stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3270
  [created_approved] => 2019-04-10 17:49:30
  [blog_title] => Xứ sở hoa ANH ĐÀO Hàn Quốc _ Jinhae
  [albums] => 52581,52582,52583,52584,52585,52586,52587,52588,52589,52590,52591,52592,52593,52594,52595,52596,52597,52598,52599,52600|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4445fabe66bb88029e282d9614d173e7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6c3bf2b8f115a6b7df8bb7b4bd900c7f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/e7e92026667d5214e41af6670773aa17.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4a64155bd5bbe83e2475820b169a007f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/68e6c06bffe21a3ebba7a48522935eda.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/c2b9de4d5a90f9802fc7f308fad95632.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/b9ba7581de0d298d8fa781f7c31730d8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/49cabbfb70ce4b661a6085f37427fbc8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/f22987d0ce54b496f74ec0cc80882bc0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/137819b450dfddc9ecadc8dfac7e065c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6d8807d922a4b73603ddc4c60856b04f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a32319ffc8e90559d9f0edac72f4f3d1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/8166bf7c0ccd9baaeba2263db945f10d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/0d6905a8ded27926e3e9576b6dccfe61.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a4fdeb69661aa51f7febd7ef248e9ecd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/ddef6bed669d29cec51f28bc92b4a915.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/98f81faa35a9d30be32ff6b4db1e2d0d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/451153d337eed82dd6bc97f576aa8bd7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/94bdbacbcc074981d5a8aac1cd5961a3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/dd48c7da8f61d8982e072c00527fd831.jpg|public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478,public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 3
  [list_auto_comment] => 6291,6293,6294|2019-04-11 04:05:46,2019-04-10 22:04:02,2019-04-12 17:58:01
  [tags_destination] => 1779|han-quoc|Hàn Quốc|0|1877
  [tags] => 120,124,130,148,149,249|review,kinh-nghiem-du-lich,du-lich,du-lich-kham-pha,du-lich-trai-nghiem,han-quoc|Review,Kinh nghiệm du lịch,du lịch,du lịch khám phá,du lịch trải nghiệm,Hàn Quốc
  [blog_updated] => 2019-04-10 17:49:30
  [blog_created] => 2019-04-10 15:28:21
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => //www.youtube.com/embed/iNeKnsNSXkE
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => Nacrystal2023478
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Jinhae _ Hàn Quốc, xứ sở HOA ANH ĐÀO 
Đến jinhae vào tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4, bạn có thể thấy hoa anh đào ở mọi nơi, mọi cung đường.
  [blog_slug] => xu-so-hoa-anh-dao-han-quoc-jinhae
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 2
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Jinhae là một huyện thuộc thành phố Changwon, nơi nổi tiếng với hoa anh đào. </div><div>Đến jinhae vào tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4, bạn có thể thấy hoa anh đào ở mọi nơi, mọi cung đường. </div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.facebook.com/livewhite.nal/" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Review du lịch Hàn</a><br></div><div>Jinhae có khá nhiều điểm du lịch, tuy nhiên hai điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất ở đây là: </div><div>- Ga Gyeonghwa 경화역 </div><div>- Suối Yeojwacheon 여좌천 </div><div>* Ga Gyeonghwa </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="318ffd45-f3c0-eb6d-103f-d335a81e298d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="318ffd45-f3c0-eb6d-103f-d335a81e298d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/dd48c7da8f61d8982e072c00527fd831.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/dd48c7da8f61d8982e072c00527fd831.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dd48c7da8f61d8982e072c00527fd831.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/dd48c7da8f61d8982e072c00527fd831.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="8c523448-f6e5-6c6c-ff6c-49fe1d2a433b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dd48c7da8f61d8982e072c00527fd831.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="318ffd45-f3c0-eb6d-103f-d335a81e298d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/94bdbacbcc074981d5a8aac1cd5961a3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/94bdbacbcc074981d5a8aac1cd5961a3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="94bdbacbcc074981d5a8aac1cd5961a3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/94bdbacbcc074981d5a8aac1cd5961a3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="f9679b18-06ff-c8ed-aca4-e169b4cdafad" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="94bdbacbcc074981d5a8aac1cd5961a3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="318ffd45-f3c0-eb6d-103f-d335a81e298d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/451153d337eed82dd6bc97f576aa8bd7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/451153d337eed82dd6bc97f576aa8bd7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="451153d337eed82dd6bc97f576aa8bd7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/451153d337eed82dd6bc97f576aa8bd7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1540" photoid="425e50ef-53f3-d0d0-0115-bb83c6273376" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="451153d337eed82dd6bc97f576aa8bd7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Ga Gyeonghwa với hàng anh đào dài 800m nở rộ hai bên là điểm tham quan vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ở ga Gyeonghwa vào mùa hoa nở, mỗi khi đoàn tàu đi qua sẽ cuốn những cánh hoa bay theo gió tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vào mùa lễ hội, họ sẽ để đầu tàu tại nhà ga và mọi người có thể tha hồ thăm quan, chụp ảnh. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/98f81faa35a9d30be32ff6b4db1e2d0d.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/98f81faa35a9d30be32ff6b4db1e2d0d.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="98f81faa35a9d30be32ff6b4db1e2d0d.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/98f81faa35a9d30be32ff6b4db1e2d0d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="f6655543-136f-4787-4033-8c34fb99960f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="98f81faa35a9d30be32ff6b4db1e2d0d.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/ddef6bed669d29cec51f28bc92b4a915.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/ddef6bed669d29cec51f28bc92b4a915.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ddef6bed669d29cec51f28bc92b4a915.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/ddef6bed669d29cec51f28bc92b4a915.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="b4971f7f-8d6d-d19b-11d1-60f93abd4091" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ddef6bed669d29cec51f28bc92b4a915.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a4fdeb69661aa51f7febd7ef248e9ecd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a4fdeb69661aa51f7febd7ef248e9ecd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a4fdeb69661aa51f7febd7ef248e9ecd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a4fdeb69661aa51f7febd7ef248e9ecd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="3a206ce2-0dfe-cff6-01fc-c12b4787dc1c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a4fdeb69661aa51f7febd7ef248e9ecd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/0d6905a8ded27926e3e9576b6dccfe61.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/0d6905a8ded27926e3e9576b6dccfe61.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0d6905a8ded27926e3e9576b6dccfe61.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/0d6905a8ded27926e3e9576b6dccfe61.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="7550f025-f89f-10d4-55f4-eb446460d78b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0d6905a8ded27926e3e9576b6dccfe61.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/8166bf7c0ccd9baaeba2263db945f10d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/8166bf7c0ccd9baaeba2263db945f10d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8166bf7c0ccd9baaeba2263db945f10d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/8166bf7c0ccd9baaeba2263db945f10d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2834" h="2960" photoid="ffe5aa8c-e4eb-ceec-5b3f-f8e4f72da4e7" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8166bf7c0ccd9baaeba2263db945f10d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="631a8332-958f-6ff0-548f-d85e6a2e3449" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a32319ffc8e90559d9f0edac72f4f3d1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a32319ffc8e90559d9f0edac72f4f3d1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a32319ffc8e90559d9f0edac72f4f3d1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/a32319ffc8e90559d9f0edac72f4f3d1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="e8ca4bd5-beff-203d-7462-e1179bdcb1db" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a32319ffc8e90559d9f0edac72f4f3d1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Tuy nhiên, vào mùa lễ hội rất đông người đến thăm quan nên nếu muốn chụp với đầu tàu, mọi người đều phải xếp hàng chờ đến lươt. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="71737037-aef8-fa6f-e9c3-646b7ea67851">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="71737037-aef8-fa6f-e9c3-646b7ea67851" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6d8807d922a4b73603ddc4c60856b04f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6d8807d922a4b73603ddc4c60856b04f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6d8807d922a4b73603ddc4c60856b04f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6d8807d922a4b73603ddc4c60856b04f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1540" photoid="916660eb-50c1-ea3e-e23e-748480565981" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6d8807d922a4b73603ddc4c60856b04f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="71737037-aef8-fa6f-e9c3-646b7ea67851" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/137819b450dfddc9ecadc8dfac7e065c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/137819b450dfddc9ecadc8dfac7e065c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="137819b450dfddc9ecadc8dfac7e065c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/137819b450dfddc9ecadc8dfac7e065c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="0d356f8f-f689-318c-def5-b9372c02b09c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="137819b450dfddc9ecadc8dfac7e065c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="71737037-aef8-fa6f-e9c3-646b7ea67851" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/f22987d0ce54b496f74ec0cc80882bc0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/f22987d0ce54b496f74ec0cc80882bc0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f22987d0ce54b496f74ec0cc80882bc0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/f22987d0ce54b496f74ec0cc80882bc0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="3477" photoid="ce916382-f970-8929-ea66-8ebd6b8d4d5b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f22987d0ce54b496f74ec0cc80882bc0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="71737037-aef8-fa6f-e9c3-646b7ea67851" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/49cabbfb70ce4b661a6085f37427fbc8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/49cabbfb70ce4b661a6085f37427fbc8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="49cabbfb70ce4b661a6085f37427fbc8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/49cabbfb70ce4b661a6085f37427fbc8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="1f8faa05-0766-ec27-71eb-2ac0bcfe0e6f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="49cabbfb70ce4b661a6085f37427fbc8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Hãy lên concept cho buổi ngắm hoa trước để có những bức ảnh tuyệt đẹp và ý nghĩa cùng gia đình, bạn bè hay người thương nhé ;) </div><div>* Suối Yeojwacheon </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="02b248db-0be4-2c63-fe4c-02e893fd0ea8">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="02b248db-0be4-2c63-fe4c-02e893fd0ea8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/b9ba7581de0d298d8fa781f7c31730d8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/b9ba7581de0d298d8fa781f7c31730d8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b9ba7581de0d298d8fa781f7c31730d8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/b9ba7581de0d298d8fa781f7c31730d8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="912148c9-3ec8-9752-ab01-d7ed0ae9ef85" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b9ba7581de0d298d8fa781f7c31730d8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="02b248db-0be4-2c63-fe4c-02e893fd0ea8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/c2b9de4d5a90f9802fc7f308fad95632.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/c2b9de4d5a90f9802fc7f308fad95632.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c2b9de4d5a90f9802fc7f308fad95632.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/c2b9de4d5a90f9802fc7f308fad95632.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2193" h="2193" photoid="a644f654-d148-8113-8efd-8b4ad89c1262" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c2b9de4d5a90f9802fc7f308fad95632.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Suối Yeojwacheon với hàng anh đào hai bên dài 1,5km vô cùng lãng mạn là điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn đến thăm Jinhae vào mùa hoa nở. Hoa anh đào rợp trời hai bên rủ xuống mặt suối tạo nên khung cảnh đẹp vô cùng. Mỗi khi có làn gió thổi qua, những cánh hoa nhẹ nhàng bay theo lãng mạn khôn xiết. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="2b524cbd-9f2b-4465-23a0-124db3f2cf77">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2b524cbd-9f2b-4465-23a0-124db3f2cf77" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/68e6c06bffe21a3ebba7a48522935eda.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/68e6c06bffe21a3ebba7a48522935eda.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="68e6c06bffe21a3ebba7a48522935eda.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/68e6c06bffe21a3ebba7a48522935eda.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="1b3417cd-f1df-3b22-4eea-98caa7e58659" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="68e6c06bffe21a3ebba7a48522935eda.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2b524cbd-9f2b-4465-23a0-124db3f2cf77" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4a64155bd5bbe83e2475820b169a007f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4a64155bd5bbe83e2475820b169a007f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4a64155bd5bbe83e2475820b169a007f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4a64155bd5bbe83e2475820b169a007f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="da6604cb-ed8c-3f0f-9244-13e822ee08b5" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4a64155bd5bbe83e2475820b169a007f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2b524cbd-9f2b-4465-23a0-124db3f2cf77" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/e7e92026667d5214e41af6670773aa17.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/e7e92026667d5214e41af6670773aa17.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e7e92026667d5214e41af6670773aa17.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/e7e92026667d5214e41af6670773aa17.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1426" photoid="20a4c360-2e41-b489-8d23-ea527381f48a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e7e92026667d5214e41af6670773aa17.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Hai bên đường bên cạnh suối Yeojwacheon tràn ngập các món ăn đường phố và những món ăn truyền thống của hàn: Kem, bánh kẹp, xiên nướng, sườn nướng, lợn nướng, dâu tây hồ lô tẩm đường, …. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="56a09a1c-a2ca-6b9e-85ed-c3fb30b74919">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="56a09a1c-a2ca-6b9e-85ed-c3fb30b74919" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6c3bf2b8f115a6b7df8bb7b4bd900c7f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6c3bf2b8f115a6b7df8bb7b4bd900c7f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6c3bf2b8f115a6b7df8bb7b4bd900c7f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/6c3bf2b8f115a6b7df8bb7b4bd900c7f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="572d5b16-6b13-6068-6fd1-a7a559198b8e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6c3bf2b8f115a6b7df8bb7b4bd900c7f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="56a09a1c-a2ca-6b9e-85ed-c3fb30b74919" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4445fabe66bb88029e282d9614d173e7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4445fabe66bb88029e282d9614d173e7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4445fabe66bb88029e282d9614d173e7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/23/Nacrystal2023478/4445fabe66bb88029e282d9614d173e7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="6151ca4a-65b8-b8a2-4c43-f8550ce36a24" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4445fabe66bb88029e282d9614d173e7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>* Cách đi lại: </div><div>Đi bus đến bến xe Changwon rồi bắt bus 151 ngay phía trước bến xe là đến thẳng ga Gyeonghwa. </div><div>Vào mùa lễ hội có shuttle miễn phí đưa du khách đi thăm quan các điểm du lịch trong vùng. </div><div> </div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Lương Ngoc Anh 
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/Nacrystal2023478/133111853-2019_07_20_16_24_47.jpg
  [follower_n] => 15715
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Lương Ngoc Anh
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Xứ sở hoa ANH ĐÀO Hàn Quốc _ Jinhae

Jinhae _ Hàn Quốc, xứ sở HOA ANH ĐÀO Đến jinhae vào tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4, bạn có thể thấy hoa anh đào ở mọi nơi, mọi cung đường.

Review Kinh nghiệm du lịch du lịch du lịch khám phá du lịch trải nghiệm Hàn Quốc
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Jinhae là một huyện thuộc thành phố Changwon, nơi nổi tiếng với hoa anh đào.
Đến jinhae vào tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4, bạn có thể thấy hoa anh đào ở mọi nơi, mọi cung đường.
Review du lịch Hàn
Jinhae có khá nhiều điểm du lịch, tuy nhiên hai điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất ở đây là:
- Ga Gyeonghwa 경화역
- Suối Yeojwacheon 여좌천
* Ga Gyeonghwa
Ga Gyeonghwa với hàng anh đào dài 800m nở rộ hai bên là điểm tham quan vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ở ga Gyeonghwa vào mùa hoa nở, mỗi khi đoàn tàu đi qua sẽ cuốn những cánh hoa bay theo gió tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vào mùa lễ hội, họ sẽ để đầu tàu tại nhà ga và mọi người có thể tha hồ thăm quan, chụp ảnh.
Tuy nhiên, vào mùa lễ hội rất đông người đến thăm quan nên nếu muốn chụp với đầu tàu, mọi người đều phải xếp hàng chờ đến lươt.
Hãy lên concept cho buổi ngắm hoa trước để có những bức ảnh tuyệt đẹp và ý nghĩa cùng gia đình, bạn bè hay người thương nhé ;)
* Suối Yeojwacheon
Suối Yeojwacheon với hàng anh đào hai bên dài 1,5km vô cùng lãng mạn là điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn đến thăm Jinhae vào mùa hoa nở. Hoa anh đào rợp trời hai bên rủ xuống mặt suối tạo nên khung cảnh đẹp vô cùng. Mỗi khi có làn gió thổi qua, những cánh hoa nhẹ nhàng bay theo lãng mạn khôn xiết.
Hai bên đường bên cạnh suối Yeojwacheon tràn ngập các món ăn đường phố và những món ăn truyền thống của hàn: Kem, bánh kẹp, xiên nướng, sườn nướng, lợn nướng, dâu tây hồ lô tẩm đường, ….
* Cách đi lại:
Đi bus đến bến xe Changwon rồi bắt bus 151 ngay phía trước bến xe là đến thẳng ga Gyeonghwa.
Vào mùa lễ hội có shuttle miễn phí đưa du khách đi thăm quan các điểm du lịch trong vùng.