stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1871
  [created_approved] => 2019-01-08 20:30:00
  [blog_title] => CÙNG F5 KHO ẢNH VỚI 6 TIỂU SA MẠC VIEW NGẤT LỊM TẠI VIỆT NAM
  [albums] => 28999,29000,29001,29002,29003,29004,29005,29006,29021,29022,29023,29024,29025,29026,29027,29028,29029,29030,29031,29032,29033,29034,29035,29036,29138,29139,29140,29141,29142,29143,29198,29199,29200,29201,29202,29203|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/73d19d3bbca98000e3427fca1764c7db.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a43e7830aa663195182dbdae22366e4b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3dbd8934eade220462d63388eb43b7b2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7e9b4e0775aeeedd271dfc3e174845f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d0b5bc3629bc098ceddaa236c9446828.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce5d1d57412c7616984c7f5df8493f12.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d47e109567194866e03f516341a2e080.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c693ea6a1c76551e852c22e2d7f83c88.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce36ffb8adc33f0c5b451b6e5bc10fdd.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/095b88b253a637ceba37bcf7e453686e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c7a218ef3911c9bf6b5924a678710e9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/dff63147e120b3ebfc55e506a0ea7c4c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/83c9e508e42aec37622703cc50a3e792.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/577f65c88ec295fa759272cc734431ab.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d230836de7ca2cf6c689d8d888e7ba93.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5fb713f2e08b891dff113bc2e2c5b94d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fc85f7233a27e672dd60ed583a19944f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b65b335dc1b2c9c441aebc333ea8a55a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0a4f641330df6683d1735799563c8093.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c7d2e989b73db765bbcd606200a6b539.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d20e47b75fac38cb146dcea89fd93356.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1cbd3f66be935a0577342729933a8f57.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/58242d9e32b0e62d703d4447d7d1ef87.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bfba6c02f530996358e4c7944d357536.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ca8d594a5edd860a39fa846d1f885bcb.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/9fa96c4252ac32ffa8336cbb570efff8.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/27b7851dd5d32ec629f89ac37dff9c12.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/04dc2fcdaab325418c12fd05a6d9a7ab.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/567c41af1f3ad7c036c23bb9b63f0a7b.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5f724b1b6b27f8b7eaaccff5d33d48e8.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bff724d9ba5e3ffbdaf556c743595149.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0248e5c1c6cadea583a714d1f6a1e565.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3874d32998d87fd9a7b2ebf04170ff15.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28c0d1c6f4367ffa08eb6f479c11ffac.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/7502ffd73047824736cd1a14deafa7ce.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bd0afb89f5f7c1e07393b4d92f3437cb.png|public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 1775,1776,1777,1778,1779|2019-01-09 21:44:20,2019-01-09 03:39:10,2019-01-09 04:50:19,2019-01-10 06:37:05,2019-01-10 03:41:15
  [tags_destination] => 
  [tags] => 13,45,137,12,44,125,167|binh-thuan,ninh-thuan,viet-nam,binh-dinh,khanh-hoa,dia-diem-tham-quan,quy-nhon|Bình Thuận,Ninh Thuận,Việt Nam,Bình Định,Khánh Hòa,Địa điểm tham quan,Quy Nhơn
  [blog_updated] => 2018-11-24 23:30:11
  [blog_created] => 2018-11-24 01:20:13
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b4c3316640ff2b0f91eda2bce6a6384401ceae8b.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => baotranvu9736
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Quanh quanh, quẩn quẩn các ngọn núi các bãi biển đã chán rồi thì giờ đây, bạn có thể F5 kho ảnh của mình với 6 tiểu sa mạc có nắng, có gió, có sự hoang sơ huyền ảo ngay tại lãnh thổ Việt Nam.
  [blog_slug] => cung-f5-kho-anh-voi-6-tieu-sa-mac-view-ngat-lim-tai-viet-nam
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Cùng hội chị em bạn dì xách balo lên và F5 lại kho ảnh của bản thân với View ngất lịm của 6 tiểu sa mạc sau đây, chắc chắn sẽ làm siêu lòng những bạn trẻ "cuồng chân" ngay tại Việt Nam.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bd0afb89f5f7c1e07393b4d92f3437cb.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bd0afb89f5f7c1e07393b4d92f3437cb.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bd0afb89f5f7c1e07393b4d92f3437cb.png" w="960" h="230"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div class="">Bàu Trắng được mệnh danh là "tiểu Sahara" ngay tại Bình Thuận. Bàu Trắng mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ, bình dị tựa như một bức tranh thủy mạc. Với những cung lượn ven đường bờ biển, những cồn cát trắng tựa tuyết, Bàu Cát luôn là điểm dừng chân hàng đầu của những tay săn ảnh bởi khung nền "không góc chết" của nó.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="242ae086-5828-5570-9578-bece2becaec0">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="242ae086-5828-5570-9578-bece2becaec0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/73d19d3bbca98000e3427fca1764c7db.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/73d19d3bbca98000e3427fca1764c7db.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="73d19d3bbca98000e3427fca1764c7db.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/73d19d3bbca98000e3427fca1764c7db.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="abb8f12a-edff-2b41-c0b6-bcf0f855365c" data-pagespeed-url-hash="560141948" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="73d19d3bbca98000e3427fca1764c7db.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="242ae086-5828-5570-9578-bece2becaec0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a43e7830aa663195182dbdae22366e4b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a43e7830aa663195182dbdae22366e4b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a43e7830aa663195182dbdae22366e4b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a43e7830aa663195182dbdae22366e4b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="726" photoid="922f532d-6520-3e06-d637-bf15be67e998" data-pagespeed-url-hash="1467780377" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a43e7830aa663195182dbdae22366e4b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="242ae086-5828-5570-9578-bece2becaec0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3dbd8934eade220462d63388eb43b7b2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3dbd8934eade220462d63388eb43b7b2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3dbd8934eade220462d63388eb43b7b2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3dbd8934eade220462d63388eb43b7b2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="719" photoid="7a35939b-0b69-785e-b96d-7d25a5789e52" data-pagespeed-url-hash="2786672174" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3dbd8934eade220462d63388eb43b7b2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="242ae086-5828-5570-9578-bece2becaec0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7e9b4e0775aeeedd271dfc3e174845f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7e9b4e0775aeeedd271dfc3e174845f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b7e9b4e0775aeeedd271dfc3e174845f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7e9b4e0775aeeedd271dfc3e174845f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="29edbd1c-9e41-0926-f9eb-f8daa4292165" data-pagespeed-url-hash="4136437034" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b7e9b4e0775aeeedd271dfc3e174845f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Bàu Trắng</div>           </div></div><div class="">Bàu Trắng thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, cách Thành phố Phan Thiết 65km về hướng Đông. Bạn có thể đến Bàu Trắng theo 2 cung đường: Từ Hòn Rơm men theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Đồi Hồng, chạy dọc bãi biển khoảng một tiếng là tới Bàu Trắng. Cách khác là từ TP.Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến Lương Sơn, rẽ phải ở ngã ba, đi chừng 18 km, băng qua đồi trọc, rừng dừa một lúc là đến nơi.&nbsp;</div><div class=""><i>Xem thêm:</i>&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan05/post/du-lich-mui-ne-khong-the-bo-qua-10-diem-len-hinh-sieu-dep-nay-556" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">10 điểm siêu hay ho không thể bỏ qua khi du lịch Mũi Né - Phan Thiết.</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7502ffd73047824736cd1a14deafa7ce.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/7502ffd73047824736cd1a14deafa7ce.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/7502ffd73047824736cd1a14deafa7ce.png" w="960" h="230"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">Di chuyển theo hướng Nam tầm 30km từ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, một bãi cát vàng cùng núi đá nhấp nhô thu hút đến lạ hiện ra trước mắt bạn. Đồi cát Mũi Dinh (Ninh Thuận) là bối cảnh chính trong phim "Dấu chân Du mục", thu hút nhiều khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ và huyền ảo qua từng thước phim.&nbsp;</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="ec279641-7a84-ce6d-cd46-5bba0102984a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ec279641-7a84-ce6d-cd46-5bba0102984a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d0b5bc3629bc098ceddaa236c9446828.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d0b5bc3629bc098ceddaa236c9446828.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d0b5bc3629bc098ceddaa236c9446828.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d0b5bc3629bc098ceddaa236c9446828.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="828" photoid="b48ccda4-d973-2eea-5837-edaee1441f2c" data-pagespeed-url-hash="2691250886" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d0b5bc3629bc098ceddaa236c9446828.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ec279641-7a84-ce6d-cd46-5bba0102984a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce5d1d57412c7616984c7f5df8493f12.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce5d1d57412c7616984c7f5df8493f12.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ce5d1d57412c7616984c7f5df8493f12.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce5d1d57412c7616984c7f5df8493f12.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="850" photoid="d2caac4a-c829-df7f-bcbf-27e50bf15739" data-pagespeed-url-hash="1255855280" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ce5d1d57412c7616984c7f5df8493f12.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ec279641-7a84-ce6d-cd46-5bba0102984a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d47e109567194866e03f516341a2e080.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d47e109567194866e03f516341a2e080.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d47e109567194866e03f516341a2e080.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d47e109567194866e03f516341a2e080.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="795" photoid="e93bbe33-d052-9a51-34cc-bb0819f82ded" data-pagespeed-url-hash="88825575" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d47e109567194866e03f516341a2e080.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ec279641-7a84-ce6d-cd46-5bba0102984a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c693ea6a1c76551e852c22e2d7f83c88.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c693ea6a1c76551e852c22e2d7f83c88.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c693ea6a1c76551e852c22e2d7f83c88.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c693ea6a1c76551e852c22e2d7f83c88.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="1208" photoid="07546f3f-6304-49f8-5713-1a00c5b04955" data-pagespeed-url-hash="1092233730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c693ea6a1c76551e852c22e2d7f83c88.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="d9df66f5-00da-030c-d639-177f1f82eea9" href="blob:https://gody.vn/cfce052b-3acb-42c8-be7b-391ad4f3fe56" data-name=""></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Ninh Thuận</div>           </div></div><div class=""><i>Xem thêm:</i>&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/toan.nguyen7562/post/kinh-nghiem-du-lich-ninh-thuan-tu-tuc-sieu-chi-tiet-622" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Kinh nghiệm du lịch Ninh Thuận siêu chi tiết.</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="28c0d1c6f4367ffa08eb6f479c11ffac.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28c0d1c6f4367ffa08eb6f479c11ffac.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28c0d1c6f4367ffa08eb6f479c11ffac.png" w="960" h="230"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">Lại một cái tên của Ninh Thuận lọt vào list 6 tiểu sa mạc làm cuồng chân du khách đó chính là bãi cát Nam Cương. Cách Thành phố Phan Rang 8km về phía Nam, đồi cát Nam Cương là điểm tham quan còn rất mới vì chưa được du lịch khai thác. Thời điểm đẹp nhất để tham quan đồi cát Nam Cương vào lúc 5-7h và 15h-18h. Khi đó, gió dịu nhẹ, nền cát còn mát cũng như đã nguội, không khí dễ chịu hơn. Những đồi cát nhiều tầng lớp, nối nhau, trải dài ra bờ biển Đông Hải, ngút tầm mắt đến tận dãy núi huyền thoại Chà Bang.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="08b13ce7-a01b-b0e3-057c-b91b371ff0a3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="08b13ce7-a01b-b0e3-057c-b91b371ff0a3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bfba6c02f530996358e4c7944d357536.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bfba6c02f530996358e4c7944d357536.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bfba6c02f530996358e4c7944d357536.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bfba6c02f530996358e4c7944d357536.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="bfc3964c-de97-3d4d-ed28-8ebf162d4027" data-pagespeed-url-hash="3285084096" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bfba6c02f530996358e4c7944d357536.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="08b13ce7-a01b-b0e3-057c-b91b371ff0a3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/58242d9e32b0e62d703d4447d7d1ef87.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/58242d9e32b0e62d703d4447d7d1ef87.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="58242d9e32b0e62d703d4447d7d1ef87.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/58242d9e32b0e62d703d4447d7d1ef87.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="596" photoid="1ac1c51e-48e2-d4ad-da39-ad9bdae06c73" data-pagespeed-url-hash="2304621609" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="58242d9e32b0e62d703d4447d7d1ef87.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="08b13ce7-a01b-b0e3-057c-b91b371ff0a3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1cbd3f66be935a0577342729933a8f57.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1cbd3f66be935a0577342729933a8f57.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1cbd3f66be935a0577342729933a8f57.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1cbd3f66be935a0577342729933a8f57.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="923" h="645" photoid="fa6a8076-aa73-ee0f-3f3f-9f6a4498ed99" data-pagespeed-url-hash="1202454291" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1cbd3f66be935a0577342729933a8f57.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đồi cát Nam Cương</div>           </div></div><div class="">Vẻ đẹp bình dị và hoang sơ của Nam Cương luôn thu hút khách du lịch. Một chiều hoàng hôn chạng vạng với ánh nắng ấm trải dài trên bãi cát mịn màng thì thật nên thơ.</div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/feeds/tanyoli-thao-nguyen-mong-co-dep-bat-ngo-o-ninh-thuan-742-742" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Tanyoli - Thảo nguyên Mông Cổ đẹp xuất sắc ở Ninh Thuận.</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3874d32998d87fd9a7b2ebf04170ff15.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3874d32998d87fd9a7b2ebf04170ff15.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3874d32998d87fd9a7b2ebf04170ff15.png" w="960" h="230"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">Trên dải đất của miền Nam Trung Bộ đầy nắng gió, đồi cát Mũi Đôi là một trong những cung đường được nhiều phượt thủ yêu thích trong hành trình chinh phục cực Đông Tổ quốc.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="7b7321cc-0edb-c88d-fcae-94bc8ef19027">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7b7321cc-0edb-c88d-fcae-94bc8ef19027" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d20e47b75fac38cb146dcea89fd93356.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d20e47b75fac38cb146dcea89fd93356.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d20e47b75fac38cb146dcea89fd93356.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d20e47b75fac38cb146dcea89fd93356.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="814" h="541" photoid="33da6a2c-b06f-263a-83af-459a30e414aa" data-pagespeed-url-hash="1865339716" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d20e47b75fac38cb146dcea89fd93356.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7b7321cc-0edb-c88d-fcae-94bc8ef19027" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c7d2e989b73db765bbcd606200a6b539.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c7d2e989b73db765bbcd606200a6b539.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c7d2e989b73db765bbcd606200a6b539.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c7d2e989b73db765bbcd606200a6b539.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="1004" photoid="a10d1088-2fde-26b0-346c-6be57a0fb86c" data-pagespeed-url-hash="465461043" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c7d2e989b73db765bbcd606200a6b539.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7b7321cc-0edb-c88d-fcae-94bc8ef19027" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0a4f641330df6683d1735799563c8093.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0a4f641330df6683d1735799563c8093.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0a4f641330df6683d1735799563c8093.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0a4f641330df6683d1735799563c8093.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="667" photoid="a9fe1005-1c0d-2393-88bf-ca5503f039ad" data-pagespeed-url-hash="1357521704" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0a4f641330df6683d1735799563c8093.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7b7321cc-0edb-c88d-fcae-94bc8ef19027" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b65b335dc1b2c9c441aebc333ea8a55a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b65b335dc1b2c9c441aebc333ea8a55a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b65b335dc1b2c9c441aebc333ea8a55a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b65b335dc1b2c9c441aebc333ea8a55a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="525" photoid="0b9383af-996c-7313-a168-3c5b2f09a0db" data-pagespeed-url-hash="2829236269" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b65b335dc1b2c9c441aebc333ea8a55a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Bãi cát Mũi Đôi (Khánh Hòa)</div>           </div></div><div class="">Với thời tiết nắng nóng quanh năm tuy sẽ làm bạn mệt mõi những khi vượt qua "Tiểu sa mạc" Mũi Đôi, Khánh Hòa sẽ làm một vùng biển xanh mướt hòa cùng với vệt nắng rực rỡ sẽ làm bạn xua đi mọi mệt mõi trong chuyến hành trình.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0248e5c1c6cadea583a714d1f6a1e565.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0248e5c1c6cadea583a714d1f6a1e565.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0248e5c1c6cadea583a714d1f6a1e565.png" w="960" h="230"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">Nằm cạnh bãi biển Nhơn Lý, đồi cát Phương Mai ở Đất võ Bình Định, đây là một trong những đồi cát đẹp nhất Miền Trung nắng gió. Với độ cao 20,30m có những nơi cao đến 100m so với mực nước biển, "Tiểu sa mạc" với địa hình thoai thoãi tạo cảm giác như chạm đến mây xanh. Từ đồi cát bạn có thể phóng tàm nhìn toàn cảnh Qui Nhơn.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="3cb31cb3-8dde-7ae0-953f-56eed1e253a8">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3cb31cb3-8dde-7ae0-953f-56eed1e253a8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fc85f7233a27e672dd60ed583a19944f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fc85f7233a27e672dd60ed583a19944f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fc85f7233a27e672dd60ed583a19944f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fc85f7233a27e672dd60ed583a19944f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="399" photoid="b341d4f6-a069-7016-f85e-27a7d9523e83" data-pagespeed-url-hash="794432183" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="fc85f7233a27e672dd60ed583a19944f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3cb31cb3-8dde-7ae0-953f-56eed1e253a8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5fb713f2e08b891dff113bc2e2c5b94d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5fb713f2e08b891dff113bc2e2c5b94d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5fb713f2e08b891dff113bc2e2c5b94d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5fb713f2e08b891dff113bc2e2c5b94d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="884" photoid="6c4f235e-a053-545a-bf9a-4f5989df2b66" data-pagespeed-url-hash="1647133218" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5fb713f2e08b891dff113bc2e2c5b94d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3cb31cb3-8dde-7ae0-953f-56eed1e253a8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d230836de7ca2cf6c689d8d888e7ba93.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d230836de7ca2cf6c689d8d888e7ba93.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d230836de7ca2cf6c689d8d888e7ba93.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d230836de7ca2cf6c689d8d888e7ba93.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="cfba12dc-95e4-3797-21ba-ee48ccab8f87" data-pagespeed-url-hash="3338348625" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d230836de7ca2cf6c689d8d888e7ba93.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3cb31cb3-8dde-7ae0-953f-56eed1e253a8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/577f65c88ec295fa759272cc734431ab.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/577f65c88ec295fa759272cc734431ab.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="577f65c88ec295fa759272cc734431ab.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/577f65c88ec295fa759272cc734431ab.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="27b801e3-b120-377b-b9d6-1539914ee467" data-pagespeed-url-hash="1994994690" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="577f65c88ec295fa759272cc734431ab.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="d3337204-f142-a7ab-4b1f-782774db5d0d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a9c1769752ed8402712fa71bd5629bae.jpg" data-name="a9c1769752ed8402712fa71bd5629bae.jpg"></div><div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="d3337204-f142-a7ab-4b1f-782774db5d0d" href="blob:https://gody.vn/ac001466-d421-4a87-9d7e-7a083ee9f7c1" data-name=""></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đồi cát Phương Mai (Bình Định)</div>           </div></div><div class=""></div><div class="">Bạn&nbsp; có thể đến đồi cát Phương Mai vào bất kì thời điểm nào trong ngày, tuy nhiên sáng sớm và chiều tà là 2 thời điểm mát mẻ và thích hợp nhất để tham quan và tham quan tại đây.</div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/tranghui2019493/post/kham-pha-cac-diem-noi-bat-tai-quy-nhon-binh-dinh-1043" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Những điểm du lịch đáng đi nhất tại Quy Nhơn - Bình Định.</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bff724d9ba5e3ffbdaf556c743595149.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bff724d9ba5e3ffbdaf556c743595149.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bff724d9ba5e3ffbdaf556c743595149.png" w="960" h="230"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">Ngoài Động Thiên Đường, suối nước Mọc, sông Chày hang tối...ít ai biết "Tiểu sa mạc" Quang Phú còn làn nói thu hút khách du lịch không kém. Điểm đặc biệt hấp dẫn du khách nhất ở đồi cát Quang Phú chính là sự thay đổi kỳ diệu về màu sắc của cát theo thời gian ở đây. Cát trắng tinh bao phủ nơi này trong một sớm bình minh. Khi Mặt Trời lên cao, màu cát vàng rực, đến xẩm tối lại chuyển sang xám trắng.&nbsp;</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="2652bf2e-65c8-b07a-25cc-a995c31e8d93">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2652bf2e-65c8-b07a-25cc-a995c31e8d93" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/83c9e508e42aec37622703cc50a3e792.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/83c9e508e42aec37622703cc50a3e792.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="83c9e508e42aec37622703cc50a3e792.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/83c9e508e42aec37622703cc50a3e792.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="795" photoid="172038db-2c1e-5afa-11c7-8e4a801db5e7" data-pagespeed-url-hash="2940486818" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="83c9e508e42aec37622703cc50a3e792.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2652bf2e-65c8-b07a-25cc-a995c31e8d93" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/dff63147e120b3ebfc55e506a0ea7c4c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/dff63147e120b3ebfc55e506a0ea7c4c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dff63147e120b3ebfc55e506a0ea7c4c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/dff63147e120b3ebfc55e506a0ea7c4c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="480" photoid="a8c31a84-47bd-0522-aa33-bb68041b1ce9" data-pagespeed-url-hash="882041233" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dff63147e120b3ebfc55e506a0ea7c4c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2652bf2e-65c8-b07a-25cc-a995c31e8d93" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c7a218ef3911c9bf6b5924a678710e9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c7a218ef3911c9bf6b5924a678710e9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1c7a218ef3911c9bf6b5924a678710e9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c7a218ef3911c9bf6b5924a678710e9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="639" photoid="16c50fd6-a41a-b67a-7ec4-b3372c160a94" data-pagespeed-url-hash="2211641697" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1c7a218ef3911c9bf6b5924a678710e9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2652bf2e-65c8-b07a-25cc-a995c31e8d93" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/095b88b253a637ceba37bcf7e453686e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/095b88b253a637ceba37bcf7e453686e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="095b88b253a637ceba37bcf7e453686e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/095b88b253a637ceba37bcf7e453686e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="799" photoid="e87d78ec-580b-84ce-9660-669c0f10b2b0" data-pagespeed-url-hash="283396831" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="095b88b253a637ceba37bcf7e453686e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="d3337204-f142-a7ab-4b1f-782774db5d0d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a9c1769752ed8402712fa71bd5629bae.jpg" data-name="a9c1769752ed8402712fa71bd5629bae.jpg"></div><div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="d3337204-f142-a7ab-4b1f-782774db5d0d" href="blob:https://gody.vn/ac001466-d421-4a87-9d7e-7a083ee9f7c1" data-name=""></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đồi cát Quang Phú&nbsp;</div>           </div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ce36ffb8adc33f0c5b451b6e5bc10fdd.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce36ffb8adc33f0c5b451b6e5bc10fdd.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ce36ffb8adc33f0c5b451b6e5bc10fdd.png" w="900" h="259" data-pagespeed-url-hash="1100368340" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Nếu đã quá nhàm chán với hàng ngàn tấm ảnh với sông, với suối, với biển, với núi thì tại sao không lên kế hoạch ngay cho mình đôi ba ngày cùng hội bạn thân xách balo lên và đi, F5 lại kho ảnh của mình cùng một màu sắc mới với 6 tiểu sa mạc làm siêu lòng những đôi chân cuồng nhiệt.</div><div class=""><i>Nguồn thông tin và ảnh : Tổng hợp.</i></div><div class=""></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Vũ Bảo
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/baotranvu9736/133367447-20181224104913.jpg
  [follower_n] => 8
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

CÙNG F5 KHO ẢNH VỚI 6 TIỂU SA MẠC VIEW NGẤT LỊM TẠI VIỆT NAM

Quanh quanh, quẩn quẩn các ngọn núi các bãi biển đã chán rồi thì giờ đây, bạn có thể F5 kho ảnh của mình với 6 tiểu sa mạc có nắng, có gió, có sự hoang sơ huyền ảo ngay tại lãnh thổ Việt Nam.

Bình Thuận Ninh Thuận Việt Nam Bình Định Khánh Hòa Địa điểm tham quan Quy Nhơn
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Cùng hội chị em bạn dì xách balo lên và F5 lại kho ảnh của bản thân với View ngất lịm của 6 tiểu sa mạc sau đây, chắc chắn sẽ làm siêu lòng những bạn trẻ "cuồng chân" ngay tại Việt Nam.
Bàu Trắng được mệnh danh là "tiểu Sahara" ngay tại Bình Thuận. Bàu Trắng mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ, bình dị tựa như một bức tranh thủy mạc. Với những cung lượn ven đường bờ biển, những cồn cát trắng tựa tuyết, Bàu Cát luôn là điểm dừng chân hàng đầu của những tay săn ảnh bởi khung nền "không góc chết" của nó.
Bàu Trắng
Bàu Trắng thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, cách Thành phố Phan Thiết 65km về hướng Đông. Bạn có thể đến Bàu Trắng theo 2 cung đường: Từ Hòn Rơm men theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Đồi Hồng, chạy dọc bãi biển khoảng một tiếng là tới Bàu Trắng. Cách khác là từ TP.Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến Lương Sơn, rẽ phải ở ngã ba, đi chừng 18 km, băng qua đồi trọc, rừng dừa một lúc là đến nơi. 
Xem thêm: 10 điểm siêu hay ho không thể bỏ qua khi du lịch Mũi Né - Phan Thiết.
Di chuyển theo hướng Nam tầm 30km từ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, một bãi cát vàng cùng núi đá nhấp nhô thu hút đến lạ hiện ra trước mắt bạn. Đồi cát Mũi Dinh (Ninh Thuận) là bối cảnh chính trong phim "Dấu chân Du mục", thu hút nhiều khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ và huyền ảo qua từng thước phim. 
Ninh Thuận
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Ninh Thuận siêu chi tiết.
Lại một cái tên của Ninh Thuận lọt vào list 6 tiểu sa mạc làm cuồng chân du khách đó chính là bãi cát Nam Cương. Cách Thành phố Phan Rang 8km về phía Nam, đồi cát Nam Cương là điểm tham quan còn rất mới vì chưa được du lịch khai thác. Thời điểm đẹp nhất để tham quan đồi cát Nam Cương vào lúc 5-7h và 15h-18h. Khi đó, gió dịu nhẹ, nền cát còn mát cũng như đã nguội, không khí dễ chịu hơn. Những đồi cát nhiều tầng lớp, nối nhau, trải dài ra bờ biển Đông Hải, ngút tầm mắt đến tận dãy núi huyền thoại Chà Bang.
Đồi cát Nam Cương
Vẻ đẹp bình dị và hoang sơ của Nam Cương luôn thu hút khách du lịch. Một chiều hoàng hôn chạng vạng với ánh nắng ấm trải dài trên bãi cát mịn màng thì thật nên thơ.
Xem thêm: Tanyoli - Thảo nguyên Mông Cổ đẹp xuất sắc ở Ninh Thuận.
Trên dải đất của miền Nam Trung Bộ đầy nắng gió, đồi cát Mũi Đôi là một trong những cung đường được nhiều phượt thủ yêu thích trong hành trình chinh phục cực Đông Tổ quốc.
Bãi cát Mũi Đôi (Khánh Hòa)
Với thời tiết nắng nóng quanh năm tuy sẽ làm bạn mệt mõi những khi vượt qua "Tiểu sa mạc" Mũi Đôi, Khánh Hòa sẽ làm một vùng biển xanh mướt hòa cùng với vệt nắng rực rỡ sẽ làm bạn xua đi mọi mệt mõi trong chuyến hành trình.
Nằm cạnh bãi biển Nhơn Lý, đồi cát Phương Mai ở Đất võ Bình Định, đây là một trong những đồi cát đẹp nhất Miền Trung nắng gió. Với độ cao 20,30m có những nơi cao đến 100m so với mực nước biển, "Tiểu sa mạc" với địa hình thoai thoãi tạo cảm giác như chạm đến mây xanh. Từ đồi cát bạn có thể phóng tàm nhìn toàn cảnh Qui Nhơn.
Đồi cát Phương Mai (Bình Định)
Bạn  có thể đến đồi cát Phương Mai vào bất kì thời điểm nào trong ngày, tuy nhiên sáng sớm và chiều tà là 2 thời điểm mát mẻ và thích hợp nhất để tham quan và tham quan tại đây.
Xem thêm: Những điểm du lịch đáng đi nhất tại Quy Nhơn - Bình Định.
Ngoài Động Thiên Đường, suối nước Mọc, sông Chày hang tối...ít ai biết "Tiểu sa mạc" Quang Phú còn làn nói thu hút khách du lịch không kém. Điểm đặc biệt hấp dẫn du khách nhất ở đồi cát Quang Phú chính là sự thay đổi kỳ diệu về màu sắc của cát theo thời gian ở đây. Cát trắng tinh bao phủ nơi này trong một sớm bình minh. Khi Mặt Trời lên cao, màu cát vàng rực, đến xẩm tối lại chuyển sang xám trắng. 
Đồi cát Quang Phú 
Nếu đã quá nhàm chán với hàng ngàn tấm ảnh với sông, với suối, với biển, với núi thì tại sao không lên kế hoạch ngay cho mình đôi ba ngày cùng hội bạn thân xách balo lên và đi, F5 lại kho ảnh của mình cùng một màu sắc mới với 6 tiểu sa mạc làm siêu lòng những đôi chân cuồng nhiệt.
Nguồn thông tin và ảnh : Tổng hợp.