stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2065
  [created_approved] => 2019-02-06 14:00:00
  [blog_title] => Ninh Thuận lại một lần nữa đốn tim Fan bởi "Khu vườn bí mật" không góc chết
  [albums] => 33188,33189,33190,33191,33192,33193,33194,33195,33196,33197,33198,33199,33200,33201,33202,33203,33204,33228|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9f8a1df70bd773ddbc2c4a4a47f39a5c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/1dd40062f50ee0a3ecbd7bb1b80f8849.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8405110459753b3142b102feef7f924e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/83d11cc9600bd09fc00c431a11568a61.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/17549ab590bd0201b4dcd7117a47ea20.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/240db185ad5db4f5a0752eeec6582430.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8d821ba654a158b8382182825213caaf.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b2dce01fd41ec5af44d2fbf246ecfde.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c71daa063d8230b410e1edb565992d4c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a1f32ae50ac8bbde45207b2edae57004.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4ed236237a788150105ac8a574068e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9c021c76d61da0d2ca1ab0a86a9128cb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3360eda1a1778c96099c520463f44614.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e842f707333f48bcb4ffc06576025ca1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ccbe7609d20b7f70a0876cd4d77258dd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ded4a9cc1ed2830e2ba4ac05312a558.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d2b3076ed375fdf5f70acf0108322df.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2a3fbe2664b16b70f0ec33149ac0b203.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 45,120,175|ninh-thuan,review,gody|Ninh Thuận,Review,Gody
  [blog_updated] => 2018-12-12 10:26:47
  [blog_created] => 2018-12-12 12:35:45
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9f55980dfe623b023381bf3b5981a6626b63d847.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan05
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Nếu Ninh Thuận đã từng gây sốt với cái nắng, cái gió, với những con đường ven biển đẹp mê mẫn hay Thảo nguyên du mục Mông Cổ hoang sơ. Thì bây giờ đây lại một lần nữa, Ninh Thuận đốn tim Fan bởi "Khu vườn bí mật" không góc chết.
  [blog_slug] => ninh-thuan-lai-mot-lan-nua-don-tim-fan-boi-khu-vuon-bi-mat-khong-goc-chet
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2a3fbe2664b16b70f0ec33149ac0b203.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2a3fbe2664b16b70f0ec33149ac0b203.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2a3fbe2664b16b70f0ec33149ac0b203.png" w="900" h="300"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div contenteditable="false" name="d11de209-15a4-b69d-2895-c4afd2692924-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d11de209-15a4-b69d-2895-c4afd2692924" name="d11de209-15a4-b69d-2895-c4afd2692924-c">1. "Khu vườn bí mật" ở đâu đấy?</h2></div></div><div>"Khu vườn bí mật" này chính là cảnh quang trong khuôn viên của phim trường Du Long, thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9f8a1df70bd773ddbc2c4a4a47f39a5c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9f8a1df70bd773ddbc2c4a4a47f39a5c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9f8a1df70bd773ddbc2c4a4a47f39a5c.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="670959262" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khu vườn bí mật tại Phim trường Du Long</figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="3bee8fd3-0b40-51c0-15ba-93fb2a81ca22-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3bee8fd3-0b40-51c0-15ba-93fb2a81ca22" name="3bee8fd3-0b40-51c0-15ba-93fb2a81ca22-c">2. Phim trường Du Long, Ninh Thuận</h2></div></div><div class="">Đến với Ninh Thuận kì này, chúng ta hãy tạm quên đi những đặc trưng quen thuộc, bỏ qua nắng gió hoang mạc, tạm xa tiếng sóng biển rì rào, mà hãy thử tận hưởng một màu sắc mới tại phim trường Du Long với nắng ngọt, làn gió tươi mát và mùi hương ngọt ngào cỏ nội.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="526f31c1-a674-fef5-b9e5-f516efc471fa">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="526f31c1-a674-fef5-b9e5-f516efc471fa" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4ed236237a788150105ac8a574068e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4ed236237a788150105ac8a574068e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f4ed236237a788150105ac8a574068e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4ed236237a788150105ac8a574068e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="355fbee7-75d8-3903-37c4-bdd5055fbd46" data-pagespeed-url-hash="1701769146" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f4ed236237a788150105ac8a574068e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="526f31c1-a674-fef5-b9e5-f516efc471fa" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9c021c76d61da0d2ca1ab0a86a9128cb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9c021c76d61da0d2ca1ab0a86a9128cb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9c021c76d61da0d2ca1ab0a86a9128cb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9c021c76d61da0d2ca1ab0a86a9128cb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="602" photoid="f4f32bf4-30e9-ac7f-7d13-4092e4c9fdbc" data-pagespeed-url-hash="112397935" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9c021c76d61da0d2ca1ab0a86a9128cb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="526f31c1-a674-fef5-b9e5-f516efc471fa" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3360eda1a1778c96099c520463f44614.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3360eda1a1778c96099c520463f44614.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3360eda1a1778c96099c520463f44614.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3360eda1a1778c96099c520463f44614.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="602" photoid="595fd3e3-8137-75d6-d257-0a240698f7cb" data-pagespeed-url-hash="3275951190" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3360eda1a1778c96099c520463f44614.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="526f31c1-a674-fef5-b9e5-f516efc471fa" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e842f707333f48bcb4ffc06576025ca1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e842f707333f48bcb4ffc06576025ca1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e842f707333f48bcb4ffc06576025ca1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e842f707333f48bcb4ffc06576025ca1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="614" photoid="e982c5bd-599e-24c8-07bb-21c39a56ab28" data-pagespeed-url-hash="3110876255" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e842f707333f48bcb4ffc06576025ca1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phim trường Du Long</div>           </div></div><div></div><div class="">Ngoài những thửa ruộng vàng ươm tựa như đang miền Tây nắng cháy, tại phim trường Du Long bạn còn có cơ hội checkin với cánh đồng hoa hướng dương khoe sắc dưới nắng hay cánh đồng hoa tím tựa như Đà Lạt. Tất cả những sắc màu thiên nhiên bình yên đều được tìm thấy tại phim trường Du Long, Ninh Thuận.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b4502513-9f3c-4c0e-4d2c-7be35e3eaa6b">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b4502513-9f3c-4c0e-4d2c-7be35e3eaa6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8405110459753b3142b102feef7f924e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8405110459753b3142b102feef7f924e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8405110459753b3142b102feef7f924e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8405110459753b3142b102feef7f924e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="4b88dcc6-9e72-499b-037a-46daefd6f262" data-pagespeed-url-hash="1610875185" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8405110459753b3142b102feef7f924e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b4502513-9f3c-4c0e-4d2c-7be35e3eaa6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/83d11cc9600bd09fc00c431a11568a61.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/83d11cc9600bd09fc00c431a11568a61.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="83d11cc9600bd09fc00c431a11568a61.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/83d11cc9600bd09fc00c431a11568a61.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="7a8212e2-08f8-b028-4579-46013e1840cd" data-pagespeed-url-hash="793174834" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="83d11cc9600bd09fc00c431a11568a61.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b4502513-9f3c-4c0e-4d2c-7be35e3eaa6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/17549ab590bd0201b4dcd7117a47ea20.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/17549ab590bd0201b4dcd7117a47ea20.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="17549ab590bd0201b4dcd7117a47ea20.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/17549ab590bd0201b4dcd7117a47ea20.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="3d6e3dc3-e9ee-080e-7256-a586e393050b" data-pagespeed-url-hash="1669047256" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="17549ab590bd0201b4dcd7117a47ea20.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b4502513-9f3c-4c0e-4d2c-7be35e3eaa6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/240db185ad5db4f5a0752eeec6582430.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/240db185ad5db4f5a0752eeec6582430.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="240db185ad5db4f5a0752eeec6582430.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/240db185ad5db4f5a0752eeec6582430.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="a401f196-f76c-5a7d-e294-db2c0d992134" data-pagespeed-url-hash="1962352615" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="240db185ad5db4f5a0752eeec6582430.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phim trường Du Long, Bình Thuận</div>           </div></div><div class="">Hay bạn có thể một bước lên mây với "Nấc thang lên thiên đường" này.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8d821ba654a158b8382182825213caaf.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8d821ba654a158b8382182825213caaf.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8d821ba654a158b8382182825213caaf.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="297534715" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Phim trường Du Long, Ninh Thuận</figcaption></figure></div></div><div class="">Và một tọa độ sống ảo nữa đang hot hừng hực trên mạng dăm ba hôm nay bạn không thể bỏ qua đó chính là ngôi nhà trên cây. Đứng trên ngôi nhà này bạn có thể nhìn bao quát cả "Khu vườn bí mật" từ độ cao lý tưởng.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f811bee2-ce78-662e-7053-78d9ef7f79f8">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f811bee2-ce78-662e-7053-78d9ef7f79f8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b2dce01fd41ec5af44d2fbf246ecfde.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b2dce01fd41ec5af44d2fbf246ecfde.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2b2dce01fd41ec5af44d2fbf246ecfde.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b2dce01fd41ec5af44d2fbf246ecfde.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="792bdd8a-987e-1512-d3a0-3fb9e909256d" data-pagespeed-url-hash="957835866" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2b2dce01fd41ec5af44d2fbf246ecfde.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f811bee2-ce78-662e-7053-78d9ef7f79f8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ccbe7609d20b7f70a0876cd4d77258dd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ccbe7609d20b7f70a0876cd4d77258dd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ccbe7609d20b7f70a0876cd4d77258dd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ccbe7609d20b7f70a0876cd4d77258dd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="640" photoid="5935e75c-fa44-c1e9-d872-88039da6c6d1" data-pagespeed-url-hash="1490423264" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ccbe7609d20b7f70a0876cd4d77258dd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f811bee2-ce78-662e-7053-78d9ef7f79f8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c71daa063d8230b410e1edb565992d4c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c71daa063d8230b410e1edb565992d4c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c71daa063d8230b410e1edb565992d4c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c71daa063d8230b410e1edb565992d4c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="71c501b5-8fcf-e694-ead0-94fbcce26f84" data-pagespeed-url-hash="2016994421" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="c71daa063d8230b410e1edb565992d4c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f811bee2-ce78-662e-7053-78d9ef7f79f8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a1f32ae50ac8bbde45207b2edae57004.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a1f32ae50ac8bbde45207b2edae57004.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a1f32ae50ac8bbde45207b2edae57004.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a1f32ae50ac8bbde45207b2edae57004.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1536" photoid="cd9a87c4-7103-4224-d9d9-73c16df0b38a" data-pagespeed-url-hash="18959311" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="a1f32ae50ac8bbde45207b2edae57004.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phim trường Du Long</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="bf456324-7547-c704-570e-830ae41b273e-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="bf456324-7547-c704-570e-830ae41b273e" name="bf456324-7547-c704-570e-830ae41b273e-c">3. Định vị tọa độ "Khu vườn bí mật", phim trường Du Long</h2></div></div><div class="">Để đến được Phim trường Du Long, các bạn di chuyển từ Trung tâm TP. Phan Rang - Tháp Chàm theo hướng từ Quốc lộ 1A tới Thuận Bắc, tới cầu Du Long có Chùa Long Cát rẽ trái tới UBND xã Công Hải mới, phía sau sân banh là đến nơi. Chỉ mất tầm 30 phút chạy xe máy là các bạn đã có mặt tại Phim trường Du Long.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="5d2b3076ed375fdf5f70acf0108322df.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d2b3076ed375fdf5f70acf0108322df.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d2b3076ed375fdf5f70acf0108322df.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1605104928" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><b>Địa chỉ:</b> Du Long, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.<br></div><div class=""><b>Số ĐT: </b>094 701 57 57</div><div class=""><b>Facebook:&nbsp;</b><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.facebook.com/Phim-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Du-Long-116515252535708/" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Phim trường Du Long.</a></div><div class=""><b>Giá vé Tham quan: </b>100k/người.</div><div class=""><b>Giờ mở cửa: </b>8:00 ~ 18:00</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7ded4a9cc1ed2830e2ba4ac05312a558.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ded4a9cc1ed2830e2ba4ac05312a558.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ded4a9cc1ed2830e2ba4ac05312a558.png" w="900" h="167" data-pagespeed-url-hash="4073221996" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i><b>Xem thêm:</b>&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/16-trai-nghiem-nhat-dinh-phai-thu-bang-het-khi-den-ninh-thuan-he-nay-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">16 trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Ninh Thuận.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/ban-loan-check-in-tuyet-tinh-coc-moi-toanh-vua-duoc-tim-thay-o-ninh-thuan-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Check-in Tuyệt Tình Cốc mới tại Ninh Thuận.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/irishua8531/post/peace-home-homestay-nha-go-giua-trung-tam-ninh-thuan-voi-gia-sieu-hat-de-1966" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Peace House - Homestay nhà gỗ tại Ninh Thuận với giá siêu hạt dẻ.</a></div><div class=""><i><br></i></div><div class=""><i>Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp.</i></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huyền Trang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan05/113676790-20180926171748.jpg
  [follower_n] => 4566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Ninh Thuận lại một lần nữa đốn tim Fan bởi "Khu vườn bí mật" không góc chết

Nếu Ninh Thuận đã từng gây sốt với cái nắng, cái gió, với những con đường ven biển đẹp mê mẫn hay Thảo nguyên du mục Mông Cổ hoang sơ. Thì bây giờ đây lại một lần nữa, Ninh Thuận đốn tim Fan bởi "Khu vườn bí mật" không góc chết.

Ninh Thuận Review Gody
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

1. "Khu vườn bí mật" ở đâu đấy?

"Khu vườn bí mật" này chính là cảnh quang trong khuôn viên của phim trường Du Long, thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Khu vườn bí mật tại Phim trường Du Long

2. Phim trường Du Long, Ninh Thuận

Đến với Ninh Thuận kì này, chúng ta hãy tạm quên đi những đặc trưng quen thuộc, bỏ qua nắng gió hoang mạc, tạm xa tiếng sóng biển rì rào, mà hãy thử tận hưởng một màu sắc mới tại phim trường Du Long với nắng ngọt, làn gió tươi mát và mùi hương ngọt ngào cỏ nội.
Phim trường Du Long
Ngoài những thửa ruộng vàng ươm tựa như đang miền Tây nắng cháy, tại phim trường Du Long bạn còn có cơ hội checkin với cánh đồng hoa hướng dương khoe sắc dưới nắng hay cánh đồng hoa tím tựa như Đà Lạt. Tất cả những sắc màu thiên nhiên bình yên đều được tìm thấy tại phim trường Du Long, Ninh Thuận.
Phim trường Du Long, Bình Thuận
Hay bạn có thể một bước lên mây với "Nấc thang lên thiên đường" này.
Phim trường Du Long, Ninh Thuận
Và một tọa độ sống ảo nữa đang hot hừng hực trên mạng dăm ba hôm nay bạn không thể bỏ qua đó chính là ngôi nhà trên cây. Đứng trên ngôi nhà này bạn có thể nhìn bao quát cả "Khu vườn bí mật" từ độ cao lý tưởng.
Phim trường Du Long

3. Định vị tọa độ "Khu vườn bí mật", phim trường Du Long

Để đến được Phim trường Du Long, các bạn di chuyển từ Trung tâm TP. Phan Rang - Tháp Chàm theo hướng từ Quốc lộ 1A tới Thuận Bắc, tới cầu Du Long có Chùa Long Cát rẽ trái tới UBND xã Công Hải mới, phía sau sân banh là đến nơi. Chỉ mất tầm 30 phút chạy xe máy là các bạn đã có mặt tại Phim trường Du Long. 
Địa chỉ: Du Long, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.
Số ĐT: 094 701 57 57
Facebook: Phim trường Du Long.
Giá vé Tham quan: 100k/người.
Giờ mở cửa: 8:00 ~ 18:00
Xem thêm: 16 trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Ninh Thuận.
                   Check-in Tuyệt Tình Cốc mới tại Ninh Thuận.
                   Peace House - Homestay nhà gỗ tại Ninh Thuận với giá siêu hạt dẻ.

Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp.