stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3934
  [created_approved] => 2019-06-27 10:23:00
  [blog_title] => 5 Homestay Siêu Sinh Gần Hà Nội Cho Sĩ Tử Xõa Thỏa Thích Sau Thi
  [albums] => 62394,62395,62396,62397,62398,62399,62400,62401,62402,62403,62404,62405,62406,62407,62408,62409,62410,62411,62412,62413,62414,62415,62416,62417,62418,62419,62420,62421|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e3b3028802e3045474854b8d2cb2df97.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/481a648208c3c7195d5ae7d1372ed6f7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e2a7cba0e7b6f41882f603e77af3384.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/fe82b57f7a38e9eec26546c9b0bacd2e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/8714e8dd6268abcbf1e57389f9938578.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/268163e3fcbcf5f14f6ac96c38374563.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a6a3e78f3c5a6ed86acb8fb425560150.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/26864f90e75beafbb837318db4add298.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/06798f62bea526812cb5d45447237112.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e06afe61a1daf9fe9d949844582a9006.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f15631182c722130484439402e8d8dae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ae1a7da2bfd59ec70a6968807990a07b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/29b27574390a599db0499455875df12c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0202b316c86aa118617e5b6855ad9e83.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7084c0f5579d148304903b68d64c12b0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0f48778ece7d20e90fb6d64eae12d717.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2b3997374b6e6cc970b5d566a2745252.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/962c7a96f6da140e7ed610af496f1d70.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e98ab4768e9f212224ba1bbf2e17a0c9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ea1855e5339d0e682ec75c8b6fde1f8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/30be17123a7c0838c2d33eb1d9ba3741.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1a5982dfde084db3b14384823ec158d3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaa496d35dfe1b0a38f70a2a23647916.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/346d27d26bd1fe97fd5e978de03eab56.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e0aef4879742d56f4a430866a754cceb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0971a73fd3a81edb835e626a18db38d6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/57e562391a7dd2a0e1285fb87bd3f7f9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ece8972e431e0d89a9fa83b91dc6c61.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 7
  [list_auto_comment] => 9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628|2019-06-27 16:21:37,2019-06-28 06:09:46,2019-06-28 10:15:26,2019-06-28 04:10:26,2019-06-28 07:18:44,2019-06-30 09:24:29,2019-06-28 23:19:43
  [tags_destination] => 739,3216,586,1727,1687,3185,13295,739,3216,586,1727,1687,3185|soc-son,vinh-phuc,tam-dao,homestay-ha-noi,homestay,ha-noi,tonghop,soc-son,vinh-phuc,tam-dao,homestay-ha-noi,homestay,ha-noi|sóc sơn,vĩnh phúc,Tam Đảo,Homestay Hà Nội,homestay,hà nội,tonghop,sóc sơn,vĩnh phúc,Tam Đảo,Homestay Hà Nội,homestay,hà nội|2,3,1,0,0,3,0,2,3,1,0,0,3|4906,4907,4908,4909,4910,4911,4912,4913,4914,4915,4916,4917,4918
  [tags] => 1|ha-noi|Hà Nội
  [blog_updated] => 2019-06-29 10:52:03
  [blog_created] => 2019-06-27 10:23:33
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/fd67f314f38b21e5c85804a10f70ce21e2687168.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => nguyentoan03
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Chia sẻ 5 homestay siêu sinh gần Hà Nội giúp các sĩ tử xõa hết mình sau kì thi dài vừa qua.
  [blog_slug] => 5-homestay-sieu-sinh-gan-ha-noi-cho-si-tu-xoa-thoa-thich-sau-thi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 5
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Sau những ng&agrave;y &quot;vui chơi&quot; trong s&aacute;ch vở, v&agrave; trải qua những ng&agrave;y thi căng thẳng th&igrave; b&agrave;i viết n&agrave;y chia sẻ đến c&aacute;c bạn&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan03/post/5-homestay-sieu-sinh-gan-ha-noi-cho-si-tu-xoa-thoa-thich-sau-thi-3934" rel="nofollow" target="_blank">5 homestay si&ecirc;u sinh gần H&agrave; Nội</a>&nbsp;gi&uacute;p c&aacute;c sĩ tử thỏa hết m&igrave;nh m&agrave; mức gi&aacute; kh&ocirc;ng q&uacute;a đắt đỏ.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f1b0224c-d72e-490f-f024-9a18323bd99c"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f1b0224c-d72e-490f-f024-9a18323bd99c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0ece8972e431e0d89a9fa83b91dc6c61.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ece8972e431e0d89a9fa83b91dc6c61.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ece8972e431e0d89a9fa83b91dc6c61.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="619" photoid="5655a111-a4db-92fc-b210-247f0848ae29" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ece8972e431e0d89a9fa83b91dc6c61.jpg" w="1100" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f1b0224c-d72e-490f-f024-9a18323bd99c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="57e562391a7dd2a0e1285fb87bd3f7f9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/57e562391a7dd2a0e1285fb87bd3f7f9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/57e562391a7dd2a0e1285fb87bd3f7f9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1350" photoid="165677c6-6e8e-0d0d-8434-69a33fd48611" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/57e562391a7dd2a0e1285fb87bd3f7f9.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f1b0224c-d72e-490f-f024-9a18323bd99c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0971a73fd3a81edb835e626a18db38d6.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0971a73fd3a81edb835e626a18db38d6.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0971a73fd3a81edb835e626a18db38d6.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="2172" photoid="ae874609-3214-279f-19f1-8ce12af7d920" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0971a73fd3a81edb835e626a18db38d6.jpg" w="1448" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f1b0224c-d72e-490f-f024-9a18323bd99c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e0aef4879742d56f4a430866a754cceb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e0aef4879742d56f4a430866a754cceb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e0aef4879742d56f4a430866a754cceb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="2000" photoid="3eb74886-1790-347d-fbbb-be147d49ac61" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e0aef4879742d56f4a430866a754cceb.jpg" w="3000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="9cb7c648-af0e-e34e-5b2d-d678e9ddc0c7-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9cb7c648-af0e-e34e-5b2d-d678e9ddc0c7" name="9cb7c648-af0e-e34e-5b2d-d678e9ddc0c7-c">Hidden Villa</h2> </div> </div> <div>Để tới khu homestay n&agrave;y, bạn chỉ mất khoảng 45 ph&uacute;t chạy xe từ trung t&acirc;m H&agrave; Nội. Ấn tượng đầu ti&ecirc;n khi đến Hidden Villa l&agrave; một kh&ocirc;ng gian đậm chất Bắc &Acirc;u với những h&agrave;ng th&ocirc;ng xanh bạt ng&agrave;n. Khu nh&agrave; ch&iacute;nh giống như vi&ecirc;n ngọc ẩn trong c&aacute;nh rừng ngay s&aacute;t H&agrave; Nội ồn &atilde;.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="7a6e1fc1-e345-42fc-9c76-e01fd05a878e"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7a6e1fc1-e345-42fc-9c76-e01fd05a878e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="346d27d26bd1fe97fd5e978de03eab56.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/346d27d26bd1fe97fd5e978de03eab56.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/346d27d26bd1fe97fd5e978de03eab56.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="330" photoid="769ed2ea-29bd-0fbe-f71b-6567ef3c2f0c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/346d27d26bd1fe97fd5e978de03eab56.jpg" w="576" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7a6e1fc1-e345-42fc-9c76-e01fd05a878e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="eaa496d35dfe1b0a38f70a2a23647916.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaa496d35dfe1b0a38f70a2a23647916.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaa496d35dfe1b0a38f70a2a23647916.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1536" photoid="188574ef-a3a2-4f59-27a5-e8aa92836057" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eaa496d35dfe1b0a38f70a2a23647916.jpg" w="2304" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7a6e1fc1-e345-42fc-9c76-e01fd05a878e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1a5982dfde084db3b14384823ec158d3.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1a5982dfde084db3b14384823ec158d3.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1a5982dfde084db3b14384823ec158d3.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="541" photoid="6d7a4a8a-93e4-fb7f-01a0-8d6c18f39180" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1a5982dfde084db3b14384823ec158d3.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="7a6e1fc1-e345-42fc-9c76-e01fd05a878e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="30be17123a7c0838c2d33eb1d9ba3741.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/30be17123a7c0838c2d33eb1d9ba3741.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/30be17123a7c0838c2d33eb1d9ba3741.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1349" photoid="8f9fddaa-3307-b50f-75ca-435e1a4b4904" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/30be17123a7c0838c2d33eb1d9ba3741.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Hidden Villa tập hợp gần như đủ mọi thứ bạn cần cho một chuyến nghỉ dưỡng như khu bể bơi, kh&ocirc;ng gian nướng BBQ ngo&agrave;i trời hay c&aacute;c g&oacute;c sống ảo đẹp miễn ch&ecirc;. Mức gi&aacute; trung b&igrave;nh ở Hidden Villa dao động từ 2,8-4 triệu đồng/đ&ecirc;m (t&ugrave;y thời gian). Địa chỉ: S&oacute;c Sơn, H&agrave; Nội.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c4e8de2b-b7db-3034-9eb4-9340499f6ea5"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c4e8de2b-b7db-3034-9eb4-9340499f6ea5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0ea1855e5339d0e682ec75c8b6fde1f8.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ea1855e5339d0e682ec75c8b6fde1f8.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ea1855e5339d0e682ec75c8b6fde1f8.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="639" photoid="81e9c11a-0989-962d-de56-7020ee32e769" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0ea1855e5339d0e682ec75c8b6fde1f8.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c4e8de2b-b7db-3034-9eb4-9340499f6ea5" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e98ab4768e9f212224ba1bbf2e17a0c9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e98ab4768e9f212224ba1bbf2e17a0c9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e98ab4768e9f212224ba1bbf2e17a0c9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1242" photoid="fd3391ab-faa3-4857-2da9-d33e50ed6aae" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e98ab4768e9f212224ba1bbf2e17a0c9.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/review-homestay-hostel-resort/post/rung-tim-voi-5-homestay-sieu-xinh-xan-giua-long-ha-noi-1448/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="48c663e3-4105-fb00-acb1-374ec1195a2b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="48c663e3-4105-fb00-acb1-374ec1195a2b" name="48c663e3-4105-fb00-acb1-374ec1195a2b-c">Nhà Bên Rừng</h2> </div> </div> <div>Sau những ng&agrave;y &ocirc;n thi căng thẳng, c&aacute;c sĩ tử thử một lần bu&ocirc;ng bỏ tất cả để... l&ecirc;n rừng sống. Điều kh&oacute; c&oacute; thể t&igrave;m thấy ấy nhưng lại c&oacute; ngay ở Nh&agrave; B&ecirc;n Rừng, tổ hợp homestay c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội khoảng hơn một giờ chạy xe m&aacute;y. C&aacute;c căn ph&ograve;ng được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu như nh&agrave; th&ugrave;ng, nh&agrave; hobit, nh&agrave; tr&ecirc;n c&acirc;y...Với những ai từng m&ecirc; mẩn bức ảnh v&otilde;ng t&igrave;nh y&ecirc;u giữa rừng ở Bali (Indonesia), bạn cũng c&oacute; thể t&igrave;m thấy một g&oacute;c check-in tương tự tại đ&acirc;y.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="962c7a96f6da140e7ed610af496f1d70.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/962c7a96f6da140e7ed610af496f1d70.jpg" h="1280" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/962c7a96f6da140e7ed610af496f1d70.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Nh&agrave; B&ecirc;n Rừng được đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao về c&aacute;c g&oacute;c sống ảo. Kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng đ&atilde;ng c&ugrave;ng ph&ograve;ng nghỉ lu&ocirc;n ngập tr&agrave;n trong hương thơm khiến mọi người tới đ&acirc;y kh&ocirc;ng muốn về. Ph&ograve;ng ở đ&acirc;y c&oacute; gi&aacute; trung b&igrave;nh từ 1,2 triệu đồng/đ&ecirc;m. Địa chỉ: S&oacute;c Sơn, H&agrave; Nội.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="fc0ecce9-0698-8060-abcb-359bc6862006"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="fc0ecce9-0698-8060-abcb-359bc6862006" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="2b3997374b6e6cc970b5d566a2745252.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2b3997374b6e6cc970b5d566a2745252.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2b3997374b6e6cc970b5d566a2745252.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="800" photoid="8de51bf9-f2c7-f61e-7cc3-bf65622251ce" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2b3997374b6e6cc970b5d566a2745252.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="fc0ecce9-0698-8060-abcb-359bc6862006" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0f48778ece7d20e90fb6d64eae12d717.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0f48778ece7d20e90fb6d64eae12d717.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0f48778ece7d20e90fb6d64eae12d717.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="960" photoid="4e3f7325-d8f6-3c13-3d76-0c3d7cebc995" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0f48778ece7d20e90fb6d64eae12d717.jpg" w="768" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="fc0ecce9-0698-8060-abcb-359bc6862006" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7084c0f5579d148304903b68d64c12b0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7084c0f5579d148304903b68d64c12b0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7084c0f5579d148304903b68d64c12b0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1080" photoid="05940fa4-64b9-5690-4caf-2b0218b816f1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7084c0f5579d148304903b68d64c12b0.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="fc0ecce9-0698-8060-abcb-359bc6862006" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0202b316c86aa118617e5b6855ad9e83.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0202b316c86aa118617e5b6855ad9e83.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0202b316c86aa118617e5b6855ad9e83.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="800" photoid="a25f6cfa-26eb-dbba-2345-da666a03cd48" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/0202b316c86aa118617e5b6855ad9e83.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="c86db214-f9f1-dc00-e66f-5ef3207004a7-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c86db214-f9f1-dc00-e66f-5ef3207004a7" name="c86db214-f9f1-dc00-e66f-5ef3207004a7-c">The Chipmunk</h2> </div> </div> <div>Với những bạn vừa thi xong th&igrave; cần t&igrave;m một điểm ăn chơi &quot;ngon - bổ - rẻ - gần&quot; th&igrave; The Chipmunk chắc chắn l&agrave; lựa chọn v&ocirc; c&ugrave;ng hợp l&yacute;.&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/homestay-hostel" rel="nofollow" target="_blank">Homestay</a>&nbsp;n&agrave;y chỉ c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; Nội khoảng 30-40 km n&ecirc;n c&aacute;c bạn c&oacute; thể chạy xe m&aacute;y cho thoải m&aacute;i. Chipmunk c&oacute; 2 khu nh&agrave; ch&iacute;nh, khu nh&agrave; d&agrave;nh cho nh&oacute;m 10-15 người, c&ograve;n lại ph&ugrave; hợp với c&aacute;c cặp đ&ocirc;i. Homestay đầy đủ tiện nghi, sở hữu gian bếp si&ecirc;u đầy đủ, đ&aacute;p ứng nhu cầu ăn uống từ nướng đến lẩu của c&aacute;c bạn trẻ. Gi&aacute; ph&ograve;ng tại Chipmunk l&agrave; 4 triệu đồng cho nh&oacute;m 10 người mỗi đ&ecirc;m (phụ thu 200.000 đồng cho người tiếp theo).</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5c77b772-bdd1-a689-0176-1b3db279895d"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="5c77b772-bdd1-a689-0176-1b3db279895d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="29b27574390a599db0499455875df12c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/29b27574390a599db0499455875df12c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/29b27574390a599db0499455875df12c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="720" photoid="1cc4bdfe-d5b4-7d4f-2335-b18afaa08039" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/29b27574390a599db0499455875df12c.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="5c77b772-bdd1-a689-0176-1b3db279895d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ae1a7da2bfd59ec70a6968807990a07b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ae1a7da2bfd59ec70a6968807990a07b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ae1a7da2bfd59ec70a6968807990a07b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="768" photoid="7c6a2d01-3fdd-9061-1b8d-d9aa2f656ce3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ae1a7da2bfd59ec70a6968807990a07b.jpg" w="1024" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="5c77b772-bdd1-a689-0176-1b3db279895d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f15631182c722130484439402e8d8dae.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f15631182c722130484439402e8d8dae.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f15631182c722130484439402e8d8dae.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="599" photoid="e6ee6ff0-6f5f-c17d-47fc-321e14ce7768" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f15631182c722130484439402e8d8dae.jpg" w="1024" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="5c77b772-bdd1-a689-0176-1b3db279895d" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e06afe61a1daf9fe9d949844582a9006.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e06afe61a1daf9fe9d949844582a9006.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e06afe61a1daf9fe9d949844582a9006.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="683" photoid="dc620638-f459-3259-4a3a-76fd308298f5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e06afe61a1daf9fe9d949844582a9006.jpg" w="1024" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nguyentoan04/post/du-lich-thien-son-suoi-nga-dia-diem-du-xuan-gan-ha-noi-2676/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="b54da0e4-bab6-c5ca-c572-0fb31bd196c5-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b54da0e4-bab6-c5ca-c572-0fb31bd196c5" name="b54da0e4-bab6-c5ca-c572-0fb31bd196c5-c">Le Bleu Floating Clouds</h2> </div> </div> <div>Nếu th&iacute;ch &quot;chơi lớn&quot; hơn một ch&uacute;t, c&aacute;c sĩ tử c&oacute; thể rủ nhau đến Le Bleu Floating Clouds tr&ecirc;n Tam Đảo (Vĩnh Ph&uacute;c) để tận hưởng kỳ nghỉ sau thi. Kh&aacute;c với c&aacute;c homestay kh&aacute;c mang cảnh rừng n&uacute;i, Le Bleu Floating Clouds mang đến cho bạn cảm gi&aacute;c như lạc giữa chốn ti&ecirc;n cảnh với m&acirc;y trắng bồng bềnh.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="2f626c6f-1810-3bbf-7b0e-e19321e652f9"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f626c6f-1810-3bbf-7b0e-e19321e652f9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="06798f62bea526812cb5d45447237112.png" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/06798f62bea526812cb5d45447237112.png" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/06798f62bea526812cb5d45447237112.png" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="810" photoid="5942c409-ca3c-3dc2-96b6-1e7a2c498dd5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/06798f62bea526812cb5d45447237112.png" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f626c6f-1810-3bbf-7b0e-e19321e652f9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="26864f90e75beafbb837318db4add298.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/26864f90e75beafbb837318db4add298.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/26864f90e75beafbb837318db4add298.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="660" photoid="226ef3af-0cb0-139d-0f8c-5f3d3d085ba0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/26864f90e75beafbb837318db4add298.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f626c6f-1810-3bbf-7b0e-e19321e652f9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a6a3e78f3c5a6ed86acb8fb425560150.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a6a3e78f3c5a6ed86acb8fb425560150.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a6a3e78f3c5a6ed86acb8fb425560150.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1350" photoid="c023fd58-ca38-bba5-2c74-8f5d090f4d7e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a6a3e78f3c5a6ed86acb8fb425560150.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f626c6f-1810-3bbf-7b0e-e19321e652f9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="268163e3fcbcf5f14f6ac96c38374563.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/268163e3fcbcf5f14f6ac96c38374563.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/268163e3fcbcf5f14f6ac96c38374563.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="720" photoid="241c9356-005d-d9dc-5997-801d85a76c41" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/268163e3fcbcf5f14f6ac96c38374563.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Thiết kế k&iacute;nh của Le Bleu Floating Clouds sẽ gi&uacute;p du kh&aacute;ch tận hưởng trọn vẹn cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của Tam Đảo nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao. Gi&aacute; khoảng 200.000 đồng/người. Gi&aacute; trung b&igrave;nh cho mỗi đ&ecirc;m ở Le Bleu Floating Clouds dao động từ 1,5 triệu đồng/đ&ecirc;m.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8714e8dd6268abcbf1e57389f9938578.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/8714e8dd6268abcbf1e57389f9938578.jpg" h="767" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/8714e8dd6268abcbf1e57389f9938578.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="9e708be8-ad15-f55b-791b-538d412c2b09-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9e708be8-ad15-f55b-791b-538d412c2b09" name="9e708be8-ad15-f55b-791b-538d412c2b09-c">Golf View Villa</h2> </div> </div> <div>Với những bạn trẻ đ&atilde; từng phải l&ograve;ng căn nh&agrave; trong Full House, Golf View Villa sẽ đem đến một kh&ocirc;ng gian l&atilde;ng mạn như trong phim H&agrave;n. Ấn tượng với c&aacute;c bạn khi đến Golf View Villa l&agrave; thiết kế k&iacute;nh sang chảnh. Kh&ocirc;ng gian homestay rộng r&atilde;i với bể bơi s&acirc;n vườn ph&ugrave; hợp, c&aacute;c hoạt động giải tr&iacute;. Bạn sẽ tốn khoảng 3,5 triệu đồng/đ&ecirc;m nếu đi ng&agrave;y thường v&agrave; 5 triệu đồng/đ&ecirc;m đối với cuối tuần. Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Ph&uacute;c</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-album-row mb-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="fe82b57f7a38e9eec26546c9b0bacd2e.png" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/fe82b57f7a38e9eec26546c9b0bacd2e.png" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/fe82b57f7a38e9eec26546c9b0bacd2e.png" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="720" photoid="c003bed1-b8c3-82b7-314a-5375285cc7c6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/fe82b57f7a38e9eec26546c9b0bacd2e.png" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6e2a7cba0e7b6f41882f603e77af3384.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e2a7cba0e7b6f41882f603e77af3384.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e2a7cba0e7b6f41882f603e77af3384.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="815" photoid="e9182908-34d8-768f-e57e-1f5abb7eb6cb" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e2a7cba0e7b6f41882f603e77af3384.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="481a648208c3c7195d5ae7d1372ed6f7.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/481a648208c3c7195d5ae7d1372ed6f7.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/481a648208c3c7195d5ae7d1372ed6f7.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1200" photoid="c358c66d-4668-79d2-1980-9d8a24db6e2d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/481a648208c3c7195d5ae7d1372ed6f7.jpg" w="1552" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem pos-r"><a rel="nofollow" target="_blank" class="view-all" data-fancybox="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e3b3028802e3045474854b8d2cb2df97.jpg"><span>+1</span></a> <a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e3b3028802e3045474854b8d2cb2df97.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e3b3028802e3045474854b8d2cb2df97.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e3b3028802e3045474854b8d2cb2df97.jpg" rel="" title=""> <img class="lazyload cursor-pointer" h="800" photoid="4a446352-f807-90f3-7e9c-6bbb18184f35" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e3b3028802e3045474854b8d2cb2df97.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="8931dbc1-ff63-7093-bc2e-dc427abc51d7" data-name="758941dec52cc0f73d46db5abd107213.jpg" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/758941dec52cc0f73d46db5abd107213.jpg">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/baotranvu9736/post/7-diem-du-lich-gan-xit-ha-noi-cho-nhung-ngay-nghi-cuoi-nam-2067/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Vừa rồi l&agrave; 5 homestay si&ecirc;u sinh gần H&agrave; Nội gi&uacute;p c&aacute;c sĩ tử x&otilde;a hết m&iacute;nh sau k&igrave; thi căng thẳng. Hi vọng c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; một k&igrave; nghỉ sau k&igrave; thi d&agrave;i vừa qua nh&eacute;.</div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/phat-hien-16-dia-diem-song-ao-ootd-chat-nhat-qua-dat-tai-ha-noi-9669" rel="nofollow" target="_blank">Ph&aacute;t Hiện 18 Địa Điểm Sống Ảo #OOTD &quot;Chất Nhất Quả Đất&quot; tại H&agrave; Nội</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan03/post/cung-kham-pha-nhung-dia-diem-song-ao-o-ha-noi-sieu-thu-vi-nhe-1985" rel="nofollow" target="_blank">C&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; những địa điểm &quot;sống ảo&quot; ở H&agrave; Nội</a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phương Anh Nguyễn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan03/53c785e904772e22b24225bcd645e316.jpg
  [follower_n] => 4563
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Xu Xu
  [travel_ambassador] => 0
)
  

5 Homestay Siêu Sinh Gần Hà Nội Cho Sĩ Tử Xõa Thỏa Thích Sau Thi

Chia sẻ 5 homestay siêu sinh gần Hà Nội giúp các sĩ tử xõa hết mình sau kì thi dài vừa qua.

Hà Nội
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Sau những ngày "vui chơi" trong sách vở, và trải qua những ngày thi căng thẳng thì bài viết này chia sẻ đến các bạn 5 homestay siêu sinh gần Hà Nội giúp các sĩ tử thỏa hết mình mà mức giá không qúa đắt đỏ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidden Villa

Để tới khu homestay này, bạn chỉ mất khoảng 45 phút chạy xe từ trung tâm Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên khi đến Hidden Villa là một không gian đậm chất Bắc Âu với những hàng thông xanh bạt ngàn. Khu nhà chính giống như viên ngọc ẩn trong cánh rừng ngay sát Hà Nội ồn ã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidden Villa tập hợp gần như đủ mọi thứ bạn cần cho một chuyến nghỉ dưỡng như khu bể bơi, không gian nướng BBQ ngoài trời hay các góc sống ảo đẹp miễn chê. Mức giá trung bình ở Hidden Villa dao động từ 2,8-4 triệu đồng/đêm (tùy thời gian). Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà Bên Rừng

Sau những ngày ôn thi căng thẳng, các sĩ tử thử một lần buông bỏ tất cả để... lên rừng sống. Điều khó có thể tìm thấy ấy nhưng lại có ngay ở Nhà Bên Rừng, tổ hợp homestay cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn một giờ chạy xe máy. Các căn phòng được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu như nhà thùng, nhà hobit, nhà trên cây...Với những ai từng mê mẩn bức ảnh võng tình yêu giữa rừng ở Bali (Indonesia), bạn cũng có thể tìm thấy một góc check-in tương tự tại đây.
 
 
 
Nhà Bên Rừng được đánh giá rất cao về các góc sống ảo. Không gian thoáng đãng cùng phòng nghỉ luôn ngập tràn trong hương thơm khiến mọi người tới đây không muốn về. Phòng ở đây có giá trung bình từ 1,2 triệu đồng/đêm. Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Chipmunk

Với những bạn vừa thi xong thì cần tìm một điểm ăn chơi "ngon - bổ - rẻ - gần" thì The Chipmunk chắc chắn là lựa chọn vô cùng hợp lý. Homestay này chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30-40 km nên các bạn có thể chạy xe máy cho thoải mái. Chipmunk có 2 khu nhà chính, khu nhà dành cho nhóm 10-15 người, còn lại phù hợp với các cặp đôi. Homestay đầy đủ tiện nghi, sở hữu gian bếp siêu đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ăn uống từ nướng đến lẩu của các bạn trẻ. Giá phòng tại Chipmunk là 4 triệu đồng cho nhóm 10 người mỗi đêm (phụ thu 200.000 đồng cho người tiếp theo).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bleu Floating Clouds

Nếu thích "chơi lớn" hơn một chút, các sĩ tử có thể rủ nhau đến Le Bleu Floating Clouds trên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để tận hưởng kỳ nghỉ sau thi. Khác với các homestay khác mang cảnh rừng núi, Le Bleu Floating Clouds mang đến cho bạn cảm giác như lạc giữa chốn tiên cảnh với mây trắng bồng bềnh. 
 
 
 
 
 
 
 
Thiết kế kính của Le Bleu Floating Clouds sẽ giúp du khách tận hưởng trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên của Tam Đảo nhìn từ trên cao. Giá khoảng 200.000 đồng/người. Giá trung bình cho mỗi đêm ở Le Bleu Floating Clouds dao động từ 1,5 triệu đồng/đêm.
 
 
 
 

Golf View Villa

Với những bạn trẻ đã từng phải lòng căn nhà trong Full House, Golf View Villa sẽ đem đến một không gian lãng mạn như trong phim Hàn. Ấn tượng với các bạn khi đến Golf View Villa là thiết kế kính sang chảnh. Không gian homestay rộng rãi với bể bơi sân vườn phù hợp, các hoạt động giải trí. Bạn sẽ tốn khoảng 3,5 triệu đồng/đêm nếu đi ngày thường và 5 triệu đồng/đêm đối với cuối tuần. Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 
 
 
 
+1
 
 
 
 
Vừa rồi là 5 homestay siêu sinh gần Hà Nội giúp các sĩ tử xõa hết mính sau kì thi căng thẳng. Hi vọng các bạn sẽ có một kì nghỉ sau kì thi dài vừa qua nhé.
Phát Hiện 18 Địa Điểm Sống Ảo #OOTD "Chất Nhất Quả Đất" tại Hà Nội
Cùng khám phá những địa điểm "sống ảo" ở Hà Nội