stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3987
  [created_approved] => 2019-07-01 21:20:00
  [blog_title] => Truyền Thuyết Con Đường Tơ Lụa - Khám Phá Dãy Núi Cầu Vồng Trương Dịch Đan Hà Đầy Bí Ẩn
  [albums] => 62776,62777,62778,62779,62780,62781,62782,62783,62784,62785,62786,62787,62788,62789,62790,62791,62792,62793,62794,62795,62796,62797,62798,62799|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/109505d3a129405c5ac2fe0e87350b66.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/abba957d6a7d1014c5b6bd893d998b9e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0ad1fa7ec1355e6552d3de382c24b9bd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/31b6f06407ffc8046f02b6366a687380.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/652e9479519c87929e3df4eadcc54032.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd69c76f9aa38b53ca8e3d3bcdf8e4df.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b441b30ed99382d83a961c81a0045038.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/75ea76390e4e216603faa323ff82ac5a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/3fb1a050763788794c1837411abfd287.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/368255800b66409857feb01a29a66662.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/54021ddb75a0a6c43ba83f1831c6b857.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/5055bb4daac705036614a544c9944468.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8ad2f4666bd10d1d7c457497f2d8b55d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b321961c42f79a88f12ef2af0c3fbe3d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8cee11c5764145cd2a341842f9cfa15b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0687cb86048a7e3ac176b5ce4fa86b03.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/65947e1ef0b114d5da08d5a054035dfc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/9878171a3b270b8fedba349bcc9dc500.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f2cf6a1a1294e7556098c9ad0a703364.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f598442f6c402b421051aa1e1176e486.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eebe35d1720086c7aea167ed772423b1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eed2e63303b69f7501d57906c88bc0d9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/d6a4c1612e06a429e5a9c6e326ab6bef.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd458cf26b5d342287d9744632fcddde.jpg|public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 8
  [list_auto_comment] => 9849,9853,9854,9855,9856,9857,9858,9859|2019-07-02 18:35:21,2019-07-03 00:14:46,2019-07-03 19:05:39,2019-07-04 16:08:02,2019-07-03 11:14:18,2019-07-03 04:13:12,2019-07-03 22:10:20,2019-07-02 19:15:00
  [tags_destination] => 1989,1692,1718,1658,1782|kinh-nghiem-kham-pha,du-lich-kham-pha,dia-diem,trung-quoc,china|Kinh nghiệm khám phá,du lịch khám phá,địa điểm,china (trung quốc),China|0,0,0,4,0|5168,5169,5170,5171,5172
  [tags] => 129,252,253|dia-diem-du-lich,trung-quoc,china|địa điểm du lịch,Trung Quốc,China
  [blog_updated] => 2019-07-01 15:59:17
  [blog_created] => 2019-07-01 12:04:15
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/13b8e6ca2ccf844692b2f6034832a7197b1f567a.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => hellyng96122047
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Một bức tranh sáp màu rực rỡ hiện ra trước mắt bạn, dãy núi cầu vồng đẹp mê mẩn mà thiên nhiên ban tặng cho Trung Quốc. Dãy núi cầu vồng thuộc khu vực nhỏ bé, nơi dịch vụ du lịch chưa phát triển mạnh mẽ nhưng lại trở thành điểm đến độc đáo, được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi cảnh sắc đẹp đến ngạt thở.
  [blog_slug] => kham-pha-day-nui-cau-vong-truong-dich-dan-ha-trong-truyen-thuyet-con-duong-to-lua
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 5
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Tọa lạc tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n địa chất Trương Dịch Đan H&agrave; (tỉnh Cam T&uacute;c, Trung Quốc) c&oacute; diện t&iacute;ch 322km2, d&atilde;y n&uacute;i cầu vồng tự nhi&ecirc;n đầy sống động n&agrave;y l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; m&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ưu &aacute;i ban tặng cho đất nước tỷ d&acirc;n. Nhờ địa h&igrave;nh độc đ&aacute;o, nơi đ&acirc;y lu&ocirc;n trong top thắng cảnh Trung Quốc đ&aacute;ng đến nhất v&agrave; được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; di sản văn h&oacute;a thế giới. Đ&acirc;y cũng l&agrave; địa danh hot nhất v&agrave; l&agrave; 1 c&aacute;i t&ecirc;n mặc định trong tất cả c&aacute;c tour Con đường tơ lụa ở Trung Quốc.&nbsp;&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bd458cf26b5d342287d9744632fcddde.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1793918286" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd458cf26b5d342287d9744632fcddde.jpg" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd458cf26b5d342287d9744632fcddde.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Cảm gi&aacute;c đầu ti&ecirc;n khi tận mắt chứng kiến d&atilde;y n&uacute;i cầu vồng l&agrave; sự cho&aacute;ng ngợp, c&oacute; lẽ bởi kh&ocirc;ng phải ở bất cứ đ&acirc;u du kh&aacute;ch cũn c&oacute; cơ hội chi&ecirc;m ngưỡng khung cảnh đẹp v&agrave; độc đ&aacute;o đến vậy. Những d&atilde;y n&uacute;i chập ch&ugrave;ng, nhấp nh&ocirc; mang 7 m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau, tựa như một bức tranh s&aacute;p m&agrave;u được vẽ n&ecirc;n bởi người họa sĩ t&agrave;i năng.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d6a4c1612e06a429e5a9c6e326ab6bef.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2657104032" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/d6a4c1612e06a429e5a9c6e326ab6bef.jpg" h="576" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/d6a4c1612e06a429e5a9c6e326ab6bef.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>D&atilde;y n&uacute;i cầu vồng chủ yếu mang m&agrave;u của sa thạch đỏ đậm, đ&ocirc;i khi bắt gặp mỗi ngọn n&uacute;i mang m&agrave;u sắc v&agrave; c&aacute;c lớp kh&aacute;c nhau. Ở mỗi g&oacute;c nh&igrave;n, d&atilde;y n&uacute;i lại &aacute;nh l&ecirc;n những m&agrave;u sắc độc đ&aacute;o từ m&agrave;u đỏ tươi, m&agrave;u hạt dẻ, tới m&agrave;u v&agrave;ng, xanh nước biển&hellip;Tất cả m&agrave;u sắc h&ograve;a quyện với nhau, tr&ecirc;n cao l&agrave; m&acirc;y trời xanh ngắt, tạo th&agrave;nh một kiệt t&aacute;c thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&ugrave;ng vĩ v&agrave; cuốn h&uacute;t đến lạ kỳ.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eed2e63303b69f7501d57906c88bc0d9.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="140672028" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eed2e63303b69f7501d57906c88bc0d9.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eed2e63303b69f7501d57906c88bc0d9.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; m&agrave;u sắc độc đ&aacute;o, d&atilde;y n&uacute;i cầu vồng c&ograve;n sở hữu nhiều mỏm đ&aacute; với h&igrave;nh dạng kỳ lạ như h&igrave;nh l&acirc;u đ&agrave;i, h&igrave;nh n&oacute;n, th&aacute;p, nhấp nh&ocirc;, hay h&igrave;nh những sinh vật thần thoại,&hellip;cho du kh&aacute;ch thỏa sức tưởng tượng. Ngắm nh&igrave;n d&atilde;y n&uacute;i đầy rực rỡ tr&ecirc;n nền những đ&aacute;m m&acirc;y bồng bềnh, ẩn hiện sau l&agrave;n sương mờ ảo, c&ograve;n điều g&igrave; tuyệt vời hơn thế?</div> <div><b>Sự thật đằng sau m&agrave;u sắc kỳ diệu của d&atilde;y n&uacute;i cầu vồng </b></div> <div>Kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; d&atilde;y n&uacute;i cầu vồng lại mang những m&agrave;u sắc kỳ lạ đến vậy, kh&aacute;c biệt ho&agrave;n to&agrave;n so với bất kỳ ngọn n&uacute;i n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới, điều n&agrave;y được h&igrave;nh th&agrave;nh trong điều kiện địa chất kh&aacute; đặc biệt. C&ocirc;ng vi&ecirc;n địa chất Trương Dịch Đan H&agrave; tồn tại từ trước khi d&atilde;y n&uacute;i Himalaya h&igrave;nh th&agrave;nh, l&agrave; hệ thống đ&aacute; sa thạch c&oacute; nhiều đ&aacute; v&ocirc;i v&agrave; đ&aacute; trầm t&iacute;ch tại Trung Quốc.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b64ff5e9-a22a-ef25-5611-64a3c2b5d688"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b64ff5e9-a22a-ef25-5611-64a3c2b5d688" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="eebe35d1720086c7aea167ed772423b1.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eebe35d1720086c7aea167ed772423b1.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eebe35d1720086c7aea167ed772423b1.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3113296885" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="bfc65b67-478a-d770-002c-8761fdacda74" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/eebe35d1720086c7aea167ed772423b1.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b64ff5e9-a22a-ef25-5611-64a3c2b5d688" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f598442f6c402b421051aa1e1176e486.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f598442f6c402b421051aa1e1176e486.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f598442f6c402b421051aa1e1176e486.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1765304492" h="1039" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3224a999-33fb-aa79-c439-ad6aefe93e0d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f598442f6c402b421051aa1e1176e486.jpg" w="1500" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Để h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n c&aacute;c lớp m&agrave;u cầu vồng, d&atilde;y n&uacute;i n&agrave;y đ&atilde; phải trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh phong h&oacute;a k&eacute;o d&agrave;i h&agrave;ng triệu năm. Đ&oacute; l&agrave; kết quả của c&aacute;c lớp đ&aacute; sa thạch đỏ kiến tạo v&agrave; rất nhiều kho&aacute;ng chất như c&aacute;t, b&ugrave;n, sắt,&hellip; trộn lẫn nhau bồi đắp n&ecirc;n. Sau đ&oacute;, khoảng 40 đến 50 triệu năm trước đ&acirc;y, c&aacute;c hoạt động kiến tạo từ Ấn Độ đ&atilde; tạo ra những rạn nứt địa chất v&agrave; đ&aacute;, do đ&oacute; tạo th&agrave;nh c&aacute;c d&atilde;y n&uacute;i với h&igrave;nh th&ugrave; v&agrave; k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau như hiện nay.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f2cf6a1a1294e7556098c9ad0a703364.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3401464118" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f2cf6a1a1294e7556098c9ad0a703364.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/f2cf6a1a1294e7556098c9ad0a703364.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Cho đến nay, c&ocirc;ng vi&ecirc;n Trương Dịch Đan H&agrave; với d&atilde;y n&uacute;i cầu vồng đặc trưng đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm đến thu h&uacute;t du lịch tại Trung Quốc. C&aacute;c con đường m&ograve;n được x&acirc;y dựng, l&aacute;t gạch phục vụ cho việc di chuyển của du kh&aacute;ch, lối l&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n hiểm trở như trước. H&atilde;y leo l&ecirc;n những điểm cao nhất để c&oacute; thể chi&ecirc;m ngưỡng to&agrave;n bộ khung cảnh tuyệt vời v&agrave; đa sắc như thế giới cổ t&iacute;ch trong tưởng tượng của bạn.</div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/am-thuc-chau-a/post/den-tay-an-trung-quoc-an-gi-2572/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div><b>Chi ph&iacute; tham quan c&ocirc;ng vi&ecirc;n Trương Dịch Đan H&agrave; </b></div> <div>- Gi&aacute; v&eacute; của N&uacute;i Cầu Vồng :</div> <div>60 Tệ cho người lớn (gồm 40 tệ gi&aacute; v&eacute; v&agrave; 20 tệ tiền xe)</div> <div>40 tệ cho trẻ con cao dưới 1.5m</div> <div>Miễn ph&iacute; cho trẻ con cao dưới 1.2m</div> <div>- Gi&aacute; v&eacute; của Thung lũng Binggou:</div> <div>100 tệ cho người lớn (bao gồm gi&aacute; v&eacute; + xe bus)</div> <div>60 tệ cho trẻ em cao dưới 1.5m</div> <div>- Miễn ph&iacute; cho trẻ em cao dưới 1.2m</div> <div>- Nếu muốn thu&ecirc; xe đi ri&ecirc;ng th&igrave; tốn th&ecirc;m 300 tệ cho 1 xe.</div> <div><b>Giờ mở cửa tham quan n&uacute;i cầu vồng </b></div> <div>Chỗ n&agrave;y c&oacute; 2 giờ mở cửa trong 2 m&ugrave;a kh&aacute;c nhau:</div> <div>Từ 1/5-&gt; 10/10 (dịp nghỉ lễ quốc kh&aacute;nh TQ): 6:00 s&aacute;ng &ndash; 8:00 tối</div> <div>Từ 11/10-&gt; 30/4 (dịp nghỉ lễ lao động): 7:00 s&aacute;ng- 7h tối</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="1cccee25-ba22-52de-b825-acf12faecd7e"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="1cccee25-ba22-52de-b825-acf12faecd7e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9878171a3b270b8fedba349bcc9dc500.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/9878171a3b270b8fedba349bcc9dc500.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/9878171a3b270b8fedba349bcc9dc500.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1976866083" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="cf304451-9d10-973f-5439-54a3ed9baa6a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/9878171a3b270b8fedba349bcc9dc500.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="1cccee25-ba22-52de-b825-acf12faecd7e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="65947e1ef0b114d5da08d5a054035dfc.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/65947e1ef0b114d5da08d5a054035dfc.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/65947e1ef0b114d5da08d5a054035dfc.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1923707792" h="1041" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0802e309-fe39-662e-777d-aa75b6645293" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/65947e1ef0b114d5da08d5a054035dfc.jpg" w="883" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="1cccee25-ba22-52de-b825-acf12faecd7e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0687cb86048a7e3ac176b5ce4fa86b03.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0687cb86048a7e3ac176b5ce4fa86b03.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0687cb86048a7e3ac176b5ce4fa86b03.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="525346705" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2cc7512c-fe09-f5f1-2b83-2feced0d312d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0687cb86048a7e3ac176b5ce4fa86b03.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="1cccee25-ba22-52de-b825-acf12faecd7e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8cee11c5764145cd2a341842f9cfa15b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8cee11c5764145cd2a341842f9cfa15b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8cee11c5764145cd2a341842f9cfa15b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2353921187" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5a49b6a1-93ff-9e55-eaae-99c6617c8bed" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8cee11c5764145cd2a341842f9cfa15b.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="1cccee25-ba22-52de-b825-acf12faecd7e" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b321961c42f79a88f12ef2af0c3fbe3d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b321961c42f79a88f12ef2af0c3fbe3d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b321961c42f79a88f12ef2af0c3fbe3d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="99051671" h="600" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="bacdfbc9-faf4-51a0-478b-acc42ea87bf4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b321961c42f79a88f12ef2af0c3fbe3d.jpg" w="900" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div><b>L&agrave;m thế n&agrave;o để đến được n&uacute;i cầu vồng Đan H&agrave; Trương Dịch </b></div> <div>Tất nhi&ecirc;n điểm đến đầu ti&ecirc;n l&agrave; đến được Trương Dịch l&agrave; thị trấn lớn nhất gần đ&oacute;. Sau đ&oacute; bạn mới di chuyển đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n.</div> <div><b>Đi đến Trương Dịch </b></div> <div>Trương Dịch l&agrave; 1 th&agrave;nh phố nằm ở tỉnh Cam T&uacute;c v&agrave; nằm tr&ecirc;n con đường tơ lụa n&ecirc;n thường l&agrave; khi đến Trương dịch, người ta sẽ đến c&aacute;c th&agrave;nh phố tr&ecirc;n con đường tơ lụa: T&acirc;y An (Xi&rsquo;an), Đ&ocirc;n Ho&agrave;ng (Dunhuang), Tủu Tuyền (Jiuquan), Gia Dục Quan (Jiayuguan) v&agrave; Lan Ch&acirc;u (Lanzhou), T&acirc;y Ninh (Xining)&hellip; V&agrave; từ c&aacute;c th&agrave;nh phố đ&oacute; đến Trương Dịch th&igrave; chủ yếu c&oacute; 2 phương tiện:</div> <div><i>Đi t&agrave;u cao tốc:</i> Đ&acirc;y l&agrave; phương tiện tiện lợi, sạch sẽ v&agrave; nhanh nhất khi đến đ&acirc;y. Bạn n&ecirc;n đi đến Zhangye West Station : C&aacute;ch c&ocirc;ng vi&ecirc;n khoảng 40km l&agrave; địa điểm gần nhất.</div> <div><i>Bay đến Trương Dịch:&nbsp;</i></div> <div>Đến Trương Dịch ngo&agrave;i đi t&agrave;u th&igrave; c&ograve;n c&oacute; thể đi m&aacute;y bay nha. V&eacute; m&aacute;y bay n&ecirc;n đặt trước khoảng 2 tuần hoặc 3 tuần trước khi đi để đảm bảo gi&aacute; rẻ nhất. S&acirc;n bay của Trương Dịch t&ecirc;n l&agrave; Zhangye Ganzhou Airport, c&aacute;ch th&agrave;nh phố khoảng 23km v&agrave; c&aacute;ch địa mạo Đan H&agrave; Trương Dịch tầm 60km.</div> <div>T&acirc;y An l&agrave; 1 mốc giao th&ocirc;ng quan trọng n&ecirc;n thường mọi người hay chọn bay từ T&acirc;y An.</div> <div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/quynhnhu/post/review-con-duong-mua-thu-daocheng-yading-dep-nhu-tien-canh-o-trung-quoc-9669/embed" title="" width="600"></iframe></div> </div> <div><i><b>Đi từ th&agrave;nh phố Trương Dịch đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n n&uacute;i cầu vồng Trương Dịch Đan H&agrave;&nbsp;</b></i></div> <div>- Đi xe bus: gi&aacute; c&oacute; 20 tệ/ chiều</div> <div>- Thời gian chạy xe bus: 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00 and 17:00</div> <div>C&ograve;n chiều xe bus đi về Zhangye th&igrave; chậm nhất l&agrave; 6h tối c&aacute;c bạn nha.</div> <div>Thật sự m&agrave; n&oacute;i th&igrave; n&uacute;i cầu vồng Trương Dịch đẹp nhất l&agrave; buổi ho&agrave;ng h&ocirc;n v&agrave; b&igrave;nh minh n&ecirc;n nếu m&agrave; đi xe bus th&igrave; sẽ bị lỡ cả 2 khoảnh khắc đ&aacute;ng tiếc lắm.</div> <div>C&aacute;c chuyến xe bus n&agrave;y đều xuất ph&aacute;t từ Zhangye West Bus Station. Nếu muốn bắt xe bus bạn phải đi taxi từ ga t&agrave;u Zhangye West Station đến Zhangye West Bus Station, mất khoảng 10-20 tệ đ&oacute;. Đến đ&oacute; th&igrave; ch&uacute; &yacute; c&oacute; rất nhiều xe, bạn mua v&eacute; ở ngo&agrave;i rồi nhớ xem th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n v&eacute; đ&oacute; để biết đi cổng n&agrave;o, xe đỗ ở đ&acirc;u nh&eacute;. M&agrave; nhớ l&agrave; hỏi người địa phương ở đ&oacute;, l&uacute;c hỏi nhớ k&egrave;m theo ảnh của Zhangye để họ h&igrave;nh dung cho dễ v&igrave; c&aacute;i n&uacute;i cầu vồng rất nổi tiếng.</div> <div>- Đi taxi: gi&aacute; l&agrave; 200 tệ c&oacute; cả chờ 3 tiếng 2 chiều.</div> <div>Nếu c&aacute;c bạn m&agrave; đi đ&ocirc;ng th&igrave; chọn taxi nha v&igrave; cảnh đẹp muốn xỉu! Cảnh đi tr&ecirc;n đường cũng si&ecirc;u đẹp m&agrave; đến tận nơi ngắm mấy c&aacute;i ngọn n&uacute;i n&agrave;y c&ograve;n đẹp hơn.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8ad2f4666bd10d1d7c457497f2d8b55d.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3054778835" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8ad2f4666bd10d1d7c457497f2d8b55d.jpg" h="659" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/8ad2f4666bd10d1d7c457497f2d8b55d.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div><b>M&ugrave;a n&agrave;o th&iacute;ch hợp để đi nhất</b></div> <div>C&ocirc;ng vi&ecirc;n địa chất Đan H&agrave; Trương Dịch nằm ở 1 nơi c&oacute; địa h&igrave;nh n&uacute;i đ&aacute; v&agrave; kh&aacute; l&agrave; kh&ocirc;, lạnh, m&aacute;t mẻ chứ ko qu&aacute; n&oacute;ng. Nhiệt độ m&ugrave;a h&egrave; th&igrave; giữa trưa l&ecirc;n đến 30 độ, tối lại 20 độ, c&ograve;n nhiệt độ m&ugrave;a đ&ocirc;ng th&igrave; đ&ecirc;m lạnh ơi l&agrave; lạnh , dưới 0 độ c&ograve;n ban ng&agrave;y tối đa l&agrave; 8-10 độ. D&ugrave; vậy, chỗ n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng nắng v&agrave; giữa ng&agrave;y khoảng 12h c&oacute; cảm gi&aacute;c như đang ở trong sa mạc vậy lu&ocirc;n.</div> <div>Bởi v&igrave; kh&iacute; hậu kh&ocirc; khắc nghiệt như vậy m&agrave; bạn n&ecirc;n chọn m&ugrave;a thu v&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n nếu c&oacute; kế hoạch tham quan n&uacute;i cầu vồng Trương Dịch nh&eacute;. L&iacute; do l&agrave;:&nbsp;</div> <div><i>- Nhiệt độ l&iacute; tưởng</i> : đ&ecirc;m lạnh, nhưng vẫn chịu được, ko c&oacute; tuyết. Ng&agrave;y m&aacute;t mẻ, hơi nắng nhưng ko bị oi bức. 2 m&ugrave;a thu v&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n th&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; đều rất dễ chịu, c&acirc;y cối xung quanh cũng đang trong thời kỳ đẹp nhất.</div> <div><i>- Kh&ocirc;ng qu&aacute; đ&ocirc;ng</i>: M&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; m&ugrave;a thu kh&ocirc;ng hề đ&ocirc;ng đ&uacute;c, tất nhi&ecirc;n trừ dịp 30-4 v&agrave; dịp Quốc Kh&aacute;nh Trung Quốc từ 1-10/10. M&ugrave;a du lịch ở đ&acirc;y l&agrave; m&ugrave;a h&egrave; cũng như ở Việt Nam gia đ&igrave;nh cũng sẽ đi chơi nhiều hơn.</div> <div>Cảnh đẹp hai b&ecirc;n đường đến Địa Mạo Đan H&agrave; đẹp v&ocirc; c&ugrave;ng. M&ugrave;a xu&acirc;n l&agrave; hoa mơ, hoa mận, hoa đ&agrave;o, hoa cải dầu tr&agrave;n ngập c&aacute;c c&aacute;nh đồng hai b&ecirc;n. M&ugrave;a thu th&igrave; c&aacute;c loại c&acirc;y l&aacute; v&agrave;ng l&aacute; đỏ thi nhau khoe sắc c&ugrave;ng đồng c&uacute;c xinh đẹp trong nắng v&agrave;ng v&agrave; bầu trời ng&aacute;t xanh.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5055bb4daac705036614a544c9944468.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/5055bb4daac705036614a544c9944468.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/5055bb4daac705036614a544c9944468.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1222261801" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fcfd5c36-63ed-360d-435d-710a94ca659f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/5055bb4daac705036614a544c9944468.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="54021ddb75a0a6c43ba83f1831c6b857.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/54021ddb75a0a6c43ba83f1831c6b857.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/54021ddb75a0a6c43ba83f1831c6b857.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="585148850" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="de7654ff-29a5-a788-20f7-e836da847bd5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/54021ddb75a0a6c43ba83f1831c6b857.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="368255800b66409857feb01a29a66662.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/368255800b66409857feb01a29a66662.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/368255800b66409857feb01a29a66662.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3971165337" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="35f383b7-67b0-d896-16fd-7b357ebe42bb" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/368255800b66409857feb01a29a66662.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3fb1a050763788794c1837411abfd287.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/3fb1a050763788794c1837411abfd287.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/3fb1a050763788794c1837411abfd287.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2035836261" h="1079" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1a10988e-b537-1ac2-7d13-83016d1bf44d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/3fb1a050763788794c1837411abfd287.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="75ea76390e4e216603faa323ff82ac5a.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/75ea76390e4e216603faa323ff82ac5a.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/75ea76390e4e216603faa323ff82ac5a.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2210960377" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="a25e3379-dc17-1b48-5742-1bc39261b8e8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/75ea76390e4e216603faa323ff82ac5a.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="747cac6f-8481-da4c-e39a-25ab11b75602" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b441b30ed99382d83a961c81a0045038.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b441b30ed99382d83a961c81a0045038.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b441b30ed99382d83a961c81a0045038.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3761420567" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3b973b80-272d-0b4e-9a2c-488ffca826c0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/b441b30ed99382d83a961c81a0045038.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div><b>Hướng dẫn tham quan N&uacute;i Cầu Vồng Trương Dịch Đan H&agrave; </b></div> <div>N&uacute;i cầu vồng c&oacute; 4 c&aacute;i platform. V&agrave; mỗi v&ugrave;ng lại gần với 1 cửa như c&aacute;c bạn nh&igrave;n thấy . M&agrave; mỗi cửa th&igrave; c&aacute;i tuyến đường bạn kh&aacute;m ph&aacute; cũng kh&aacute;c phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;i xe bus đỗ ở đ&oacute; nh&eacute;. Nhưng n&oacute;i chung, v&igrave; m&igrave;nh sẽ đi từ Zhangye city, n&ecirc;n chủ yếu, c&aacute;c taxi sẽ đ&otilde; ở cổng Bắc. Đ&acirc;y cũng l&agrave; cổng m&agrave; c&oacute; tourist center v&agrave; những tiện &iacute;ch như : information, guide, gửi đồ&hellip;.</div> <div>V&igrave; sẽ dừng ở Cửa Bắc trước n&ecirc;n xe bus sẽ đi theo lộ tr&igrave;nh như n&agrave;y: Platform số 2 trước-&gt; số 1-&gt; 3 v&agrave; số 4 cuối c&ugrave;ng cũng l&agrave; c&aacute;i đẹp nhất.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="bd69c76f9aa38b53ca8e3d3bcdf8e4df.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd69c76f9aa38b53ca8e3d3bcdf8e4df.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd69c76f9aa38b53ca8e3d3bcdf8e4df.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4186283454" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="22c8d7ff-2458-bca5-dcdb-1952aca5304f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/bd69c76f9aa38b53ca8e3d3bcdf8e4df.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="652e9479519c87929e3df4eadcc54032.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/652e9479519c87929e3df4eadcc54032.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/652e9479519c87929e3df4eadcc54032.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="510846288" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5ae57b43-636c-dd26-18d3-e9c44d82a3ca" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/652e9479519c87929e3df4eadcc54032.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="31b6f06407ffc8046f02b6366a687380.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/31b6f06407ffc8046f02b6366a687380.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/31b6f06407ffc8046f02b6366a687380.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="464869420" h="809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f5b7921b-50d5-b799-ca4f-c7547dfe5ed2" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/31b6f06407ffc8046f02b6366a687380.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row mt-4 clearfix ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0ad1fa7ec1355e6552d3de382c24b9bd.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0ad1fa7ec1355e6552d3de382c24b9bd.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0ad1fa7ec1355e6552d3de382c24b9bd.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2810604812" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="13a49d8d-2fa3-c26a-d6af-89e12be951bf" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/0ad1fa7ec1355e6552d3de382c24b9bd.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="abba957d6a7d1014c5b6bd893d998b9e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/abba957d6a7d1014c5b6bd893d998b9e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/abba957d6a7d1014c5b6bd893d998b9e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3175410091" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="ee296622-6b96-5c78-ed9e-4af40a2b6b1a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/abba957d6a7d1014c5b6bd893d998b9e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4a327c5a-6cb2-92f8-56ff-2b0ec9c7d56a" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="109505d3a129405c5ac2fe0e87350b66.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/109505d3a129405c5ac2fe0e87350b66.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/109505d3a129405c5ac2fe0e87350b66.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1345506662" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="5fca364b-e035-ffec-b563-e581598c8496" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng96122047/109505d3a129405c5ac2fe0e87350b66.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div><b>Một số Tips khi đến Trương Dịch Đan H&agrave; </b></div> <div><i>- Ch&uacute; &yacute; theo đo&agrave;n Trung Quốc, nếu c&oacute; đ&ocirc;ng kh&aacute;ch ở c&aacute;i ch&otilde; dừng n&agrave;o th&igrave; sẽ l&agrave; chỗ đẹp nhất để l&ecirc;n ngắm nha. Chỗ n&agrave;o ko c&oacute; ai th&igrave; thật ra cũng ko qu&aacute; đẹp, c&oacute; thể bỏ qua. </i></div> <div><i>- Xe bus ko c&oacute; số n&ecirc;n chẳng ai biết n&oacute; l&agrave; c&aacute;i xe n&agrave;o. Bạn nhớ đưa c&aacute;i ảnh n&uacute;i cầu vồng ra th&igrave; họ biết bạn cần đi đến Platform 4. </i></div> <div><i>- N&ecirc;n tr&aacute;nh mặc trang phục v&agrave;ng hoặc đỏ v&igrave; 2 m&agrave;u đ&oacute; la 2 m&agrave;u phổ biến ở đ&acirc;y. Tốt nhất n&ecirc;n mặc m&agrave;u xanh or m&agrave;u trắng để chụp ảnh cho đẹp nha. </i></div> <div><i>- N&ecirc;n mang theo mũ v&igrave; ở đ&acirc;y si&ecirc;u nắng, cả m&ugrave;a đ&ocirc;ng cũng thế đ&oacute;. </i></div> <div><i>- Mang nước v&agrave; &iacute;t thực phẩm kh&ocirc; đi đầy đủ v&igrave; ở đ&acirc;y đi lại trekking rất mệt mỏi </i></div> <div><i>- Mang giầy thể thao. </i></div> <div>&nbsp;</div> <div>D&atilde;y n&uacute;i cầu vồng tại Trương Dịch Đan H&agrave; thực sự l&agrave; một nơi tuyệt vời m&agrave; bạn n&ecirc;n kh&aacute;m ph&aacute;, l&agrave; &ldquo;niềm mơ ước&rdquo; của biết bao người y&ecirc;u nghệ thuật v&agrave; c&aacute;c nhiếp ảnh gia. H&atilde;y d&agrave;nh thời gian đứng tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao v&agrave; đắm m&igrave;nh trong vẻ đẹp m&ecirc; hồn chốn cố t&iacute;ch tại nơi đ&acirc;y trong chuyến du lịch Trung Quốc của bạn.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Khương Kiện
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/hellyng96122047/140662419-20190701162138.jpg
  [follower_n] => 10
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Truyền Thuyết Con Đường Tơ Lụa - Khám Phá Dãy Núi Cầu Vồng Trương Dịch Đan Hà Đầy Bí Ẩn

Một bức tranh sáp màu rực rỡ hiện ra trước mắt bạn, dãy núi cầu vồng đẹp mê mẩn mà thiên nhiên ban tặng cho Trung Quốc. Dãy núi cầu vồng thuộc khu vực nhỏ bé, nơi dịch vụ du lịch chưa phát triển mạnh mẽ nhưng lại trở thành điểm đến độc đáo, được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi cảnh sắc đẹp đến ngạt thở.

địa điểm du lịch Trung Quốc China
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Tọa lạc tại công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) có diện tích 322km2, dãy núi cầu vồng tự nhiên đầy sống động này là món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đất nước tỷ dân. Nhờ địa hình độc đáo, nơi đây luôn trong top thắng cảnh Trung Quốc đáng đến nhất và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là địa danh hot nhất và là 1 cái tên mặc định trong tất cả các tour Con đường tơ lụa ở Trung Quốc.  
 
 
 
 
 
Cảm giác đầu tiên khi tận mắt chứng kiến dãy núi cầu vồng là sự choáng ngợp, có lẽ bởi không phải ở bất cứ đâu du khách cũn có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp và độc đáo đến vậy. Những dãy núi chập chùng, nhấp nhô mang 7 màu sắc khác nhau, tựa như một bức tranh sáp màu được vẽ nên bởi người họa sĩ tài năng. 
 
 
 
 
Dãy núi cầu vồng chủ yếu mang màu của sa thạch đỏ đậm, đôi khi bắt gặp mỗi ngọn núi mang màu sắc và các lớp khác nhau. Ở mỗi góc nhìn, dãy núi lại ánh lên những màu sắc độc đáo từ màu đỏ tươi, màu hạt dẻ, tới màu vàng, xanh nước biển…Tất cả màu sắc hòa quyện với nhau, trên cao là mây trời xanh ngắt, tạo thành một kiệt tác thiên nhiên hùng vĩ và cuốn hút đến lạ kỳ.
 
 
 
Không chỉ có màu sắc độc đáo, dãy núi cầu vồng còn sở hữu nhiều mỏm đá với hình dạng kỳ lạ như hình lâu đài, hình nón, tháp, nhấp nhô, hay hình những sinh vật thần thoại,…cho du khách thỏa sức tưởng tượng. Ngắm nhìn dãy núi đầy rực rỡ trên nền những đám mây bồng bềnh, ẩn hiện sau làn sương mờ ảo, còn điều gì tuyệt vời hơn thế?
Sự thật đằng sau màu sắc kỳ diệu của dãy núi cầu vồng
Không phải ngẫu nhiên mà dãy núi cầu vồng lại mang những màu sắc kỳ lạ đến vậy, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ ngọn núi nào trên thế giới, điều này được hình thành trong điều kiện địa chất khá đặc biệt. Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà tồn tại từ trước khi dãy núi Himalaya hình thành, là hệ thống đá sa thạch có nhiều đá vôi và đá trầm tích tại Trung Quốc.
 
 
 
 
 
 
 
Để hình thành nên các lớp màu cầu vồng, dãy núi này đã phải trải qua quá trình phong hóa kéo dài hàng triệu năm. Đó là kết quả của các lớp đá sa thạch đỏ kiến tạo và rất nhiều khoáng chất như cát, bùn, sắt,… trộn lẫn nhau bồi đắp nên. Sau đó, khoảng 40 đến 50 triệu năm trước đây, các hoạt động kiến tạo từ Ấn Độ đã tạo ra những rạn nứt địa chất và đá, do đó tạo thành các dãy núi với hình thù và kích thước khác nhau như hiện nay.
 
 
 
Cho đến nay, công viên Trương Dịch Đan Hà với dãy núi cầu vồng đặc trưng đã trở thành điểm đến thu hút du lịch tại Trung Quốc. Các con đường mòn được xây dựng, lát gạch phục vụ cho việc di chuyển của du khách, lối lên cũng không còn hiểm trở như trước. Hãy leo lên những điểm cao nhất để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh tuyệt vời và đa sắc như thế giới cổ tích trong tưởng tượng của bạn.
Chi phí tham quan công viên Trương Dịch Đan Hà
- Giá vé của Núi Cầu Vồng :
60 Tệ cho người lớn (gồm 40 tệ giá vé và 20 tệ tiền xe)
40 tệ cho trẻ con cao dưới 1.5m
Miễn phí cho trẻ con cao dưới 1.2m
- Giá vé của Thung lũng Binggou:
100 tệ cho người lớn (bao gồm giá vé + xe bus)
60 tệ cho trẻ em cao dưới 1.5m
- Miễn phí cho trẻ em cao dưới 1.2m
- Nếu muốn thuê xe đi riêng thì tốn thêm 300 tệ cho 1 xe.
Giờ mở cửa tham quan núi cầu vồng
Chỗ này có 2 giờ mở cửa trong 2 mùa khác nhau:
Từ 1/5-> 10/10 (dịp nghỉ lễ quốc khánh TQ): 6:00 sáng – 8:00 tối
Từ 11/10-> 30/4 (dịp nghỉ lễ lao động): 7:00 sáng- 7h tối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm thế nào để đến được núi cầu vồng Đan Hà Trương Dịch
Tất nhiên điểm đến đầu tiên là đến được Trương Dịch là thị trấn lớn nhất gần đó. Sau đó bạn mới di chuyển đến công viên.
Đi đến Trương Dịch
Trương Dịch là 1 thành phố nằm ở tỉnh Cam Túc và nằm trên con đường tơ lụa nên thường là khi đến Trương dịch, người ta sẽ đến các thành phố trên con đường tơ lụa: Tây An (Xi’an), Đôn Hoàng (Dunhuang), Tủu Tuyền (Jiuquan), Gia Dục Quan (Jiayuguan) và Lan Châu (Lanzhou), Tây Ninh (Xining)… Và từ các thành phố đó đến Trương Dịch thì chủ yếu có 2 phương tiện:
Đi tàu cao tốc: Đây là phương tiện tiện lợi, sạch sẽ và nhanh nhất khi đến đây. Bạn nên đi đến Zhangye West Station : Cách công viên khoảng 40km là địa điểm gần nhất.
Bay đến Trương Dịch: 
Đến Trương Dịch ngoài đi tàu thì còn có thể đi máy bay nha. Vé máy bay nên đặt trước khoảng 2 tuần hoặc 3 tuần trước khi đi để đảm bảo giá rẻ nhất. Sân bay của Trương Dịch tên là Zhangye Ganzhou Airport, cách thành phố khoảng 23km và cách địa mạo Đan Hà Trương Dịch tầm 60km.
Tây An là 1 mốc giao thông quan trọng nên thường mọi người hay chọn bay từ Tây An.
Đi từ thành phố Trương Dịch đến công viên núi cầu vồng Trương Dịch Đan Hà 
- Đi xe bus: giá có 20 tệ/ chiều
- Thời gian chạy xe bus: 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00 and 17:00
Còn chiều xe bus đi về Zhangye thì chậm nhất là 6h tối các bạn nha.
Thật sự mà nói thì núi cầu vồng Trương Dịch đẹp nhất là buổi hoàng hôn và bình minh nên nếu mà đi xe bus thì sẽ bị lỡ cả 2 khoảnh khắc đáng tiếc lắm.
Các chuyến xe bus này đều xuất phát từ Zhangye West Bus Station. Nếu muốn bắt xe bus bạn phải đi taxi từ ga tàu Zhangye West Station đến Zhangye West Bus Station, mất khoảng 10-20 tệ đó. Đến đó thì chú ý có rất nhiều xe, bạn mua vé ở ngoài rồi nhớ xem thông tin trên vé đó để biết đi cổng nào, xe đỗ ở đâu nhé. Mà nhớ là hỏi người địa phương ở đó, lúc hỏi nhớ kèm theo ảnh của Zhangye để họ hình dung cho dễ vì cái núi cầu vồng rất nổi tiếng.
- Đi taxi: giá là 200 tệ có cả chờ 3 tiếng 2 chiều.
Nếu các bạn mà đi đông thì chọn taxi nha vì cảnh đẹp muốn xỉu! Cảnh đi trên đường cũng siêu đẹp mà đến tận nơi ngắm mấy cái ngọn núi này còn đẹp hơn.
 
 
 
Mùa nào thích hợp để đi nhất
Công viên địa chất Đan Hà Trương Dịch nằm ở 1 nơi có địa hình núi đá và khá là khô, lạnh, mát mẻ chứ ko quá nóng. Nhiệt độ mùa hè thì giữa trưa lên đến 30 độ, tối lại 20 độ, còn nhiệt độ mùa đông thì đêm lạnh ơi là lạnh , dưới 0 độ còn ban ngày tối đa là 8-10 độ. Dù vậy, chỗ này vô cùng nắng và giữa ngày khoảng 12h có cảm giác như đang ở trong sa mạc vậy luôn.
Bởi vì khí hậu khô khắc nghiệt như vậy mà bạn nên chọn mùa thu và mùa xuân nếu có kế hoạch tham quan núi cầu vồng Trương Dịch nhé. Lí do là: 
- Nhiệt độ lí tưởng : đêm lạnh, nhưng vẫn chịu được, ko có tuyết. Ngày mát mẻ, hơi nắng nhưng ko bị oi bức. 2 mùa thu và mùa xuân thì không khí đều rất dễ chịu, cây cối xung quanh cũng đang trong thời kỳ đẹp nhất.
- Không quá đông: Mùa xuân và mùa thu không hề đông đúc, tất nhiên trừ dịp 30-4 và dịp Quốc Khánh Trung Quốc từ 1-10/10. Mùa du lịch ở đây là mùa hè cũng như ở Việt Nam gia đình cũng sẽ đi chơi nhiều hơn.
Cảnh đẹp hai bên đường đến Địa Mạo Đan Hà đẹp vô cùng. Mùa xuân là hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa cải dầu tràn ngập các cánh đồng hai bên. Mùa thu thì các loại cây lá vàng lá đỏ thi nhau khoe sắc cùng đồng cúc xinh đẹp trong nắng vàng và bầu trời ngát xanh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn tham quan Núi Cầu Vồng Trương Dịch Đan Hà
Núi cầu vồng có 4 cái platform. Và mỗi vùng lại gần với 1 cửa như các bạn nhìn thấy . Mà mỗi cửa thì cái tuyến đường bạn khám phá cũng khác phụ thuộc vào cái xe bus đỗ ở đó nhé. Nhưng nói chung, vì mình sẽ đi từ Zhangye city, nên chủ yếu, các taxi sẽ đõ ở cổng Bắc. Đây cũng là cổng mà có tourist center và những tiện ích như : information, guide, gửi đồ….
Vì sẽ dừng ở Cửa Bắc trước nên xe bus sẽ đi theo lộ trình như này: Platform số 2 trước-> số 1-> 3 và số 4 cuối cùng cũng là cái đẹp nhất.
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số Tips khi đến Trương Dịch Đan Hà
- Chú ý theo đoàn Trung Quốc, nếu có đông khách ở cái chõ dừng nào thì sẽ là chỗ đẹp nhất để lên ngắm nha. Chỗ nào ko có ai thì thật ra cũng ko quá đẹp, có thể bỏ qua.
- Xe bus ko có số nên chẳng ai biết nó là cái xe nào. Bạn nhớ đưa cái ảnh núi cầu vồng ra thì họ biết bạn cần đi đến Platform 4.
- Nên tránh mặc trang phục vàng hoặc đỏ vì 2 màu đó la 2 màu phổ biến ở đây. Tốt nhất nên mặc màu xanh or màu trắng để chụp ảnh cho đẹp nha.
- Nên mang theo mũ vì ở đây siêu nắng, cả mùa đông cũng thế đó.
- Mang nước và ít thực phẩm khô đi đầy đủ vì ở đây đi lại trekking rất mệt mỏi
- Mang giầy thể thao.
 
Dãy núi cầu vồng tại Trương Dịch Đan Hà thực sự là một nơi tuyệt vời mà bạn nên khám phá, là “niềm mơ ước” của biết bao người yêu nghệ thuật và các nhiếp ảnh gia. Hãy dành thời gian đứng trên đỉnh núi cao và đắm mình trong vẻ đẹp mê hồn chốn cố tích tại nơi đây trong chuyến du lịch Trung Quốc của bạn.