stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2022
  [created_approved] => 2018-12-27 20:20:00
  [blog_title] => NHỮNG ĐIỂM VUI CHƠI SIÊU GẦN SÀI GÒN CHO DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH
  [albums] => 32053,32054,32055,32056,32057,32058,32059,32060,32061,32062,32063,32064,32065,32066,32067,32068,32069,32070,32071,32072,32073,32074,32075,32076,32077,32078,32079,32080,32081,32082,32083,32084,32085,32086,32087,32088,32089,32090,32091,32092,32093,32094,32095,32096,32097,32098,32099,32100,32101,32102,32103,32104,32105,32106,32107,32108,32109,32110,32111,32112,32113,32114,32115,32116,32117,32118,32119,32120,32121,32122,32123,32124,32125,32126,32127,32128,32129,32130,32131,32132|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4b85050da8a570861b8c96a6fe180b02.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ed439a4ca06b4a2974e2c392d99229a7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c9b1c091ea8e424eb7a164b0b2feafb7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b1185de03685dec2877fb0b1dfe8a3e2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4780c607e244fd35235698fc3ad5cf14.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c574d1b5182d3d4a3258c50a8a23d972.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/34059aceca7dc4ef84afa3bc55156af4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cbece7f04c3ca39f0e2898ae4ae6fce2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/435e4baba0d7c70559a0baaf2489b640.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8aff457c48fde1f106fe7744a58e8a46.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/90e6b9475dd313a98b01d1e613b8eb7c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe2680d5f6353b535a07e10bfb5a2ed4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72c9acb81fe64de0c0c3bfed832c6737.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cd326b4b8167b77d44ad95f56b560def.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bcd978794a8ff9455dcc19e923cfdb1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e58a34517bb1518eff63d6e88c37cb34.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a774904623dc1aa402b6038ece6c8a9f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c1c1c94b075d37934ec18197150120ae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c60e65ba26284570e79d47443be19716.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5c855d8e583505d10e952ab806cab837.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4fcbdc45d9f6efb5df5aebc329efee0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/563e86978ec593b573fad5bc4e8ad3be.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/32a54071a8779237ffa235bdf356d1f7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/75c0b5f56c3ecea933ba0025401a9a26.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8c199cac314bb7565dfd6e269f6a41e8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d2f3fcad367daeda288f6aeacb7e96cc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8e9287a41df10b591591fe93af96f6ec.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/103427cf049ffebfb7c8eb93b82d2b0c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c3ed649f81fe522f08834c1451fc541.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2cffea9ad18583a6ffba1dd6cc487e47.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e648bc176a663de232c9e2d3850a1df5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/56d689da3dac33bf5bf44c32a9710994.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ff3097ac62b51c47de79b095e5f0a3e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4a557a063113654cec2137e077a4292f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/731ab7d9e5ee3a5d3ec2fc724ceed188.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fafb0329ff2d3e61e8ee013328883060.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5967b3d6fd3a06fc0c31c3fee128fca0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b3c9c226ec5d51c8136cda7a9a180f15.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/920997ae64437d6c67d1ddc89192a22b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c339a89eb3e5f57016ff3480e804144.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/db5ca30d93593f473e17b0585e29f918.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/972ed8f64b53606316f8cdc392851a84.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843fd65b310f75d0b910872430bfcfb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/98a4322f959d510ef3b08f1cbea71d22.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/05f58ce3dfa24bfd80f6de4839465d7e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9689ddca7329e2aa1ba624f904d06c93.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6b86ab57306ae7b51b42d76a9d5a80b4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cd004dd00b33cc47ea55b80652520ea.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4fa135208cb6ec6c67cf97aa2c5f6dcd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c74d2bdf6ef47dc66c4a88ce64408442.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efbf9e6b96797398847acfe2b01d26e2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e4fa189b262a3e1513cdff1ba0a94d7c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4c2b4e5b9267b2a699bbee99b2203d7b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9d17bd4716da392472abe63e13a96037.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f49dbdfcc10f7788169f82bbabc174d9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843f02b3d1020af6e09fa1f2c5024e1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b7dcacdb0d9cb773f66937571db0c46f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0c2ec531474c45b4d2692e6453522bb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e0a80951243bd83e5475396622666553.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/20bdadc9aa051b94473bab08ae38ad19.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3a687ed8096be57d501a86e13b8ce3ad.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/82214b83c026497bbdeffb5441459e95.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ecd133e0dbf30163b81033460191a09a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/477fd94a09a7887b1cb3c1377724d031.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9a303506ad6a6b08426e2ad5ff799c31.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d8d6b9ae1f35ef58e84a65eb1cf0375e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/760c5eb095bc9df5f8e94fa6f05c1889.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3dae9f08ce3986422b48671a5f59a99b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18c9c19eef7fa74e749dd99a73ebb31d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a11860564c44efe52a14eaa22cce9347.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe18c7aceea3ecd3eab048b53b4ea153.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ff10c4fc5b7cea0dd2dbd15c4d964082.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0b08d804eef70e8bb7c02b8951c3242.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/096b47c8df5595abc9eefccccfcfd22e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ae28d53ce8861699aabe8506f936f55a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/81309ee8ca0e8ccb83fbeeee14037468.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a6c0178e5de35e9c741be1d636c1c0c1.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c26142d66470d659eb5553dd477a4f1c.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4e5815c6a1596c3be7cdaa7808a1363d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d4f28a48536acce5320842d578308e5.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2018-12-07 17:02:54
  [blog_created] => 2018-12-07 14:55:32
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/eace8f7b7ebd823c39f61ad198ef33c47a188264.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan05
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Sắp đến Tết Dương Lịch bạn đã lên lịch cho những ngày nghỉ chưa?
  [blog_slug] => nhung-diem-vui-choi-sieu-gan-sai-gon
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Cuối tuần bạn muốn đi chơi thư gi&atilde;n m&agrave; ngại đi xa? Dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch những nơi bạn c&oacute; thể d&agrave;nh thời gian cuối tuần chơi &ldquo;tẹt ga&rdquo;, chụp h&igrave;nh &ldquo;ch&aacute;y m&aacute;y&rdquo; lu&ocirc;n.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4e5815c6a1596c3be7cdaa7808a1363d.png"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2107497788" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4e5815c6a1596c3be7cdaa7808a1363d.png" h="227" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4e5815c6a1596c3be7cdaa7808a1363d.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="60f67deb-0b5b-79c0-5d21-294d44a30aad-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="60f67deb-0b5b-79c0-5d21-294d44a30aad" name="60f67deb-0b5b-79c0-5d21-294d44a30aad-c">1. Làng nổi Tân Lập</h2> </div> </div> <div>Nằm tại trung t&acirc;m Đồng Th&aacute;p Mười, khu du lịch sinh th&aacute;i l&agrave;ng nổi T&acirc;n Lập thuộc x&atilde; T&acirc;n Lập, huyện Mộc H&oacute;a, tỉnh Long An, c&aacute;ch bi&ecirc;n giới Campuchia khoảng hơn 15km về ph&iacute;a Nam. L&agrave;ng nổi T&acirc;n Lập được đầu tư x&acirc;y dựng th&agrave;nh khu sinh th&aacute;i với tổng diện t&iacute;ch hơn 600ha bao gồm tuyến đường xuy&ecirc;n rừng tr&agrave;m d&agrave;i 5km, th&aacute;p quan s&aacute;t, khu di tr&uacute; động vật hoang d&atilde;, khu nh&agrave; nổi tr&ecirc;n cọc.</div> <div>Đ&acirc;y l&agrave; điểm đến th&iacute;ch hợp với những bạn y&ecirc;u th&iacute;ch chụp ảnh v&agrave; muốn tận hưởng bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; y&ecirc;n b&igrave;nh. Nếu bạn c&oacute; kế hoạch tham quan một số địa điểm kh&aacute;c, c&oacute; thể kết hợp với ch&ugrave;a Nổi, vườn dược liệu hoặc tới cửa khẩu T&acirc;n Hiệp để mua sắm.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="81309ee8ca0e8ccb83fbeeee14037468.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/81309ee8ca0e8ccb83fbeeee14037468.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/81309ee8ca0e8ccb83fbeeee14037468.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2156962423" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="720f6014-94b4-0e0f-b1ed-e1e3449b6ae6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/81309ee8ca0e8ccb83fbeeee14037468.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ae28d53ce8861699aabe8506f936f55a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ae28d53ce8861699aabe8506f936f55a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ae28d53ce8861699aabe8506f936f55a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3105141701" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="959bbe46-65e7-2e2c-c8e1-dff07a22f9da" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ae28d53ce8861699aabe8506f936f55a.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="096b47c8df5595abc9eefccccfcfd22e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/096b47c8df5595abc9eefccccfcfd22e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/096b47c8df5595abc9eefccccfcfd22e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3445001991" h="718" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="ba92a981-07cf-3587-b4c1-b74236a3826e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/096b47c8df5595abc9eefccccfcfd22e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a0b08d804eef70e8bb7c02b8951c3242.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0b08d804eef70e8bb7c02b8951c3242.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0b08d804eef70e8bb7c02b8951c3242.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3528987627" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="bcbfc904-5b9f-106a-4b1a-dc8aaab04dc8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0b08d804eef70e8bb7c02b8951c3242.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ff10c4fc5b7cea0dd2dbd15c4d964082.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ff10c4fc5b7cea0dd2dbd15c4d964082.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ff10c4fc5b7cea0dd2dbd15c4d964082.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1564523633" h="1125" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="28b09b6a-ec5a-eddb-dd25-2a692fe9bb42" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ff10c4fc5b7cea0dd2dbd15c4d964082.jpg" w="900" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="fe18c7aceea3ecd3eab048b53b4ea153.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe18c7aceea3ecd3eab048b53b4ea153.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe18c7aceea3ecd3eab048b53b4ea153.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="629250439" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3f5e8e11-b3ab-7c39-4b2e-47d80827885e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe18c7aceea3ecd3eab048b53b4ea153.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a11860564c44efe52a14eaa22cce9347.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a11860564c44efe52a14eaa22cce9347.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a11860564c44efe52a14eaa22cce9347.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4030712022" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f243c8f4-ae9f-c822-5d9d-fca0f42f3c28" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a11860564c44efe52a14eaa22cce9347.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="82ac1e8f-43ca-7ef6-2a38-abce3971caf3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="18c9c19eef7fa74e749dd99a73ebb31d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18c9c19eef7fa74e749dd99a73ebb31d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18c9c19eef7fa74e749dd99a73ebb31d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3780530601" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4a61e06d-9b02-5453-6ed1-7a7daf7e7ebc" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18c9c19eef7fa74e749dd99a73ebb31d.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="9bb0ce00-fe1a-fc38-fe94-62eeb25547e6-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9bb0ce00-fe1a-fc38-fe94-62eeb25547e6" name="9bb0ce00-fe1a-fc38-fe94-62eeb25547e6-c">2. Biển Cần Giờ</h2> </div> </div> <div>Cần Giờ l&agrave; một trong những điểm đến tham quan l&yacute; tưởng cho du lịch S&agrave;i G&ograve;n. Nếu Vũng T&agrave;u bạn phải mất tận 3 tiếng chạy xe m&aacute;y th&igrave; Cần Giờ chỉ cần 1 tiếng 30 ph&uacute;t l&agrave; đến nơi. Đến Cần Giờ bạn c&oacute; thể vừa tắm biển thoải m&aacute;i v&agrave; ăn hải sản &ldquo;thả phanh&rdquo; cực tươi ngon được ch&iacute;nh tay bạn lựa ở chợ H&agrave;ng Dương ngay biển. C&ograve;n g&igrave; tuyệt bằng việc vừa h&oacute;ng gi&oacute; biển vừa ăn hải sản phải kh&ocirc;ng n&agrave;o?</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3dae9f08ce3986422b48671a5f59a99b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3dae9f08ce3986422b48671a5f59a99b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3dae9f08ce3986422b48671a5f59a99b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="631171334" h="1008" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="9dfae36a-83aa-2051-97c9-c0ae4d0e96d2" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3dae9f08ce3986422b48671a5f59a99b.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="760c5eb095bc9df5f8e94fa6f05c1889.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/760c5eb095bc9df5f8e94fa6f05c1889.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/760c5eb095bc9df5f8e94fa6f05c1889.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2199321849" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="78041e06-5a30-c7d6-e4f6-49a36dff21e9" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/760c5eb095bc9df5f8e94fa6f05c1889.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d8d6b9ae1f35ef58e84a65eb1cf0375e.png" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d8d6b9ae1f35ef58e84a65eb1cf0375e.png" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d8d6b9ae1f35ef58e84a65eb1cf0375e.png" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1001340269" h="388" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f43ba607-29b4-da78-9afd-5dbc5cf990b1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d8d6b9ae1f35ef58e84a65eb1cf0375e.png" w="587" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9a303506ad6a6b08426e2ad5ff799c31.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9a303506ad6a6b08426e2ad5ff799c31.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9a303506ad6a6b08426e2ad5ff799c31.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2707789767" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7caac5d4-a4c7-423b-beaf-65a9081111c8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9a303506ad6a6b08426e2ad5ff799c31.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="477fd94a09a7887b1cb3c1377724d031.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/477fd94a09a7887b1cb3c1377724d031.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/477fd94a09a7887b1cb3c1377724d031.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1175150676" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4b037c07-e580-5910-5af3-c4893b0aca3a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/477fd94a09a7887b1cb3c1377724d031.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ecd133e0dbf30163b81033460191a09a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ecd133e0dbf30163b81033460191a09a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ecd133e0dbf30163b81033460191a09a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3972285635" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="bb0a768a-9d71-1c66-8874-fd0bd99952ea" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ecd133e0dbf30163b81033460191a09a.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="226cf450-e0ff-704a-33f3-60d2d3451047" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="82214b83c026497bbdeffb5441459e95.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/82214b83c026497bbdeffb5441459e95.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/82214b83c026497bbdeffb5441459e95.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3634557892" h="1248" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="231162d3-7122-c803-dbf5-3aee6864679f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/82214b83c026497bbdeffb5441459e95.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="d6ab3d95-5e40-ee20-6a12-97e2b21ec65f-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d6ab3d95-5e40-ee20-6a12-97e2b21ec65f" name="d6ab3d95-5e40-ee20-6a12-97e2b21ec65f-c">3. Công viên Suối Mơ</h2> </div> </div> <div>Tọa lạc tại x&atilde; Tr&agrave; Cổ, huyện T&acirc;n Phú, tỉnh Đồng Nai, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh khoảng 100km, C&ocirc;ng vi&ecirc;n Suối Mơ l&agrave; một trong những điểm du lịch mới thu h&uacute;t bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute;. C&ocirc;ng vi&ecirc;n Suối Mơ được v&iacute; như thi&ecirc;n đường &ldquo;biển tr&ecirc;n rừng&rdquo; với kiến tạo thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ấn tượng c&ugrave;ng d&ograve;ng suối trong vắt, những ngọn th&aacute;c m&aacute;t lạnh kết hợp tuyệt mỹ với khu hồ tắm rộng với diện t&iacute;ch l&ecirc;n đến 150.000 m&sup2;.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3a687ed8096be57d501a86e13b8ce3ad.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3a687ed8096be57d501a86e13b8ce3ad.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3a687ed8096be57d501a86e13b8ce3ad.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="302640721" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2b6f46b1-73f7-c51d-8aed-9ce1b3257809" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3a687ed8096be57d501a86e13b8ce3ad.jpg" w="720" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="20bdadc9aa051b94473bab08ae38ad19.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/20bdadc9aa051b94473bab08ae38ad19.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/20bdadc9aa051b94473bab08ae38ad19.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2281612642" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d04fbc91-f40a-0b99-6ec0-06b7ca406c7d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/20bdadc9aa051b94473bab08ae38ad19.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e0a80951243bd83e5475396622666553.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e0a80951243bd83e5475396622666553.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e0a80951243bd83e5475396622666553.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2457446743" h="750" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="85f66f12-d965-a97a-047a-2a4f90f7af60" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e0a80951243bd83e5475396622666553.jpg" w="750" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a0c2ec531474c45b4d2692e6453522bb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0c2ec531474c45b4d2692e6453522bb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0c2ec531474c45b4d2692e6453522bb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="969737650" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="aa3c8e10-2142-390e-aade-5ceffe4d91ff" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a0c2ec531474c45b4d2692e6453522bb.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b7dcacdb0d9cb773f66937571db0c46f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b7dcacdb0d9cb773f66937571db0c46f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b7dcacdb0d9cb773f66937571db0c46f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2574873599" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1211edc1-bb17-fdaf-348d-baff060f4195" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b7dcacdb0d9cb773f66937571db0c46f.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4843f02b3d1020af6e09fa1f2c5024e1.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843f02b3d1020af6e09fa1f2c5024e1.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843f02b3d1020af6e09fa1f2c5024e1.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="351772167" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="de7fbbae-8965-0ed7-8b93-809015bc84a0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843f02b3d1020af6e09fa1f2c5024e1.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f49dbdfcc10f7788169f82bbabc174d9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f49dbdfcc10f7788169f82bbabc174d9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f49dbdfcc10f7788169f82bbabc174d9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3109194030" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7cf48536-6a98-5192-173d-7643c036f61c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f49dbdfcc10f7788169f82bbabc174d9.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9d17bd4716da392472abe63e13a96037.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9d17bd4716da392472abe63e13a96037.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9d17bd4716da392472abe63e13a96037.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3954792152" h="894" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="e105f5f9-9036-9b0b-0694-a0634cb5ec13" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9d17bd4716da392472abe63e13a96037.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="319378d0-025b-c200-1af0-50ff5566a25c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4c2b4e5b9267b2a699bbee99b2203d7b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4c2b4e5b9267b2a699bbee99b2203d7b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4c2b4e5b9267b2a699bbee99b2203d7b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="17899763" h="750" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f3974c04-9533-a082-ec60-6b0b44d12a9d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4c2b4e5b9267b2a699bbee99b2203d7b.jpg" w="750" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="2da02699-f25b-4684-c0cc-a51b58aca634-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2da02699-f25b-4684-c0cc-a51b58aca634" name="2da02699-f25b-4684-c0cc-a51b58aca634-c">4. Bò Cạp Vàng</h2> </div> </div> <div>C&aacute;ch TP.HCM 25km với 1 giờ di chuyển bằng xe m&aacute;y, Khu du lịch B&ograve; Cạp V&agrave;ng được xem l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng cho chuyến du lịch d&atilde; ngoại, kh&aacute;m ph&aacute; s&ocirc;ng nước. Những tr&ograve; chơi đu d&acirc;y, đi tr&ecirc;n nước, tr&egrave;o thuyền, đi xe đạp nước, b&oacute;ng chuyền, tắm s&ocirc;ng, ch&egrave;o xuồng, cưỡi m&ocirc;t&ocirc; nước, Water Blob Jump v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị sẽ l&agrave;m bạn xả stress sau những ng&agrave;y l&agrave;m việc v&agrave; học tập mệt mỏi.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e4fa189b262a3e1513cdff1ba0a94d7c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e4fa189b262a3e1513cdff1ba0a94d7c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e4fa189b262a3e1513cdff1ba0a94d7c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1904083411" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0675e7e2-b2ec-9294-ba6f-93f57431360e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e4fa189b262a3e1513cdff1ba0a94d7c.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="efbf9e6b96797398847acfe2b01d26e2.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efbf9e6b96797398847acfe2b01d26e2.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efbf9e6b96797398847acfe2b01d26e2.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2029231328" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="94c4c597-84be-9d76-ae4d-577066e32463" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efbf9e6b96797398847acfe2b01d26e2.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c74d2bdf6ef47dc66c4a88ce64408442.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c74d2bdf6ef47dc66c4a88ce64408442.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c74d2bdf6ef47dc66c4a88ce64408442.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3411368960" h="609" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="9fd691ad-a065-532b-4339-bf146965c4f5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c74d2bdf6ef47dc66c4a88ce64408442.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4fa135208cb6ec6c67cf97aa2c5f6dcd.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4fa135208cb6ec6c67cf97aa2c5f6dcd.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4fa135208cb6ec6c67cf97aa2c5f6dcd.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4046381036" h="565" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a3e5cc55-59a1-29e0-16e9-30d61e0e46c3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4fa135208cb6ec6c67cf97aa2c5f6dcd.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0cd004dd00b33cc47ea55b80652520ea.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cd004dd00b33cc47ea55b80652520ea.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cd004dd00b33cc47ea55b80652520ea.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1696652077" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2e3b0097-2084-c823-ddf9-eeff95976e21" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cd004dd00b33cc47ea55b80652520ea.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6b86ab57306ae7b51b42d76a9d5a80b4.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6b86ab57306ae7b51b42d76a9d5a80b4.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6b86ab57306ae7b51b42d76a9d5a80b4.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="565209657" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="279eb918-d2d9-a004-9f49-997f6376d062" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6b86ab57306ae7b51b42d76a9d5a80b4.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9689ddca7329e2aa1ba624f904d06c93.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9689ddca7329e2aa1ba624f904d06c93.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9689ddca7329e2aa1ba624f904d06c93.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3475993531" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a41daeaa-b38d-4762-a585-b46514325998" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9689ddca7329e2aa1ba624f904d06c93.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="17d5e2bc-e148-433e-dacf-156a1f7395f5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="05f58ce3dfa24bfd80f6de4839465d7e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/05f58ce3dfa24bfd80f6de4839465d7e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/05f58ce3dfa24bfd80f6de4839465d7e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4147556279" h="540" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a18fe3e2-affc-dc12-4874-419438bee7cc" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/05f58ce3dfa24bfd80f6de4839465d7e.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="2b5555ce-3a67-5e6f-7132-7e4bbad9bedb-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2b5555ce-3a67-5e6f-7132-7e4bbad9bedb" name="2b5555ce-3a67-5e6f-7132-7e4bbad9bedb-c">5. Làng du lịch Tre Việt</h2> </div> </div> <div>Một trong những nơi chỉ c&aacute;ch TP HCM khoảng 15km đi về bến ph&agrave; C&aacute;t L&aacute;i Đồng Nai, gặp ng&atilde; tư Phan Văn Đ&aacute;ng rẻ phải, c&aacute;c bạn đ&atilde; đến L&agrave;ng Du Lịch Tre Việt &ndash; một điểm hẹn l&iacute; tưởng cho những ai y&ecirc;u th&iacute;ch n&eacute;t đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; sự h&agrave;i h&ograve;a của non nước qu&ecirc; hương.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2d4f28a48536acce5320842d578308e5.png"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d4f28a48536acce5320842d578308e5.png" h="188" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d4f28a48536acce5320842d578308e5.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;L&agrave;ng Du Lịch Tre Việt độc đ&aacute;o với lối kiến tr&uacute;c ho&agrave;n to&agrave;n từ c&acirc;y tre thể hiện tinh thần tự h&agrave;o &ldquo;Tre Việt&rdquo;. C&aacute;c tr&ograve; chơi tr&ecirc;n s&ocirc;ng như ch&egrave;o thuyền kayak, thuyền gỗ, du thuyền bamboo, đi bơi, đạp xe tr&ecirc;n s&ocirc;ng hay vượt chướng ngại vật... lu&ocirc;n hấp dẫn c&aacute;c bạn trẻ.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="98a4322f959d510ef3b08f1cbea71d22.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/98a4322f959d510ef3b08f1cbea71d22.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/98a4322f959d510ef3b08f1cbea71d22.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3075398669" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4ed6f93c-1ddb-7b83-0540-8d2810534280" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/98a4322f959d510ef3b08f1cbea71d22.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4843fd65b310f75d0b910872430bfcfb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843fd65b310f75d0b910872430bfcfb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843fd65b310f75d0b910872430bfcfb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3878757308" h="719" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2306d74d-13ce-f875-9d8e-27057e442041" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4843fd65b310f75d0b910872430bfcfb.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="972ed8f64b53606316f8cdc392851a84.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/972ed8f64b53606316f8cdc392851a84.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/972ed8f64b53606316f8cdc392851a84.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3528709403" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="88eb8550-bb2e-66d8-3cbd-d6b1527cd229" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/972ed8f64b53606316f8cdc392851a84.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="db5ca30d93593f473e17b0585e29f918.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/db5ca30d93593f473e17b0585e29f918.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/db5ca30d93593f473e17b0585e29f918.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1685717245" h="1123" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c4ea02f1-df98-e9c0-62d7-799ebd20ca7c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/db5ca30d93593f473e17b0585e29f918.jpg" w="899" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7c339a89eb3e5f57016ff3480e804144.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c339a89eb3e5f57016ff3480e804144.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c339a89eb3e5f57016ff3480e804144.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3567801620" h="892" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="35ad8eca-6c73-9940-0ed3-13596dac3ee0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c339a89eb3e5f57016ff3480e804144.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="920997ae64437d6c67d1ddc89192a22b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/920997ae64437d6c67d1ddc89192a22b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/920997ae64437d6c67d1ddc89192a22b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1470749757" h="834" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0eef4b79-8994-8f4d-0b68-a9620f2d5ed1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/920997ae64437d6c67d1ddc89192a22b.jpg" w="834" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="afe06296-59be-d87c-97c5-96f6feccb39c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b3c9c226ec5d51c8136cda7a9a180f15.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b3c9c226ec5d51c8136cda7a9a180f15.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b3c9c226ec5d51c8136cda7a9a180f15.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2261102800" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="31122aea-0177-b608-afc6-c1ecee4023a9" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b3c9c226ec5d51c8136cda7a9a180f15.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="7cf6e094-0967-766f-2f46-a4e0181901e9-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="7cf6e094-0967-766f-2f46-a4e0181901e9" name="7cf6e094-0967-766f-2f46-a4e0181901e9-c">6. Khu du lịch Thủy Châu</h2> </div> </div> <div>Tọa lạc tại 55 ĐT 743, P. B&igrave;nh Thắng, Dĩ An, B&igrave;nh Dương v&agrave; chỉ c&aacute;ch TP.HCM hơn 20km, Khu du lịch Sinh th&aacute;i Thủy Ch&acirc;u được xem l&agrave; điểm vui chơi mới mẻ của nhiều bạn trẻ.</div> <div>Bạn muốn kiếm một nơi để nghỉ ngơi c&ugrave;ng với kh&ocirc;ng gian trong l&agrave;nh, d&ograve;ng suối trong vắt th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong những địa điểm gợi &yacute; h&agrave;ng đầu.&nbsp;</div> <div>Ngo&agrave;i vui chơi, dạo m&aacute;t, tắm suối th&aacute;c th&igrave; bạn cũng c&oacute; thể kh&aacute;m ph&aacute; khu Hồ bơi c&ocirc;ng vi&ecirc;n với độ s&acirc;u chỉ 1,2m v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh rộng tr&ecirc;n 1200m2.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5967b3d6fd3a06fc0c31c3fee128fca0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5967b3d6fd3a06fc0c31c3fee128fca0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5967b3d6fd3a06fc0c31c3fee128fca0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="541756162" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="10315844-f7c4-030b-441f-1094b86de23e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5967b3d6fd3a06fc0c31c3fee128fca0.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="fafb0329ff2d3e61e8ee013328883060.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fafb0329ff2d3e61e8ee013328883060.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fafb0329ff2d3e61e8ee013328883060.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="594888930" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="66fe9ca6-338d-e3ab-db2f-57e032d9c899" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fafb0329ff2d3e61e8ee013328883060.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="731ab7d9e5ee3a5d3ec2fc724ceed188.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/731ab7d9e5ee3a5d3ec2fc724ceed188.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/731ab7d9e5ee3a5d3ec2fc724ceed188.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1599687445" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a85ac191-36df-990f-8e6c-02824dbf10ae" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/731ab7d9e5ee3a5d3ec2fc724ceed188.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4a557a063113654cec2137e077a4292f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4a557a063113654cec2137e077a4292f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4a557a063113654cec2137e077a4292f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3995297694" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8c814570-9ab6-5c0d-f0db-fd903e4a9106" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4a557a063113654cec2137e077a4292f.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7ff3097ac62b51c47de79b095e5f0a3e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ff3097ac62b51c47de79b095e5f0a3e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ff3097ac62b51c47de79b095e5f0a3e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3854233005" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6ea8812e-9a89-143c-df9e-bc5e126135a8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7ff3097ac62b51c47de79b095e5f0a3e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="56d689da3dac33bf5bf44c32a9710994.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/56d689da3dac33bf5bf44c32a9710994.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/56d689da3dac33bf5bf44c32a9710994.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3268024344" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8e3ed6d0-9f67-bde9-c4ed-caa507150f91" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/56d689da3dac33bf5bf44c32a9710994.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d8bb410e-5cb5-cc56-5688-df4f342eee62" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e648bc176a663de232c9e2d3850a1df5.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e648bc176a663de232c9e2d3850a1df5.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e648bc176a663de232c9e2d3850a1df5.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4018211467" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="e9cd6571-1c61-0253-0785-408ec479b309" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e648bc176a663de232c9e2d3850a1df5.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="cc86699f-e291-1a19-e381-b06508e2256c-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="cc86699f-e291-1a19-e381-b06508e2256c" name="cc86699f-e291-1a19-e381-b06508e2256c-c">7. Khu du lịch sinh thái Vàm Sát</h2> </div> </div> <div>Khu du lịch sinh th&aacute;i V&agrave;m S&aacute;t thuộc x&atilde; L&yacute; Nhơn, huyện Cần Giờ. Nơi n&agrave;y được xem l&agrave; một trong những điểm đến xanh l&yacute; tưởng để c&aacute;c bạn trẻ S&agrave;i G&ograve;n &ldquo;trốn nắng&rdquo;, thư gi&atilde;n v&agrave;o những ng&agrave;y cuối tuần. V&agrave;m S&aacute;t l&agrave; một khu du lịch sinh th&aacute;i ph&aacute;t triển bền vững nhất của thế giới tại Việt Nam do tổ chức Du lịch thế giới WTO c&ocirc;ng nhận.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c26142d66470d659eb5553dd477a4f1c.png"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2650602912" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c26142d66470d659eb5553dd477a4f1c.png" h="239" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c26142d66470d659eb5553dd477a4f1c.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đến với khu du lịch sinh th&aacute;i V&agrave;m S&aacute;t, c&aacute;c bạn sẽ được kh&aacute;m ph&aacute; nhiều khu rừng ngập mặn, tham quan khu bảo tồn Dơi Nghệ, c&acirc;u cua giải tr&iacute;, chinh phục th&aacute;p Tang Bồng cao 26m, đi bộ kh&aacute;m ph&aacute; con đường xuy&ecirc;n rừng, tham quan vườn th&uacute; tự nhi&ecirc;n, c&acirc;u c&aacute; sấu, lắc lư tr&ecirc;n những chiếc cầu treo, tham quan khu bảo tồn chim v&agrave; thưởng thức v&ocirc; v&agrave;n m&oacute;n ngon hải sản ở khu du lịch V&agrave;m S&aacute;t.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="2cffea9ad18583a6ffba1dd6cc487e47.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2cffea9ad18583a6ffba1dd6cc487e47.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2cffea9ad18583a6ffba1dd6cc487e47.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2184287437" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="79b7ded7-3d4f-4112-277c-538524caf47f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2cffea9ad18583a6ffba1dd6cc487e47.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7c3ed649f81fe522f08834c1451fc541.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c3ed649f81fe522f08834c1451fc541.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c3ed649f81fe522f08834c1451fc541.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2082011927" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="92c8b055-c51f-b797-9392-68e494cc8951" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7c3ed649f81fe522f08834c1451fc541.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="103427cf049ffebfb7c8eb93b82d2b0c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/103427cf049ffebfb7c8eb93b82d2b0c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/103427cf049ffebfb7c8eb93b82d2b0c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3895314281" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7a7f272c-d613-8a35-4176-15b4e2dc64d5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/103427cf049ffebfb7c8eb93b82d2b0c.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8e9287a41df10b591591fe93af96f6ec.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8e9287a41df10b591591fe93af96f6ec.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8e9287a41df10b591591fe93af96f6ec.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1818055878" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="7d1922d8-0eff-4f80-ea5b-2a51ccaebd38" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8e9287a41df10b591591fe93af96f6ec.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d2f3fcad367daeda288f6aeacb7e96cc.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d2f3fcad367daeda288f6aeacb7e96cc.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d2f3fcad367daeda288f6aeacb7e96cc.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1218393426" h="815" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a14870f3-1694-9ab6-390d-72847f02f786" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d2f3fcad367daeda288f6aeacb7e96cc.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8c199cac314bb7565dfd6e269f6a41e8.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8c199cac314bb7565dfd6e269f6a41e8.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8c199cac314bb7565dfd6e269f6a41e8.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1931949142" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8bf908a8-bf3c-8ba1-9b5b-e315899c81ba" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8c199cac314bb7565dfd6e269f6a41e8.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="75c0b5f56c3ecea933ba0025401a9a26.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/75c0b5f56c3ecea933ba0025401a9a26.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/75c0b5f56c3ecea933ba0025401a9a26.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1077882933" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="eb5d3f3e-ceec-b577-42f0-b5055b56c033" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/75c0b5f56c3ecea933ba0025401a9a26.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="32a54071a8779237ffa235bdf356d1f7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/32a54071a8779237ffa235bdf356d1f7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/32a54071a8779237ffa235bdf356d1f7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4006085923" h="1224" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="98556386-c448-2e4a-a003-7e4bd8c6a2ed" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/32a54071a8779237ffa235bdf356d1f7.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f3ff30fa-47a5-39b9-4a4c-948f139de54c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="563e86978ec593b573fad5bc4e8ad3be.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/563e86978ec593b573fad5bc4e8ad3be.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/563e86978ec593b573fad5bc4e8ad3be.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1487545909" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="e3cda89a-f3c5-104c-a43f-ae97233073fb" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/563e86978ec593b573fad5bc4e8ad3be.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="6ef53d1f-a3d3-78b7-b725-0d803aa91f79-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6ef53d1f-a3d3-78b7-b725-0d803aa91f79" name="6ef53d1f-a3d3-78b7-b725-0d803aa91f79-c">8. Thác Giang Điền</h2> </div> </div> <div>Th&aacute;c Giang Điền thuộc x&atilde; Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nằm s&aacute;t thị trấn Trảng Bom, c&aacute;ch Tp. Hồ Ch&iacute; Minh chỉ 48 km c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đến tham quan trong v&ograve;ng ng&agrave;y.</div> <div>Ở đ&acirc;y, th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh k&eacute;o nhau về đ&acirc;y tắm th&aacute;c, cắm trại, tổ chức đốt lửa trại theo kiểu đi picnic d&atilde; ngoại v&agrave; tổ chức ăn uống.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f4fcbdc45d9f6efb5df5aebc329efee0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4fcbdc45d9f6efb5df5aebc329efee0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4fcbdc45d9f6efb5df5aebc329efee0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1009240082" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fba95c67-a61c-ffc6-a261-9ccc1ba6da78" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f4fcbdc45d9f6efb5df5aebc329efee0.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5c855d8e583505d10e952ab806cab837.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5c855d8e583505d10e952ab806cab837.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5c855d8e583505d10e952ab806cab837.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2908450435" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="730886b2-ec96-501e-3351-591cecbf6820" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5c855d8e583505d10e952ab806cab837.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c60e65ba26284570e79d47443be19716.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c60e65ba26284570e79d47443be19716.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c60e65ba26284570e79d47443be19716.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2520777029" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="63498391-5bce-84b4-2e27-fc81c1306cd9" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c60e65ba26284570e79d47443be19716.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c1c1c94b075d37934ec18197150120ae.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c1c1c94b075d37934ec18197150120ae.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c1c1c94b075d37934ec18197150120ae.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="420351950" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="771ea818-95a4-768a-6fea-da3bfec922ad" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c1c1c94b075d37934ec18197150120ae.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a774904623dc1aa402b6038ece6c8a9f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a774904623dc1aa402b6038ece6c8a9f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a774904623dc1aa402b6038ece6c8a9f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2411923579" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="38ece61b-80e2-fc1e-c79e-9f949e45e05f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a774904623dc1aa402b6038ece6c8a9f.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e58a34517bb1518eff63d6e88c37cb34.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e58a34517bb1518eff63d6e88c37cb34.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e58a34517bb1518eff63d6e88c37cb34.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3903617995" h="852" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a5eb4606-cf64-7e19-82e2-4b018ab24c85" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e58a34517bb1518eff63d6e88c37cb34.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0bcd978794a8ff9455dcc19e923cfdb1.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bcd978794a8ff9455dcc19e923cfdb1.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bcd978794a8ff9455dcc19e923cfdb1.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="749797473" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="924360cc-4723-cc6c-d198-1685e1e6eb2f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bcd978794a8ff9455dcc19e923cfdb1.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="6faf60b6-781e-b06d-227a-3ba716fa5403" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="cd326b4b8167b77d44ad95f56b560def.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cd326b4b8167b77d44ad95f56b560def.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cd326b4b8167b77d44ad95f56b560def.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="29385079" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0d845898-617e-79d3-7beb-9c5d024fd3e2" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cd326b4b8167b77d44ad95f56b560def.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="06fa5ed4-084e-7a28-1588-fbebbeb99d89-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="06fa5ed4-084e-7a28-1588-fbebbeb99d89" name="06fa5ed4-084e-7a28-1588-fbebbeb99d89-c">9. Khu Du Lịch BCR</h2> </div> </div> <div>The BCR Toạ lạc tại quận 9, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố khoảng 45 ph&uacute;t đi xe m&aacute;y. Khu du lịch n&agrave;y sở hữu một kh&ocirc;ng gian xanh m&aacute;t b&ecirc;n d&ograve;ng s&ocirc;ng rộng, nhiều khu vui chơi v&agrave; dịch vụ du lịch v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. BCR thật sự l&agrave; một khu du lịch t&iacute;ch hợp kh&aacute; nhiều tiện &iacute;ch cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; trẻ nhỏ, thanh thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nh&oacute;m bạn tổ chức team building, sinh nhật hoặc hội họp cuối tuần.</div> <div>Tại BCR c&oacute; những tr&ograve; chơi mới lạ v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị như tr&ograve; chơi bắn s&uacute;ng sơn, bắn cung, ch&egrave;o thuyền Kayak, l&aacute;i ca n&ocirc;, đ&aacute;nh golf v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi mạo hiểm tr&ecirc;n s&ocirc;ng.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="72c9acb81fe64de0c0c3bfed832c6737.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72c9acb81fe64de0c0c3bfed832c6737.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72c9acb81fe64de0c0c3bfed832c6737.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3838780416" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="98eb46bd-e97b-e8fb-40d1-db886777c615" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72c9acb81fe64de0c0c3bfed832c6737.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="fe2680d5f6353b535a07e10bfb5a2ed4.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe2680d5f6353b535a07e10bfb5a2ed4.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe2680d5f6353b535a07e10bfb5a2ed4.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2280701004" h="390" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6fb3fcc0-7573-09ab-7a34-318f67ebf43f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe2680d5f6353b535a07e10bfb5a2ed4.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="90e6b9475dd313a98b01d1e613b8eb7c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/90e6b9475dd313a98b01d1e613b8eb7c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/90e6b9475dd313a98b01d1e613b8eb7c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1481464517" h="450" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fcea74d1-4dc7-5cd1-8f43-904e5866f509" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/90e6b9475dd313a98b01d1e613b8eb7c.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8aff457c48fde1f106fe7744a58e8a46.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8aff457c48fde1f106fe7744a58e8a46.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8aff457c48fde1f106fe7744a58e8a46.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="614627957" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="07c403ac-036e-62b3-a2e0-b42681f52a2a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8aff457c48fde1f106fe7744a58e8a46.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="435e4baba0d7c70559a0baaf2489b640.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/435e4baba0d7c70559a0baaf2489b640.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/435e4baba0d7c70559a0baaf2489b640.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3549358580" h="764" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="44bd4fc0-5b5e-e4d2-05ec-fbc776b9cf5c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/435e4baba0d7c70559a0baaf2489b640.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="418440e1-3a90-2217-b2a5-3dec44c81f8d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="cbece7f04c3ca39f0e2898ae4ae6fce2.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cbece7f04c3ca39f0e2898ae4ae6fce2.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cbece7f04c3ca39f0e2898ae4ae6fce2.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2465080154" h="806" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fdf08034-ae74-0974-2e46-456e0d5fac61" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/cbece7f04c3ca39f0e2898ae4ae6fce2.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="744a04d7-99d1-7d4e-0491-ce9d875ff0fd-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="744a04d7-99d1-7d4e-0491-ce9d875ff0fd" name="744a04d7-99d1-7d4e-0491-ce9d875ff0fd-c">10. Coco Beach</h2> </div> </div> <div>Coco Beach l&agrave; b&atilde;i biển chẳng c&ograve;n mấy xa lạ với ch&uacute;ng ta, l&agrave; khu cắm trại cao cấp nằm ở v&ugrave;ng biển Cam B&igrave;nh thuộc thị x&atilde; Lagi B&igrave;nh Thuận, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chừng 160km. Đặc biệt với những bạn m&ecirc; biển v&agrave; m&ecirc; sống ảo th&igrave; Coco Beach quả l&agrave; thi&ecirc;n đường c&oacute; thật.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a6c0178e5de35e9c741be1d636c1c0c1.png"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2096721793" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a6c0178e5de35e9c741be1d636c1c0c1.png" h="317" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a6c0178e5de35e9c741be1d636c1c0c1.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;Đến đ&acirc;y bạn sẽ được trải nghiệm tự tay cắm v&agrave; dựng cho m&igrave;nh những căn lều nhỏ, được nằm ngủ ngay s&aacute;t bờ biển, nghe r&otilde; tiếng s&oacute;ng v&agrave; gi&oacute; cuộn v&agrave;o kề s&aacute;t b&ecirc;n tai, được ăn những m&oacute;n hải sản tươi vừa được k&eacute;o lưới, tham gia những tr&ograve; chơi vận động ngo&agrave;i trời, đ&ecirc;m đến nhảy m&uacute;a vui chơi hết m&igrave;nh&hellip;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="34059aceca7dc4ef84afa3bc55156af4.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/34059aceca7dc4ef84afa3bc55156af4.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/34059aceca7dc4ef84afa3bc55156af4.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3468767055" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="9a8aefc7-39c2-68ad-c0af-149b83c5e9ad" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/34059aceca7dc4ef84afa3bc55156af4.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c574d1b5182d3d4a3258c50a8a23d972.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c574d1b5182d3d4a3258c50a8a23d972.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c574d1b5182d3d4a3258c50a8a23d972.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="526836698" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6035a419-b77c-2a59-dec8-b6142df4162f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c574d1b5182d3d4a3258c50a8a23d972.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4780c607e244fd35235698fc3ad5cf14.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4780c607e244fd35235698fc3ad5cf14.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4780c607e244fd35235698fc3ad5cf14.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1555414378" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d746ad00-8148-e39d-cae9-155b30125ea7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4780c607e244fd35235698fc3ad5cf14.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b1185de03685dec2877fb0b1dfe8a3e2.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b1185de03685dec2877fb0b1dfe8a3e2.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b1185de03685dec2877fb0b1dfe8a3e2.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="931027720" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2ffe846d-a659-3152-8313-b8fa36af94f8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b1185de03685dec2877fb0b1dfe8a3e2.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c9b1c091ea8e424eb7a164b0b2feafb7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c9b1c091ea8e424eb7a164b0b2feafb7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c9b1c091ea8e424eb7a164b0b2feafb7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3713630401" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="dcb502ff-8e95-f614-87e2-6a488e0b73ed" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c9b1c091ea8e424eb7a164b0b2feafb7.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ed439a4ca06b4a2974e2c392d99229a7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ed439a4ca06b4a2974e2c392d99229a7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ed439a4ca06b4a2974e2c392d99229a7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3783786731" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="086926f3-50e2-b81f-2b38-40233ecc0468" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ed439a4ca06b4a2974e2c392d99229a7.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="d9e51ba2-9c84-cd9c-153c-1542ef873544" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4b85050da8a570861b8c96a6fe180b02.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4b85050da8a570861b8c96a6fe180b02.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4b85050da8a570861b8c96a6fe180b02.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="194261383" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fdce70be-7170-7fd8-eb76-02ca3780a95f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4b85050da8a570861b8c96a6fe180b02.jpg" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Những địa điểm tr&ecirc;n bạn đ&atilde; đi hết chưa? Nếu bạn đ&atilde; từng gh&eacute; h&atilde;y&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/ban-do-du-lich/viet-nam  MyTravelMap – Bản đồ du lịch in dấu chân của bạn. | GODY.VN https://gody.vn" rel="nofollow" target="_blank">check-in map ngay nha!</a></div> <div>Xem th&ecirc;m:<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/review-tour-du-lich-vetham-quan/post/nhung-cong-ty-du-lich-cung-cap-tour-du-lich-doc-hanh-1209" rel="nofollow" target="_blank">Những c&ocirc;ng ty cung cấp tour du lịch tốc h&agrave;nh.</a>&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/review-tour-du-lich-vetham-quan/post/5-tour-ghep-ban-khong-the-bo-qua-khi-du-lich-da-nang-1447" rel="nofollow" target="_blank">5 tour gh&eacute;p bạn đi kh&ocirc;ng tểh bỏ qua khi đi du lịch Đ&agrave; Nẵng.</a></div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nhugody959996/post/nhung-dia-diem-du-lich-viet-nam-duoc-tap-chi-the-gioi-vinh-danh-1975" rel="nofollow" target="_blank">Những địa điểm du lịch tại Việt Nam được thế giới vinh danh.</a></div> <div>Nguồn: Tổng hợp</div> <div>Ảnh: Tổng hợp</div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huyền Trang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan05/113676790-20180926171748.jpg
  [follower_n] => 4566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

NHỮNG ĐIỂM VUI CHƠI SIÊU GẦN SÀI GÒN CHO DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH

Sắp đến Tết Dương Lịch bạn đã lên lịch cho những ngày nghỉ chưa?

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Cuối tuần bạn muốn đi chơi thư giãn mà ngại đi xa? Dưới đây là danh sách những nơi bạn có thể dành thời gian cuối tuần chơi “tẹt ga”, chụp hình “cháy máy” luôn.
 
 

1. Làng nổi Tân Lập

Nằm tại trung tâm Đồng Tháp Mười, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, cách biên giới Campuchia khoảng hơn 15km về phía Nam. Làng nổi Tân Lập được đầu tư xây dựng thành khu sinh thái với tổng diện tích hơn 600ha bao gồm tuyến đường xuyên rừng tràm dài 5km, tháp quan sát, khu di trú động vật hoang dã, khu nhà nổi trên cọc.
Đây là điểm đến thích hợp với những bạn yêu thích chụp ảnh và muốn tận hưởng bầu không khí yên bình. Nếu bạn có kế hoạch tham quan một số địa điểm khác, có thể kết hợp với chùa Nổi, vườn dược liệu hoặc tới cửa khẩu Tân Hiệp để mua sắm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Biển Cần Giờ

Cần Giờ là một trong những điểm đến tham quan lý tưởng cho du lịch Sài Gòn. Nếu Vũng Tàu bạn phải mất tận 3 tiếng chạy xe máy thì Cần Giờ chỉ cần 1 tiếng 30 phút là đến nơi. Đến Cần Giờ bạn có thể vừa tắm biển thoải mái và ăn hải sản “thả phanh” cực tươi ngon được chính tay bạn lựa ở chợ Hàng Dương ngay biển. Còn gì tuyệt bằng việc vừa hóng gió biển vừa ăn hải sản phải không nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Công viên Suối Mơ

Tọa lạc tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100km, Công viên Suối Mơ là một trong những điểm du lịch mới thu hút bạn trẻ yêu thích khám phá. Công viên Suối Mơ được ví như thiên đường “biển trên rừng” với kiến tạo thiên nhiên ấn tượng cùng dòng suối trong vắt, những ngọn thác mát lạnh kết hợp tuyệt mỹ với khu hồ tắm rộng với diện tích lên đến 150.000 m².
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bò Cạp Vàng

Cách TP.HCM 25km với 1 giờ di chuyển bằng xe máy, Khu du lịch Bò Cạp Vàng được xem là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch dã ngoại, khám phá sông nước. Những trò chơi đu dây, đi trên nước, trèo thuyền, đi xe đạp nước, bóng chuyền, tắm sông, chèo xuồng, cưỡi môtô nước, Water Blob Jump vô cùng thú vị sẽ làm bạn xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Làng du lịch Tre Việt

Một trong những nơi chỉ cách TP HCM khoảng 15km đi về bến phà Cát Lái Đồng Nai, gặp ngã tư Phan Văn Đáng rẻ phải, các bạn đã đến Làng Du Lịch Tre Việt – một điểm hẹn lí tưởng cho những ai yêu thích nét đẹp thiên nhiên và sự hài hòa của non nước quê hương. 
 
 
 Làng Du Lịch Tre Việt độc đáo với lối kiến trúc hoàn toàn từ cây tre thể hiện tinh thần tự hào “Tre Việt”. Các trò chơi trên sông như chèo thuyền kayak, thuyền gỗ, du thuyền bamboo, đi bơi, đạp xe trên sông hay vượt chướng ngại vật... luôn hấp dẫn các bạn trẻ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Khu du lịch Thủy Châu

Tọa lạc tại 55 ĐT 743, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương và chỉ cách TP.HCM hơn 20km, Khu du lịch Sinh thái Thủy Châu được xem là điểm vui chơi mới mẻ của nhiều bạn trẻ.
Bạn muốn kiếm một nơi để nghỉ ngơi cùng với không gian trong lành, dòng suối trong vắt thì đây là một trong những địa điểm gợi ý hàng đầu. 
Ngoài vui chơi, dạo mát, tắm suối thác thì bạn cũng có thể khám phá khu Hồ bơi công viên với độ sâu chỉ 1,2m và công trình rộng trên 1200m2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Nơi này được xem là một trong những điểm đến xanh lý tưởng để các bạn trẻ Sài Gòn “trốn nắng”, thư giãn vào những ngày cuối tuần. Vàm Sát là một khu du lịch sinh thái phát triển bền vững nhất của thế giới tại Việt Nam do tổ chức Du lịch thế giới WTO công nhận.
 
 
Đến với khu du lịch sinh thái Vàm Sát, các bạn sẽ được khám phá nhiều khu rừng ngập mặn, tham quan khu bảo tồn Dơi Nghệ, câu cua giải trí, chinh phục tháp Tang Bồng cao 26m, đi bộ khám phá con đường xuyên rừng, tham quan vườn thú tự nhiên, câu cá sấu, lắc lư trên những chiếc cầu treo, tham quan khu bảo tồn chim và thưởng thức vô vàn món ngon hải sản ở khu du lịch Vàm Sát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Thác Giang Điền

Thác Giang Điền thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nằm sát thị trấn Trảng Bom, cách Tp. Hồ Chí Minh chỉ 48 km có thể dễ dàng đến tham quan trong vòng ngày.
Ở đây, thích hợp cho các bạn trẻ và các gia đình kéo nhau về đây tắm thác, cắm trại, tổ chức đốt lửa trại theo kiểu đi picnic dã ngoại và tổ chức ăn uống.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Khu Du Lịch BCR

The BCR Toạ lạc tại quận 9, cách trung tâm thành phố khoảng 45 phút đi xe máy. Khu du lịch này sở hữu một không gian xanh mát bên dòng sông rộng, nhiều khu vui chơi và dịch vụ du lịch vô cùng hấp dẫn. BCR thật sự là một khu du lịch tích hợp khá nhiều tiện ích cho các gia đình có trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và nhóm bạn tổ chức team building, sinh nhật hoặc hội họp cuối tuần.
Tại BCR có những trò chơi mới lạ vô cùng thú vị như trò chơi bắn súng sơn, bắn cung, chèo thuyền Kayak, lái ca nô, đánh golf và các trò chơi mạo hiểm trên sông.
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Coco Beach

Coco Beach là bãi biển chẳng còn mấy xa lạ với chúng ta, là khu cắm trại cao cấp nằm ở vùng biển Cam Bình thuộc thị xã Lagi Bình Thuận, cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 160km. Đặc biệt với những bạn mê biển và mê sống ảo thì Coco Beach quả là thiên đường có thật.
 
 
 Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm tự tay cắm và dựng cho mình những căn lều nhỏ, được nằm ngủ ngay sát bờ biển, nghe rõ tiếng sóng và gió cuộn vào kề sát bên tai, được ăn những món hải sản tươi vừa được kéo lưới, tham gia những trò chơi vận động ngoài trời, đêm đến nhảy múa vui chơi hết mình…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những địa điểm trên bạn đã đi hết chưa? Nếu bạn đã từng ghé hãy check-in map ngay nha!
Xem thêm:Những công ty cung cấp tour du lịch tốc hành.  
                 5 tour ghép bạn đi không tểh bỏ qua khi đi du lịch Đà Nẵng.
                 Những địa điểm du lịch tại Việt Nam được thế giới vinh danh.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp