stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4239
  [created_approved] => 2019-07-21 20:16:57
  [blog_title] => Trốn về miền hoang vu Ninh Thuận – Bình Thuận với 4 triệu đồng - Review Kinh nghiệm
  [albums] => 66333,66334,66335,66336,66337,66338,66339,66340,66341,66342,66343,66344,66345,66346,66347,66348,66349,66350,66351,66352,66353,66354,66355,66356,66357,66358,66359,66360,66361,66362,66363,66364,66365,66366,66367,66368,66369,66370,66371,66372,66373,66374,66375,66376,66377,66378,66379,66380,66381,69079,69080,69081,69082,69083,69084,69085,69086,69087,69088,69089,69090,69091,69092,69093|2e68e236cbd211b6b83af8d78e7ce978.jpg,5ddb58f123a3008a5367f9bc41196a81.jpg,b84607c313a19107a48f016ef4c8e589.jpg,d7fe607c53b8d650e63d1653084a1e5b.jpg,893e738a5440ef689454a11434b876eb.jpg,03d54e6b76b6e4a7690f71ecb97ef565.jpg,c5163e363fe19dc3163c1a094d652778.jpg,8673d35720482e77822761319e0d649a.jpg,d127406a13c396eaba1009e1c2f17c4c.jpg,ba4017e58a3116097417dd56075f80c7.jpg,9d64836d434d42af9d29df4bf4e97c69.jpg,e8ff7a82ced7975a6f0d90e3fdd55da4.jpg,31db0f7d44a9a54aa2fa89e2b1908334.jpg,988867f352f10be81541c9c7617cc324.jpg,d7ab72d5bb732041cacfa5d0f8e60366.jpg,badb32276a62b44c36a9e0709bbd49ab.jpg,f290253844f9b24ce7a76017a6c9e486.jpg,ea7293dd59063d43c24cd4dae607e57f.jpg,069a8b5bd80ba2b552998f688ff73483.jpg,59937bee3e5addf0781e8a32f98a12b5.jpg,29168c53f40502a8f68fbcbab0861bbc.jpg,4a5625c5c8cab1a805d97f97637aacd9.jpg,ad29b572d4154a246ed5220317892ca3.jpg,b4dfefdf7ef4a490428407d218c3cd97.jpg,d48729d9d87a781add8ca9f72847e1a2.jpg,43d02418457996c6084db9d4c6fa70b2.jpg,f052e31d7ce30900e764748d47ac3b5b.jpg,75803ed6817111850ca027d164bbd022.jpg,23e95b96fe6f7c3143bc8a5415b92fcc.jpg,023788fd825a52c18c50bcb1e956cdac.jpg,f3aabf7d523da80f22ac1a5299f77736.jpg,efeb73abdb169862fa97ad94703eca01.jpg,771147f7866a90f414516e8da2a588a9.jpg,165f4ce96e96fb5e08909d90c02c0c7d.jpg,c3a6c9aa90b018bea540c5e8fc10ff28.jpg,d7b37cdc06d4bf695c45bd12e8b7a4be.jpg,707164e2f34e7fbeaa17d7bc92886c54.jpg,a0e909847c83de3fa1fb26ecd0a013f8.jpg,f13f568000a87e97d5bb7ec76359db26.jpg,2af3e483add4226cf8108da198d1826e.jpg,50d1c87ab945d1554b0d205505554a74.jpg,f47d26f4fbec89b38a0de9bd50b6a579.jpg,31a4c41c94ee326c15c0b217a64d819d.jpg,491d25e9dd60dbbbdcea10198d882c84.jpg,e51cfeb250cd59622151bd9484746e26.jpg,6835187648924ea474073ebfbd90e807.jpg,8ad08382f9534745544eb7a678728e30.jpg,3daf1547518933f0feb202a537880496.jpg,795629cab55f4349e69d3a5cf05cf948.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/2c60185af6a2dac64163ee61dc443f1d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/444725a572af7e6fe793d0888a333a7b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/ddde86f4c371fad3cb338079f019db04.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/3a1c8e0606428a82ced38805f908e7fe.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/25b92d775bb8d91465159ad7cb508f5e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b073b47b6b9195ed3a59bd20a14b2e6c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6b3e0baceb3869b1ec723a1250d315d9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7b534aeb91945eabfc83192c0b112961.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/f5a34a6f24fb603a4c766328218b8c0e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6c446681dfb70333af6f654a6724802a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b8df105f26db7cca592d2c1b90f7011e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/17b9e51b8b6d962cd0536117058467fa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/14538f177924ce4c0bbe55cdb7858425.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7cea35f8309912fe20cf0b5ac894dd04.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/9c3969022308cd0576891b0639dddb12.jpg|public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631,public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 2
  [list_auto_comment] => 11522,11526|2019-07-22 15:26:17,2019-07-23 19:23:25
  [tags_destination] => 9943,1906,1905,1150,6449,3197,3229|bau-trang-binh-thuan,bau-trang,mui-dinh,phan-rang-thap-cham,dao-binh-lap,binh-thuan,ninh-thuan|Bàu Trắng Bình Thuận,Bàu Trắng,Mũi Dinh,phan rang-tháp chàm,Đảo Bình Lập,bình thuận,ninh thuận|3,0,0,2,3,3,3|6636,6637,6638,6639,6640,6641,6642
  [tags] => 3185,1855,1867,1731,1826,3197,3229,3228|ha-noi,cung-phuot,du-lich-bien,homestay-binh-thuan,mui-ne,binh-thuan,ninh-thuan,khanh-hoa|hà nội,cung phượt,du lịch biển,Homestay Bình Thuận,Mũi Né,bình thuận,ninh thuận,khánh hòa
  [blog_updated] => 2019-08-08 17:00:17
  [blog_created] => 2019-07-21 16:56:51
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b8032c155e3f6f5a70bc11b07041182971e2cdb1.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => minhthai.v96631
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Review du lịch Ninh Thuận - Bình Thuận
"Cung đường không thể bỏ qua cho những người trẻ yêu dịch chuyển.
 Nắng, gió, hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ đẹp đến mê mẩn, con người hiếu khách, thân thiện là những gì còn đọng lại trong mình ở chuyến đi Cam Ranh – Ninh Thuận – Bình Thuận."
  [blog_slug] => tron-ve-mien-hoang-vu-ninh-thuan-binh-thuan-voi-4-trieu-dong-review-kinh-nghiem
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 4
  [total_replys] => 10
  [days] => 740,741,742,743,744,745,746,747,748|1142,3229,1905,1826,1698,690,1159,9943,701|cam-ranh,ninh-thuan,mui-dinh,mui-ne,binh-lap,vinh-vinh-hy,tuy-phong,bau-trang-binh-thuan,vuon-nho-thai-an|2,3,0,0,0,1,2,3,1|2,3,0,0,0,1,2,3,1|cam ranh,ninh thuận,Mũi Dinh,Mũi Né,Bình Lập,Vịnh Vĩnh Hy,tuy phong,Bàu Trắng Bình Thuận,Vườn nho Thái An|1,2,2,3,1,1,2,3,4|1f54b9b4-e89e-e3c8-b55f-9115dc7cc42b,14892423-2851-2d5d-91e1-6896288debbb,90555a5c-12a6-1ca0-9203-e0c9b3ec4233,2b6b501d-3ce3-0fd0-9372-6773b91b0437,cccb82cd-b2fe-c4c4-06de-454dfa8861ca,ec0b566d-ea0d-3516-c97f-d9a7a923c095,8019e692-aa31-86ae-5fd1-95add68c6446,5fe9c64a-e1cd-b4ab-5a0c-ae05ee714111,b6faf0d6-f4a9-c4ca-2c2b-0063aec1b334
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 4000000
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="c10be813-81e1-5436-0359-da5f3f165b72">✍️ Đây là chuyến đi đã được định ngày từ rất lâu, vé đã được đặt trước đó tới 3 tháng, giá vé mình tự đặt trên web Vietjet khoảng 1tr4 khứ hồi, các bạn cũng có thể săn vé rẻ hơn. </div><div class="" data-paraid="17e81c40-5b63-479d-9107-81b49c9f14d5">=&gt; Đến lúc sắp đi mới hì hục đọc xem ở đó có gì rồi quãng đường thế nào. Lúc đầu, mình cũng chỉ định đến Cam Ranh rồi thuê xe máy đi Ninh Thuận thôi, tuy nhiên, vì thấy Mũi Né quá tuyệt nên lại thay đổi chút để có thể đi được cả Mũi Né. Quãng đường 500, 600km cho tổng hành trình trong 4 ngày không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để cho mình được ngắm nhìn gần như hết các cảnh đẹp ở mảnh đất miền Trung này.</div><div class="" data-paraid="91608666-3e06-a7d1-796c-1970ab4c3165">☝️ NGÀY ĐẦU TIÊN: </div><div class="" data-paraid="1f54b9b4-e89e-e3c8-b55f-9115dc7cc42b" data-day="1">Đi taxi ra sân bay trước 2 tiếng, đúng 7h máy bay cất cánh đi Cam Ranh, ngủ cho sướng đời 9h mở mắt ra đã ở Cam Ranh roài. Trước lúc đi đã gọi trước cho bên thuê xe và trả giá còn 450k/4 ngày (xăng đổ đầy bình, xe mới phục vụ cho chuyến đi xa) các bạn có thể ngắm chiếc Sirius thần thánh trong album. Nếu bạn đi đường mà không nhìn thấy chiếc Sirius nào thì có nghĩa là bạn đã không còn ở miền Trung nữa rồi, quá nhiều Sirius. </div><div class="" data-paraid="83329c02-1902-b993-692c-d0db02026f7a"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9c3969022308cd0576891b0639dddb12.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/9c3969022308cd0576891b0639dddb12.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/9c3969022308cd0576891b0639dddb12.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1371492935" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đây là chiếc Sirius của chúng mình.</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="" data-paraid="cccb82cd-b2fe-c4c4-06de-454dfa8861ca" data-day="1">Từ sân bay mình đi thẳng tới bãi biển Bình Lập, đến nơi khoảng 10h. Bãi biển này rất đẹp, thấy bảo có cái Ngọc Sương resort gì đó nhưng không vào, ra biển chụp vài tấm ảnh, hỏi người dân thì họ nói nên ra ngoài đường lớn ăn nên chụp xong quay lại tìm quán ăn. Quay ngược lại ngã 3 QL 1A và đường DT 702 ăn mỳ bò 50k, nghỉ trưa đổ xăng.</div><div class="" data-paraid="ec0b566d-ea0d-3516-c97f-d9a7a923c095" data-day="1">13h tiếp tục hành trình đi vịnh Vĩnh Hy, đây là điểm đến đầu tiên trên đất Ninh Thuận và mình cũng thấy không nên bỏ qua vì khá đẹp, dân làng chài cũng vô cùng thân thiện. Có tàu đáy kính ra vịnh ngắm san hô. </div><div class="" data-paraid="46b41701-6508-a524-6aa0-7c27509b2df4"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="4ac7275e-b975-e8ff-e723-fce868bb4fae">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4ac7275e-b975-e8ff-e723-fce868bb4fae" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7cea35f8309912fe20cf0b5ac894dd04.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7cea35f8309912fe20cf0b5ac894dd04.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7cea35f8309912fe20cf0b5ac894dd04.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7cea35f8309912fe20cf0b5ac894dd04.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="60ae3d36-b0cd-371d-82b8-26807d6acd2a" data-pagespeed-url-hash="3440062959" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7cea35f8309912fe20cf0b5ac894dd04.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4ac7275e-b975-e8ff-e723-fce868bb4fae" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/14538f177924ce4c0bbe55cdb7858425.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/14538f177924ce4c0bbe55cdb7858425.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="14538f177924ce4c0bbe55cdb7858425.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/14538f177924ce4c0bbe55cdb7858425.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="cf136fb9-70ef-5c37-0be3-2c5e4da14eb8" data-pagespeed-url-hash="131876136" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="14538f177924ce4c0bbe55cdb7858425.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4ac7275e-b975-e8ff-e723-fce868bb4fae" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/17b9e51b8b6d962cd0536117058467fa.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/17b9e51b8b6d962cd0536117058467fa.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="17b9e51b8b6d962cd0536117058467fa.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/17b9e51b8b6d962cd0536117058467fa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="e99443c4-b3f2-fc09-17f0-e27377ad40cf" data-pagespeed-url-hash="3919160103" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="17b9e51b8b6d962cd0536117058467fa.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Bình minh từ Hang Rái.</div>           </div></div><div class="" data-paraid="56f1d9a0-c118-e4e7-0fdc-d89f26754469">&nbsp;Sau đó tiếp tục đi đến Hang Rái, đây là biển và chỗ này thì đẹp vô cùng, giá vé là 20k nhưng mình thuê phòng ở đây luôn nên không mất tiền. Giá phòng 300k/24 giờ, vào phòng cất đồ rồi đi xuống Cam Ranh chơi luôn Hang Rái để dành cho sáng hôm sau. Đi 30km thì đến Phan Rang – Tháp Chàm, ở đây có đồng cừu, rồi Tháp Chàm (30k/vé). Đến 6h hơn thì loanh quanh thành phố tìm đồ ăn, có quán Bún sứa ở 70 Lê Lợi cực ngon (25k/bát). Xong xuôi quay ngược về Hang Rái ngủ, cái này ai đi nên cân nhắc vì quãng đường quay lại khá xa, nhưng mình chấp nhận vì muốn ngắm bình minh ở đây, đúng là perfect.<br></div><div class="" data-paraid="e01bbd27-475e-d9c1-ee9b-779098f023f8"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="4a46c52e-e071-afdf-bb85-0709f77c89f0">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4a46c52e-e071-afdf-bb85-0709f77c89f0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b8df105f26db7cca592d2c1b90f7011e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b8df105f26db7cca592d2c1b90f7011e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b8df105f26db7cca592d2c1b90f7011e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b8df105f26db7cca592d2c1b90f7011e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="6f2ba071-63b9-db27-ffc4-9f0b46bd205d" data-pagespeed-url-hash="1176579476" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b8df105f26db7cca592d2c1b90f7011e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4a46c52e-e071-afdf-bb85-0709f77c89f0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6c446681dfb70333af6f654a6724802a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6c446681dfb70333af6f654a6724802a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6c446681dfb70333af6f654a6724802a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6c446681dfb70333af6f654a6724802a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="d59b19db-e832-df3a-0ac8-b7785754f4bf" data-pagespeed-url-hash="317067542" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6c446681dfb70333af6f654a6724802a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4a46c52e-e071-afdf-bb85-0709f77c89f0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/f5a34a6f24fb603a4c766328218b8c0e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/f5a34a6f24fb603a4c766328218b8c0e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f5a34a6f24fb603a4c766328218b8c0e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/f5a34a6f24fb603a4c766328218b8c0e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="80e5e567-22a2-4482-89d9-c3d444b6e591" data-pagespeed-url-hash="3436200733" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f5a34a6f24fb603a4c766328218b8c0e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đồng cừi và Tháp Chàm.</div>           </div></div><div class="" data-paraid="14892423-2851-2d5d-91e1-6896288debbb" data-day="2">✌️ NGÀY THỨ HIGH: </div><div class="" data-paraid="7c79b20c-3c80-df37-cefa-a0e67f7fb6e6">-&nbsp; Dậy sớm ra lội nước ngắm bình minh chụp ảnh, Hang Rái có ghềng đá như trên sao Hỏa. 8h sáng trả phòng đi mũi Dinh (cách đó 60km), trên đường đi dừng chân ăn bánh canh. </div><div class="" data-paraid="90555a5c-12a6-1ca0-9203-e0c9b3ec4233" data-day="2">-&nbsp; 10h đến Mũi Dinh, vâng ai không đến Mũi Dinh thì phí 1 đời, biển xanh ngắt, cát đẹp mê hồn, nhưng không đi xe máy đến tận nơi được mà phải thuê xe, mình thuê máy xúc mất 250k, nhưng thôi cũng đáng. Mũi Dinh có đường đi lên ngọn hải đăng, đi xe máy thì 50k/người nhưng tiếc tiền nên đi bộ, cái này anh em cũng nên cân nhắc vì phải có thể lực mới nên đi. </div><div class="" data-paraid="8604fc80-9975-71f0-1af8-231691a92ac2"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7b534aeb91945eabfc83192c0b112961.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7b534aeb91945eabfc83192c0b112961.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/7b534aeb91945eabfc83192c0b112961.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1999348763" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6b3e0baceb3869b1ec723a1250d315d9.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6b3e0baceb3869b1ec723a1250d315d9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/6b3e0baceb3869b1ec723a1250d315d9.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2094357516" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Mũi Dinh nhìn từ trên cao.</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="d1face57-5f68-05df-8292-31d5148be932">Ăn uống nghỉ ngơi tiếp tục lên đường đi Cà Ná, ở đây có đồng muối, làng chài, mình rẽ vào làng làm vài con ốc, đổ xăng, về sau thấy phí tiền vì đến Mũi Né giá khác 1 trời 1 vực. </div><div class="" data-paraid="8019e692-aa31-86ae-5fd1-95add68c6446" data-day="2">Lại lên đường đi Mũi Né, trên đường đi qua Nhà máy phong điện Tuy Phong, ui giời sống ảo cực truất, rồi vườn thanh long cũng là nơi đáng để check in. Sau đó đi cùng đường ven biển phóng 1 mạch đến Mũi Né, con đường này thực sự rất đẹp. </div><div class="" data-paraid="c3f17e3c-7bfb-0def-9767-0d30cef82c60"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="f70fb912-9e78-55fd-a020-5afed41d47e9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f70fb912-9e78-55fd-a020-5afed41d47e9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b073b47b6b9195ed3a59bd20a14b2e6c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b073b47b6b9195ed3a59bd20a14b2e6c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b073b47b6b9195ed3a59bd20a14b2e6c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/b073b47b6b9195ed3a59bd20a14b2e6c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="db57bb4b-e9f2-c886-04ab-f4939aeacf79" data-pagespeed-url-hash="1761055745" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b073b47b6b9195ed3a59bd20a14b2e6c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f70fb912-9e78-55fd-a020-5afed41d47e9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/25b92d775bb8d91465159ad7cb508f5e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/25b92d775bb8d91465159ad7cb508f5e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="25b92d775bb8d91465159ad7cb508f5e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/25b92d775bb8d91465159ad7cb508f5e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4500" photoid="46a7b1e8-4eaf-9c5f-f8c1-1a77c31e02f6" data-pagespeed-url-hash="1789785536" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="25b92d775bb8d91465159ad7cb508f5e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f70fb912-9e78-55fd-a020-5afed41d47e9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/3a1c8e0606428a82ced38805f908e7fe.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/3a1c8e0606428a82ced38805f908e7fe.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3a1c8e0606428a82ced38805f908e7fe.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/3a1c8e0606428a82ced38805f908e7fe.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4500" photoid="77a9dbab-86c6-0343-972d-5cc37d243e6c" data-pagespeed-url-hash="3606053271" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3a1c8e0606428a82ced38805f908e7fe.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đây là Mũi Né này.</div>           </div></div><div class="" data-paraid="b4917d8a-e407-606c-d971-4789dcc137aa">6h tối tới nơi, tìm phòng, may tìm được phòng trọ của nhà dân, view biển giá 200k/ngày, phòng rộng rãi, tách biệt tuy nhiên chỉ có chỗ ngủ và quạt các thứ, ai muốn hưởng thụ thì nên cân nhắc, như mình con nông dân thì thấy ở đấy rất thích lại gần dân, chứ khách sạn ngột ngạt. </div><div class="" data-paraid="0a91a3f2-00b6-efbd-c3c2-04d73d16edb0">Tắm rửa xong xuôi đi 100m ra chợ, làm bát hủ tiếu, đôi cái bánh căn, sang hàng bên cạnh làm cốc sinh tố hoa quả (15k/cốc) mình làm 2 cốc, 1 bơ, 1 dâu tây, người Bắc vào thì mới thấy sinh tố nó ngon bổ rẻ thế nào. Còn bụng thì làm thêm miếng caramen (5k). Ăn xong lặc lè đi ngồi ngắm biển đêm tí rồi về ngất.</div><div class="" data-paraid="2b6b501d-3ce3-0fd0-9372-6773b91b0437" data-day="3">*&nbsp; NGÀY THỨ BA:</div><div class="" data-paraid="c1d8dc8f-15ce-a8e4-78ba-e44de09dfce4">Ngày này thì xõa thôi rồi, anh em Bắc Nam hội ngộ, sáng ăn bún nướng đầu ngõ (25k/bát), vui mồm làm thêm hộp sữa chua không nhớ giá nhưng ngon. </div><div class="" data-paraid="eea4b0b1-e319-3cb0-ab74-53959092bece">&nbsp;Xong đi ngược lại Hòn Rơm chụp ảnh đường ven biển, café cà pháo thanh cảnh cho ông bạn làm việc. 11h trưa nhấc mông dậy đi ra chợ hải sản bên bờ biển mua đồ tươi sống rồi nhờ chế biến, ăn tép loại 1,5kg/con (ăn 2 con), ghẹ loại 700gr/con (2con), thêm con mực ống mấy lon bia mỗi thằng cân “tép” phè phỡn hết có 400k/người. </div><div class="" data-paraid="3b5dbf16-6be7-8422-c033-b8e22b2f33c9"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="1049df1a-7b04-dddf-4236-658c5f5a6b87">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1049df1a-7b04-dddf-4236-658c5f5a6b87" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/ddde86f4c371fad3cb338079f019db04.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/ddde86f4c371fad3cb338079f019db04.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ddde86f4c371fad3cb338079f019db04.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/ddde86f4c371fad3cb338079f019db04.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="9f5aec52-5ccb-98b2-5784-f9e5c2615382" data-pagespeed-url-hash="4113985609" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ddde86f4c371fad3cb338079f019db04.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1049df1a-7b04-dddf-4236-658c5f5a6b87" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/444725a572af7e6fe793d0888a333a7b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/444725a572af7e6fe793d0888a333a7b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="444725a572af7e6fe793d0888a333a7b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/444725a572af7e6fe793d0888a333a7b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="10fc4112-7034-3b6c-99a0-172d328b6a5a" data-pagespeed-url-hash="1834310345" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="444725a572af7e6fe793d0888a333a7b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1049df1a-7b04-dddf-4236-658c5f5a6b87" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/2c60185af6a2dac64163ee61dc443f1d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/2c60185af6a2dac64163ee61dc443f1d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2c60185af6a2dac64163ee61dc443f1d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/9/29/minhthai.v96631/2c60185af6a2dac64163ee61dc443f1d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="2b5144bb-fd24-b499-b6b9-62cc9df1e99a" data-pagespeed-url-hash="2582801712" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2c60185af6a2dac64163ee61dc443f1d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Anh em no nê ở Mũi Né.</div>           </div></div><div class="" data-paraid="5fe9c64a-e1cd-b4ab-5a0c-ae05ee714111" data-day="3">Về ngủ nghê chiều dậy thu dọn đi Bàu Trắng, giá vào hình như 15k, thuê xe đi trên cát 5 đến 600k/20phút nên 3 thằng đi bộ, chụp ảnh chán chê hoàng hôn xuống thì đi về. Đi xuối về hướng Cam Ranh, nghỉ chân ở nhà nghỉ gần Thạch Cổ, nhưng mình nghĩ ai đi nên nghỉ chỗ khác vì nhà nghỉ ở đây quá tù. </div><div class="" data-paraid="2a6445db-7a9b-69b5-0a9e-98425285c7bc"><div class="travel-post-video" contenteditable="false"><div class="travel-post-video-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa video"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><iframe src="//www.youtube.com/embed/5MPj2S-5h8U" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích video (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="ee95d97a-356a-0da9-6d4f-91c2f95942db"> </div><div class="" data-paraid="ed72b9dd-eead-882b-32c0-425ff2fbab6d">&nbsp;* NGÀY CUỐI: </div><div class="ce-element--focused" data-paraid="b6faf0d6-f4a9-c4ca-2c2b-0063aec1b334" data-day="4">Dậy ăn sáng rồi phi về sân bay (khoảng 120km), trên đường về qua Hang Rái có rẻ vào vườn nhỏ chụp ảnh ăn nho tóe loe rồi làm thùng mang về. 14h đến sân bay trả xe lấy CMT rồi vào check in và trở về HN. Bay lúc 16h40 nên được ngắm hoàng hôn max đẹp. </div><div class="" data-paraid="ee95d97a-356a-0da9-6d4f-91c2f95942db">Note: </div><div class="" data-paraid="8ac57782-ca52-e825-c73e-b6692d68f72d">&nbsp;+Tổng thiệt hại không tính tiền quà khoảng gần 4tr cả vé. </div><div class="" data-paraid="7efec865-d791-c388-27f2-f6a506adc147">&nbsp;+ Nên đến Mũi Né để ăn hải sản. </div><div class="" data-paraid="05ef0090-7f03-3a6f-7e86-b0dc62f836a6">&nbsp;+Tuy trời chỉ 30 độ nhưng nắng khá gắt từ sáng nên đi xe máy hãy cân nhắc. </div><div class="" data-paraid="917a7a1f-2f77-7c23-259b-f1c144899c8a">&nbsp;+ Đi đi, không đi phí đời.</div><div class="" data-paraid="0c585a5b-46da-5dec-9fb7-5bf1ce9a2c15"></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => minh thái đoàn
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/minhthai.v96631/17637537-20190522092811.jpg
  [follower_n] => 4
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Đoàn Minh Thái
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Trốn về miền hoang vu Ninh Thuận – Bình Thuận với 4 triệu đồng - Review Kinh nghiệm

Review du lịch Ninh Thuận - Bình Thuận "Cung đường không thể bỏ qua cho những người trẻ yêu dịch chuyển. Nắng, gió, hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ đẹp đến mê mẩn, con người hiếu khách, thân thiện là những gì còn đọng lại trong mình ở chuyến đi Cam Ranh – Ninh Thuận – Bình Thuận."

hà nội cung phượt du lịch biển Homestay Bình Thuận Mũi Né bình thuận ninh thuận khánh hòa
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: 4 Tổng chi phí: 4,000,000đ

Tóm tắt lịch trình:

✍️ Đây là chuyến đi đã được định ngày từ rất lâu, vé đã được đặt trước đó tới 3 tháng, giá vé mình tự đặt trên web Vietjet khoảng 1tr4 khứ hồi, các bạn cũng có thể săn vé rẻ hơn.
=> Đến lúc sắp đi mới hì hục đọc xem ở đó có gì rồi quãng đường thế nào. Lúc đầu, mình cũng chỉ định đến Cam Ranh rồi thuê xe máy đi Ninh Thuận thôi, tuy nhiên, vì thấy Mũi Né quá tuyệt nên lại thay đổi chút để có thể đi được cả Mũi Né. Quãng đường 500, 600km cho tổng hành trình trong 4 ngày không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để cho mình được ngắm nhìn gần như hết các cảnh đẹp ở mảnh đất miền Trung này.
☝️ NGÀY ĐẦU TIÊN:
Đi taxi ra sân bay trước 2 tiếng, đúng 7h máy bay cất cánh đi Cam Ranh, ngủ cho sướng đời 9h mở mắt ra đã ở Cam Ranh roài. Trước lúc đi đã gọi trước cho bên thuê xe và trả giá còn 450k/4 ngày (xăng đổ đầy bình, xe mới phục vụ cho chuyến đi xa) các bạn có thể ngắm chiếc Sirius thần thánh trong album. Nếu bạn đi đường mà không nhìn thấy chiếc Sirius nào thì có nghĩa là bạn đã không còn ở miền Trung nữa rồi, quá nhiều Sirius.
Đây là chiếc Sirius của chúng mình.

Từ sân bay mình đi thẳng tới bãi biển Bình Lập, đến nơi khoảng 10h. Bãi biển này rất đẹp, thấy bảo có cái Ngọc Sương resort gì đó nhưng không vào, ra biển chụp vài tấm ảnh, hỏi người dân thì họ nói nên ra ngoài đường lớn ăn nên chụp xong quay lại tìm quán ăn. Quay ngược lại ngã 3 QL 1A và đường DT 702 ăn mỳ bò 50k, nghỉ trưa đổ xăng.
13h tiếp tục hành trình đi vịnh Vĩnh Hy, đây là điểm đến đầu tiên trên đất Ninh Thuận và mình cũng thấy không nên bỏ qua vì khá đẹp, dân làng chài cũng vô cùng thân thiện. Có tàu đáy kính ra vịnh ngắm san hô.
Bình minh từ Hang Rái.
 Sau đó tiếp tục đi đến Hang Rái, đây là biển và chỗ này thì đẹp vô cùng, giá vé là 20k nhưng mình thuê phòng ở đây luôn nên không mất tiền. Giá phòng 300k/24 giờ, vào phòng cất đồ rồi đi xuống Cam Ranh chơi luôn Hang Rái để dành cho sáng hôm sau. Đi 30km thì đến Phan Rang – Tháp Chàm, ở đây có đồng cừu, rồi Tháp Chàm (30k/vé). Đến 6h hơn thì loanh quanh thành phố tìm đồ ăn, có quán Bún sứa ở 70 Lê Lợi cực ngon (25k/bát). Xong xuôi quay ngược về Hang Rái ngủ, cái này ai đi nên cân nhắc vì quãng đường quay lại khá xa, nhưng mình chấp nhận vì muốn ngắm bình minh ở đây, đúng là perfect.
Đồng cừi và Tháp Chàm.
✌️ NGÀY THỨ HIGH:
-  Dậy sớm ra lội nước ngắm bình minh chụp ảnh, Hang Rái có ghềng đá như trên sao Hỏa. 8h sáng trả phòng đi mũi Dinh (cách đó 60km), trên đường đi dừng chân ăn bánh canh.
-  10h đến Mũi Dinh, vâng ai không đến Mũi Dinh thì phí 1 đời, biển xanh ngắt, cát đẹp mê hồn, nhưng không đi xe máy đến tận nơi được mà phải thuê xe, mình thuê máy xúc mất 250k, nhưng thôi cũng đáng. Mũi Dinh có đường đi lên ngọn hải đăng, đi xe máy thì 50k/người nhưng tiếc tiền nên đi bộ, cái này anh em cũng nên cân nhắc vì phải có thể lực mới nên đi.
Mũi Dinh nhìn từ trên cao.
Ăn uống nghỉ ngơi tiếp tục lên đường đi Cà Ná, ở đây có đồng muối, làng chài, mình rẽ vào làng làm vài con ốc, đổ xăng, về sau thấy phí tiền vì đến Mũi Né giá khác 1 trời 1 vực.
Lại lên đường đi Mũi Né, trên đường đi qua Nhà máy phong điện Tuy Phong, ui giời sống ảo cực truất, rồi vườn thanh long cũng là nơi đáng để check in. Sau đó đi cùng đường ven biển phóng 1 mạch đến Mũi Né, con đường này thực sự rất đẹp.
Đây là Mũi Né này.
6h tối tới nơi, tìm phòng, may tìm được phòng trọ của nhà dân, view biển giá 200k/ngày, phòng rộng rãi, tách biệt tuy nhiên chỉ có chỗ ngủ và quạt các thứ, ai muốn hưởng thụ thì nên cân nhắc, như mình con nông dân thì thấy ở đấy rất thích lại gần dân, chứ khách sạn ngột ngạt.
Tắm rửa xong xuôi đi 100m ra chợ, làm bát hủ tiếu, đôi cái bánh căn, sang hàng bên cạnh làm cốc sinh tố hoa quả (15k/cốc) mình làm 2 cốc, 1 bơ, 1 dâu tây, người Bắc vào thì mới thấy sinh tố nó ngon bổ rẻ thế nào. Còn bụng thì làm thêm miếng caramen (5k). Ăn xong lặc lè đi ngồi ngắm biển đêm tí rồi về ngất.
*  NGÀY THỨ BA:
Ngày này thì xõa thôi rồi, anh em Bắc Nam hội ngộ, sáng ăn bún nướng đầu ngõ (25k/bát), vui mồm làm thêm hộp sữa chua không nhớ giá nhưng ngon.
 Xong đi ngược lại Hòn Rơm chụp ảnh đường ven biển, café cà pháo thanh cảnh cho ông bạn làm việc. 11h trưa nhấc mông dậy đi ra chợ hải sản bên bờ biển mua đồ tươi sống rồi nhờ chế biến, ăn tép loại 1,5kg/con (ăn 2 con), ghẹ loại 700gr/con (2con), thêm con mực ống mấy lon bia mỗi thằng cân “tép” phè phỡn hết có 400k/người.
Anh em no nê ở Mũi Né.
Về ngủ nghê chiều dậy thu dọn đi Bàu Trắng, giá vào hình như 15k, thuê xe đi trên cát 5 đến 600k/20phút nên 3 thằng đi bộ, chụp ảnh chán chê hoàng hôn xuống thì đi về. Đi xuối về hướng Cam Ranh, nghỉ chân ở nhà nghỉ gần Thạch Cổ, nhưng mình nghĩ ai đi nên nghỉ chỗ khác vì nhà nghỉ ở đây quá tù.
 * NGÀY CUỐI:
Dậy ăn sáng rồi phi về sân bay (khoảng 120km), trên đường về qua Hang Rái có rẻ vào vườn nhỏ chụp ảnh ăn nho tóe loe rồi làm thùng mang về. 14h đến sân bay trả xe lấy CMT rồi vào check in và trở về HN. Bay lúc 16h40 nên được ngắm hoàng hôn max đẹp.
Note:
 +Tổng thiệt hại không tính tiền quà khoảng gần 4tr cả vé.
 + Nên đến Mũi Né để ăn hải sản.
 +Tuy trời chỉ 30 độ nhưng nắng khá gắt từ sáng nên đi xe máy hãy cân nhắc.
 + Đi đi, không đi phí đời.
+41