ograve;n Gai) v&agrave; được nối c&ugrave;ng tuyến c&aacute;p treo Nữ Ho&agrave;ng. Vị tr&iacute; cao 215m so với mực nước biển, khi ở tr&ecirc;n v&ograve;ng quay Sun Wheel điểm cao nhất v&ograve;ng quanh, du kh&aacute;ch c&oacute; thể chi&ecirc;m ngưỡng to&agrave;n cảnh vịnh biển Hạ Long.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="24ec0183-5b93-2883-a751-f539fa159b3c"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="24ec0183-5b93-2883-a751-f539fa159b3c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9cdf8a6814fe29f6a71a66628b1bc2e4.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9cdf8a6814fe29f6a71a66628b1bc2e4.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9cdf8a6814fe29f6a71a66628b1bc2e4.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3942696523" h="739" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="30fd633f-d2f6-aa1c-7f75-e32f4d185e38" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9cdf8a6814fe29f6a71a66628b1bc2e4.jpg" w="1108" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="24ec0183-5b93-2883-a751-f539fa159b3c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f5520438210db35a72852c97543fd0b7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f5520438210db35a72852c97543fd0b7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f5520438210db35a72852c97543fd0b7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3457549287" h="667" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3f5b4b56-c68b-c314-e7b0-32da5e7d9845" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/f5520438210db35a72852c97543fd0b7.jpg" w="1000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="24ec0183-5b93-2883-a751-f539fa159b3c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7d306781562b55b0ed08b5e6c3df4003.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7d306781562b55b0ed08b5e6c3df4003.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7d306781562b55b0ed08b5e6c3df4003.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3126040391" h="667" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5692e18f-796c-cd14-ac3f-9e0d1de7ebb0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/7d306781562b55b0ed08b5e6c3df4003.jpg" w="1000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Sun Wheel Quảng Ninh</div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="58f2f087-5b57-25ae-9533-5c78c251f906-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="58f2f087-5b57-25ae-9533-5c78c251f906" name="58f2f087-5b57-25ae-9533-5c78c251f906-c">7. Bảo tàng Quảng Ninh</h2> </div> </div> <div>- Địa chỉ: Trần Quốc Nghiễn, Tuần Ch&acirc;u, Hạ Long, Quảng Ninh&nbsp;</div> <div>- Giờ mở cửa: 8h &ndash; 11h30, 13h30 &ndash; 17h00, mở cửa tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần trừ thứ 2&nbsp;</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute;: 30.000 vnđ/người lớn, 15.000 vnđ/học sinh, sinh vi&ecirc;n, 10.000 vnđ/trẻ em&nbsp;</div> <div>Bảo t&agrave;ng Quảng Ninh mơi m&agrave; giới trẻ c&oacute; thề tha hồ &quot;sống ảo&quot;, lối kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o nơi đ&acirc;y, từ h&agrave;ng cầu thang cao, cho tới vỏ k&iacute;nh m&agrave;u đen tuyền của khối nh&agrave; nh&igrave;n như một tấm gương khổng lồ huyền b&iacute;, phụ họa th&ecirc;m font chữ viết t&ecirc;n Bảo t&agrave;ng ấn tượng.&nbsp;</div> <div>Với 3 tầng rộng lớn, nơi đ&acirc;y gi&uacute;p bạn t&igrave;m hiểu kh&aacute;m ph&aacute; th&ecirc;m về v&ugrave;ng đất Quảng Ninh với kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y những vật khảo cổ, hệ sinh th&aacute;i biển, m&ocirc; phỏng lịch sự của tỉnh qua c&aacute;c thời kỳ lịch sử, m&ocirc; phỏng hầm l&ograve; khai th&aacute;c than,&hellip;&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4f491016e5f95ab274c6fe5f96973e9b.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2845435000" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4f491016e5f95ab274c6fe5f96973e9b.jpg" h="719" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/4f491016e5f95ab274c6fe5f96973e9b.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">Bảo tàng Quảng Ninh</figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tr&ecirc;n l&agrave; top 7 điểm vui chơi tại Hạ Long bạn nhất định phải gh&eacute; khi du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Hạ Long c&ograve;n rất nhiều điểm tham quan kh&aacute;c đang chờ bạn kh&aacute;m ph&aacute;, ch&uacute;c bạn c&oacute; một chuyến đi th&uacute; vị c&ugrave;ng người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave;.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1f14c3ef083ba3f11214e91114c5ffbb.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3305862526" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/1f14c3ef083ba3f11214e91114c5ffbb.jpg" h="1024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/1f14c3ef083ba3f11214e91114c5ffbb.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/feeds/review-ha-long-3-ngay-2-dem-012-68" rel="nofollow" target="_blank">Review Hạ long 3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m dễ như ăn kẹo</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan/post/check-in-vinh-ha-long-sieu-chi-tiet-9669" rel="nofollow" target="_blank">Check in Hạ Long si&ecirc;u chi tiết</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/mailinh76206787/post/vinh-ha-long-trang-an-bai-dinh-ninh-binh-2160" rel="nofollow" target="_blank">Vịnh Hạ long - Tr&agrave;ng An - B&aacute;i Đ&iacute;nh Ninh B&igrave;nh</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/hothikieutrinh8470/post/riview-ha-noi-ha-long-ninh-binh-4n3d-chi-6-trieu-1412" rel="nofollow" target="_blank">Review Hạ Long 4 ng&agrave;y 3 đ&ecirc;m chỉ 6 triệu</a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Quỳnh Như
  [user_avatar] => public/user/avatar/quynhnhu/2e6f10180ac20bee53106d210c394cc9.jpg
  [follower_n] => 4578
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Top 7 Địa Điểm Vui Chơi Hạ Long Bạn Không Thể Bỏ Qua

Vịnh Hạ Long là điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Được thiên nhiên ban tặng hàng nghìn hòn đảo kỳ vĩ, thành quả của tạo hóa, khung cảnh tuyệt đẹp... là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Để có một kết hoạch vui chơi thỏa thích khi đến Hạ Long, sau đây mình xin chia sẻ đến các bạn 7 địa điểm vui chơi ở Hạ Long nhất định bạn phải ghé đến. Bài viết sẽ cập nhật địa điểm, giá vé, giờ mở cửa và review chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây nhé. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Công viên Hạ Long (Sun World)

- Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giá vé: 200.000 vnđ – 750.000 vnđ/người lớn, 100.000 vnđ – 550.000 vnđ/trẻ em 
Công viên Hạ Long là khu vui chơi được khởi công xây dựng vào năm 2016 tại khu du lịch Bãi Cháy. Du khách tới đây sẽ ngỡ ngàng trước tổ hợp khu vui chơi hoành tráng của quần thể khu vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc, chất lượng khu vui chơi không thua kém gì khu vui chơi quốc tế. 
 
 
Công viên Sun World Hạ Long
Tới đây, bạn được khám phá 2 công viên trò chơi lớn nhất Đông Nam Á là: 
- Công viên trò chơi Dragon Park: khu công viên theo chủ đề mạo hiểm. 
- Công viên nước – Typhoon Water Park. 
Sau khi vui chơi thoải mái tại 2 công viên trò chơi, du khách tiếp tục tham gia vào tuyến cáp treo Nữ hoàng với 2 kỷ lục Guiness Thế giới – cáp treo cao nhất và cabin có sức chứa lớn nhất. Từ độ cao này, du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long hùng vĩ, uy nghi, tráng lệ. 
 
 
 
Vịnh Hạ Long

2. Bãi tắm biển Bãi Cháy

- Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giờ mở cửa: 24/24h 
- Giá vé: Vào cửa tự do 
Bãi biển Bãi Cháy là bãi biển nhân tạo có bờ cát trắng cực rộng với chiều dài lên tới 900m. Đây là nơi rất thích hợp dành cho team building. Bãi biển nằm sát quần thể khu vui chơi Sun World Quảng Ninh, bạn có thể kết hợp hai hoạt động giải trí với nhau thuận tiện. Hoạt động nên làm: Tắm biển, tổ chức team building, ăn uống bờ biển 
 
 
Cảnh sắc của Bãi Cháy 

3. Khu phố cổ Hạ Long

- Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giờ mở cửa: 24/24h 
- Giá vé: Vào cửa tự do 
Tới phố cổ Hạ Long, hay còn gọi là Little VietNam, du khách sẽ tận mất nhìn thấy sự tái hiện những đường nét phổ cổ Hội An và phố cổ Hà Nội một cách rất tinh tế. Lối kiến trúc nơi đây thiết kế tạo thành một lối đi bộ nhỏ mang nét cổ kính, nằm lọt thỏm và tương phản với khu phố hiện đại phía bên ngoài. 
 
 
 
 
 
 
 
Phố cổ Hạ Long (Little Vietnam)

4. Chơi gì tại Bãi Cháy? Tới ngay bảo tàng tranh 3D Funny Art Hạ Long

- Địa chỉ: Trung tâm thương mại Marine Plaza, khu đô thị Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giờ mở cửa: 9h – 22h 
- Giá vé: 80.000 vnđ/người 
Điểm đặc biệt của khu vui chơi ở Bãi Cháy này đó chính là hơn 40 bức tranh 3D sử dụng hiệu ứng đa chiều và ảo giác quang học về các chủ đề: Parody, Aquarium, phiêu lưu, động vật,… Du khách tới bảo tàng Funny Art sẽ có những bức ảnh để đời 1-0-2. 
 
 
Bảo tàng tranh 3D Funny Art Hạ Long
Đây là điểm vui chơi mới lạ, ít người biết đến. Bên cạnh lưu lại những bức hình độc đáo, du khách còn có thể nhân tiện tham quan mua sắm tại Marine Plaza – Trung tâm thương mại và giải trí hiện đại bậc nhất tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây có hàng trăm gian hàng, cùng với đó là chuỗi nhà hàng năm ven bờ vịnh, khu vui chơi trong nhà, cùng đó là rạp chiếu phim, vòng đu quay khổng lồ. 

5. Chợ đêm Hạ Long

- Địa chỉ: Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giờ mở cửa: 18h – 24h 
- Giá vé: Vào cửa tự do 
Ngoài những hoạt động vui chơi vào ban ngày, thì đêm về Hạ Long có gì đặc biệt? hãy thử đến ngay chợ đêm Hạ Long. Là một trong những điểm ăn chơi, sầm uất nhất Hạ Long khi về đêm, với hơn 100 gian hàng lớn nhỏ được chia làm 2 tầng. Tầng 1 chủ yếu là bày biện các gian hàng về dày dép, túi xách, đồ lưu niệm, còn trên tầng 2 du khách có thể mua được những món đặc sản Hạ Long như hải sản khô, bánh kẹo,… 
 
 
Chợ đêm Hạ Long

6. Khu vui chơi Sun Wheel Quảng Ninh

- Địa chỉ: Yết Kiêu, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giờ mở cửa: 14h – 22h/từ thứ 2 đến thứ 6, 9h – 22h/thứ 7 và Chủ nhật 
- Giá vé: 350.000 vnđ/người lớn, 250.000 vnđ/trẻ em 
Sun Wheel hay còn gọi là khu vui chơi Vòng quay mặt trời Quảng Ninh cũng thuộc quần thể Sun World đã nhắc đến ở trên, nhưng lại nằm tách biệt trên đồi Ba Đèo (Hòn Gai) và được nối cùng tuyến cáp treo Nữ Hoàng. Vị trí cao 215m so với mực nước biển, khi ở trên vòng quay Sun Wheel điểm cao nhất vòng quanh, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh biển Hạ Long. 
 
 
 
 
Sun Wheel Quảng Ninh

7. Bảo tàng Quảng Ninh

- Địa chỉ: Trần Quốc Nghiễn, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh 
- Giờ mở cửa: 8h – 11h30, 13h30 – 17h00, mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2 
- Giá vé: 30.000 vnđ/người lớn, 15.000 vnđ/học sinh, sinh viên, 10.000 vnđ/trẻ em 
Bảo tàng Quảng Ninh mơi mà giới trẻ có thề tha hồ "sống ảo", lối kiến trúc độc đáo nơi đây, từ hàng cầu thang cao, cho tới vỏ kính màu đen tuyền của khối nhà nhìn như một tấm gương khổng lồ huyền bí, phụ họa thêm font chữ viết tên Bảo tàng ấn tượng. 
Với 3 tầng rộng lớn, nơi đây giúp bạn tìm hiểu khám phá thêm về vùng đất Quảng Ninh với không gian trưng bày những vật khảo cổ, hệ sinh thái biển, mô phỏng lịch sự của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử, mô phỏng hầm lò khai thác than,… 
 
 
Bảo tàng Quảng Ninh
Trên là top 7 điểm vui chơi tại Hạ Long bạn nhất định phải ghé khi du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Hạ Long còn rất nhiều điểm tham quan khác đang chờ bạn khám phá, chúc bạn có một chuyến đi thú vị cùng người thân và bạn bè.
 
 
 
Review Hạ long 3 ngày 2 đêm dễ như ăn kẹo
Check in Hạ Long siêu chi tiết
Vịnh Hạ long - Tràng An - Bái Đính Ninh Bình
Review Hạ Long 4 ngày 3 đêm chỉ 6 triệu