stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3267
  [created_approved] => 2019-04-10 10:36:46
  [blog_title] => Bảng Giá Vé Điểm Tham Quan Du Lịch Tại Quy Nhơn
  [albums] => 52511,52512,52513,52514,52653,52654,52655,52656,52657,52658,52659,52660,52661,52662,52663,52664,52665,52666,52667,52668,52669,52670,52671,52672,52673,52674,52675,52676,52677,52678,52679,52680|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f9a4cb5c5a404ce61b520916d447149e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/33337662b773ac07a3635383ab61706e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f3904f494d68b8e9ae5f89955a7ee045.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/55c827184d4fae0788779a5687f343ff.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/df565ecd85005cd65f8176ae64eb0ea1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b3924ccb290da68dad430c6b8c1b8cc7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/90ce12af54d4c53f6ccbd9aef37b6825.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a35ba5593ff4f960f9c5c9c8f97c9530.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/040b5b820ee0bb22c8225ebee389fd61.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/8cfc3981912960c79b0a8b700b267a32.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3f5bc8e5ce2059dbc203c9ee34cfae5e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a1fcb992df5366066ad58a90110c9fbb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ddec555cb0752790d7a18638ee4638e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/93bacb897db3c109a2e9d58fe301bdca.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/834b0b6e8c3d06809576a2732d337b54.jpg,blob:https://gody.vn/d6834a3e-7bb2-4c69-a6c8-e27d1d1b6699,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 1882,324,429,1706|hon-kho,eo-gio,ky-co,quy-nhon|Hòn Khô,Eo Gió,Kỳ Co,Quy Nhơn|0,1,1,0|1869,1870,1871,1872
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-04-10 15:46:30
  [blog_created] => 2019-04-10 10:33:48
  [categorys] => 113|kinh-nghiem-du-lich-trong-nuoc|Kinh nghiệm du lịch trong nước
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/93fcce71e2ba4a69bd6eb2a856204dc2bf422be8.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan03
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Thành phố biển Quy Nhơn luôn là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước. Khi du lịch đến đây, các bạn không chỉ chuẩn bị hành trang đầy đủ mà cần phải dự trù kinh phí sao cho phù hợp. Để làm được điều này, sau đây mời các bạn tham khảo bảng giá vé tham quan Quy Nhơn.
  [blog_slug] => bang-gia-ve-diem-tham-quan-du-lich-tai-quy-nhon
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div></div><div><div class="img-thumb-post img-thumb-post-7" contenteditable="false" data-name=""><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="blob:https://gody.vn/d6834a3e-7bb2-4c69-a6c8-e27d1d1b6699" class="lazyload cursor-pointer" data-pagespeed-url-hash="1022448029" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure><div id="cancel_7" class="img-thumb-post-cancel cursor-pointer"></div><div id="img-thumb-post-process-7" class="img-thumb-post-process"><p class="img-thumb-post-status" id="status_7">Upload Failed</p><p id="img-thumb-post-process-r2-7"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" id="img-thumb-post-process-remove-7" class="btn btn-default"><i class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" id="img-thumb-post-process-reupload-7" class="btn btn-default fc-white ml-5"><i class="fa fa-refresh" aria-hidden="true"></i></a></p></div></div><br></div><div>Quy Nhơn đang là điểm đến thu hút nhiều thiện cảm của bao nhiêu người, không phải vì nơi đây có dịch vụ du lịch náo nhiệt hay đông đúc, mà bởi vì cảnh quan thiên nhiên nơi đây vẫn giữ được nét đẹp vốn có mà thiên nhiên ban tặng. Ngoài ra, Quy nhơn còn là điểm hội tu du lịch khám phá văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng. Với nhiều điểm tham quan khác nhau, vì vậy bạn nên chuẩn bị dự trụ kinh phí chi tiết nhất, để đảm bảo chuyến đi của bạn thành công.&nbsp;</div><div></div> <div> <div contenteditable="false" name="15b4d295-011c-6d90-7930-c978b4c0f677-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="15b4d295-011c-6d90-7930-c978b4c0f677" name="15b4d295-011c-6d90-7930-c978b4c0f677-c">1. Khu du lịch&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/diadiem/binh-dinh/ky-co" rel="nofollow" target="_blank">Kỳ Co</a></h2> </div> </div> <div>Giá vé tham quan: 60.000VNĐ đối với người lớn, 30.000 VNĐ đối với trẻ em.&nbsp;</div> <div>Dịch vụ chụp ảnh: 600.000 VNĐ/ngày&nbsp;</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="27190110-b624-8ec8-6e32-73204854fd26"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="27190110-b624-8ec8-6e32-73204854fd26" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/834b0b6e8c3d06809576a2732d337b54.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/834b0b6e8c3d06809576a2732d337b54.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="834b0b6e8c3d06809576a2732d337b54.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/834b0b6e8c3d06809576a2732d337b54.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="c2ce2a71-c2de-6491-cb2a-8760156965c8" data-pagespeed-url-hash="539151591" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="834b0b6e8c3d06809576a2732d337b54.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="27190110-b624-8ec8-6e32-73204854fd26" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/93bacb897db3c109a2e9d58fe301bdca.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/93bacb897db3c109a2e9d58fe301bdca.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="93bacb897db3c109a2e9d58fe301bdca.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/93bacb897db3c109a2e9d58fe301bdca.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="718" photoid="af579e7c-d534-348c-82a4-7ab3f9279ae6" data-pagespeed-url-hash="3318941232" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="93bacb897db3c109a2e9d58fe301bdca.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="27190110-b624-8ec8-6e32-73204854fd26" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ddec555cb0752790d7a18638ee4638e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ddec555cb0752790d7a18638ee4638e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6ddec555cb0752790d7a18638ee4638e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ddec555cb0752790d7a18638ee4638e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="960" photoid="1d3a42a6-f688-043b-204a-51ab18a657f0" data-pagespeed-url-hash="4256655061" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6ddec555cb0752790d7a18638ee4638e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="27190110-b624-8ec8-6e32-73204854fd26" href="blob:https://gody.vn/10621bd7-2018-4b1b-99d3-ac56bbe0364e" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/10621bd7-2018-4b1b-99d3-ac56bbe0364e" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a1fcb992df5366066ad58a90110c9fbb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="aa490929-2b91-37cb-d128-4e5cc4d2346a" data-pagespeed-url-hash="2092365222" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a1fcb992df5366066ad58a90110c9fbb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="27190110-b624-8ec8-6e32-73204854fd26" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3f5bc8e5ce2059dbc203c9ee34cfae5e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3f5bc8e5ce2059dbc203c9ee34cfae5e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3f5bc8e5ce2059dbc203c9ee34cfae5e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3f5bc8e5ce2059dbc203c9ee34cfae5e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="600" photoid="8ea8b1ff-65a0-5c9d-b17c-fba3f6dfa17b" data-pagespeed-url-hash="2869517266" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3f5bc8e5ce2059dbc203c9ee34cfae5e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">&nbsp;Thiên đường biển Kỳ Co</div> </div></div> <div> <div contenteditable="false" name="d9e84dc9-37f0-a95f-0d25-f35f19cf2c90-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d9e84dc9-37f0-a95f-0d25-f35f19cf2c90" name="d9e84dc9-37f0-a95f-0d25-f35f19cf2c90-c">2.&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/diadiem/binh-dinh/eo-gio" rel="nofollow" target="_blank">Eo Gió</a></h2> </div> </div> <div>Giá vé tham quan Eo Gió: 25.000VNĐ/người&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8cfc3981912960c79b0a8b700b267a32.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/8cfc3981912960c79b0a8b700b267a32.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/8cfc3981912960c79b0a8b700b267a32.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="3989573819" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Eo gió</figcaption></figure></div></div> <div> <div contenteditable="false" name="4b0a1112-08a1-07bf-1659-b51b401e31be-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4b0a1112-08a1-07bf-1659-b51b401e31be" name="4b0a1112-08a1-07bf-1659-b51b401e31be-c">3. Hòn Khô</h2> </div> </div> <div>Giá vé tham quan: Miễn phí&nbsp;</div> <div>Lưu ý: Tuy miễn phí vé tham quan nhưng đây là một hòn đảo nên bạn phải thuê thuyền, ghe thì mới có thể đến đây được nhé!&nbsp;</div> <div>Giá dịch vụ thuê thuyền ra đảo khoảng: 200.000VNĐ - 300.000VNĐ cho 5 đến 10 người tùy theo chủ tàu.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="040b5b820ee0bb22c8225ebee389fd61.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/040b5b820ee0bb22c8225ebee389fd61.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/040b5b820ee0bb22c8225ebee389fd61.jpg" w="1024" h="1279" data-pagespeed-url-hash="328228232" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hòn Khô</figcaption></figure></div></div> <div> <div contenteditable="false" name="cac03eb3-45df-93cb-eff3-14cf3de5a06e-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="cac03eb3-45df-93cb-eff3-14cf3de5a06e" name="cac03eb3-45df-93cb-eff3-14cf3de5a06e-c">4. Khu dã ngoại Trung Lương</h2> </div> </div> <div>Giá vé: 30.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>Giá thuê lều ngủ qua đêm: 300k/2 người&nbsp;</div> <div>Giá đốt lửa trại: 500k/ nhóm&nbsp;</div> <div>Giá thức ăn: 65k-420k tùy món&nbsp;</div> <div>Nước uống: 10k – 25k tùy loại&nbsp;</div> <div>&nbsp;<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a35ba5593ff4f960f9c5c9c8f97c9530.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a35ba5593ff4f960f9c5c9c8f97c9530.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a35ba5593ff4f960f9c5c9c8f97c9530.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="663783848" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khu dã ngoại Trung Lương</figcaption></figure></div></div> <div> <div contenteditable="false" name="9ca2a772-c702-df97-8c8b-2a1792b6b8a4-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9ca2a772-c702-df97-8c8b-2a1792b6b8a4" name="9ca2a772-c702-df97-8c8b-2a1792b6b8a4-c">5. Tham quan FLC Quy Nhơn Beach &amp; Resort</h2> </div> </div> <div>Giá vé tham quan: 75.000VNĐ đối với người lớn, 55.000VNĐ đối với trẻ em.&nbsp;</div> <div>Vé tham quan kèm xe điện: 175.000VNĐ đối với người lớn. 105.000VNĐ đối với trẻ em&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="9cbffa00-a67c-ba45-a8ae-5dddd3022548"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="9cbffa00-a67c-ba45-a8ae-5dddd3022548" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1350" photoid="e12ad0dc-38b5-9487-06a9-64b63e862999" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/3fc26f37f6a03b3631aa242f6c38ab3f.jpg" w="1080" data-pagespeed-url-hash="651743788" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" > </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="9cbffa00-a67c-ba45-a8ae-5dddd3022548" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1349" photoid="9cabc617-0e1f-00e5-1e42-ad1b0aa70cba" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/7892a814b850397394f7a4cb0e095788.jpg" w="1080" data-pagespeed-url-hash="2442887520" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" > </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="9cbffa00-a67c-ba45-a8ae-5dddd3022548" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1350" photoid="b25f605c-7045-255b-89de-747f164c00d7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ba326c5ed82f9b5c77b9aa8903f209eb.jpg" w="1080" data-pagespeed-url-hash="3656034218" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" > </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="9cbffa00-a67c-ba45-a8ae-5dddd3022548" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" h="1350" photoid="7a492b3a-8d49-93af-371d-753ae3b269e5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f7a9f4f0c9898460b6370bb08e965a0b.jpg" w="1080" data-pagespeed-url-hash="2867563353" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" > </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure>  </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="4e2bf2e6-08de-4756-9c66-107a44e7756b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4e2bf2e6-08de-4756-9c66-107a44e7756b" name="4e2bf2e6-08de-4756-9c66-107a44e7756b-c">6. FLC Zoo Safari Park</h2> </div> </div> <div>- Với khách lẻ:&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 80.000 VNĐ đối với người lớn, 60.000VNĐ đối với trẻ em</div> <div>&nbsp;- Với các công ty du lịch:&nbsp;&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 72.000VNĐ đối với người lớn, 54.000VNĐ đối với trẻ em.&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Với các trường học, đoàn thể:&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 64.000VNĐ đối với người lớn, 48.000VNĐ đối với trẻ em.&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Với các chương trình từ thiện:&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 40.000VNĐ đối với người lớn, 30.000VNĐ đối với trẻ em&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Với các trường mầm non:&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 40.000VNĐ - 50.000 VNĐ 1 người&nbsp;</div> <div>Giá vé chèo thuyền: 2 chỗ: 25.000VNĐ/15 phút, 4 chỗ: 50.000VNđ/15 phút&nbsp;</div> <div>Giá vé xe điện: 30.000VNĐ/lượt, 300.000VND/xe 14 chỗ&nbsp;</div> <div>&nbsp;<div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e6d9865b-e053-48aa-1f66-3b75e438832f"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e6d9865b-e053-48aa-1f66-3b75e438832f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/90ce12af54d4c53f6ccbd9aef37b6825.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/90ce12af54d4c53f6ccbd9aef37b6825.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="90ce12af54d4c53f6ccbd9aef37b6825.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/90ce12af54d4c53f6ccbd9aef37b6825.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="17b9eb01-da9d-29d3-b0a6-1e076d0fa233" data-pagespeed-url-hash="889369180" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="90ce12af54d4c53f6ccbd9aef37b6825.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e6d9865b-e053-48aa-1f66-3b75e438832f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b3924ccb290da68dad430c6b8c1b8cc7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b3924ccb290da68dad430c6b8c1b8cc7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b3924ccb290da68dad430c6b8c1b8cc7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b3924ccb290da68dad430c6b8c1b8cc7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="800" photoid="103283bf-ac68-44ae-05a4-6207dd3485ff" data-pagespeed-url-hash="599844695" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b3924ccb290da68dad430c6b8c1b8cc7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e6d9865b-e053-48aa-1f66-3b75e438832f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/df565ecd85005cd65f8176ae64eb0ea1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/df565ecd85005cd65f8176ae64eb0ea1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="df565ecd85005cd65f8176ae64eb0ea1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/df565ecd85005cd65f8176ae64eb0ea1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="500" h="480" photoid="98bab183-c221-d6bd-25d3-7d9dc12ddfc6" data-pagespeed-url-hash="3856563617" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="df565ecd85005cd65f8176ae64eb0ea1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e6d9865b-e053-48aa-1f66-3b75e438832f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/55c827184d4fae0788779a5687f343ff.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/55c827184d4fae0788779a5687f343ff.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="55c827184d4fae0788779a5687f343ff.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/55c827184d4fae0788779a5687f343ff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="579" photoid="19a369cd-e2d9-1d19-5500-704410ab920d" data-pagespeed-url-hash="3167688501" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="55c827184d4fae0788779a5687f343ff.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e6d9865b-e053-48aa-1f66-3b75e438832f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f3904f494d68b8e9ae5f89955a7ee045.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f3904f494d68b8e9ae5f89955a7ee045.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f3904f494d68b8e9ae5f89955a7ee045.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f3904f494d68b8e9ae5f89955a7ee045.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="799" photoid="3fcfad76-5e1a-9aa3-6f60-91c2f99b1aed" data-pagespeed-url-hash="34840558" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f3904f494d68b8e9ae5f89955a7ee045.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">&nbsp; FLC Zoo Safari Park</div> </div></div> <div> <div contenteditable="false" name="c41bbe93-3844-9a6d-d760-80037b5c25d4-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c41bbe93-3844-9a6d-d760-80037b5c25d4" name="c41bbe93-3844-9a6d-d760-80037b5c25d4-c">7. Các khu du lịch khác</h2> </div> </div> <div>- Khu du lịch sinh thái Hầm Hô&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 20.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>Giá thuê thuyền: 100.000VNĐ/ thuyền chở được 4 khách&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Bảo tàng Quang Trung&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 15.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>Giá vé xem nhạc võ: 20.000VNĐ/người (đoàn 20 khách trở lên), 400.000VNĐ/suất diễn (đoàn dưới 20 khách)&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Tháp Chăm&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 8.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>&nbsp;<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="33337662b773ac07a3635383ab61706e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/33337662b773ac07a3635383ab61706e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/33337662b773ac07a3635383ab61706e.jpg" w="800" h="570" data-pagespeed-url-hash="3429983820" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Tháp Chăm Quy Nhơn</figcaption></figure></div></div> <div>- Tháp Bánh Ít&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 7.000/VNĐ/người&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Trại Phong Tuy Hòa&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 7.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>Giá vé Bãi Tàu: 10.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Bảo tàng Bình Định&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 5.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Ghềnh Đá Đĩa&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 22.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div>&nbsp;<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f9a4cb5c5a404ce61b520916d447149e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f9a4cb5c5a404ce61b520916d447149e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f9a4cb5c5a404ce61b520916d447149e.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1471516344" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ghềnh đá đĩa Phú Yên</figcaption></figure></div></div> <div>- Khu di tích Bãi Môn&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 20.000VNĐ đối với người lớn, 10.000VNĐ đối với trẻ em&nbsp;</div> <div>&nbsp;- Khu&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn" rel="nofollow" target="_blank">du lịch</a>&nbsp;cửa biển&nbsp;</div> <div>Giá vé tham quan: 20.000VNĐ/người&nbsp;</div> <div> <div contenteditable="false" name="8c143bd9-fe62-2aef-bd74-cae71d545538-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="8c143bd9-fe62-2aef-bd74-cae71d545538" name="8c143bd9-fe62-2aef-bd74-cae71d545538-c">8. Những địa điểm miễn phí</h2> </div> </div> <div>- Đồi Cát Phương Mai&nbsp;</div> <div>- Khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa&nbsp;</div> <div>&nbsp;Vừa rồi là tổng hợp toàn bộ <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan03/post/bang-gia-ve-diem-tham-quan-du-lich-tai-quy-nhon-3267">giá vé tham quan Quy Nhơn</a> chi tiết và cụ thể nhất, để có một hành trình thành công vui vẻ, bạn cần phải lên một kế hoạch rõ ràng, ngoài chuẩn bị hành trang thì chi phí trong chuyến đi cũng là yếu tố rất quan trọng.</div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan05/post/bang-gia-ve-tham-quan-toan-quoc-nam-2019-2369" rel="nofollow" target="_blank">Bảng giá vé tham quan toàn quốc</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/khanh2203/post/bang-gia-ve-tham-quan-quang-tri-chi-tiet-moi-nhat-3218" rel="nofollow" target="_blank">Bảng giá vé tham quan Quảng Trị</a></div> <div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" class="post-link" href="https://gody.vn/blog/donvacspruillqu6371/post/bang-gia-ve-tham-quan-quang-nam-quang-ngai-chi-tiet-3257" rel="nofollow" target="_blank">Bảng giá vé tham quan Quảng Nam và Quảng Ngãi</a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phương Anh Nguyễn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan03/53c785e904772e22b24225bcd645e316.jpg
  [follower_n] => 4563
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Xu Xu
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Bảng Giá Vé Điểm Tham Quan Du Lịch Tại Quy Nhơn

Thành phố biển Quy Nhơn luôn là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước. Khi du lịch đến đây, các bạn không chỉ chuẩn bị hành trang đầy đủ mà cần phải dự trù kinh phí sao cho phù hợp. Để làm được điều này, sau đây mời các bạn tham khảo bảng giá vé tham quan Quy Nhơn.

Kinh nghiệm du lịch trong nước
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Upload Failed


Quy Nhơn đang là điểm đến thu hút nhiều thiện cảm của bao nhiêu người, không phải vì nơi đây có dịch vụ du lịch náo nhiệt hay đông đúc, mà bởi vì cảnh quan thiên nhiên nơi đây vẫn giữ được nét đẹp vốn có mà thiên nhiên ban tặng. Ngoài ra, Quy nhơn còn là điểm hội tu du lịch khám phá văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng. Với nhiều điểm tham quan khác nhau, vì vậy bạn nên chuẩn bị dự trụ kinh phí chi tiết nhất, để đảm bảo chuyến đi của bạn thành công. 

1. Khu du lịch Kỳ Co

Giá vé tham quan: 60.000VNĐ đối với người lớn, 30.000 VNĐ đối với trẻ em. 
Dịch vụ chụp ảnh: 600.000 VNĐ/ngày 
 Thiên đường biển Kỳ Co

2. Eo Gió

Giá vé tham quan Eo Gió: 25.000VNĐ/người 
Eo gió

3. Hòn Khô

Giá vé tham quan: Miễn phí 
Lưu ý: Tuy miễn phí vé tham quan nhưng đây là một hòn đảo nên bạn phải thuê thuyền, ghe thì mới có thể đến đây được nhé! 
Giá dịch vụ thuê thuyền ra đảo khoảng: 200.000VNĐ - 300.000VNĐ cho 5 đến 10 người tùy theo chủ tàu. 
Hòn Khô

4. Khu dã ngoại Trung Lương

Giá vé: 30.000VNĐ/người 
Giá thuê lều ngủ qua đêm: 300k/2 người 
Giá đốt lửa trại: 500k/ nhóm 
Giá thức ăn: 65k-420k tùy món 
Nước uống: 10k – 25k tùy loại 
 
Khu dã ngoại Trung Lương

5. Tham quan FLC Quy Nhơn Beach & Resort

Giá vé tham quan: 75.000VNĐ đối với người lớn, 55.000VNĐ đối với trẻ em. 
Vé tham quan kèm xe điện: 175.000VNĐ đối với người lớn. 105.000VNĐ đối với trẻ em 
 
 
 
 
 

6. FLC Zoo Safari Park

- Với khách lẻ: 
Giá vé tham quan: 80.000 VNĐ đối với người lớn, 60.000VNĐ đối với trẻ em
 - Với các công ty du lịch:  
Giá vé tham quan: 72.000VNĐ đối với người lớn, 54.000VNĐ đối với trẻ em. 
 - Với các trường học, đoàn thể: 
Giá vé tham quan: 64.000VNĐ đối với người lớn, 48.000VNĐ đối với trẻ em. 
 - Với các chương trình từ thiện: 
Giá vé tham quan: 40.000VNĐ đối với người lớn, 30.000VNĐ đối với trẻ em 
 - Với các trường mầm non: 
Giá vé tham quan: 40.000VNĐ - 50.000 VNĐ 1 người 
Giá vé chèo thuyền: 2 chỗ: 25.000VNĐ/15 phút, 4 chỗ: 50.000VNđ/15 phút 
Giá vé xe điện: 30.000VNĐ/lượt, 300.000VND/xe 14 chỗ 
 
  FLC Zoo Safari Park

7. Các khu du lịch khác

- Khu du lịch sinh thái Hầm Hô 
Giá vé tham quan: 20.000VNĐ/người 
Giá thuê thuyền: 100.000VNĐ/ thuyền chở được 4 khách 
 - Bảo tàng Quang Trung 
Giá vé tham quan: 15.000VNĐ/người 
Giá vé xem nhạc võ: 20.000VNĐ/người (đoàn 20 khách trở lên), 400.000VNĐ/suất diễn (đoàn dưới 20 khách) 
 - Tháp Chăm 
Giá vé tham quan: 8.000VNĐ/người 
 
Tháp Chăm Quy Nhơn
- Tháp Bánh Ít 
Giá vé tham quan: 7.000/VNĐ/người 
 - Trại Phong Tuy Hòa 
Giá vé tham quan: 7.000VNĐ/người 
Giá vé Bãi Tàu: 10.000VNĐ/người 
 - Bảo tàng Bình Định 
Giá vé tham quan: 5.000VNĐ/người 
 - Ghềnh Đá Đĩa 
Giá vé tham quan: 22.000VNĐ/người 
 
Ghềnh đá đĩa Phú Yên
- Khu di tích Bãi Môn 
Giá vé tham quan: 20.000VNĐ đối với người lớn, 10.000VNĐ đối với trẻ em 
 - Khu du lịch cửa biển 
Giá vé tham quan: 20.000VNĐ/người 

8. Những địa điểm miễn phí

- Đồi Cát Phương Mai 
- Khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa 
 Vừa rồi là tổng hợp toàn bộ giá vé tham quan Quy Nhơn chi tiết và cụ thể nhất, để có một hành trình thành công vui vẻ, bạn cần phải lên một kế hoạch rõ ràng, ngoài chuẩn bị hành trang thì chi phí trong chuyến đi cũng là yếu tố rất quan trọng.
Bảng giá vé tham quan toàn quốc
Bảng giá vé tham quan Quảng Trị
Bảng giá vé tham quan Quảng Nam và Quảng Ngãi