stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1943
  [created_approved] => 2019-02-18 08:40:00
  [blog_title] => Điểm danh những thác nước đẹp như tranh ở Việt Nam
  [albums] => 30480,30481,30482,30483,30484,30485,30486,30487,30488,30489,30490,30491,30492,30493,30494,30495,30496,30497,30498,30499,30500,30501,30502,30503,30504,30505,30506,30507,30508,30509,30510,30511,30512,30513,30514|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/8c26b00e40beb73161e3e7a9f546818a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/4fcc3a9ccc2107b71f118b7e840a8629.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/fba297c30da2cbce42548e666d9a6a8b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e7ec7d9abda4f150164e494ac96110ac.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/7d47e1e4f03855d4b5688f00baa484ea.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1c7ef9c679176ae11043da09aa4e083e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0e99d01497ad676d8314fe81d99cd1dc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e3c9f84e2430f00dc9daaa6385e6c951.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1544da9b7216f45db91e045f45b1889d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b2ea242024be465d1176b7adfac12fe7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/068b5d685e534610c713e0111ca36838.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/29be4e7e885a9157eae1c599af7866dc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/6f6df4d0b7862ddb858909b71aa47b68.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0ec92cce00055d7617a2b4979205d07c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/5de45cbe0482ce34bd81504032f04a42.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/53cf06b618dae6aba3990aeb47dfe4a6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b7a66497a42f17e18981c2eab621acd6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b4ba6c44432d2d84afce887cdc12dfaa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/be936d78ec472c8f111baa3ea7f0ea19.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/58c2970eea0f4666f894f64897bac8a4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1696c7c4e5771c0005c1004f45e307dd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/f467b2d86d10b1872c3db12882f7d282.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/36eb2fdd2c2ce4b78b7e03efd99b9fe2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/725c96c42121d4f169f51c82d6302f0d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/dcc76ccba1992cb4f554091be3fc450f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/402c9a729a6a4573b6aa042d4d8d89de.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a41e8cc7c4a9a75a60ab4122b85f5a38.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/84783632dbb2cc8592976a2245a9a2da.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/134d666bfc29f7528a0ae24783ba480a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/823c84c3ff3c00b90e81f03519ddc87b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/d3b8c49f9c7ed0db7172c73396715d13.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0c424bee481eb0f5a12db3bcc4cfbb52.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a7ce3f415fc8e4b301f5b1d81140d458.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/51f4e830f2fc300c378232b79032880e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/54bcbeed769c754995004bac26dc9f7a.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203,public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 20,23,48,52,139,144,417|cao-bang,lao-cai,dak-lak,dong-nai,da-lat,nha-trang,check-in|Cao Bằng,Lào Cai,Đắk Lắk,Đồng Nai,Đà Lạt,Nha Trang,Check-in
  [blog_updated] => 2018-12-03 10:31:08
  [blog_created] => 2018-11-30 05:12:34
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0da0a189141445945cff3c4f606eda912e49e01a.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => khanh2203
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Khắp dải đất hình chữ S của chúng ta có vô vàn những thác nước đẹp say lòng du khách. Tiếng nước vui tai cùng phong cảnh hữu tình thơ mộng sẽ làm bạn quên đi cuộc sống bộn bề.
  [blog_slug] => diem-danh-nhung-thac-nuoc-dep-nhu-tranh-o-viet-nam
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div class=""><div contenteditable="false" name="535e1d1a-facc-16a2-2794-c186568c4e35-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="535e1d1a-facc-16a2-2794-c186568c4e35" name="535e1d1a-facc-16a2-2794-c186568c4e35-c">1. THÁC BẢN GIỐC, CAO BẰNG</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="54bcbeed769c754995004bac26dc9f7a.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/54bcbeed769c754995004bac26dc9f7a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/54bcbeed769c754995004bac26dc9f7a.jpg" w="800" h="470" data-pagespeed-url-hash="3290175871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">Khi nhắc đến thác nước đẹp ở Việt Nam, du khách không thể bỏ qua thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp và hùng vĩ nhất Việt Nam. Thác nước này nằm ở địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="39544a1d-d969-7313-dac4-630fa1e8b4c3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="39544a1d-d969-7313-dac4-630fa1e8b4c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a7ce3f415fc8e4b301f5b1d81140d458.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a7ce3f415fc8e4b301f5b1d81140d458.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a7ce3f415fc8e4b301f5b1d81140d458.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a7ce3f415fc8e4b301f5b1d81140d458.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="768" h="409" photoid="7f2c5a33-df8a-1092-b3e3-c33c20c97d3b" data-pagespeed-url-hash="3445608143" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a7ce3f415fc8e4b301f5b1d81140d458.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="39544a1d-d969-7313-dac4-630fa1e8b4c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0c424bee481eb0f5a12db3bcc4cfbb52.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0c424bee481eb0f5a12db3bcc4cfbb52.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0c424bee481eb0f5a12db3bcc4cfbb52.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0c424bee481eb0f5a12db3bcc4cfbb52.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1336" h="691" photoid="738525ee-316f-b662-af0d-4e2e1829e2fe" data-pagespeed-url-hash="1052816576" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0c424bee481eb0f5a12db3bcc4cfbb52.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="39544a1d-d969-7313-dac4-630fa1e8b4c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/d3b8c49f9c7ed0db7172c73396715d13.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/d3b8c49f9c7ed0db7172c73396715d13.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d3b8c49f9c7ed0db7172c73396715d13.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/d3b8c49f9c7ed0db7172c73396715d13.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1161" photoid="7d215f96-ce13-01fe-42c9-2d1ff1f76d77" data-pagespeed-url-hash="2390630429" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d3b8c49f9c7ed0db7172c73396715d13.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="39544a1d-d969-7313-dac4-630fa1e8b4c3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/823c84c3ff3c00b90e81f03519ddc87b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/823c84c3ff3c00b90e81f03519ddc87b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="823c84c3ff3c00b90e81f03519ddc87b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/823c84c3ff3c00b90e81f03519ddc87b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1279" photoid="7a286d17-3037-0cfb-e81a-4a8aa65aba03" data-pagespeed-url-hash="71363882" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="823c84c3ff3c00b90e81f03519ddc87b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="">Thác gồm hai phần: phần phía nam gọi là thác cao, lượng nước không nhiều, thác Thấp nằm ở biên giới giữa hai nước Việt và Trung nằm ở phía Bắc. Phần thác Thấp rộng khoảng 100 m, cao 70 m và sâu 60 m, giữa thác có mô đất phủ đầy cây, cắt xẻ dòng thác thành ba luồng chính. Nhìn từ xa thác Bản Giốc được ví như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang núi rừng, như một nét chấm phá duyên dáng giữa bức tranh thiên nhiên thơ mộng.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="5a4a1d88-3942-2de3-67f7-116a9f44c49d-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="5a4a1d88-3942-2de3-67f7-116a9f44c49d" name="5a4a1d88-3942-2de3-67f7-116a9f44c49d-c">2. THÁC BẢY TẦNG, LÂM ĐỒNG</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="134d666bfc29f7528a0ae24783ba480a.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/134d666bfc29f7528a0ae24783ba480a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/134d666bfc29f7528a0ae24783ba480a.jpg" w="800" h="511" data-pagespeed-url-hash="1124384340" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">Thác Bảy Tầng, còn có tên gọi khác là thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Vẻ đẹp hùng vĩ và độc đáo của thác Bảy tầng được tạo nên từ những dòng thác đổ xuống các bậc đá bảy tầng. Giống như phần lớn các ngọn thác khác, xung quanh thác Bảy Tầng là hệ thống rừng nguyên sinh xanh tốt với nhiều thảm thực vật phong phú, đa dạng.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="84783632dbb2cc8592976a2245a9a2da.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/84783632dbb2cc8592976a2245a9a2da.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/84783632dbb2cc8592976a2245a9a2da.jpg" w="594" h="564" data-pagespeed-url-hash="1521221050" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d6985fea-0491-ccc3-8706-c318d07b619c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d6985fea-0491-ccc3-8706-c318d07b619c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a41e8cc7c4a9a75a60ab4122b85f5a38.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a41e8cc7c4a9a75a60ab4122b85f5a38.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a41e8cc7c4a9a75a60ab4122b85f5a38.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/a41e8cc7c4a9a75a60ab4122b85f5a38.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1024" photoid="c062667f-287e-7409-449c-e4da82347721" data-pagespeed-url-hash="3411522548" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a41e8cc7c4a9a75a60ab4122b85f5a38.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d6985fea-0491-ccc3-8706-c318d07b619c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/402c9a729a6a4573b6aa042d4d8d89de.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/402c9a729a6a4573b6aa042d4d8d89de.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="402c9a729a6a4573b6aa042d4d8d89de.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/402c9a729a6a4573b6aa042d4d8d89de.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="852" photoid="f87237e0-ff34-a9c7-7d49-56ce104f82fe" data-pagespeed-url-hash="1658933075" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="402c9a729a6a4573b6aa042d4d8d89de.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d6985fea-0491-ccc3-8706-c318d07b619c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/dcc76ccba1992cb4f554091be3fc450f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/dcc76ccba1992cb4f554091be3fc450f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dcc76ccba1992cb4f554091be3fc450f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/dcc76ccba1992cb4f554091be3fc450f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="04e04739-85bf-5450-a7b4-a85af52916bb" data-pagespeed-url-hash="4175409127" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dcc76ccba1992cb4f554091be3fc450f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d6985fea-0491-ccc3-8706-c318d07b619c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/725c96c42121d4f169f51c82d6302f0d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/725c96c42121d4f169f51c82d6302f0d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="725c96c42121d4f169f51c82d6302f0d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/725c96c42121d4f169f51c82d6302f0d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="766" photoid="d1ffab1c-2b30-6d45-7297-02445597dcba" data-pagespeed-url-hash="3013330204" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="725c96c42121d4f169f51c82d6302f0d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Vẻ dịu dàng, quyến rũ của thác nước đẹp bậc nhất này sẽ khiến bạn chỉ muốn dừng chân thật lâu mà thôi. Đặc biệt nếu đến thác vào khoảng tháng 9 - tháng 10, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những bông hoa điệp vàng nở rộ rất đẹp trên đường đi.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="056a94ed-6aa5-3408-2903-cc01159bfd05-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="056a94ed-6aa5-3408-2903-cc01159bfd05" name="056a94ed-6aa5-3408-2903-cc01159bfd05-c">3. THÁC BẠC, LÀO CAI</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="36eb2fdd2c2ce4b78b7e03efd99b9fe2.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/36eb2fdd2c2ce4b78b7e03efd99b9fe2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/36eb2fdd2c2ce4b78b7e03efd99b9fe2.jpg" w="640" h="427" data-pagespeed-url-hash="996395589" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""><br></div><div class=""></div><div class="">Thác nước hùng vĩ đẹp như tranh này thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa về phía Tây khoảng 12 km. Từ trên cao nhìn xuống, dưới những dòng suối đổ ầm ầm, bọt tung trắng xóa như những đóa hoa ban đang bung nở giữa núi rừng.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5192eb28-e949-3dbe-3009-1f7d03ed11e5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5192eb28-e949-3dbe-3009-1f7d03ed11e5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/f467b2d86d10b1872c3db12882f7d282.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/f467b2d86d10b1872c3db12882f7d282.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f467b2d86d10b1872c3db12882f7d282.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/f467b2d86d10b1872c3db12882f7d282.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1279" photoid="0177401e-7f50-a6a7-b4fe-f7fcd81f6f19" data-pagespeed-url-hash="2601438559" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f467b2d86d10b1872c3db12882f7d282.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5192eb28-e949-3dbe-3009-1f7d03ed11e5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1696c7c4e5771c0005c1004f45e307dd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1696c7c4e5771c0005c1004f45e307dd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1696c7c4e5771c0005c1004f45e307dd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1696c7c4e5771c0005c1004f45e307dd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1280" photoid="8e5326a6-594d-7db0-7be0-6fcf7ff871f5" data-pagespeed-url-hash="2740545391" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1696c7c4e5771c0005c1004f45e307dd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5192eb28-e949-3dbe-3009-1f7d03ed11e5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/58c2970eea0f4666f894f64897bac8a4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/58c2970eea0f4666f894f64897bac8a4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="58c2970eea0f4666f894f64897bac8a4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/58c2970eea0f4666f894f64897bac8a4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1280" photoid="ddbaa689-7286-20a7-93c5-33391e351e37" data-pagespeed-url-hash="3462280150" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="58c2970eea0f4666f894f64897bac8a4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5192eb28-e949-3dbe-3009-1f7d03ed11e5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/be936d78ec472c8f111baa3ea7f0ea19.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/be936d78ec472c8f111baa3ea7f0ea19.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="be936d78ec472c8f111baa3ea7f0ea19.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/be936d78ec472c8f111baa3ea7f0ea19.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1157" photoid="693d002a-dc9a-603a-9534-45fc4726220d" data-pagespeed-url-hash="4164607714" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="be936d78ec472c8f111baa3ea7f0ea19.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="74676b3b-4a17-52bd-6138-21f88eca0c11">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74676b3b-4a17-52bd-6138-21f88eca0c11" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b4ba6c44432d2d84afce887cdc12dfaa.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b4ba6c44432d2d84afce887cdc12dfaa.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b4ba6c44432d2d84afce887cdc12dfaa.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b4ba6c44432d2d84afce887cdc12dfaa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="480" photoid="c38620fc-ef27-bf77-26c4-743fba94f66e" data-pagespeed-url-hash="2057464773" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b4ba6c44432d2d84afce887cdc12dfaa.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74676b3b-4a17-52bd-6138-21f88eca0c11" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b7a66497a42f17e18981c2eab621acd6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b7a66497a42f17e18981c2eab621acd6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b7a66497a42f17e18981c2eab621acd6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b7a66497a42f17e18981c2eab621acd6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="464" photoid="ed6e3fd6-cc78-381a-adb1-80cd13a16c55" data-pagespeed-url-hash="95669442" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b7a66497a42f17e18981c2eab621acd6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="">Do nằm ở độ cao 200 m nên dòng thác đổ xuống rất mạnh mẽ, thêm vào đó là cảnh sắc xanh mát của thảm thực vật hoang sơ bao quanh. Cảm giác hoang dã và kì bí khiến bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="07b8a6ae-e89a-09ab-fc80-2d25cb8258d2-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="07b8a6ae-e89a-09ab-fc80-2d25cb8258d2" name="07b8a6ae-e89a-09ab-fc80-2d25cb8258d2-c">4. THÁC THỦY TIÊN, ĐĂK LĂK</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="53cf06b618dae6aba3990aeb47dfe4a6.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/53cf06b618dae6aba3990aeb47dfe4a6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/53cf06b618dae6aba3990aeb47dfe4a6.jpg" w="800" h="535" data-pagespeed-url-hash="1383227441" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Còn có tên gọi khác là Thác Ba Tầng, thác Thủy tiên thuộc địa phận xã Ea Puk, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk. Thác có ba tầng nước cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ kết hợp với nhiều khối đá hình thù độc đáo, các rễ cây đan vào nhau lạ mắt. Tầng thứ nhất hẹp, độ dốc cao với nhiều bậc lên xuống, tầng thứ hai trải rộng cùng nhiều bậc đá, tầng thứ ba chảy từ trên cao, bọt tung trắng xóa như một áng mây trôi giữa nền cây lá xanh thẳm.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5de45cbe0482ce34bd81504032f04a42.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/5de45cbe0482ce34bd81504032f04a42.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/5de45cbe0482ce34bd81504032f04a42.jpg" w="800" h="534" data-pagespeed-url-hash="711718601" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="c33ced25-42ba-1164-07cf-82540f2bcfa3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c33ced25-42ba-1164-07cf-82540f2bcfa3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0ec92cce00055d7617a2b4979205d07c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0ec92cce00055d7617a2b4979205d07c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0ec92cce00055d7617a2b4979205d07c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0ec92cce00055d7617a2b4979205d07c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="534" photoid="dcba4289-267d-b6df-64a0-c7a37b955e4c" data-pagespeed-url-hash="609912393" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0ec92cce00055d7617a2b4979205d07c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c33ced25-42ba-1164-07cf-82540f2bcfa3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/6f6df4d0b7862ddb858909b71aa47b68.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/6f6df4d0b7862ddb858909b71aa47b68.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6f6df4d0b7862ddb858909b71aa47b68.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/6f6df4d0b7862ddb858909b71aa47b68.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="900" photoid="09800a5b-8860-d6ea-aa3b-4cecc34640ce" data-pagespeed-url-hash="2092307530" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6f6df4d0b7862ddb858909b71aa47b68.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c33ced25-42ba-1164-07cf-82540f2bcfa3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/29be4e7e885a9157eae1c599af7866dc.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/29be4e7e885a9157eae1c599af7866dc.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="29be4e7e885a9157eae1c599af7866dc.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/29be4e7e885a9157eae1c599af7866dc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="532" photoid="d6b052ec-26cf-3e36-a91c-7596d64b6266" data-pagespeed-url-hash="2144239477" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="29be4e7e885a9157eae1c599af7866dc.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Sụ kết hợp của ba tầng nước cùng tạo nên vẻ đẹp nên thơ trữ tình cho thác Thủy Tiên. Nhiều người ví thác nước này như một bức tranh sơn dầu yên ả. Đây thực sự là một trong những thác nước đẹp không thể bỏ qua.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="0cbb6710-cfcd-4543-7cd6-eeaf8e4d8539-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="0cbb6710-cfcd-4543-7cd6-eeaf8e4d8539" name="0cbb6710-cfcd-4543-7cd6-eeaf8e4d8539-c">5. THÁC YANG BAY, KHÁNH HÒA</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="068b5d685e534610c713e0111ca36838.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/068b5d685e534610c713e0111ca36838.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/068b5d685e534610c713e0111ca36838.jpg" w="800" h="500" data-pagespeed-url-hash="1481115439" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="65fec2b8-8d08-ac2f-c549-5960fcbdc24d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="65fec2b8-8d08-ac2f-c549-5960fcbdc24d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b2ea242024be465d1176b7adfac12fe7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b2ea242024be465d1176b7adfac12fe7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b2ea242024be465d1176b7adfac12fe7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/b2ea242024be465d1176b7adfac12fe7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="427" photoid="d1a4ff35-210a-789f-1745-90903e99fad3" data-pagespeed-url-hash="333787515" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b2ea242024be465d1176b7adfac12fe7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="65fec2b8-8d08-ac2f-c549-5960fcbdc24d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1544da9b7216f45db91e045f45b1889d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1544da9b7216f45db91e045f45b1889d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1544da9b7216f45db91e045f45b1889d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1544da9b7216f45db91e045f45b1889d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1600" h="1068" photoid="e3511ce7-f434-f0ba-9299-496eea6915f3" data-pagespeed-url-hash="2323575833" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1544da9b7216f45db91e045f45b1889d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="">Thác Yang Bay thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang là một trong những thác đặc biệt nhất Việt Nam. Không chỉ là một thác nước đẹp như tranh mà thác còn có một điểm rất độc đáo: Dòng thác được chia làm hai dòng: một nóng, một lạnh. Đây là điểm thu hút du khách tò mò đến đây để trải nghiệm sự kì lạ này.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e3c9f84e2430f00dc9daaa6385e6c951.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e3c9f84e2430f00dc9daaa6385e6c951.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e3c9f84e2430f00dc9daaa6385e6c951.jpg" w="800" h="600" data-pagespeed-url-hash="2674740227" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0e99d01497ad676d8314fe81d99cd1dc.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0e99d01497ad676d8314fe81d99cd1dc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/0e99d01497ad676d8314fe81d99cd1dc.jpg" w="1000" h="667" data-pagespeed-url-hash="3917923292" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class="">Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp huyền ảo được tạo nên bởi những tán rừng nguyên sinh xanh mát và những tảng đó to nhiều hình thù kì lạ, cũng như đắm mình trong không khí mát lành trong trẻo.</div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="16f1d954-983d-b2af-2886-591cbcb3297a-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="16f1d954-983d-b2af-2886-591cbcb3297a" name="16f1d954-983d-b2af-2886-591cbcb3297a-c">6. THÁC GIANG ĐIỀN, ĐỒNG NAI</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1c7ef9c679176ae11043da09aa4e083e.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1c7ef9c679176ae11043da09aa4e083e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/1c7ef9c679176ae11043da09aa4e083e.jpg" w="1024" h="720" data-pagespeed-url-hash="671646671" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class="">Thuộc địa phận xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, thác Giang Điền được biết đến như một trong những điểm đáng khám phá nhất Đông Nam Bộ. Thác Giang Điền là tập hợp gồm ba dòng thác: thác Chàng, thác Nàng và thác chính Giang Điền. Tuy không kỳ vĩ như những dòng thác ở Tây Nguyên, nhưng nhờ địa thế rộng và thoáng cùng rất nhiều tảng đá trên đỉnh đã tạo ra nhiều dòng chảy tung bọt trắng xóa rất đẹp. </div><div class=""> </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7d47e1e4f03855d4b5688f00baa484ea.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/7d47e1e4f03855d4b5688f00baa484ea.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/7d47e1e4f03855d4b5688f00baa484ea.jpg" w="1024" h="679" data-pagespeed-url-hash="3020940962" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="854aee74-671f-13d7-914a-0925c12788b3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="854aee74-671f-13d7-914a-0925c12788b3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e7ec7d9abda4f150164e494ac96110ac.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e7ec7d9abda4f150164e494ac96110ac.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e7ec7d9abda4f150164e494ac96110ac.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/e7ec7d9abda4f150164e494ac96110ac.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="796" photoid="a644eea4-17f8-b988-7ddf-44b9569bec71" data-pagespeed-url-hash="2132456345" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e7ec7d9abda4f150164e494ac96110ac.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="854aee74-671f-13d7-914a-0925c12788b3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/fba297c30da2cbce42548e666d9a6a8b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/fba297c30da2cbce42548e666d9a6a8b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fba297c30da2cbce42548e666d9a6a8b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/fba297c30da2cbce42548e666d9a6a8b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="675" photoid="c7041316-2aa1-d157-4eb9-c40bcf1401ab" data-pagespeed-url-hash="2321434349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="fba297c30da2cbce42548e666d9a6a8b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="854aee74-671f-13d7-914a-0925c12788b3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/4fcc3a9ccc2107b71f118b7e840a8629.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/4fcc3a9ccc2107b71f118b7e840a8629.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4fcc3a9ccc2107b71f118b7e840a8629.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/4fcc3a9ccc2107b71f118b7e840a8629.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="796" photoid="2449f9bd-f47a-73f9-7649-59c0e0aa1e23" data-pagespeed-url-hash="2712432751" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4fcc3a9ccc2107b71f118b7e840a8629.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="854aee74-671f-13d7-914a-0925c12788b3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/8c26b00e40beb73161e3e7a9f546818a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/8c26b00e40beb73161e3e7a9f546818a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8c26b00e40beb73161e3e7a9f546818a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/khanh2203/8c26b00e40beb73161e3e7a9f546818a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="851" photoid="9d20c4ec-f860-ab09-72c8-52fc27db9c76" data-pagespeed-url-hash="1777842673" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8c26b00e40beb73161e3e7a9f546818a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="">&nbsp;Hiện nay thác Giang Điền được quy hoạch lại thành khu du lịch sinh thái với diện tích khoảng 67ha gồm vườn hoa, bãi cỏ, nơi đi bộ…Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 20km, khu du lịch Giang Điền là sự lựa chọn thú vị cho những hoạt động dã ngoại, picnic cuối tuần. </div><div class=""> </div><div class=""> </div><div class=""><i>Nguồn: Tổng hợp </i></div><div class=""><i> </i></div><div class=""><i>Xem thêm: </i></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nhutpeter3656/post/trai-nghiem-nhung-thac-dep-o-lam-dong-1030" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Trải nghiệm những thác nước đẹp ở Lâm Đồng</a><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan05/post/song-ao-khong-goc-chet-voi-6-tuyet-tinh-coc-dep-nhat-viet-nam-1768" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Sống ảo không góc chết với 6 tuyệt tình cốc đẹp nhất Việt Nam</a><br></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="83da843a-928c-c895-19a3-038d9ee836f0-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="83da843a-928c-c895-19a3-038d9ee836f0" name="83da843a-928c-c895-19a3-038d9ee836f0-c"></h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Khánh
  [user_avatar] => public/user/avatar/khanh2203/3577385374c05a23f47d9e4560218843.PNG
  [follower_n] => 4560
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Điểm danh những thác nước đẹp như tranh ở Việt Nam

Khắp dải đất hình chữ S của chúng ta có vô vàn những thác nước đẹp say lòng du khách. Tiếng nước vui tai cùng phong cảnh hữu tình thơ mộng sẽ làm bạn quên đi cuộc sống bộn bề.

Cao Bằng Lào Cai Đắk Lắk Đồng Nai Đà Lạt Nha Trang Check-in
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

1. THÁC BẢN GIỐC, CAO BẰNGKhi nhắc đến thác nước đẹp ở Việt Nam, du khách không thể bỏ qua thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp và hùng vĩ nhất Việt Nam. Thác nước này nằm ở địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. 


Thác gồm hai phần: phần phía nam gọi là thác cao, lượng nước không nhiều, thác Thấp nằm ở biên giới giữa hai nước Việt và Trung nằm ở phía Bắc. Phần thác Thấp rộng khoảng 100 m, cao 70 m và sâu 60 m, giữa thác có mô đất phủ đầy cây, cắt xẻ dòng thác thành ba luồng chính. Nhìn từ xa thác Bản Giốc được ví như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang núi rừng, như một nét chấm phá duyên dáng giữa bức tranh thiên nhiên thơ mộng. 


2. THÁC BẢY TẦNG, LÂM ĐỒNG


Thác Bảy Tầng, còn có tên gọi khác là thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Vẻ đẹp hùng vĩ và độc đáo của thác Bảy tầng được tạo nên từ những dòng thác đổ xuống các bậc đá bảy tầng. Giống như phần lớn các ngọn thác khác, xung quanh thác Bảy Tầng là hệ thống rừng nguyên sinh xanh tốt với nhiều thảm thực vật phong phú, đa dạng. 


Vẻ dịu dàng, quyến rũ của thác nước đẹp bậc nhất này sẽ khiến bạn chỉ muốn dừng chân thật lâu mà thôi. Đặc biệt nếu đến thác vào khoảng tháng 9 - tháng 10, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những bông hoa điệp vàng nở rộ rất đẹp trên đường đi. 

3. THÁC BẠC, LÀO CAIThác nước hùng vĩ đẹp như tranh này thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa về phía Tây khoảng 12 km. Từ trên cao nhìn xuống, dưới những dòng suối đổ ầm ầm, bọt tung trắng xóa như những đóa hoa ban đang bung nở giữa núi rừng. 
Do nằm ở độ cao 200 m nên dòng thác đổ xuống rất mạnh mẽ, thêm vào đó là cảnh sắc xanh mát của thảm thực vật hoang sơ bao quanh. Cảm giác hoang dã và kì bí khiến bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. 

4. THÁC THỦY TIÊN, ĐĂK LĂK


Còn có tên gọi khác là Thác Ba Tầng, thác Thủy tiên thuộc địa phận xã Ea Puk, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk. Thác có ba tầng nước cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ kết hợp với nhiều khối đá hình thù độc đáo, các rễ cây đan vào nhau lạ mắt. Tầng thứ nhất hẹp, độ dốc cao với nhiều bậc lên xuống, tầng thứ hai trải rộng cùng nhiều bậc đá, tầng thứ ba chảy từ trên cao, bọt tung trắng xóa như một áng mây trôi giữa nền cây lá xanh thẳm. 


Sụ kết hợp của ba tầng nước cùng tạo nên vẻ đẹp nên thơ trữ tình cho thác Thủy Tiên. Nhiều người ví thác nước này như một bức tranh sơn dầu yên ả. Đây thực sự là một trong những thác nước đẹp không thể bỏ qua. 


5. THÁC YANG BAY, KHÁNH HÒA
Thác Yang Bay thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang là một trong những thác đặc biệt nhất Việt Nam. Không chỉ là một thác nước đẹp như tranh mà thác còn có một điểm rất độc đáo: Dòng thác được chia làm hai dòng: một nóng, một lạnh. Đây là điểm thu hút du khách tò mò đến đây để trải nghiệm sự kì lạ này. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp huyền ảo được tạo nên bởi những tán rừng nguyên sinh xanh mát và những tảng đó to nhiều hình thù kì lạ, cũng như đắm mình trong không khí mát lành trong trẻo.


6. THÁC GIANG ĐIỀN, ĐỒNG NAI
Thuộc địa phận xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, thác Giang Điền được biết đến như một trong những điểm đáng khám phá nhất Đông Nam Bộ. Thác Giang Điền là tập hợp gồm ba dòng thác: thác Chàng, thác Nàng và thác chính Giang Điền. Tuy không kỳ vĩ như những dòng thác ở Tây Nguyên, nhưng nhờ địa thế rộng và thoáng cùng rất nhiều tảng đá trên đỉnh đã tạo ra nhiều dòng chảy tung bọt trắng xóa rất đẹp.


 Hiện nay thác Giang Điền được quy hoạch lại thành khu du lịch sinh thái với diện tích khoảng 67ha gồm vườn hoa, bãi cỏ, nơi đi bộ…Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 20km, khu du lịch Giang Điền là sự lựa chọn thú vị cho những hoạt động dã ngoại, picnic cuối tuần.
Nguồn: Tổng hợp
Xem thêm:
Trải nghiệm những thác nước đẹp ở Lâm Đồng
Sống ảo không góc chết với 6 tuyệt tình cốc đẹp nhất Việt Nam