stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2300
  [created_approved] => 2019-03-19 18:30:00
  [blog_title] => TẤT TẦN TẬT KINH NGHIỆM DU LỊCH TÔ CHÂU - TRUNG QUỐC
  [albums] => 36837,36838,36839,38019,38020,38021,38022,38023,38024,38025,38026,38027,38028,38031,38032,38033,38034,38035,38036,38037,38038,38039,38040,38041,38042,38043,38044,38045,38046,38047,38048,38049,38050,38051,38052,38053,38054,38055|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/851457ffffa6181d54a63a6679c747af.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d8e09f4f623182ce74dcc50af256b56a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e58664bec9d6c40314b5974b35e3b9ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/052fdf146d120dbcb03eebc5b0a68dbd.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/75f90d3635db5197e5bca566e5ce5762.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/b8089e77935ad2707289134f3e4c672e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/625fe705a4ff73944bc424b32cf2f441.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/f91fac88c106b156fcf2083688dbb2ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d6d509778a470df2392809e743304c21.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80426cce7c17bd09309bb36f014be6e1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/646ac7571b77601fb14d1e995c3fd337.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/009dcf56e290aa8f7011da3cf4b76bbd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/5dd7756e2bb9635d024bad01bf11604a.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1caa0044766b1afe0ddf6ef34e7c0aaa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/ea49ade632a1475df2fe2a015f3809ae.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/bb5bcce281259dd4963087d9858ea74a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6939d3078000fcf14c9e28b30978cec2.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/aaee3e4ff5453edffd2e2efa1e5afc02.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/811509c0a13227aaec1a81cbbe594893.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6e9968eef2c5fe466e0cec3d4dc0f7ab.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a59abdc0d59bd7e0fc2667216b62cd52.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/42cfcc3b33d3d5d75993c41a43198ac8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/3bc738a4498244a0023b99f4b31c9ce9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/606d0c260390969b01f70ac5dbf248b2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1c1ca1342a497fe8f2a3c74782814f96.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/333e75074e834c102e314fe1ebdb9218.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e163b9dac15847a9dafe8539a4bf416c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/9b60d550aa2fadc2e326c3d554d9f356.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e74711863a1fbf807ba94189447822e9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a02e0a4d116ffc65dacc512175468ec6.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80f3055484ffc1d21c1337b7fa129af6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d1deb0011f5452ead643530cac2f74b9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/01ebed3a1e6876d1a518e03658a65f2d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1f373691b0a9610b14dda0517064f865.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e76bbf55b9f856d83ddcf1bd02272873.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e04b041e3c1e2062d0afbc2e99e70c84.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d93f86d939e78f116ddc2ad8c5bf817e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/0cac7ae9eb8ebfa3f28a7de653339e5a.jpg|public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616,public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 124,252,253,125,129|kinh-nghiem-du-lich,trung-quoc,china,dia-diem-tham-quan,dia-diem-du-lich|Kinh nghiệm du lịch,Trung Quốc,China,Địa điểm tham quan,địa điểm du lịch
  [blog_updated] => 2019-01-07 09:42:58
  [blog_created] => 2019-01-05 10:17:57
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1c49113280bdc7acf50db2f8e931b9bb9c1e3d67.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => thichdilac4616
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Tô Châu nổi tiếng với những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn cảnh được thiết kế tỉ mỉ, trở thành những điểm thu hút khách du lịch. Hay cùng tham khảo tất tần tật kinh nghiệm du lịch Tô Châu - Trung Quốc để biết đi đâu, ăn gì và tham quan những điểm thú vị nào.
  [blog_slug] => tat-tan-tat-kinh-nghiem-du-lich-to-chau-trung-quoc
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thành phố Tô châu nổi tiếng với những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn được thiết kế tỉ mỉ trở thành điểm đến thu hút du khách.<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="052fdf146d120dbcb03eebc5b0a68dbd.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/052fdf146d120dbcb03eebc5b0a68dbd.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/052fdf146d120dbcb03eebc5b0a68dbd.png" w="900" h="243" data-pagespeed-url-hash="3884755521" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="b9270f08-ab0e-8ea4-991a-e4ef44f06847-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b9270f08-ab0e-8ea4-991a-e4ef44f06847" name="b9270f08-ab0e-8ea4-991a-e4ef44f06847-c">1. Thời điểm thích hợp để du lịch Tô Châu - Trung Quốc</h2></div></div><div class="">Với sự khác biệt về khí hậu giữa các vùng miền, trong khi miền Bắc có mùa đông lạnh thì miền Trung có khí hậu ôn đới, miền Nam có khí hậu nhiệt đới. Tháng 10 được xem là thời điểm đẹp nhất du lịch Tô Châu, lúc này là mùa thu có thời tiết mát mẻ và cảnh quan tuyệt đẹp.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="81029c33-ce43-f7f4-f724-f9e6f363bf5a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="81029c33-ce43-f7f4-f724-f9e6f363bf5a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/75f90d3635db5197e5bca566e5ce5762.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/75f90d3635db5197e5bca566e5ce5762.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="75f90d3635db5197e5bca566e5ce5762.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/75f90d3635db5197e5bca566e5ce5762.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="945" h="678" photoid="7eb67110-0f35-f802-533a-d460e8b4c62a" data-pagespeed-url-hash="1368767638" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="75f90d3635db5197e5bca566e5ce5762.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="81029c33-ce43-f7f4-f724-f9e6f363bf5a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/b8089e77935ad2707289134f3e4c672e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/b8089e77935ad2707289134f3e4c672e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b8089e77935ad2707289134f3e4c672e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/b8089e77935ad2707289134f3e4c672e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2121" h="1414" photoid="780a7ee3-106c-e130-34cd-c9303c22a15e" data-pagespeed-url-hash="470686043" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b8089e77935ad2707289134f3e4c672e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="81029c33-ce43-f7f4-f724-f9e6f363bf5a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/625fe705a4ff73944bc424b32cf2f441.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/625fe705a4ff73944bc424b32cf2f441.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="625fe705a4ff73944bc424b32cf2f441.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/625fe705a4ff73944bc424b32cf2f441.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1333" photoid="5951bcf2-6e9f-49a1-d853-851989ecff8e" data-pagespeed-url-hash="2585247199" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="625fe705a4ff73944bc424b32cf2f441.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="81029c33-ce43-f7f4-f724-f9e6f363bf5a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/f91fac88c106b156fcf2083688dbb2ce.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/f91fac88c106b156fcf2083688dbb2ce.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f91fac88c106b156fcf2083688dbb2ce.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/f91fac88c106b156fcf2083688dbb2ce.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1470" h="1103" photoid="12062cdf-2468-227e-d9b6-64d18f0b6444" data-pagespeed-url-hash="1417521897" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f91fac88c106b156fcf2083688dbb2ce.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Tô Châu, Thượng Hải</div>           </div></div><div class="">Ngoài ra Tô Châu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 cũng rất đẹp, cảnh sắc Tô Châu tràn ngập sức sống của những sắc hoa, lộc non đang đâm chồi xanh mướt.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="43483d0a-d343-bc32-48b4-81728c88809d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43483d0a-d343-bc32-48b4-81728c88809d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d6d509778a470df2392809e743304c21.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d6d509778a470df2392809e743304c21.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d6d509778a470df2392809e743304c21.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d6d509778a470df2392809e743304c21.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="eb5400f6-8fe2-8da3-b3ae-54aaf8206501" data-pagespeed-url-hash="2114211480" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d6d509778a470df2392809e743304c21.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43483d0a-d343-bc32-48b4-81728c88809d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80426cce7c17bd09309bb36f014be6e1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80426cce7c17bd09309bb36f014be6e1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="80426cce7c17bd09309bb36f014be6e1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80426cce7c17bd09309bb36f014be6e1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="768" h="1024" photoid="1a9dcb64-3c4c-abe3-403e-4590d84a409b" data-pagespeed-url-hash="2932107160" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="80426cce7c17bd09309bb36f014be6e1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43483d0a-d343-bc32-48b4-81728c88809d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/646ac7571b77601fb14d1e995c3fd337.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/646ac7571b77601fb14d1e995c3fd337.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="646ac7571b77601fb14d1e995c3fd337.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/646ac7571b77601fb14d1e995c3fd337.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="2816" h="2112" photoid="cfa927cc-e6be-0d7a-f92c-b3826c1d08c0" data-pagespeed-url-hash="441715389" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="646ac7571b77601fb14d1e995c3fd337.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43483d0a-d343-bc32-48b4-81728c88809d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/009dcf56e290aa8f7011da3cf4b76bbd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/009dcf56e290aa8f7011da3cf4b76bbd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="009dcf56e290aa8f7011da3cf4b76bbd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/009dcf56e290aa8f7011da3cf4b76bbd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1326" photoid="07c0263b-2430-7183-102a-248fe7ac9d7c" data-pagespeed-url-hash="2987695403" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="009dcf56e290aa8f7011da3cf4b76bbd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Tô Châu, Thượng Hải</div>           </div></div><div class="">Còn nếu bạn yêu thích cái se lạnh, muốn chiêm ngưỡng những bông tuyết trắng thì có thể tới Tô Châu vào mùa đông.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5dd7756e2bb9635d024bad01bf11604a.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/5dd7756e2bb9635d024bad01bf11604a.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/5dd7756e2bb9635d024bad01bf11604a.png" w="900" h="184" data-pagespeed-url-hash="1124719932" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="ed1593b1-10f0-81ad-50af-de5b3af1139b-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ed1593b1-10f0-81ad-50af-de5b3af1139b" name="ed1593b1-10f0-81ad-50af-de5b3af1139b-c">2. Di chuyển đến Tô Châu, Trung Quốc</h2></div></div><div class="">Theo kinh nghiệm du lịch Tô Châu, Trung Quốc, vì tại Tô Châu không có sân bay tới đây do đó bạn có thể di chuyển tới Tô Châu bằng nhiều phương tiện khác nhau như: Tàu thủy, xe lửa, xe bus. Thường thì du khách sẽ đi máy bay tới Thượng Hải rồi bắt xe tới Tô Châu. (Tô Châu nằm trong tuyến giao thông Nam Kinh – Hàng Châu – Thượng Hải).</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1caa0044766b1afe0ddf6ef34e7c0aaa.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1caa0044766b1afe0ddf6ef34e7c0aaa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1caa0044766b1afe0ddf6ef34e7c0aaa.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="3225373467" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Tô Châu, Thượng Hải</figcaption></figure></div></div><div class="">Nếu bạn muốn đi tour du lịch Tô châu 1 ngày từ Thượng Hải, có thể lựa chọn xe lửa khởi hành từ Thượng Hải 7h55 phút, đến lúc 8h42 phút sáng và 9h15 phút. Xe lửa tốc hành khởi hành vào mỗi buổi chiều tại Thượng Hải lúc 5h10′ và 6h, mất khoảng 1h là tới. Nếu đi xe lửa tốc hành ban đêm chạy giữa Thượng Hải và Bắc Kinh mất 11h30′. Khởi hành tại mỗi thành phố lúc 7h30′ sáng.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ea49ade632a1475df2fe2a015f3809ae.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/ea49ade632a1475df2fe2a015f3809ae.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/ea49ade632a1475df2fe2a015f3809ae.png" w="900" h="180" data-pagespeed-url-hash="580569015" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6b8407ac-0ece-b49e-3116-afad9d42b992-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6b8407ac-0ece-b49e-3116-afad9d42b992" name="6b8407ac-0ece-b49e-3116-afad9d42b992-c">3. Phương tiện di chuyển tại Tô Châu</h2></div></div><div class="">Bạn có thể lựa chọn 2 phương tiện di chuyển phổ biến là xe bus và taxi:</div><div class="">+ Xe bus: Thích hợp với những du khách rất tiện lợi. Việc di chuyển bằng xe bus bạn có thể ngắm cảnh khắp Tô Châu. Giá cả khoảng 2-5 tệ cho chuyến đi, thường thì những chuyến xe bus này hay đi qua những trạm xe lửa. </div><div class=""> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bb5bcce281259dd4963087d9858ea74a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/bb5bcce281259dd4963087d9858ea74a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/bb5bcce281259dd4963087d9858ea74a.jpg" w="1024" h="681" data-pagespeed-url-hash="1639158471" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">+ Taxi có rất nhiều hãng cho bạn lựa chọn, trên xe đều có đồng hồ tính cước. Bạn có thể thuê một tài xế để đi tới địa điểm tham quan, với chi phí khoảng 10 tệ.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6939d3078000fcf14c9e28b30978cec2.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6939d3078000fcf14c9e28b30978cec2.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6939d3078000fcf14c9e28b30978cec2.png" w="900" h="184" data-pagespeed-url-hash="4077748119" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="aa0970f1-ba40-40ab-8b83-9f5bfd9599a3-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="aa0970f1-ba40-40ab-8b83-9f5bfd9599a3" name="aa0970f1-ba40-40ab-8b83-9f5bfd9599a3-c">4. Chơi gì khi du lịch Tô Châu</h2></div></div><div class=""><b>+ Bảo tàng Tô Châu:</b></div><div class="">Bảo tàng Tô Châu là một điểm đến hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua. Đây là nơi lưu giữ toàn bộ nghệ thuật cổ xưa của Trung Hoa, trưng bày nhiều thư pháp đồ thủ công mỹ nghệ, bức họa từ khắp mọi nơi ỏ Trung Quốc.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="10c20395-362a-902a-f9a2-c143dfba90ef">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10c20395-362a-902a-f9a2-c143dfba90ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/aaee3e4ff5453edffd2e2efa1e5afc02.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/aaee3e4ff5453edffd2e2efa1e5afc02.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="aaee3e4ff5453edffd2e2efa1e5afc02.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/aaee3e4ff5453edffd2e2efa1e5afc02.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="800" photoid="4ea958c3-aaab-8d6c-9474-f1e0666b0fdc" data-pagespeed-url-hash="4012100461" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="aaee3e4ff5453edffd2e2efa1e5afc02.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10c20395-362a-902a-f9a2-c143dfba90ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/811509c0a13227aaec1a81cbbe594893.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/811509c0a13227aaec1a81cbbe594893.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="811509c0a13227aaec1a81cbbe594893.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/811509c0a13227aaec1a81cbbe594893.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1618" h="1018" photoid="918b7e68-9923-61ce-68e6-c94955fa8613" data-pagespeed-url-hash="232581841" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="811509c0a13227aaec1a81cbbe594893.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10c20395-362a-902a-f9a2-c143dfba90ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6e9968eef2c5fe466e0cec3d4dc0f7ab.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6e9968eef2c5fe466e0cec3d4dc0f7ab.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6e9968eef2c5fe466e0cec3d4dc0f7ab.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/6e9968eef2c5fe466e0cec3d4dc0f7ab.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1295" h="860" photoid="1b751b0c-7a3c-4e67-cef6-e137759d9486" data-pagespeed-url-hash="4182656683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="6e9968eef2c5fe466e0cec3d4dc0f7ab.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10c20395-362a-902a-f9a2-c143dfba90ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a59abdc0d59bd7e0fc2667216b62cd52.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a59abdc0d59bd7e0fc2667216b62cd52.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a59abdc0d59bd7e0fc2667216b62cd52.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a59abdc0d59bd7e0fc2667216b62cd52.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="900" photoid="086b7329-4b4d-444b-381d-029e3bda0737" data-pagespeed-url-hash="3429835981" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a59abdc0d59bd7e0fc2667216b62cd52.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Bảo tàng Tô Châu</div>           </div></div><div class=""><b>+ Hàn Sơn Tự:</b></div><div class="">Đây cũng là địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tô Châu mà bạn không nên bỏ qua. Được xây dựng vào thế kỉ thứ VI với lối kiến trúc độc đáo, gồm nhiều điện như Phong Giang Lâu, lầu Chuông và Đại Hùng Bảo.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b5ed4d44-696e-9236-d344-944104dc6bb4">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b5ed4d44-696e-9236-d344-944104dc6bb4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/42cfcc3b33d3d5d75993c41a43198ac8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/42cfcc3b33d3d5d75993c41a43198ac8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="42cfcc3b33d3d5d75993c41a43198ac8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/42cfcc3b33d3d5d75993c41a43198ac8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1280" photoid="9792d731-0676-4fd9-c710-9bbd19f30497" data-pagespeed-url-hash="2861268102" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="42cfcc3b33d3d5d75993c41a43198ac8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b5ed4d44-696e-9236-d344-944104dc6bb4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/3bc738a4498244a0023b99f4b31c9ce9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/3bc738a4498244a0023b99f4b31c9ce9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3bc738a4498244a0023b99f4b31c9ce9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/3bc738a4498244a0023b99f4b31c9ce9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="500" photoid="e85347da-be5b-0ab0-d269-cbd7dfd7ccfd" data-pagespeed-url-hash="2709483944" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3bc738a4498244a0023b99f4b31c9ce9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hàn Sơn Tự, Tô Châu</div>           </div></div><div class=""><b>+ Lưu Viên:</b></div><div class="">Là một khu vườn cổ điển ấn tượng nhất và cũng là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Trong hành trình khám phá Tô Châu của bạn không thể thiếu được điểm đến này.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="606d0c260390969b01f70ac5dbf248b2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/606d0c260390969b01f70ac5dbf248b2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/606d0c260390969b01f70ac5dbf248b2.jpg" w="1024" h="773" data-pagespeed-url-hash="2346109193" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Lưu Viên</figcaption></figure></div></div><div class=""><b>+ Chuyết Chính Viên</b></div><div class="">Chuyết chính Viên được xem là biểu tượng hoàn hảo của phong cách kiến trúc nhà vườn thời vua Minh và được xem như vườn cây cổ đại lớn nhất ở Tô Châu.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5847d3ff-4223-8d3a-55a7-9273e8f01a39">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5847d3ff-4223-8d3a-55a7-9273e8f01a39" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/333e75074e834c102e314fe1ebdb9218.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/333e75074e834c102e314fe1ebdb9218.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="333e75074e834c102e314fe1ebdb9218.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/333e75074e834c102e314fe1ebdb9218.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1470" h="1103" photoid="0778d0ad-b812-0ec7-5a44-d1d375defba8" data-pagespeed-url-hash="699091766" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="333e75074e834c102e314fe1ebdb9218.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5847d3ff-4223-8d3a-55a7-9273e8f01a39" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e74711863a1fbf807ba94189447822e9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e74711863a1fbf807ba94189447822e9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e74711863a1fbf807ba94189447822e9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e74711863a1fbf807ba94189447822e9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2188" h="1584" photoid="1c2156c6-7fc4-2dbb-37a3-2895c39250b8" data-pagespeed-url-hash="619614119" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e74711863a1fbf807ba94189447822e9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5847d3ff-4223-8d3a-55a7-9273e8f01a39" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e163b9dac15847a9dafe8539a4bf416c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e163b9dac15847a9dafe8539a4bf416c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e163b9dac15847a9dafe8539a4bf416c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e163b9dac15847a9dafe8539a4bf416c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1470" h="1103" photoid="afd9ee6c-f961-6fc0-4ac7-8ab00a928ef1" data-pagespeed-url-hash="3620053216" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="e163b9dac15847a9dafe8539a4bf416c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5847d3ff-4223-8d3a-55a7-9273e8f01a39" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/9b60d550aa2fadc2e326c3d554d9f356.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/9b60d550aa2fadc2e326c3d554d9f356.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9b60d550aa2fadc2e326c3d554d9f356.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/9b60d550aa2fadc2e326c3d554d9f356.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1470" h="1103" photoid="d87ece9c-e5e6-4ec8-d33e-564695d19e84" data-pagespeed-url-hash="3454939677" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="9b60d550aa2fadc2e326c3d554d9f356.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Chuyết Chính Viên</div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="430115d9-b2a8-9916-dce8-00f82abac9b5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="430115d9-b2a8-9916-dce8-00f82abac9b5" name="430115d9-b2a8-9916-dce8-00f82abac9b5-c">5. Ăn gì khi du lịch Tô Châu, Trung Quốc</h2></div></div><div class="">Tuy không phong phú như đồ ăn của người láng giềng Hàng Châu nhưng Tô Châu cũng rất nổi tiếng với các loại thức ăn đường phố, được bán quanh khu phố cổ đi bộ. Nhiều loại bánh nhân thịt, nhân vừng rất ngon, mà bạn chỉ phải trả giá chưa đến 5 tệ (17.000 đồng) là đã có một bữa sáng dân dã, hay mang theo để làm lương thực dự trữ cho một ngày dài khám phá. &nbsp;</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="0ba5bd83-ca91-3184-ef3a-1e680e662e9c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0ba5bd83-ca91-3184-ef3a-1e680e662e9c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/0cac7ae9eb8ebfa3f28a7de653339e5a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/0cac7ae9eb8ebfa3f28a7de653339e5a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0cac7ae9eb8ebfa3f28a7de653339e5a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/0cac7ae9eb8ebfa3f28a7de653339e5a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="1001" photoid="c1700ee7-6958-cc7b-c640-ba2f1e8d8c52" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0cac7ae9eb8ebfa3f28a7de653339e5a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0ba5bd83-ca91-3184-ef3a-1e680e662e9c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d93f86d939e78f116ddc2ad8c5bf817e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d93f86d939e78f116ddc2ad8c5bf817e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d93f86d939e78f116ddc2ad8c5bf817e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d93f86d939e78f116ddc2ad8c5bf817e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="1280" photoid="7899b502-fa37-cb85-2719-b147d8ecaf82" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d93f86d939e78f116ddc2ad8c5bf817e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0ba5bd83-ca91-3184-ef3a-1e680e662e9c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e04b041e3c1e2062d0afbc2e99e70c84.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e04b041e3c1e2062d0afbc2e99e70c84.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e04b041e3c1e2062d0afbc2e99e70c84.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e04b041e3c1e2062d0afbc2e99e70c84.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="1125" photoid="3e25a653-042c-0796-6ba7-d62550ec661c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e04b041e3c1e2062d0afbc2e99e70c84.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0ba5bd83-ca91-3184-ef3a-1e680e662e9c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e76bbf55b9f856d83ddcf1bd02272873.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e76bbf55b9f856d83ddcf1bd02272873.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e76bbf55b9f856d83ddcf1bd02272873.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/e76bbf55b9f856d83ddcf1bd02272873.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="af11d2dc-48b6-40dc-28ad-956923d4d3fc" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e76bbf55b9f856d83ddcf1bd02272873.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Tô Châu, Trung Quốc</div>           </div></div><div class=""> Ngoài ra, do sẵn là vùng kênh rạch nên cá luôn là món ăn đầu tiên bạn được khuyên nên thưởng thức ở đây. Loại mì rất đặc biệt được chế biến theo kiểu Tô Châu cũng rất nổi tiếng.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a869582f-8805-8bd0-ee26-126cb1b28ca2">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a869582f-8805-8bd0-ee26-126cb1b28ca2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1f373691b0a9610b14dda0517064f865.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1f373691b0a9610b14dda0517064f865.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1f373691b0a9610b14dda0517064f865.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/1f373691b0a9610b14dda0517064f865.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="23d5377d-da12-b7e7-fd5d-9f8c10f35ac3" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1f373691b0a9610b14dda0517064f865.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a869582f-8805-8bd0-ee26-126cb1b28ca2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/01ebed3a1e6876d1a518e03658a65f2d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/01ebed3a1e6876d1a518e03658a65f2d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="01ebed3a1e6876d1a518e03658a65f2d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/01ebed3a1e6876d1a518e03658a65f2d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="9cbcc9f5-c348-8ef5-8c74-a5c546335eb9" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="01ebed3a1e6876d1a518e03658a65f2d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a869582f-8805-8bd0-ee26-126cb1b28ca2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d1deb0011f5452ead643530cac2f74b9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d1deb0011f5452ead643530cac2f74b9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d1deb0011f5452ead643530cac2f74b9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/d1deb0011f5452ead643530cac2f74b9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="f64e2868-9796-50a6-5eff-62e5b736fbef" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d1deb0011f5452ead643530cac2f74b9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a869582f-8805-8bd0-ee26-126cb1b28ca2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80f3055484ffc1d21c1337b7fa129af6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80f3055484ffc1d21c1337b7fa129af6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="80f3055484ffc1d21c1337b7fa129af6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/80f3055484ffc1d21c1337b7fa129af6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1100" h="730" photoid="b4bba083-a7cb-56a9-ac90-9fe5b621ef60" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="80f3055484ffc1d21c1337b7fa129af6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Tô Châu, Trung Quốc</div>           </div></div><div class="">Phí trên là những gợi ý về điểm tham quan, các món ngon nổi bật khi du lịch Tô Châu, Trung Quốc. Các bạn đã đi hay có kế hoạch đến tham quan nơi nổi tiếng với làng nghề tơ lụa đi theo lịch sử này chưa.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a02e0a4d116ffc65dacc512175468ec6.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a02e0a4d116ffc65dacc512175468ec6.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/thichdilac4616/a02e0a4d116ffc65dacc512175468ec6.png" w="900" h="306"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Thích Đi Lạc
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/thichdilac4616/56035835-20181225093721.jpg
  [follower_n] => 3
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

TẤT TẦN TẬT KINH NGHIỆM DU LỊCH TÔ CHÂU - TRUNG QUỐC

Thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Tô Châu nổi tiếng với những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn cảnh được thiết kế tỉ mỉ, trở thành những điểm thu hút khách du lịch. Hay cùng tham khảo tất tần tật kinh nghiệm du lịch Tô Châu - Trung Quốc để biết đi đâu, ăn gì và tham quan những điểm thú vị nào.

Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc China Địa điểm tham quan địa điểm du lịch
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thành phố Tô châu nổi tiếng với những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn được thiết kế tỉ mỉ trở thành điểm đến thu hút du khách.

1. Thời điểm thích hợp để du lịch Tô Châu - Trung Quốc

Với sự khác biệt về khí hậu giữa các vùng miền, trong khi miền Bắc có mùa đông lạnh thì miền Trung có khí hậu ôn đới, miền Nam có khí hậu nhiệt đới. Tháng 10 được xem là thời điểm đẹp nhất du lịch Tô Châu, lúc này là mùa thu có thời tiết mát mẻ và cảnh quan tuyệt đẹp.
Tô Châu, Thượng Hải
Ngoài ra Tô Châu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 cũng rất đẹp, cảnh sắc Tô Châu tràn ngập sức sống của những sắc hoa, lộc non đang đâm chồi xanh mướt.
Tô Châu, Thượng Hải
Còn nếu bạn yêu thích cái se lạnh, muốn chiêm ngưỡng những bông tuyết trắng thì có thể tới Tô Châu vào mùa đông.

2. Di chuyển đến Tô Châu, Trung Quốc

Theo kinh nghiệm du lịch Tô Châu, Trung Quốc, vì tại Tô Châu không có sân bay tới đây do đó bạn có thể di chuyển tới Tô Châu bằng nhiều phương tiện khác nhau như: Tàu thủy, xe lửa, xe bus. Thường thì du khách sẽ đi máy bay tới Thượng Hải rồi bắt xe tới Tô Châu. (Tô Châu nằm trong tuyến giao thông Nam Kinh – Hàng Châu – Thượng Hải).
Tô Châu, Thượng Hải
Nếu bạn muốn đi tour du lịch Tô châu 1 ngày từ Thượng Hải, có thể lựa chọn xe lửa khởi hành từ Thượng Hải 7h55 phút, đến lúc 8h42 phút sáng và 9h15 phút. Xe lửa tốc hành khởi hành vào mỗi buổi chiều tại Thượng Hải lúc 5h10′ và 6h, mất khoảng 1h là tới. Nếu đi xe lửa tốc hành ban đêm chạy giữa Thượng Hải và Bắc Kinh mất 11h30′. Khởi hành tại mỗi thành phố lúc 7h30′ sáng.

3. Phương tiện di chuyển tại Tô Châu

Bạn có thể lựa chọn 2 phương tiện di chuyển phổ biến là xe bus và taxi:
+ Xe bus: Thích hợp với những du khách rất tiện lợi. Việc di chuyển bằng xe bus bạn có thể ngắm cảnh khắp Tô Châu. Giá cả khoảng 2-5 tệ cho chuyến đi, thường thì những chuyến xe bus này hay đi qua những trạm xe lửa.
+ Taxi có rất nhiều hãng cho bạn lựa chọn, trên xe đều có đồng hồ tính cước. Bạn có thể thuê một tài xế để đi tới địa điểm tham quan, với chi phí khoảng 10 tệ.

4. Chơi gì khi du lịch Tô Châu

+ Bảo tàng Tô Châu:
Bảo tàng Tô Châu là một điểm đến hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua. Đây là nơi lưu giữ toàn bộ nghệ thuật cổ xưa của Trung Hoa, trưng bày nhiều thư pháp đồ thủ công mỹ nghệ, bức họa từ khắp mọi nơi ỏ Trung Quốc.
Bảo tàng Tô Châu
+ Hàn Sơn Tự:
Đây cũng là địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tô Châu mà bạn không nên bỏ qua. Được xây dựng vào thế kỉ thứ VI với lối kiến trúc độc đáo, gồm nhiều điện như Phong Giang Lâu, lầu Chuông và Đại Hùng Bảo.
Hàn Sơn Tự, Tô Châu
+ Lưu Viên:
Là một khu vườn cổ điển ấn tượng nhất và cũng là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Trong hành trình khám phá Tô Châu của bạn không thể thiếu được điểm đến này.
Lưu Viên
+ Chuyết Chính Viên
Chuyết chính Viên được xem là biểu tượng hoàn hảo của phong cách kiến trúc nhà vườn thời vua Minh và được xem như vườn cây cổ đại lớn nhất ở Tô Châu.
Chuyết Chính Viên

5. Ăn gì khi du lịch Tô Châu, Trung Quốc

Tuy không phong phú như đồ ăn của người láng giềng Hàng Châu nhưng Tô Châu cũng rất nổi tiếng với các loại thức ăn đường phố, được bán quanh khu phố cổ đi bộ. Nhiều loại bánh nhân thịt, nhân vừng rất ngon, mà bạn chỉ phải trả giá chưa đến 5 tệ (17.000 đồng) là đã có một bữa sáng dân dã, hay mang theo để làm lương thực dự trữ cho một ngày dài khám phá.  
Tô Châu, Trung Quốc
Ngoài ra, do sẵn là vùng kênh rạch nên cá luôn là món ăn đầu tiên bạn được khuyên nên thưởng thức ở đây. Loại mì rất đặc biệt được chế biến theo kiểu Tô Châu cũng rất nổi tiếng.
Tô Châu, Trung Quốc
Phí trên là những gợi ý về điểm tham quan, các món ngon nổi bật khi du lịch Tô Châu, Trung Quốc. Các bạn đã đi hay có kế hoạch đến tham quan nơi nổi tiếng với làng nghề tơ lụa đi theo lịch sử này chưa.
Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp