stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4863
  [created_approved] => 2019-09-08 20:20:18
  [blog_title] => Mùa thu ở Hàn Quốc!! Nên đi những đâu? (Phần 1)
  [albums] => 77307,77308,77309,77310,77311,77312,77313,77314,77315,77316,77317,77318,77510,77511,77512,77513,77514,77515,77516,77517,77518,77519,77520,77521,77522,77523,77524,77525,77526,77527,77528,77529,77530,77531,77532,77533,77534,77535,77536,77537,77540,77541,77542,77543,77544,77545,77546,77547,77548,77549,77550,77551,77552,77553,77554,77555,77556,77557,77558,77559,77560|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32a99e43fe18e51a806ae8d596384ce.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/19acce142d3a8d88a5d3ad057185fdb7.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6e91682da8566cec13fa195ccd053ca1.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d60ae368e7a1129252f8a23f91f29d6d.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fac61351ab2e25cbe2c1fea8472ee176.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f62b214a9bdbac0dc49896a1fd88501a.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8747a38a555c549c9c7d8436bd51e56.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0253955e8f43d90dfddd008042f14a76.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4a5e71c0ce64fb7a774f83206ab6cf4b.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc7c1afd2ee5d75fa55ecc3862721835.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9b7e864212028dc068117cd0341577f9.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cebb964d425d1f9a7ecc926f2ab81343.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6083964e770e59a4ad0170c83ef3b770.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/55a7d50acffbdba083807282611d994b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e0f61ee4022cf1ec6eeafb2ea5926fba.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c83f7bd16c69fafb3e00f9865ebc157b.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f837fc83a5c63791e8f5caf90f868c46.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7b400295c06221dbb7228954aee77285.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f93d52edb9aa4ad395e7d8885f5e8a93.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/328f53697248c2e1e99d8cb1d326f473.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b06ac79cd4fea7a4fd2fd8b5ac61e706.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b15263e3ef1a14aec519ef361661abca.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/2498941f1fbc3195015ff6af86bd3c8c.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d5e4176e662847777975e118fd23f793.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caeb111fdc2d4360fdee24d12336142a.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c1afab69d446b6693d9c62c5c2cd1906.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/985424c1e82e84740988b09e23ecfa28.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/80e260c3dd0fca2ce8b9b7463a75276b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6159a21be8e1cca5b17fcbf6fe5dd17d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d9733701dc3a7f60994f96312840f184.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/3455350b573728879af9e924d39bcc66.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/78c6b3e9492d350bd8a7e345d3c27941.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ab706b250b178636779422569ee30a3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9c4bd476c068fc862dde2db46faafa6d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8ccbe1d7d8d04992d8c282b511f19511.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/dda32a6a90763bbbaaed5d4f9d9a1952.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a76ad8153e17f965df65d26e8b0aca4f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6459fac6284fd10ea3cf0df3709628c0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf38ae005cf357368aad04d962649789.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/40b379fa4b177dee97f792dbe6e7234b.jpg,e2b5a7d0aeb940ad05fec13a7f6d02c9.JPG,c7e5ad3d83579d3e5328804bd351c403.JPG,2445cf54eb1739751ece666ecbb61f43.JPG,7f2e960c762ce244af9009322c8dc5a4.JPG,23dbede1802ee966820bc56a749cd396.JPG,fbe67f284532756ccbbd53bc95c334fd.JPG,3cc2243328123e2878987a8f99219dbf.JPG,2e1224ec48a7a76e04ef0f112d31a718.JPG,8dd853eb68c19aca6eea32920703fb26.JPG,f4f411dc099f2cef71cf397d3ac107fb.JPG,fca764d16d9151a77c567047d70b1bd5.jpg,9b126e4965092c6c7a1b0e1e10a987a8.jpg,420ae7f8915a814e843e36ff54feec30.jpg,0f5faeec3b5e84a33c2d0870dc1602d7.jpg,08d474096ad70be96e19811bddc31ef7.jpg,dbb5df2d8ea0812028909d7c04a897b2.jpg,77f08ec4af856df552275804c00db613.JPG,c8fb1584c09e2035bece40bcc41e8d89.JPG,c3e8f3c5bc0e01b0bde4c744f7ffa562.JPG,c4c1fc7ca8a6c8a0945209ed31153051.JPG,4496b2a51522129661a5919dc0a67f4c.JPG|public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 1779|han-quoc|Hàn Quốc|0|9686
  [tags] => 202,3283,614,3268,1650,1780|cung-dien-gyeongbokgung,incheon,thap-n-seoul,seoul,south-korea,korea|Cung điện Gyeongbokgung,incheon,Tháp Seoul (N Seoul Tower),seoul,south korea ( hàn quốc ),Korea
  [blog_updated] => 2019-09-08 20:30:56
  [blog_created] => 2019-09-08 08:05:07
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a85e2206027e05d106dcf6f43399a11690dde4a6.JPG
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => thamtulungdanh_conan_19861781
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Mình tổng hợp lại những địa điểm nên đến ở Hàn Quốc qua cảm nhận của bản thân và bạn bè là nên đến để có những bức ảnh đẹp!!! Các bạn nào có bê đi đâu vui lòng ghi nguồn rõ giúp mình nha
  [blog_slug] => mua-thu-o-han-quoc-nen-di-nhung-dau-phan-1
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 6
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="61f09c5f-1aad-6d09-bc2d-6bdf626c7b78">Mùa thu ở Hàn Quốc bắt đầu đẹp từ thời điểm nào? Thường mùa thu ở phía bắc của Hàn sẽ bắt đầu từ 20/10~7/11. Đẹp nhất là khoảng 1 tuần từ cuối t10 ~ đầu tháng 11 tầm 27/10~3/11.</div><div class="" data-paraid="37d153b6-4d76-8b5f-6b0c-d2ce6c09e171">Mình sẽ bắt đầu với khu vực Seoul đầu tiên, nơi mà đa phần các bạn sang du lịch đều đến!!! </div><div class="" data-paraid="c79ac5d7-e275-1dc4-6b0a-a533cbc2a6bd"><b>Phần 1 : Thu ở cung điện và thu ở công viên</b></div><div class="" data-paraid="21b35c9b-05bd-5945-11f3-e59eb8c0fd4f"><b>Phần 2: Thu trên phố và trường đại học</b></div><div class="" data-paraid="863dd182-91b1-14af-071f-3c68af567613"><b>Phần 3 : Thu ở các công viên quốc gia</b></div><div class="" data-paraid="41983d0a-d30a-8cce-bdf2-92e834833578"><b>Phần 4: Thu ở các thành phố khác</b></div><h2 class="" data-paraid="4ed34c68-b69f-d58b-faa2-64012ba4cfdf"><b><u>Phần 1. Thu ở cung điện </u></b></h2><div class="" data-paraid="bbf6e595-851a-4750-426f-957a97d88fb4"><b>Các cung điện ở Hàn chỉ cần mặc Hanbook là được free vé vào cửa nha</b></div><div class="" data-paraid="61f763b7-bd69-16b2-62a8-011a56fd6afe"><b><u>1.1 Hậu viên ở Cung Changdeok </u></b></div><div class="" data-paraid="5173676a-1ce5-122e-287a-ca7e52aa56f6">Kiến trúc giữa các cung điện không khác nhau nhiều nên thứ đáng giá nhất, đẹp nhất mà mình thấy là Secret Garden - Khu vườn bí mật của cung ChangDeok. Vé vào cửa cung Changdeok 3k won + 5k won vé Secret garden. Vé vào hậu viên số lượng có hạn nha, mỗi đợt chỉ có tối đa 100 người, 50 vé bán oln, 50 vé bán tại quầy (có thể thay đổi theo năm). Link đặt vé: https://ticket.uforus.co.kr/web/main?shopEncode=</div><div class="" data-paraid="5a6643f0-549a-1fd0-6832-1ab7df3f5570">&nbsp;Sẽ có hướng dẫn viên tiếng Hàn, Anh, Nhật, 30p sẽ có 1 tour bắt đầu từ 10h sáng. Vé chỉ có thể đặt trước 1 tuần, với các bạn không đặt được vé oln thì nên đến sớm chút mua vé nhen. 1 nơi rất đáng để đi vào mùa thu đó. Ảnh mình chụp năm ngoái:</div><div class="" data-paraid="96776786-538d-043c-5a45-88aff44fd108"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="824d7e24-4b9e-5a80-8366-8bdbdeb22049">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="824d7e24-4b9e-5a80-8366-8bdbdeb22049" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cebb964d425d1f9a7ecc926f2ab81343.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cebb964d425d1f9a7ecc926f2ab81343.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="cebb964d425d1f9a7ecc926f2ab81343.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/cebb964d425d1f9a7ecc926f2ab81343.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="249724d1-8130-3544-f8c9-a416c58d8dd7" data-pagespeed-url-hash="2188057951" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="cebb964d425d1f9a7ecc926f2ab81343.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="824d7e24-4b9e-5a80-8366-8bdbdeb22049" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9b7e864212028dc068117cd0341577f9.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9b7e864212028dc068117cd0341577f9.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9b7e864212028dc068117cd0341577f9.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9b7e864212028dc068117cd0341577f9.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="9f0a78c8-ebd6-a8d3-682e-ac0fd2b06d92" data-pagespeed-url-hash="3278888482" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9b7e864212028dc068117cd0341577f9.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="824d7e24-4b9e-5a80-8366-8bdbdeb22049" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc7c1afd2ee5d75fa55ecc3862721835.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc7c1afd2ee5d75fa55ecc3862721835.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bc7c1afd2ee5d75fa55ecc3862721835.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc7c1afd2ee5d75fa55ecc3862721835.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="ebe3393f-b947-caae-4434-9d691a454236" data-pagespeed-url-hash="1531321292" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bc7c1afd2ee5d75fa55ecc3862721835.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cô công chúa nhỏ của cả đoàn!!!</div>           </div></div><div class="" data-paraid="e9d36bcd-b5b0-ba01-9e5c-d7a2e23e03f3"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="692204ee-efdf-ee2f-85b6-f8f2f74336a4">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="692204ee-efdf-ee2f-85b6-f8f2f74336a4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4a5e71c0ce64fb7a774f83206ab6cf4b.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4a5e71c0ce64fb7a774f83206ab6cf4b.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4a5e71c0ce64fb7a774f83206ab6cf4b.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/4a5e71c0ce64fb7a774f83206ab6cf4b.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="334a6c7e-f939-379c-e468-4aaeb28789bd" data-pagespeed-url-hash="409289206" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4a5e71c0ce64fb7a774f83206ab6cf4b.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="692204ee-efdf-ee2f-85b6-f8f2f74336a4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0253955e8f43d90dfddd008042f14a76.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0253955e8f43d90dfddd008042f14a76.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0253955e8f43d90dfddd008042f14a76.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/0253955e8f43d90dfddd008042f14a76.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="2f3f03e1-b5a5-6f9c-a273-5aa0ffa727c7" data-pagespeed-url-hash="1447982098" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0253955e8f43d90dfddd008042f14a76.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="692204ee-efdf-ee2f-85b6-f8f2f74336a4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8747a38a555c549c9c7d8436bd51e56.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8747a38a555c549c9c7d8436bd51e56.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f8747a38a555c549c9c7d8436bd51e56.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8747a38a555c549c9c7d8436bd51e56.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="426f9703-0c96-6b98-f731-35a0f1bb61e8" data-pagespeed-url-hash="3178165757" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f8747a38a555c549c9c7d8436bd51e56.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="83d17d6e-9aa4-d3c9-66c9-1a0f0cbf21ab"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="bba53b3a-ae18-3947-df8f-d903e23b1d2b">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bba53b3a-ae18-3947-df8f-d903e23b1d2b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f62b214a9bdbac0dc49896a1fd88501a.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f62b214a9bdbac0dc49896a1fd88501a.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f62b214a9bdbac0dc49896a1fd88501a.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f62b214a9bdbac0dc49896a1fd88501a.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="7e9a3da7-aeab-47f5-0f0a-de9c6e882498" data-pagespeed-url-hash="2778240652" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f62b214a9bdbac0dc49896a1fd88501a.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bba53b3a-ae18-3947-df8f-d903e23b1d2b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fac61351ab2e25cbe2c1fea8472ee176.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fac61351ab2e25cbe2c1fea8472ee176.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fac61351ab2e25cbe2c1fea8472ee176.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fac61351ab2e25cbe2c1fea8472ee176.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="15f2d3d1-9c31-c89d-a5e9-0a984cf806db" data-pagespeed-url-hash="1606212513" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="fac61351ab2e25cbe2c1fea8472ee176.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bba53b3a-ae18-3947-df8f-d903e23b1d2b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d60ae368e7a1129252f8a23f91f29d6d.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d60ae368e7a1129252f8a23f91f29d6d.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d60ae368e7a1129252f8a23f91f29d6d.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d60ae368e7a1129252f8a23f91f29d6d.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="d56f81d8-9e30-a34c-53c2-ffde99c92c76" data-pagespeed-url-hash="2202730396" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d60ae368e7a1129252f8a23f91f29d6d.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="82e18a16-3a55-3f0b-c6dd-fa6a6d1d4289"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="2b2f046f-7f54-b7ed-bcc2-518eaaed1077">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2b2f046f-7f54-b7ed-bcc2-518eaaed1077" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6e91682da8566cec13fa195ccd053ca1.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6e91682da8566cec13fa195ccd053ca1.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6e91682da8566cec13fa195ccd053ca1.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6e91682da8566cec13fa195ccd053ca1.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="67f1864e-cc65-f1d4-d3f2-182db0d094b5" data-pagespeed-url-hash="1965770516" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6e91682da8566cec13fa195ccd053ca1.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2b2f046f-7f54-b7ed-bcc2-518eaaed1077" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/19acce142d3a8d88a5d3ad057185fdb7.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/19acce142d3a8d88a5d3ad057185fdb7.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="19acce142d3a8d88a5d3ad057185fdb7.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/19acce142d3a8d88a5d3ad057185fdb7.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="4a12bd64-9c8f-6a81-b5f1-006c2c70b743" data-pagespeed-url-hash="2565051301" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="19acce142d3a8d88a5d3ad057185fdb7.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2b2f046f-7f54-b7ed-bcc2-518eaaed1077" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32a99e43fe18e51a806ae8d596384ce.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32a99e43fe18e51a806ae8d596384ce.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b32a99e43fe18e51a806ae8d596384ce.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b32a99e43fe18e51a806ae8d596384ce.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="b767481c-af19-6501-9830-1953b1d981ca" data-pagespeed-url-hash="172438588" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b32a99e43fe18e51a806ae8d596384ce.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="dfb69b15-cff6-9317-60d4-19afde1c41e3">Thời điểm năm ngoái mình đi là 28/10</div><div class="" data-paraid="6f558daf-a5d9-4a35-26f6-aed816e17444"><b><u>1.2 Cung Gyeongbok</u></b></div><div class="" data-paraid="a1781f5f-52b3-89a6-374a-dfb90a7ed62b">Đây là nơi hầu hết ai cũng đến khi ghé thăm Seoul, nếu chưa đi thì ghé vào cũng được nhưng nếu trước đó đã đi rồi thì thu không nên đi nữa, quá trời là người, đoàn tour VN đến đây nườm nượp cứ như ở nước nhà vậy.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="55713327-488d-838b-fc7a-7f71be2b4cf5"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="efbe4e2a-b169-291d-8d0c-a005b6ea8b56">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="efbe4e2a-b169-291d-8d0c-a005b6ea8b56" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/40b379fa4b177dee97f792dbe6e7234b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/40b379fa4b177dee97f792dbe6e7234b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="40b379fa4b177dee97f792dbe6e7234b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/40b379fa4b177dee97f792dbe6e7234b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="99005098-417a-2b07-3c2b-a0c43df21656" data-pagespeed-url-hash="811327760" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="40b379fa4b177dee97f792dbe6e7234b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="efbe4e2a-b169-291d-8d0c-a005b6ea8b56" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf38ae005cf357368aad04d962649789.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf38ae005cf357368aad04d962649789.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bf38ae005cf357368aad04d962649789.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf38ae005cf357368aad04d962649789.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="c763edbe-f4fd-9112-83b0-f8a26f0f9c30" data-pagespeed-url-hash="3690674332" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bf38ae005cf357368aad04d962649789.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="efbe4e2a-b169-291d-8d0c-a005b6ea8b56" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6459fac6284fd10ea3cf0df3709628c0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6459fac6284fd10ea3cf0df3709628c0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6459fac6284fd10ea3cf0df3709628c0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6459fac6284fd10ea3cf0df3709628c0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4500" photoid="3d9b75a9-3fce-5fa2-29a5-c2db6bc82914" data-pagespeed-url-hash="4121941186" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6459fac6284fd10ea3cf0df3709628c0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Ảnh m đi hồi 21/10</div>           </div></div><div class="" data-paraid="a1ddd616-012f-009c-832b-143d612f162f">Nơi đẹp nhất của cung điện là Hương Viễn Đình thì 2 năm nay mình ghé đều đang trong tình trạng bị quây kín để sửa chữa gì đó, chỉ chừa mấy ô kính nhỏ để mng có thể nhìn vào bên trong!! Giá vé 3k won.</div><div class="" data-paraid="bb406965-ffd2-d286-52d8-5332261d2b61"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a76ad8153e17f965df65d26e8b0aca4f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a76ad8153e17f965df65d26e8b0aca4f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a76ad8153e17f965df65d26e8b0aca4f.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="2623619053" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">(internet)</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="5a8076d6-12aa-3025-1a35-bfd2eb1ae754"><b><u>1.3 Cung deoksu&nbsp;</u></b></div><div class="" data-paraid="fa3218b2-ba11-ee4d-8738-40b68b73229b">Đây là cung điện bé nhất trong các cung điện. Thường thì người ta không vào cung này mà đi chụp ảnh ở con đường bên cạnh cung điện.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="a9a58dc4-5388-a847-ac24-fa8b96fe00cf"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="dda32a6a90763bbbaaed5d4f9d9a1952.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/dda32a6a90763bbbaaed5d4f9d9a1952.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/dda32a6a90763bbbaaed5d4f9d9a1952.jpg" w="960" h="641" data-pagespeed-url-hash="459236434" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">deoksugung stonewall walkway</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="4a9904b2-688b-1f89-9565-a7ef895d1d6b">Hoặc vào quán cafe gần đó chụp cung điện từ trên cao</div><div class="" data-paraid="5371c90e-de16-3f5e-17cc-867a32f935b0"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8ccbe1d7d8d04992d8c282b511f19511.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8ccbe1d7d8d04992d8c282b511f19511.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/8ccbe1d7d8d04992d8c282b511f19511.jpg" w="790" h="445" data-pagespeed-url-hash="1468701111" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">(internet)</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="bb54bd88-e0cd-cbfe-48c3-a7562daba92f"><b><u>1.4 Cung Changgyeong</u></b></div><div class="" data-paraid="ebd22ca6-899a-407c-c9ac-ba302da9d9b5">Cung này nằm kế bên cung ChangDeok, từ cung này có thể mua vé qua thẳng cung bên kia và ngược lại!!!&nbsp;</div><div class="" data-paraid="c998d686-dfe7-051b-27c5-dd29aae95064"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9c4bd476c068fc862dde2db46faafa6d.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9c4bd476c068fc862dde2db46faafa6d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/9c4bd476c068fc862dde2db46faafa6d.jpg" w="852" h="480" data-pagespeed-url-hash="112311478" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">(internet)</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="08d87e23-86d8-7c75-d268-8ec1eb4e6f1b"><b><u>1.5 Cung Gyeonghui</u></b></div><div class="" data-paraid="e4087fb3-128b-516b-bd49-708731b473af">Cung này và cung Changgyeong thường rất ít người tham quan mà hầu hết chỉ đi 3 cung kia là chính!&nbsp;</div><h2 class="" data-paraid="d0c0eb31-0be8-0013-670a-1790987d6ffc"><u>2. Thu ở công viên</u></h2><div class="" data-paraid="d001e14a-82d0-7915-f2aa-6e9f01b5d7b0">Công viên ở Seoul thì rất nhiều nhưng mình chỉ liệt kê 3 nơi mọi người hay đi nhất, lên ảnh đẹp nhất thôi nhé. Đó là 2 công viên ở Seoul là Công viên bầu trời ( Sky park hay Haneul park), công viên Olympic và một công viên ở Incheon là Incheon grand park</div><div class="" data-paraid="6cb28a34-1ca7-e951-af9b-e8618670f96d"><b>2.1 Công viên bầu trời</b></div><div class="" data-paraid="991d2a16-ba5e-c713-e0a2-81229ee8b3d4">Từng là một bãi rác được cải tạo thành công viên, nằm cạnh sân vận động World cup, nơi bạn có thể ngắm nhìn sông Hàn và thành phố Seoul từ trên cao. Nếu muốn chụp ảnh với bạt ngàn cỏ lau hay là hàng cây thủy sam thì hãy đến đây nhen. Vào từng năm mà họ sẽ trồng các loại hoa khác nhau như cỏ hồng, hoa cosmos...</div><div class="" data-paraid="c5b630b0-c132-538a-74f0-74bc12c04ca7"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="6d24758b-3b80-3265-54ef-30ef9e56a132">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6d24758b-3b80-3265-54ef-30ef9e56a132" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ab706b250b178636779422569ee30a3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ab706b250b178636779422569ee30a3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1ab706b250b178636779422569ee30a3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ab706b250b178636779422569ee30a3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="f7e35381-eb58-9612-610d-6ba8754ae921" data-pagespeed-url-hash="1871030058" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1ab706b250b178636779422569ee30a3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6d24758b-3b80-3265-54ef-30ef9e56a132" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/78c6b3e9492d350bd8a7e345d3c27941.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/78c6b3e9492d350bd8a7e345d3c27941.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="78c6b3e9492d350bd8a7e345d3c27941.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/78c6b3e9492d350bd8a7e345d3c27941.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="73d06d7f-89bd-cc30-c3cb-c012224a1927" data-pagespeed-url-hash="3668403151" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="78c6b3e9492d350bd8a7e345d3c27941.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6d24758b-3b80-3265-54ef-30ef9e56a132" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/3455350b573728879af9e924d39bcc66.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/3455350b573728879af9e924d39bcc66.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3455350b573728879af9e924d39bcc66.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/3455350b573728879af9e924d39bcc66.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="c12e193e-5d5e-8ede-7013-dabe4a91b447" data-pagespeed-url-hash="2564740682" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3455350b573728879af9e924d39bcc66.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="f65b873b-7ec8-ba4a-542d-8fd2cf361018"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="4255753c-d585-cf38-5a38-5f376de2e176">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4255753c-d585-cf38-5a38-5f376de2e176" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d9733701dc3a7f60994f96312840f184.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d9733701dc3a7f60994f96312840f184.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d9733701dc3a7f60994f96312840f184.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d9733701dc3a7f60994f96312840f184.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="c3cc859a-203e-0590-69ee-fefa4a88bbbc" data-pagespeed-url-hash="1595034531" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d9733701dc3a7f60994f96312840f184.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4255753c-d585-cf38-5a38-5f376de2e176" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6159a21be8e1cca5b17fcbf6fe5dd17d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6159a21be8e1cca5b17fcbf6fe5dd17d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6159a21be8e1cca5b17fcbf6fe5dd17d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6159a21be8e1cca5b17fcbf6fe5dd17d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="98fef9df-ad4d-45eb-9032-6f65eaba8144" data-pagespeed-url-hash="265170666" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6159a21be8e1cca5b17fcbf6fe5dd17d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4255753c-d585-cf38-5a38-5f376de2e176" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/80e260c3dd0fca2ce8b9b7463a75276b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/80e260c3dd0fca2ce8b9b7463a75276b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="80e260c3dd0fca2ce8b9b7463a75276b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/80e260c3dd0fca2ce8b9b7463a75276b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2003" photoid="99a547a1-306a-a9ee-5211-c38a3076b648" data-pagespeed-url-hash="4288050991" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="80e260c3dd0fca2ce8b9b7463a75276b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="46841f9f-59ed-2f7b-0cc9-5f03776818fe">2.2 Công viên Olympic</div><div class="" data-paraid="7bfd8f51-4c68-b088-e3f0-4070e05e0abf">Nổi tiếng với cây cô đơn nhưng rất hiếm khi cô đơn vì toàn người là người checkin, nếu muốn chụp 1 mình thì nên đi vào sáng sớm giữa tuần nha!</div><div class="" data-paraid="d7d986ce-5020-18d7-0a92-ece17c5143be"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="985424c1e82e84740988b09e23ecfa28.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/985424c1e82e84740988b09e23ecfa28.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/985424c1e82e84740988b09e23ecfa28.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="827895985" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cây cô đơn mình chụp vào sáng thứ 2 nên chả có ai vì chắc mng bận ngủ chưa đến :D</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="abfb93fc-b9fb-68af-336f-16b0cb457887">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="abfb93fc-b9fb-68af-336f-16b0cb457887" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c1afab69d446b6693d9c62c5c2cd1906.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c1afab69d446b6693d9c62c5c2cd1906.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c1afab69d446b6693d9c62c5c2cd1906.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c1afab69d446b6693d9c62c5c2cd1906.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="169601df-8cab-5063-7d65-c8cd627a1b3e" data-pagespeed-url-hash="2626197000" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c1afab69d446b6693d9c62c5c2cd1906.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="abfb93fc-b9fb-68af-336f-16b0cb457887" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caeb111fdc2d4360fdee24d12336142a.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caeb111fdc2d4360fdee24d12336142a.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="caeb111fdc2d4360fdee24d12336142a.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/caeb111fdc2d4360fdee24d12336142a.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4493" photoid="008aef03-3984-bef8-5b76-a9df20edc87c" data-pagespeed-url-hash="3254589302" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="caeb111fdc2d4360fdee24d12336142a.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="abfb93fc-b9fb-68af-336f-16b0cb457887" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d5e4176e662847777975e118fd23f793.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d5e4176e662847777975e118fd23f793.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d5e4176e662847777975e118fd23f793.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/d5e4176e662847777975e118fd23f793.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="f781322a-9a30-3967-adc0-a2eecc2a8dc0" data-pagespeed-url-hash="2827128936" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d5e4176e662847777975e118fd23f793.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="e32a4a07-fc0a-633b-f35e-d39b4d2e9e59"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="5991795d-176b-2a28-d492-a17b1870116d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5991795d-176b-2a28-d492-a17b1870116d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/2498941f1fbc3195015ff6af86bd3c8c.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/2498941f1fbc3195015ff6af86bd3c8c.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2498941f1fbc3195015ff6af86bd3c8c.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/2498941f1fbc3195015ff6af86bd3c8c.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="e52ce67f-a57a-7b90-d2c4-a6fdb23b9818" data-pagespeed-url-hash="936897004" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2498941f1fbc3195015ff6af86bd3c8c.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5991795d-176b-2a28-d492-a17b1870116d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b15263e3ef1a14aec519ef361661abca.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b15263e3ef1a14aec519ef361661abca.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b15263e3ef1a14aec519ef361661abca.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b15263e3ef1a14aec519ef361661abca.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="afed84ca-ba8b-4dab-1979-d3e8fca3cd6c" data-pagespeed-url-hash="1154081253" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b15263e3ef1a14aec519ef361661abca.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5991795d-176b-2a28-d492-a17b1870116d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b06ac79cd4fea7a4fd2fd8b5ac61e706.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b06ac79cd4fea7a4fd2fd8b5ac61e706.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b06ac79cd4fea7a4fd2fd8b5ac61e706.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b06ac79cd4fea7a4fd2fd8b5ac61e706.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="98f54947-0a00-7473-1de4-ff9d97e66a51" data-pagespeed-url-hash="438637650" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b06ac79cd4fea7a4fd2fd8b5ac61e706.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="97cbc7cf-2816-d904-b8cd-67dd99bc956c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="97cbc7cf-2816-d904-b8cd-67dd99bc956c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/328f53697248c2e1e99d8cb1d326f473.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/328f53697248c2e1e99d8cb1d326f473.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="328f53697248c2e1e99d8cb1d326f473.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/328f53697248c2e1e99d8cb1d326f473.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="21714dde-5490-014b-9b98-5a997bc03311" data-pagespeed-url-hash="1176354723" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="328f53697248c2e1e99d8cb1d326f473.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="97cbc7cf-2816-d904-b8cd-67dd99bc956c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f93d52edb9aa4ad395e7d8885f5e8a93.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f93d52edb9aa4ad395e7d8885f5e8a93.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f93d52edb9aa4ad395e7d8885f5e8a93.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f93d52edb9aa4ad395e7d8885f5e8a93.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="f82cd205-a0ce-5d65-0b25-cc7934741def" data-pagespeed-url-hash="599928482" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f93d52edb9aa4ad395e7d8885f5e8a93.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="97cbc7cf-2816-d904-b8cd-67dd99bc956c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7b400295c06221dbb7228954aee77285.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7b400295c06221dbb7228954aee77285.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7b400295c06221dbb7228954aee77285.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7b400295c06221dbb7228954aee77285.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="dc63bc3d-8f50-7704-38e5-88cf9a9d41b5" data-pagespeed-url-hash="2128407887" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7b400295c06221dbb7228954aee77285.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="c838fa22-68a6-512e-4d66-198b8a012944">Đừng quên ghé con đường ngân hạnh ngay bên cạnh công viên để sống ảo nhé!!!</div><div class="" data-paraid="09856884-2f19-efa7-3f4b-29da907e0dca"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="d2dd0f84-6b54-a1b8-df50-8131805d389a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d2dd0f84-6b54-a1b8-df50-8131805d389a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f837fc83a5c63791e8f5caf90f868c46.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f837fc83a5c63791e8f5caf90f868c46.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f837fc83a5c63791e8f5caf90f868c46.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f837fc83a5c63791e8f5caf90f868c46.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="13317e71-632e-9ae8-d4ab-4c4c6ff43e05" data-pagespeed-url-hash="393043974" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f837fc83a5c63791e8f5caf90f868c46.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d2dd0f84-6b54-a1b8-df50-8131805d389a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c83f7bd16c69fafb3e00f9865ebc157b.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c83f7bd16c69fafb3e00f9865ebc157b.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c83f7bd16c69fafb3e00f9865ebc157b.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c83f7bd16c69fafb3e00f9865ebc157b.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="8dbeda2e-ced9-ca6f-dae2-0310c7641968" data-pagespeed-url-hash="1696768227" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c83f7bd16c69fafb3e00f9865ebc157b.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d2dd0f84-6b54-a1b8-df50-8131805d389a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e0f61ee4022cf1ec6eeafb2ea5926fba.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e0f61ee4022cf1ec6eeafb2ea5926fba.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e0f61ee4022cf1ec6eeafb2ea5926fba.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/e0f61ee4022cf1ec6eeafb2ea5926fba.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4494" photoid="951c4308-a095-371c-2ac4-fd5c59be196c" data-pagespeed-url-hash="947908529" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e0f61ee4022cf1ec6eeafb2ea5926fba.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="8f7e8ab9-e9d0-1076-a794-20fe36ea4b11"><b><u>2.3 Công viên Incheon</u></b></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="7a0d5ef9-f274-3d80-c8dc-aa891a045160">Thích hợp với các bạn thích chơi ảnh phong cảnh, sống ảo giữa con đường lá vàng! Tiện có thể ghé con phố Trung Hoa -&nbsp; China Town và ngôi làng họa ngay đó! (Nơi này mình sẽ có bài viết riêng sau)</div><div class="" data-paraid="0cb78d6a-60e0-6b94-3d09-01a527ed295e"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="55a7d50acffbdba083807282611d994b.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/55a7d50acffbdba083807282611d994b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/55a7d50acffbdba083807282611d994b.jpg" w="960" h="640" data-pagespeed-url-hash="327699529" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">(Photo : Trần Thụy Huyền)</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="1dfd946d-3d16-35a3-11cc-8e5fb1ab65ca"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6083964e770e59a4ad0170c83ef3b770.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6083964e770e59a4ad0170c83ef3b770.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/6083964e770e59a4ad0170c83ef3b770.jpg" w="900" h="600" data-pagespeed-url-hash="640742687" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">(internet)</figcaption></figure></div></div>
  [total_comment] => 6
  [user_name] => Phan Bảo Ngọc
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v3.2/2446314048740853/picture?type=normal
  [follower_n] => 6
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Mùa thu ở Hàn Quốc!! Nên đi những đâu? (Phần 1)

Mình tổng hợp lại những địa điểm nên đến ở Hàn Quốc qua cảm nhận của bản thân và bạn bè là nên đến để có những bức ảnh đẹp!!! Các bạn nào có bê đi đâu vui lòng ghi nguồn rõ giúp mình nha

Cung điện Gyeongbokgung incheon Tháp Seoul (N Seoul Tower) seoul south korea ( hàn quốc ) Korea
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Mùa thu ở Hàn Quốc bắt đầu đẹp từ thời điểm nào? Thường mùa thu ở phía bắc của Hàn sẽ bắt đầu từ 20/10~7/11. Đẹp nhất là khoảng 1 tuần từ cuối t10 ~ đầu tháng 11 tầm 27/10~3/11.
Mình sẽ bắt đầu với khu vực Seoul đầu tiên, nơi mà đa phần các bạn sang du lịch đều đến!!!
Phần 1 : Thu ở cung điện và thu ở công viên
Phần 2: Thu trên phố và trường đại học
Phần 3 : Thu ở các công viên quốc gia
Phần 4: Thu ở các thành phố khác

Phần 1. Thu ở cung điện

Các cung điện ở Hàn chỉ cần mặc Hanbook là được free vé vào cửa nha
1.1 Hậu viên ở Cung Changdeok
Kiến trúc giữa các cung điện không khác nhau nhiều nên thứ đáng giá nhất, đẹp nhất mà mình thấy là Secret Garden - Khu vườn bí mật của cung ChangDeok. Vé vào cửa cung Changdeok 3k won + 5k won vé Secret garden. Vé vào hậu viên số lượng có hạn nha, mỗi đợt chỉ có tối đa 100 người, 50 vé bán oln, 50 vé bán tại quầy (có thể thay đổi theo năm). Link đặt vé: https://ticket.uforus.co.kr/web/main?shopEncode=
 Sẽ có hướng dẫn viên tiếng Hàn, Anh, Nhật, 30p sẽ có 1 tour bắt đầu từ 10h sáng. Vé chỉ có thể đặt trước 1 tuần, với các bạn không đặt được vé oln thì nên đến sớm chút mua vé nhen. 1 nơi rất đáng để đi vào mùa thu đó. Ảnh mình chụp năm ngoái:
Cô công chúa nhỏ của cả đoàn!!!
Thời điểm năm ngoái mình đi là 28/10
1.2 Cung Gyeongbok
Đây là nơi hầu hết ai cũng đến khi ghé thăm Seoul, nếu chưa đi thì ghé vào cũng được nhưng nếu trước đó đã đi rồi thì thu không nên đi nữa, quá trời là người, đoàn tour VN đến đây nườm nượp cứ như ở nước nhà vậy. 
Ảnh m đi hồi 21/10
Nơi đẹp nhất của cung điện là Hương Viễn Đình thì 2 năm nay mình ghé đều đang trong tình trạng bị quây kín để sửa chữa gì đó, chỉ chừa mấy ô kính nhỏ để mng có thể nhìn vào bên trong!! Giá vé 3k won.
(internet)
1.3 Cung deoksu 
Đây là cung điện bé nhất trong các cung điện. Thường thì người ta không vào cung này mà đi chụp ảnh ở con đường bên cạnh cung điện. 
deoksugung stonewall walkway
Hoặc vào quán cafe gần đó chụp cung điện từ trên cao
(internet)
1.4 Cung Changgyeong
Cung này nằm kế bên cung ChangDeok, từ cung này có thể mua vé qua thẳng cung bên kia và ngược lại!!! 
(internet)
1.5 Cung Gyeonghui
Cung này và cung Changgyeong thường rất ít người tham quan mà hầu hết chỉ đi 3 cung kia là chính! 

2. Thu ở công viên

Công viên ở Seoul thì rất nhiều nhưng mình chỉ liệt kê 3 nơi mọi người hay đi nhất, lên ảnh đẹp nhất thôi nhé. Đó là 2 công viên ở Seoul là Công viên bầu trời ( Sky park hay Haneul park), công viên Olympic và một công viên ở Incheon là Incheon grand park
2.1 Công viên bầu trời
Từng là một bãi rác được cải tạo thành công viên, nằm cạnh sân vận động World cup, nơi bạn có thể ngắm nhìn sông Hàn và thành phố Seoul từ trên cao. Nếu muốn chụp ảnh với bạt ngàn cỏ lau hay là hàng cây thủy sam thì hãy đến đây nhen. Vào từng năm mà họ sẽ trồng các loại hoa khác nhau như cỏ hồng, hoa cosmos...
2.2 Công viên Olympic
Nổi tiếng với cây cô đơn nhưng rất hiếm khi cô đơn vì toàn người là người checkin, nếu muốn chụp 1 mình thì nên đi vào sáng sớm giữa tuần nha!
Cây cô đơn mình chụp vào sáng thứ 2 nên chả có ai vì chắc mng bận ngủ chưa đến :D
Đừng quên ghé con đường ngân hạnh ngay bên cạnh công viên để sống ảo nhé!!!
2.3 Công viên Incheon
Thích hợp với các bạn thích chơi ảnh phong cảnh, sống ảo giữa con đường lá vàng! Tiện có thể ghé con phố Trung Hoa -  China Town và ngôi làng họa ngay đó! (Nơi này mình sẽ có bài viết riêng sau)
(Photo : Trần Thụy Huyền)
(internet)
+13