stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2075
  [created_approved] => 2018-12-14 20:20:00
  [blog_title] => Nhà thiếu nhi Đà Lạt đã sống lại và đưa vào hoạt động
  [albums] => 33412,33413,33414,33415,33416,33417,33418,33419,33420,33466,33467,33468,33469|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/4ad68e9cadd62c6e4e7283ba5f8b6758.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/40461b6df89eedc388f65901511cf139.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/269f8785899bc5f25592726e77bfbd1f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/bde4d6091a38f817c383dfcb492eea23.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/0222e222086302a641d527ca6502b9a5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/d79ade8eb7b70d4b425c7ec94b027dcb.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/f1659b832c0c2fd4b6fafd7e64a1eaf3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/55ca8b6eab8318324af45e29f8c9d03f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/f96917469f3dd87b873d988c78ececb5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/8a92a46eed41d4cf9b993bc05bfe1fd5.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/eeebcc4a4d7290ecb5e616ab133808b6.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/c59b21e89b87847f5812ad02c49c9435.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/665f9caf3bf0efa2bd3891f74f2ef1b9.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen,public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 120,137,139,148|review,viet-nam,da-lat,du-lich-kham-pha|Review,Việt Nam,Đà Lạt,du lịch khám phá
  [blog_updated] => 2018-12-12 16:21:26
  [blog_created] => 2018-12-12 15:53:16
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/4f8a37e1c533d2285e2f2c865902427b5d76fc83.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => thienthunguyen
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Nhà thiếu nhi Đà Lạt là một địa điểm sodeep cực đẹp free cho các bạn đến tham quan. Sau một thời gian bị đóng cửa thì nơi đây đã chính thức mở cửa trở lại.
  [blog_slug] => nha-thieu-nhi-da-lat-da-song-lai-va-dua-vao-hoat-dong
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>&nbsp;<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="665f9caf3bf0efa2bd3891f74f2ef1b9.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/665f9caf3bf0efa2bd3891f74f2ef1b9.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/665f9caf3bf0efa2bd3891f74f2ef1b9.png" w="900" h="182"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div contenteditable="false" name="02f089e5-206c-5d3d-7fb8-016b02da1c08-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="02f089e5-206c-5d3d-7fb8-016b02da1c08" name="02f089e5-206c-5d3d-7fb8-016b02da1c08-c">Nhà thiếu nhi đà lạt có gì đẹp?</h2></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f96917469f3dd87b873d988c78ececb5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/f96917469f3dd87b873d988c78ececb5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/f96917469f3dd87b873d988c78ececb5.jpg" w="1000" h="667" data-pagespeed-url-hash="1023144336" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên Đà Lạt</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="55ca8b6eab8318324af45e29f8c9d03f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/55ca8b6eab8318324af45e29f8c9d03f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/55ca8b6eab8318324af45e29f8c9d03f.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1853429233" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Những bức ảnh “so deep” như thế này thì thực sự chẳng ai có thể bỏ qua</figcaption></figure></div></div><div class=""> </div><div class="">Trong khuôn viên rộng gần 61.000 m2 khu văn hóa nhà thiếu nhi Đà Lạt được chia làm 4 khu vực khác nhau bao gồm</div><div class=""><br></div><div class=""><b>•	Khu nhà thiếu nhi</b>: nơi chủ yếu dành cho các bé học tập và vui chơi&nbsp;<br></div><div><b>•	Khu nhà hát biểu diễn</b>: nơi diễn ra các chương trình văn nghệ và giao lưu </div><div><b>•	Khu trưng bày:</b> là khu trưng bày các thành phẩm vô cùng đáng yêu được làm từ sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ </div><div>Và cuối cùng là khu vực cắm trại, thể dục, sân chơi.&nbsp;<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c59b21e89b87847f5812ad02c49c9435.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/c59b21e89b87847f5812ad02c49c9435.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/c59b21e89b87847f5812ad02c49c9435.png" w="900" h="152"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="f1659b832c0c2fd4b6fafd7e64a1eaf3.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/f1659b832c0c2fd4b6fafd7e64a1eaf3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/f1659b832c0c2fd4b6fafd7e64a1eaf3.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="4083453895" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Với nhiều bức ảnh đẹp ngất ngây được hội các bạn trẻ “khai quật” vào khoảng năm 2015. Hình ảnh những dãy ghế trắng dài tít tắp trên khán đài của sân khấu ngoài trời này đã chính thức ghi tên mình vào danh sách “những tấm background đẹp nhất tại Đà Lạt” thời bấy giờ. Cùng với vườn hoa hướng dương, đồi chè Cầu Đất, trường Cao đẳng Sư phạm, thì ... nhà thiếu nhi Đà Lạt đã vô tình trở thành biểu tượng đặc trưng của thành phố sương mờ này.&nbsp;</div><div></div><div>Dưới ánh nắng của Đà Lạt , mỗi tấm hình đều mang và gợi lên một nét cực riêng mà chỉ có chính các bạn mới là người có thể khám phá được thôi. Không điêu đâu, khi mà nhà thiếu nhi Đà Lạt đã trở thành địa điểm check-in “quốc dân” mà lại còn hoàn toàn miễn phí cho các “tín đồ sống ảo” lui tới nữa chứ.&nbsp;&nbsp;<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eeebcc4a4d7290ecb5e616ab133808b6.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/eeebcc4a4d7290ecb5e616ab133808b6.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/eeebcc4a4d7290ecb5e616ab133808b6.png" w="900" h="166"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div>Theo một vài thông tin thì trong suốt thời gian qua đã có khá nhiều bạn đến đây và có hành động leo trèo, chạy nhảy làm hư hỏng nhiều ghế. Thậm chí có nhiều khách du lịch còn thản nhiên thụ tập ăn uống rồi xả rác bữa bãi, ảnh hưởng đến vệ sinh không gian sinh hoạt chung. Chắc các bạn cũng rất khó nghĩ khi nơi đây vừa là khu vui chơi của trẻ, vừa là điểm đến tham quan du lịch lý tưởng nhất dành cho du khách yêu thích chụp ảnh, selfie mà lại như thế này phải không? Một địa điểm sodeep cực đẹp, cực free tạm thời đóng cửa để sửa chữa đã nhiều lần khiến cho team “sống ảo” nhà chúng ta đứng ngồi không yên, và tiếc ngẩn tiếc ngơ nhiều lần lắm luôn đấy. Bởi cứ nhắc tới địa chỉ số 13 Đinh Tiên Hoàng, thì đa phần khách du lịch thập phương chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua hàng ghế trắng tinh tươm đẹp mắt ở nhà thiếu nhi Đà Lạt này được đâu. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0222e222086302a641d527ca6502b9a5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/0222e222086302a641d527ca6502b9a5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/0222e222086302a641d527ca6502b9a5.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="1506814399" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div>Nhưng vào tháng 11/2018 thánh địa hàng ghế trắng huyền thoại đã mở cửa trở lại cho các bạn tham quan rồi đó nha. Một nơi đầy lãng mạn mang khung cảnh vừa hiện thực vừa có thể được ví như trong truyện cổ tích. Cảnh sắc thiên nhiên lại hài hòa giữa những hàng thông xanh với những bải cỏ xanh non còn đọng lại những giọt sương. Đây luôn được coi là địa điểm “check-in” không thể thiếu của một người thích “sống ảo” mà.&nbsp;<br></div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5d51d795-b36a-20fc-5211-91de298438b7">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d51d795-b36a-20fc-5211-91de298438b7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/bde4d6091a38f817c383dfcb492eea23.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/bde4d6091a38f817c383dfcb492eea23.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bde4d6091a38f817c383dfcb492eea23.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/bde4d6091a38f817c383dfcb492eea23.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="616" photoid="7a628b08-3933-f486-bea7-81aed1d25e92" data-pagespeed-url-hash="1487845085" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="bde4d6091a38f817c383dfcb492eea23.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d51d795-b36a-20fc-5211-91de298438b7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/269f8785899bc5f25592726e77bfbd1f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/269f8785899bc5f25592726e77bfbd1f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="269f8785899bc5f25592726e77bfbd1f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/269f8785899bc5f25592726e77bfbd1f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="742" photoid="0f7f6b98-6bd0-06cc-efc3-b5b7b7748464" data-pagespeed-url-hash="2130152450" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="269f8785899bc5f25592726e77bfbd1f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d51d795-b36a-20fc-5211-91de298438b7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/40461b6df89eedc388f65901511cf139.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/40461b6df89eedc388f65901511cf139.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="40461b6df89eedc388f65901511cf139.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/40461b6df89eedc388f65901511cf139.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="423" photoid="d4033c1f-1663-a1a0-ed4f-ca043b220405" data-pagespeed-url-hash="4233903517" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="40461b6df89eedc388f65901511cf139.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Địa chỉ: 13 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8a92a46eed41d4cf9b993bc05bfe1fd5.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/8a92a46eed41d4cf9b993bc05bfe1fd5.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/thienthunguyen/8a92a46eed41d4cf9b993bc05bfe1fd5.png" w="900" h="152"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div> </div><div> Ghé và check-in trên Map&nbsp;riêng của mình thật nhiều hình ảnh và thông tin về nhà thiếu nhi Đà Lạt ngay thôi nào! Check ngay tại:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/ban-do-du-lich/viet-nam" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >My Travelmap</a></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/knigh.gody/post/ban-da-biet-het-nhung-diem-check-in-hot-nhat-da-lat-dao-gan-day-chua-694" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Bạn đã biết hết những điểm check-in hot nhất Đà Lạt dạo gần đây chưa?</a><br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/seeyang.chan9777/post/da-lat-noi-cho-nhung-ke-mong-mo-1135" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đà Lạt nơi cho những kẻ mộng mơ</a><br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/thienthunguyen/post/check-in-nhung-dia-diem-cuc-hot-o-da-lat-mua-valentine-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Check in những địa điểm cực hot ở Đà Lạt mùa Valentine</a><br></div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Thiên Thư
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/thienthunguyen/2830893-20180725152643.jpg
  [follower_n] => 4566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Nhà thiếu nhi Đà Lạt đã sống lại và đưa vào hoạt động

Nhà thiếu nhi Đà Lạt là một địa điểm sodeep cực đẹp free cho các bạn đến tham quan. Sau một thời gian bị đóng cửa thì nơi đây đã chính thức mở cửa trở lại.

Review Việt Nam Đà Lạt du lịch khám phá
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
 

Nhà thiếu nhi đà lạt có gì đẹp?

Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên Đà Lạt

Những bức ảnh “so deep” như thế này thì thực sự chẳng ai có thể bỏ qua
Trong khuôn viên rộng gần 61.000 m2 khu văn hóa nhà thiếu nhi Đà Lạt được chia làm 4 khu vực khác nhau bao gồm

• Khu nhà thiếu nhi: nơi chủ yếu dành cho các bé học tập và vui chơi 
• Khu nhà hát biểu diễn: nơi diễn ra các chương trình văn nghệ và giao lưu
• Khu trưng bày: là khu trưng bày các thành phẩm vô cùng đáng yêu được làm từ sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ
Và cuối cùng là khu vực cắm trại, thể dục, sân chơi. 
Với nhiều bức ảnh đẹp ngất ngây được hội các bạn trẻ “khai quật” vào khoảng năm 2015. Hình ảnh những dãy ghế trắng dài tít tắp trên khán đài của sân khấu ngoài trời này đã chính thức ghi tên mình vào danh sách “những tấm background đẹp nhất tại Đà Lạt” thời bấy giờ. Cùng với vườn hoa hướng dương, đồi chè Cầu Đất, trường Cao đẳng Sư phạm, thì ... nhà thiếu nhi Đà Lạt đã vô tình trở thành biểu tượng đặc trưng của thành phố sương mờ này. 
Dưới ánh nắng của Đà Lạt , mỗi tấm hình đều mang và gợi lên một nét cực riêng mà chỉ có chính các bạn mới là người có thể khám phá được thôi. Không điêu đâu, khi mà nhà thiếu nhi Đà Lạt đã trở thành địa điểm check-in “quốc dân” mà lại còn hoàn toàn miễn phí cho các “tín đồ sống ảo” lui tới nữa chứ.  
Theo một vài thông tin thì trong suốt thời gian qua đã có khá nhiều bạn đến đây và có hành động leo trèo, chạy nhảy làm hư hỏng nhiều ghế. Thậm chí có nhiều khách du lịch còn thản nhiên thụ tập ăn uống rồi xả rác bữa bãi, ảnh hưởng đến vệ sinh không gian sinh hoạt chung. Chắc các bạn cũng rất khó nghĩ khi nơi đây vừa là khu vui chơi của trẻ, vừa là điểm đến tham quan du lịch lý tưởng nhất dành cho du khách yêu thích chụp ảnh, selfie mà lại như thế này phải không? Một địa điểm sodeep cực đẹp, cực free tạm thời đóng cửa để sửa chữa đã nhiều lần khiến cho team “sống ảo” nhà chúng ta đứng ngồi không yên, và tiếc ngẩn tiếc ngơ nhiều lần lắm luôn đấy. Bởi cứ nhắc tới địa chỉ số 13 Đinh Tiên Hoàng, thì đa phần khách du lịch thập phương chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua hàng ghế trắng tinh tươm đẹp mắt ở nhà thiếu nhi Đà Lạt này được đâu.
Nhưng vào tháng 11/2018 thánh địa hàng ghế trắng huyền thoại đã mở cửa trở lại cho các bạn tham quan rồi đó nha. Một nơi đầy lãng mạn mang khung cảnh vừa hiện thực vừa có thể được ví như trong truyện cổ tích. Cảnh sắc thiên nhiên lại hài hòa giữa những hàng thông xanh với những bải cỏ xanh non còn đọng lại những giọt sương. Đây luôn được coi là địa điểm “check-in” không thể thiếu của một người thích “sống ảo” mà. 
Địa chỉ: 13 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt
Ghé và check-in trên Map riêng của mình thật nhiều hình ảnh và thông tin về nhà thiếu nhi Đà Lạt ngay thôi nào! Check ngay tại: My Travelmap
Bạn đã biết hết những điểm check-in hot nhất Đà Lạt dạo gần đây chưa?
Đà Lạt nơi cho những kẻ mộng mơ
Check in những địa điểm cực hot ở Đà Lạt mùa Valentine