stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 779
  [created_approved] => 2018-09-29 10:00:00
  [blog_title] => Hướng dẫn cách đi từ sân bay Chu Lai về Quảng Ngãi
  [albums] => 11166,11167,11168,11169,11170,11178,11179,11180|5b7ae334ed7e98750af60bf4ce2ec30c.jpg,5096d4a04dd9243429be8b4c38a5c2bf.jpg,9f3b543d95273121fd91e64d1dd5c116.jpg,2bdfb54dd1450c09c4c37f41c37de0ac.jpg,fbfd7c123c4fbefe8fa542b1e28bfda4.jpg,3b2f88082eabfd8b0ba4a6071aacdd67.jpg,6dfbac424d28789c77dfac2bf538cb11.jpg,6abaf49d5f8ae267e8927f5941bf58ff.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu|2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 11,42,124,142,382|quang-ngai,quang-nam,kinh-nghiem-du-lich,ly-son,chu-lai|Quảng Ngãi,Quảng Nam,Kinh nghiệm du lịch,Lý Sơn,Chu Lai
  [blog_updated] => 2019-05-06 16:28:24
  [blog_created] => 2018-08-20 08:21:46
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9fd1d969ccbe5447dd2153c7d5a125c2d31e620e.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => quynhnhu
  [official_account] => bi-kip-hay-di-du-lich
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Cảng hàng không quốc tế Chu Lai (Quảng Nam) là sân bay thuận tiện nhất nếu bạn có dự định đến Quảng Ngãi hoặc du lịch Lý Sơn - thiên đường mùa hè trong nước. Dưới đây là hướng dẫn cách đi từ sân bay Chu Lai về TP Quảng Ngãi hoặc đến Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn.
  [blog_slug] => huong-dan-cach-di-tu-san-bay-chu-lai-ve-quang-ngai
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div contenteditable="false" name="fdb033a9-6c03-ae85-a005-d1e69ba8b374-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="fdb033a9-6c03-ae85-a005-d1e69ba8b374" name="fdb033a9-6c03-ae85-a005-d1e69ba8b374-c">Di chuyển từ sân bay Chu Lai về TP Quảng Ngãi</h2> </div> <div>S&acirc;n bay Chu Lai thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, c&aacute;ch TP <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/datnuoc/viet-nam/quang-ngai">Quảng Ng&atilde;i</a> khoảng 42km về ph&iacute;a nam, bạn c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c phương tiện như taxi, xe bu&yacute;t s&acirc;n bay...</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6abaf49d5f8ae267e8927f5941bf58ff.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/6abaf49d5f8ae267e8927f5941bf58ff.jpg" h="600" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/6abaf49d5f8ae267e8927f5941bf58ff.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div><b>1. Di chuyển bằng taxi:</b></div> <div>Taxi l&agrave; phương tiện di chuyển nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tiện lợi nhất để di chuyển từ s&acirc;n bay Chu Lai về TP Quảng Ng&atilde;i, tuy nhi&ecirc;n gi&aacute; cước cũng kh&aacute; cao, khoảng 13.000đ-16.000đ/km. Nếu bạn đi nh&oacute;m đ&ocirc;ng người th&igrave; c&oacute; thể chọn đi taxi cho nhanh v&agrave; c&oacute; thể share nhau chi ph&iacute;, hoặc đến s&acirc;n bay v&agrave;o tối muộn th&igrave; chỉ c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;y hoặc thu&ecirc; xe hợp đồng đ&oacute;n bạn về TP Quảng Ng&atilde;i th&ocirc;i.</div> <div>Một số h&atilde;ng Taxi ở s&acirc;n bay Chu Lai bạn c&oacute; thể lựa chọn như:</div> <div>- Taxi Quảng Ng&atilde;i: 0255 3720 720&nbsp;</div> <div>- Taxi Mai Linh: 0255 383 83 83&nbsp;</div> <div>- Taxi SunTaxi: 0255 3535 35 35&nbsp;</div> <div>- Taxi Mạnh Thủy: 0255 3630 630</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6dfbac424d28789c77dfac2bf538cb11.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/6dfbac424d28789c77dfac2bf538cb11.jpg" h="534" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/6dfbac424d28789c77dfac2bf538cb11.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nguyenthingoc2303953645/post/co-mot-mua-he-thien-duong-dang-cho-ban-o-ly-son-2475/embed" title="" width="600"></iframe></div> <div>V&igrave; qu&atilde;ng đường kh&aacute; xa n&ecirc;n bạn cũng c&oacute; thể chọn c&aacute;c dịch vụ đi chung taxi với người kh&aacute;c để tiết kiệm chi ph&iacute;.</div> <div><b>2. Di chuyển bằng xe bus s&acirc;n bay:</b></div> <div>Để tiết kiệm hơn th&igrave; bạn c&oacute; thể lựa chọn đi xe bus s&acirc;n bay về bến xe TP Quảng Ng&atilde;i, gi&aacute; v&eacute; chỉ 35k/người, tuy nhi&ecirc;n xe bus ph&ugrave; hợp với những bạn mang v&aacute;c &iacute;t h&agrave;nh l&yacute; v&igrave; xe di chuyển cũng kh&aacute; l&acirc;u, tầm 1 tiếng 30ph.</div> <div>Lộ tr&igrave;nh xe bus s&acirc;n bay từ TP Quảng Ngãi đến S&acirc;n bay Chu Lai:</div> <div>- Chiều đi:&nbsp;</div> <div>+ Thời gian: xu&acirc;́t phát trước giờ bay 3 tiếng v&agrave; đ&oacute;n c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần c&oacute; chuyến bay</div> <div>+ Lộ tr&igrave;nh : Bến xe Bắc Quảng Ng&atilde;i -&gt; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n thị tr&acirc;́n Ch&acirc;u Ổ -&gt; Ng&atilde; 3 Dốc Sỏi -&gt; S&acirc;n bay Chu Lai&nbsp;</div> <div>- Chiều về:</div> <div>+ Thời gian: Theo lịch tr&igrave;nh c&aacute;c chuyến bay</div> <div>+ Lộ tr&igrave;nh : S&acirc;n bay Chu Lai -&gt; Ngã 3 d&ocirc;́c sỏi -&gt; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n thị tr&acirc;́n Ch&acirc;u &Ocirc;̉ -&gt; B&ecirc;́n xe Bắc Quảng Ngãi</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c8f498b4-f342-453f-a71b-5db7cb2579d2"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c8f498b4-f342-453f-a71b-5db7cb2579d2" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5b7ae334ed7e98750af60bf4ce2ec30c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/5b7ae334ed7e98750af60bf4ce2ec30c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/5b7ae334ed7e98750af60bf4ce2ec30c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3623538234" h="471" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="79dd4938-e990-c672-2b37-0a48e28cfad6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/5b7ae334ed7e98750af60bf4ce2ec30c.jpg" w="670" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c8f498b4-f342-453f-a71b-5db7cb2579d2" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5096d4a04dd9243429be8b4c38a5c2bf.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/5096d4a04dd9243429be8b4c38a5c2bf.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/5096d4a04dd9243429be8b4c38a5c2bf.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="373666755" h="471" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8c821b0a-6747-5355-2d21-1ace6a77e567" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/5096d4a04dd9243429be8b4c38a5c2bf.jpg" w="670" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c8f498b4-f342-453f-a71b-5db7cb2579d2" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9f3b543d95273121fd91e64d1dd5c116.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9f3b543d95273121fd91e64d1dd5c116.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9f3b543d95273121fd91e64d1dd5c116.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2414265645" h="471" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c8211e42-6afb-712e-7dab-ba63aab36b68" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/9f3b543d95273121fd91e64d1dd5c116.jpg" w="670" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/le.chamspa5455/post/review-mot-ngay-rong-ruoi-ly-son-bang-xe-dien-2080/embed" title="" width="600"></iframe></div> <div><b>3. Xe hợp đồng đưa đ&oacute;n s&acirc;n bay:</b></div> <div>Ngo&agrave;i 2 phương tiện tr&ecirc;n, bạn cũng c&oacute; thể lựa chọn thu&ecirc; dịch vụ xe đưa đ&oacute;n để đi từ s&acirc;n bay Chu Lai về TP Quảng Ng&atilde;i, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c đo&agrave;n <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn">du lịch</a> hoặc đ&oacute;n tiễn kh&aacute;ch, mức gi&aacute; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o loại xe v&agrave; số chỗ ngồi, dao động từ 500k-2tr/xe.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="993285e5-03fe-9db2-4343-35ce2f8f53a3-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="993285e5-03fe-9db2-4343-35ce2f8f53a3" name="993285e5-03fe-9db2-4343-35ce2f8f53a3-c">Di chuyển từ sân bay Chu Lai đến Cảng Sa Kỳ</h2> </div> </div> <div><b>1. Di chuyển bằng taxi:</b></div> <div>S&acirc;n bay Chu Lai c&aacute;ch cảng Sa Kỳ khoảng 40km, bạn c&oacute; thể lựa chọn đến TP Quảng Ng&atilde;i trước rồi di chuyển đến Cảng Sa Kỳ hoặc c&oacute; thể đi trực tiếp đến Cảng Sa Kỳ bằng taxi, tuy mức cước ph&iacute; kh&aacute; cao nhưng b&ugrave; lại sẽ tiết kiệm được thời gian nếu bạn muốn đi du lịch đảo L&yacute; Sơn. Nếu đi nh&oacute;m đ&ocirc;ng người c&oacute; thể share chi ph&iacute; taxi để tiết kiệm hơn.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="11169" data-name="2bdfb54dd1450c09c4c37f41c37de0ac.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="557523515" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/2bdfb54dd1450c09c4c37f41c37de0ac.jpg" h="427" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/2bdfb54dd1450c09c4c37f41c37de0ac.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div><b>2. Di chuyển bằng bus:</b></div> <div>Đến Cảng Sa Kỳ để đi L&yacute; Sơn từ Chu Lai bằng bus l&agrave; c&aacute;ch tiết kiệm nhất nhưng lại kh&aacute; tốn thời gian, bạn đi bus s&acirc;n bay như tr&ecirc;n đến bến xe Quảng Ng&atilde;i (35k/người) rồi đi xe bus tuyến TP Quảng Ng&atilde;i - Cảng Sa Kỳ (15k/người), tổng thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3b2f88082eabfd8b0ba4a6071aacdd67.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/3b2f88082eabfd8b0ba4a6071aacdd67.jpg" h="1024" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/3b2f88082eabfd8b0ba4a6071aacdd67.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden"><iframe class="wp-embedded-content" frameborder="0" height="297" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/knigh.gody/post/kinh-nghiem-du-lich-ly-son-sieu-chi-tiet-tu-a-den-z-992/embed" title="" width="600"></iframe></div> <div><b>3. Dịch vụ xe đưa đ&oacute;n từ s&acirc;n bay Chu Lai đi Cảng Sa Kỳ:</b></div> <div>Từ s&acirc;n bay Chu Lai để tiết kiệm thời gian di chuyển đến L&yacute; Sơn, bạn c&oacute; thể thu&ecirc; dịch vụ xe đưa đ&oacute;n với gi&aacute; từ 420k/chiều, nếu đi một nh&oacute;m bạn c&oacute; thể lựa chọn phương tiện n&agrave;y để di chuyển nhanh ch&oacute;ng, tiện lợi v&agrave; share chi ph&iacute;.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="11170" data-name="fbfd7c123c4fbefe8fa542b1e28bfda4.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="538752379" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/fbfd7c123c4fbefe8fa542b1e28bfda4.jpg" h="537" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/fbfd7c123c4fbefe8fa542b1e28bfda4.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Ngo&agrave;i ra, nếu bạn c&oacute; kế hoạch du lịch Hội An hay Quảng Nam, c&oacute; thể tham khảo c&aacute;ch đi từ s&acirc;n bay Chu Lai đến Phố cổ Hội An tại đ&acirc;y:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/kinh-nghiem-di-chuyen-tu-san-bay-chu-lai-ve-pho-co-hoi-an-705" rel="nofollow" target="_blank">http://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/kinh-nghiem-di-chuyen-tu-san-bay-chu-lai-ve-pho-co-hoi-an-705</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Bạn đang xem&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://blog/quynhnhu/post/huong-dan-cach-di-tu-san-bay-chu-lai-ve-quang-ngai-779">hướng dẫn c&aacute;ch đi từ s&acirc;n bay Chu Lai về Quảng Ng&atilde;i</a>, c&oacute; thể xem th&ecirc;m:</div> <ul> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nhu.bach7672/post/8-mon-an-ngon-dac-sac-chi-co-o-quang-ngai-kham-pha-am-thuc-mien-trung-397" rel="nofollow" target="_blank">8 m&oacute;n ăn ngon đặc sắc chỉ c&oacute; ở Quảng Ng&atilde;i</a></li> 	<li><a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/tha-ga-an-choi-tai-dao-ly-son-trong-3-ngay-2-dem-chua-den-1-trieu-dong-9669" rel="nofollow" target="_blank">Thả ga ăn chơi tại đảo L&yacute; Sơn 3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m chưa đến 1 triệu đồng</a></li> </ul> <div>Nguồn: tổng hợp</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Quỳnh Như
  [user_avatar] => public/user/avatar/quynhnhu/2e6f10180ac20bee53106d210c394cc9.jpg
  [follower_n] => 4578
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Hướng dẫn cách đi từ sân bay Chu Lai về Quảng Ngãi

Cảng hàng không quốc tế Chu Lai (Quảng Nam) là sân bay thuận tiện nhất nếu bạn có dự định đến Quảng Ngãi hoặc du lịch Lý Sơn - thiên đường mùa hè trong nước. Dưới đây là hướng dẫn cách đi từ sân bay Chu Lai về TP Quảng Ngãi hoặc đến Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn.

Quảng Ngãi Quảng Nam Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn Chu Lai
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Di chuyển từ sân bay Chu Lai về TP Quảng Ngãi

Sân bay Chu Lai thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, cách TP Quảng Ngãi khoảng 42km về phía nam, bạn có thể lựa chọn các phương tiện như taxi, xe buýt sân bay...
 
 
1. Di chuyển bằng taxi:
Taxi là phương tiện di chuyển nhanh chóng và tiện lợi nhất để di chuyển từ sân bay Chu Lai về TP Quảng Ngãi, tuy nhiên giá cước cũng khá cao, khoảng 13.000đ-16.000đ/km. Nếu bạn đi nhóm đông người thì có thể chọn đi taxi cho nhanh và có thể share nhau chi phí, hoặc đến sân bay vào tối muộn thì chỉ còn cách này hoặc thuê xe hợp đồng đón bạn về TP Quảng Ngãi thôi.
Một số hãng Taxi ở sân bay Chu Lai bạn có thể lựa chọn như:
- Taxi Quảng Ngãi: 0255 3720 720 
- Taxi Mai Linh: 0255 383 83 83 
- Taxi SunTaxi: 0255 3535 35 35 
- Taxi Mạnh Thủy: 0255 3630 630
 
 
Vì quãng đường khá xa nên bạn cũng có thể chọn các dịch vụ đi chung taxi với người khác để tiết kiệm chi phí.
2. Di chuyển bằng xe bus sân bay:
Để tiết kiệm hơn thì bạn có thể lựa chọn đi xe bus sân bay về bến xe TP Quảng Ngãi, giá vé chỉ 35k/người, tuy nhiên xe bus phù hợp với những bạn mang vác ít hành lý vì xe di chuyển cũng khá lâu, tầm 1 tiếng 30ph.
Lộ trình xe bus sân bay từ TP Quảng Ngãi đến Sân bay Chu Lai:
- Chiều đi: 
+ Thời gian: xuất phát trước giờ bay 3 tiếng và đón các ngày trong tuần có chuyến bay
+ Lộ trình : Bến xe Bắc Quảng Ngãi -> Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Ổ -> Ngã 3 Dốc Sỏi -> Sân bay Chu Lai 
- Chiều về:
+ Thời gian: Theo lịch trình các chuyến bay
+ Lộ trình : Sân bay Chu Lai -> Ngã 3 dốc sỏi -> Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Ổ -> Bến xe Bắc Quảng Ngãi
 
 
 
 
 
 
3. Xe hợp đồng đưa đón sân bay:
Ngoài 2 phương tiện trên, bạn cũng có thể lựa chọn thuê dịch vụ xe đưa đón để đi từ sân bay Chu Lai về TP Quảng Ngãi, phù hợp với các đoàn du lịch hoặc đón tiễn khách, mức giá tùy thuộc vào loại xe và số chỗ ngồi, dao động từ 500k-2tr/xe.
 

Di chuyển từ sân bay Chu Lai đến Cảng Sa Kỳ

1. Di chuyển bằng taxi:
Sân bay Chu Lai cách cảng Sa Kỳ khoảng 40km, bạn có thể lựa chọn đến TP Quảng Ngãi trước rồi di chuyển đến Cảng Sa Kỳ hoặc có thể đi trực tiếp đến Cảng Sa Kỳ bằng taxi, tuy mức cước phí khá cao nhưng bù lại sẽ tiết kiệm được thời gian nếu bạn muốn đi du lịch đảo Lý Sơn. Nếu đi nhóm đông người có thể share chi phí taxi để tiết kiệm hơn.
 
 
2. Di chuyển bằng bus:
Đến Cảng Sa Kỳ để đi Lý Sơn từ Chu Lai bằng bus là cách tiết kiệm nhất nhưng lại khá tốn thời gian, bạn đi bus sân bay như trên đến bến xe Quảng Ngãi (35k/người) rồi đi xe bus tuyến TP Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ (15k/người), tổng thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng.
 
 
3. Dịch vụ xe đưa đón từ sân bay Chu Lai đi Cảng Sa Kỳ:
Từ sân bay Chu Lai để tiết kiệm thời gian di chuyển đến Lý Sơn, bạn có thể thuê dịch vụ xe đưa đón với giá từ 420k/chiều, nếu đi một nhóm bạn có thể lựa chọn phương tiện này để di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và share chi phí.
 
 
Ngoài ra, nếu bạn có kế hoạch du lịch Hội An hay Quảng Nam, có thể tham khảo cách đi từ sân bay Chu Lai đến Phố cổ Hội An tại đây: http://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/kinh-nghiem-di-chuyen-tu-san-bay-chu-lai-ve-pho-co-hoi-an-705
 
Bạn đang xem hướng dẫn cách đi từ sân bay Chu Lai về Quảng Ngãi, có thể xem thêm:
Nguồn: tổng hợp