stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 844
  [created_approved] => 2018-10-14 11:30:00
  [blog_title] => Lịm Tim chiêm ngưỡng những cây cầu đặc biệt nhất Việt Nam
  [albums] => 12757,12758,12759,12760,12761,12762,12763,12764,12765,12766,12767,12768,12769,12770,12771,12772,12773,12774,12775,12776,12777,12778,12779,12780,12781,12782,12783,12784,12785,12786|0d9b99e9d6be30739ba4ea94590bf45c.jpg,54f5da048416f318bac77641bd224eda.jpg,e16248bfc0f00f18db43b992e4154e05.jpg,15e9e62f13c8ee09386f7b49d61fd143.jpg,2981b5b3412e8c6229321e1388fefbf7.jpg,4600d56cb8d64cc515c21627effea046.jpg,c96df484a0580b698730edf231dfe250.jpg,7e3a01cccb29ae19ac6f0c1ceeffd8a6.jpg,72a7a4ff0a0cbe938c0ab20c4f365ffb.jpg,09f850be88dd3a6925af06c0eaea0f47.jpg,a87f5576055c6d2fd02222f8f05e27fe.jpg,ccde0cebdf81b305a43dd3b56227dd25.jpg,dd0a2913118ed2420271b2f2894d5a83.jpg,c3ba79408af45e9213eb8637b4b76693.jpg,9f98ef3ffd82aa5be091023b075be613.jpg,8b6c5dc0a52089ec874f99aec24c6c7a.jpg,f5d744aead9d6ad19bb9843be0b33e58.jpg,0947898775fbbfd47bd8466e805524aa.jpg,2af5ef4d418b69bf6627159b30629927.jpg,6f4e33a236a92e78938789171b4c1b68.jpg,e9493f51e41a638aba5d8f56a9c51d2f.jpg,f5b37e76f14b9ea4980b35fa8f87e38c.jpg,872b786fd703378f7854fb5d6a4be3cb.jpg,5e5b49a9874043f032175af029e257da.jpg,e15e9ec1b4274d2fcbe777c63f22ce07.jpg,98291ff418d247ab9df0a66a906cd036.jpg,28f1cf9ecae8ed67db61fb737daf7539.jpg,458d59d79550ca9716059e95b89b2731.jpg,ef48b36edc10e8c2673ad2f1cf940e41.jpg,6792a80ba8993328026928dd7791994c.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-06-25 11:03:16
  [blog_created] => 2018-08-27 02:49:34
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c62dbde8cc66130798806392ac17a305da3368a7.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => n2203am
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => 5 cây cầu dưới đây đang làm giới trẻ "điên đảo" vì độ đặc biệt của nó, không chỉ với kiến trúc lạ mắt mà những điểm này còn là nơi check-in hot nhất, và là background cực chất cho những bức hình không thể đẹp hơn. Cùng khám phá Top những cây cầu đặc biệt nhất Việt Nam này nhé.
  [blog_slug] => lim-tim-chiem-nguong-nhung-cay-cau-dat-biet-nhat-viet-nam
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div> <div contenteditable="false" name="e262e81a-471e-a5cc-90cd-c8d76ce6fd9b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="e262e81a-471e-a5cc-90cd-c8d76ce6fd9b" name="e262e81a-471e-a5cc-90cd-c8d76ce6fd9b-c">1. Cầu Vàng - Bà Nà Hill Đà Nẵng</h2> </div> </div> <div>Sức hấp dẫn của c&acirc;y cầu V&agrave;ng Đ&agrave; Nẵng ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, kh&ocirc;ng chỉ ở Việt Nam m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t nhiều sự ch&uacute; &yacute; từ cư d&acirc;n mạng quốc tế.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12757" data-name="0d9b99e9d6be30739ba4ea94590bf45c.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="736744454" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0d9b99e9d6be30739ba4ea94590bf45c.jpg" h="719" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0d9b99e9d6be30739ba4ea94590bf45c.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>C&acirc;y cầu được nhắc đến ở đ&acirc;y c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Cầu V&agrave;ng (Golden Bridge), một c&ocirc;ng tr&igrave;nh mới của Sun World B&agrave; N&agrave; Hills. Được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave;o 07/2017 tới 04/2018 th&igrave; ho&agrave;n th&agrave;nh, thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động v&agrave; đ&oacute;n những lượt kh&aacute;ch tham quan du lịch Đ&agrave; Nẵng đầu ti&ecirc;n.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12758" data-name="54f5da048416f318bac77641bd224eda.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4121996005" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/54f5da048416f318bac77641bd224eda.jpg" h="537" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/54f5da048416f318bac77641bd224eda.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12759" data-name="e16248bfc0f00f18db43b992e4154e05.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2293192032" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e16248bfc0f00f18db43b992e4154e05.jpg" h="632" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e16248bfc0f00f18db43b992e4154e05.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Sở hữu thiết kế v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o v&agrave; mới lạ, chưa từng c&oacute; ở Việt Nam, c&acirc;y c&acirc;u được x&acirc;y dựng tại độ cao hơn 1.400 m&eacute;t so với mực nước biển, tổng chiều d&agrave;i v&agrave;o khoảng 150 m&eacute;t, với 8 nhịp cầu, nhịp lớn nhất l&agrave; 21.2 m&eacute;t. Mặt cầu được l&agrave;m bằng gỗ kiềng rộng 3 m&eacute;t, d&agrave;y 5 cm, dọc hai b&ecirc;n lối đi được trồng rất nhiều hoa Nữ ho&agrave;ng Xanh, b&ecirc;n tr&ecirc;n l&agrave; phần lan can được l&agrave;m bằng inox mạ v&agrave;ng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12760" data-name="15e9e62f13c8ee09386f7b49d61fd143.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3285347255" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/15e9e62f13c8ee09386f7b49d61fd143.jpg" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/15e9e62f13c8ee09386f7b49d61fd143.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>C&oacute; thể thấy c&acirc;y cầu n&agrave;y được thiết kế v&agrave; tạo h&igrave;nh giống với h&igrave;nh tượng một người phụ nữ đang d&ugrave;ng đ&ocirc;i b&agrave;n tay của m&igrave;nh để n&acirc;ng đỡ một dải lụa v&agrave;ng vắt ngang. Với h&igrave;nh ảnh độc đ&aacute;o, cầu v&agrave;ng ở B&agrave; N&agrave; Hills đ&atilde; khiến kh&ocirc;ng &iacute;t người phải ngỡ ng&agrave;ng v&agrave; nể phục sự s&aacute;ng tạo của những người thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12761" data-name="2981b5b3412e8c6229321e1388fefbf7.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2474119213" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2981b5b3412e8c6229321e1388fefbf7.jpg" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2981b5b3412e8c6229321e1388fefbf7.jpg" w="960" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="f3393467-5b86-6537-16f7-17331cc98191-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="f3393467-5b86-6537-16f7-17331cc98191" name="f3393467-5b86-6537-16f7-17331cc98191-c">2. Cầu Cá Koi - Sun World Hạ Long</h2> </div> </div> <div>Nằm trong khu vui chơi tr&ecirc;n đỉnh Ba Đ&egrave;o thuộc tổ hợp Sun World Halong Complex, c&acirc;y cầu đỏ rực uốn cong tr&ecirc;n nền xanh mướt của vườn Nhật. Thiết kế hai tầng của c&acirc;y cầu m&ocirc; phỏng h&igrave;nh ch&uacute; c&aacute; Koi, v&igrave; thế m&agrave; được gọi l&agrave; cầu Koi. Nhưng t&ecirc;n thực của c&acirc;y cầu n&agrave;y l&agrave; cầu &Acirc;m Dương, với cầu Dương b&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; cầu &Acirc;m b&ecirc;n dưới, mang &yacute; nghĩa sự kết nối h&ograve;a hợp &acirc;m dương trong văn h&oacute;a Nhật Bản.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12762" data-name="4600d56cb8d64cc515c21627effea046.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2064417277" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/4600d56cb8d64cc515c21627effea046.jpg" h="568" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/4600d56cb8d64cc515c21627effea046.jpg" w="1010" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>To&agrave;n bộ gầm cầu, dầm v&agrave; mặt cầu đều được l&agrave;m bằng gỗ. Th&agrave;nh cầu sơn đỏ rực rỡ. Trong văn h&oacute;a Nhật Bản đỏ tượng trưng cho m&agrave;u của lửa, của mặt trời, l&agrave; m&agrave;u biểu hiện cho sinh mệnh v&agrave; c&oacute; năng lực trừ t&agrave;, giải hạn.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f07a4ee4-4715-e556-c8af-6838e58f29a9"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f07a4ee4-4715-e556-c8af-6838e58f29a9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c96df484a0580b698730edf231dfe250.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c96df484a0580b698730edf231dfe250.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c96df484a0580b698730edf231dfe250.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1709033042" h="1333" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8d7f43ae-7903-468c-bdf0-8acedab62812" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c96df484a0580b698730edf231dfe250.jpg" w="1000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f07a4ee4-4715-e556-c8af-6838e58f29a9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7e3a01cccb29ae19ac6f0c1ceeffd8a6.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/7e3a01cccb29ae19ac6f0c1ceeffd8a6.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/7e3a01cccb29ae19ac6f0c1ceeffd8a6.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3952444541" h="739" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1517b4cf-5c7e-be38-f93e-00cb40c9d42e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/7e3a01cccb29ae19ac6f0c1ceeffd8a6.jpg" w="1108" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f07a4ee4-4715-e556-c8af-6838e58f29a9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="72a7a4ff0a0cbe938c0ab20c4f365ffb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/72a7a4ff0a0cbe938c0ab20c4f365ffb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/72a7a4ff0a0cbe938c0ab20c4f365ffb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2375745684" h="371" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="296bafc8-12bc-d986-6019-942c55076e7e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/72a7a4ff0a0cbe938c0ab20c4f365ffb.jpg" w="660" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="f07a4ee4-4715-e556-c8af-6838e58f29a9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="09f850be88dd3a6925af06c0eaea0f47.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/09f850be88dd3a6925af06c0eaea0f47.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/09f850be88dd3a6925af06c0eaea0f47.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="736131260" h="440" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="93687375-1a39-b55e-7c6b-045659584c90" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/09f850be88dd3a6925af06c0eaea0f47.jpg" w="660" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Cầu dương c&oacute; chiều d&agrave;i hơn 50m. Cầu &acirc;m d&agrave;i hơn 56m. Từng đường n&eacute;t kiến tr&uacute;c của c&acirc;y cầu đều gợi nhắc về xứ sở Ph&ugrave; Tang. Sống ảo, ở bất cứ g&oacute;c n&agrave;o của c&acirc;y cầu n&agrave;y cũng đều tuyệt đỉnh.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12767" data-name="a87f5576055c6d2fd02222f8f05e27fe.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1730472076" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a87f5576055c6d2fd02222f8f05e27fe.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a87f5576055c6d2fd02222f8f05e27fe.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Từ tr&ecirc;n cầu c&oacute; thể ngắm to&agrave;n cảnh vườn Nhật thanh b&igrave;nh, với những n&eacute;t kiến tr&uacute;c thiền trong từng m&aacute;i ng&oacute;i cong cong, những c&acirc;y đ&egrave;n đ&aacute;, hồ c&aacute; Koi, m&ocirc; h&igrave;nh n&uacute;i Ph&uacute; Sỹ thu nhỏ&hellip;&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12768" data-name="ccde0cebdf81b305a43dd3b56227dd25.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3088778426" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ccde0cebdf81b305a43dd3b56227dd25.jpg" h="450" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ccde0cebdf81b305a43dd3b56227dd25.jpg" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="3a29a5d1-66f2-0052-93bf-baa3e7220441-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3a29a5d1-66f2-0052-93bf-baa3e7220441" name="3a29a5d1-66f2-0052-93bf-baa3e7220441-c">3. Cầu Rồng - Đà Nẵng</h2> </div> </div> <div>Cầu Rồng Đ&agrave; Nẵng - một biểu tượng mới của du lịch Đ&agrave; Nẵng - Cầu Rồng đ&atilde; nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế. Ng&agrave;y 19/7/2009 Cầu Rồng Đ&agrave; Nẵng ch&iacute;nh thức được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng, đến ng&agrave;y 29/03/2013 Cầu Rồng Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Kể từ đ&oacute; Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m một c&acirc;y cầu mới bắc qua s&ocirc;ng H&agrave;n, cũng l&agrave; th&ecirc;m một biểu tượng mới, một điểm nhấn mới,.. cho th&agrave;nh phố đ&aacute;ng sống n&agrave;y, g&oacute;p phần thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch Đ&agrave; Nẵng&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12786" data-name="6792a80ba8993328026928dd7791994c.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2310482560" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6792a80ba8993328026928dd7791994c.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6792a80ba8993328026928dd7791994c.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Tạo điều kiện thuận lợi cho giao th&ocirc;ng 2 bờ S&ocirc;ng H&agrave;n, khu vực Quận Ngũ H&agrave;nh Sơn v&agrave; Sơn Tr&agrave; đ&atilde; c&oacute; những ph&aacute;t triển vượt bậc, n&ecirc;n những chiếc cầu đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n S&ocirc;ng H&agrave;n (trước Cầu Rồng) vẫn kh&ocirc;ng đủ sức để sang sẻ lưu lượng giao th&ocirc;ng qua 2 bờ S&ocirc;ng H&agrave;n, Cầu Rồng ra đời gi&uacute;p giảm tải rất nhiều cho những chiếc cầu c&ograve;n lại tr&ecirc;n S&ocirc;ng H&agrave;n.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="2f7d77e9-8d0e-2158-825f-6290fa7607e8"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f7d77e9-8d0e-2158-825f-6290fa7607e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ef48b36edc10e8c2673ad2f1cf940e41.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ef48b36edc10e8c2673ad2f1cf940e41.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ef48b36edc10e8c2673ad2f1cf940e41.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3857635263" h="450" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c23e3445-c788-9be2-658f-a6ff08b72200" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ef48b36edc10e8c2673ad2f1cf940e41.jpg" w="700" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f7d77e9-8d0e-2158-825f-6290fa7607e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="458d59d79550ca9716059e95b89b2731.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/458d59d79550ca9716059e95b89b2731.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/458d59d79550ca9716059e95b89b2731.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1270604193" h="533" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="af262320-531f-89b8-c4bd-d6ca5c45e0d0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/458d59d79550ca9716059e95b89b2731.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f7d77e9-8d0e-2158-825f-6290fa7607e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="28f1cf9ecae8ed67db61fb737daf7539.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/28f1cf9ecae8ed67db61fb737daf7539.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/28f1cf9ecae8ed67db61fb737daf7539.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3206549590" h="400" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="878f5685-d4a4-ae57-f0d2-8e887b00736e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/28f1cf9ecae8ed67db61fb737daf7539.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2f7d77e9-8d0e-2158-825f-6290fa7607e8" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="98291ff418d247ab9df0a66a906cd036.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/98291ff418d247ab9df0a66a906cd036.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/98291ff418d247ab9df0a66a906cd036.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3230620552" h="397" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="813e9da7-0ef4-0558-878d-a7b9a95850d5" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/98291ff418d247ab9df0a66a906cd036.jpg" w="600" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Với c&aacute;ch thiết kế độc đ&aacute;o, Cầu Rồng đ&atilde; tạo th&ecirc;m một điểm nhấn mới cho du lịch Đ&agrave; Nẵng, giờ đ&acirc;y hầu hết c&aacute;c du kh&aacute;ch đến Đ&agrave; Nẵng đều nhắc đến hoặc phải đến tận nơi để chi&ecirc;m ngưỡng c&acirc;y cầu n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o thời điểm Cầu Rồng phun nước v&agrave; phun lửa.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12781" data-name="e15e9ec1b4274d2fcbe777c63f22ce07.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1362410527" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e15e9ec1b4274d2fcbe777c63f22ce07.jpg" h="576" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e15e9ec1b4274d2fcbe777c63f22ce07.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Vị tr&iacute; Cầu Rồng nằm gần Trung t&acirc;m Truyền h&igrave;nh Việt Nam tại Đ&agrave; Nẵng, bao gồm một nhịp ch&iacute;nh d&agrave;i 200m, hai nhịp b&ecirc;n mỗi nhịp d&agrave;i 128m, phần nhịp đu&ocirc;i d&agrave;i 64,15m, nhịp đầu rồng d&agrave;i 72m. Chiều rộng cầu 37,5m, gồm 6 l&agrave;n xe, dải ph&acirc;n c&aacute;ch 6m v&agrave; h&agrave;nh lang đi bộ hai b&ecirc;n&hellip;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12780" data-name="5e5b49a9874043f032175af029e257da.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2864853242" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/5e5b49a9874043f032175af029e257da.jpg" h="576" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/5e5b49a9874043f032175af029e257da.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="b8c1ea7e-0619-50a5-3ec9-f882aa12b937-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b8c1ea7e-0619-50a5-3ec9-f882aa12b937" name="b8c1ea7e-0619-50a5-3ec9-f882aa12b937-c">4. Cầu Ánh Sao - TP. HCM</h2> </div> </div> <div>Cầu &Aacute;nh Sao tọa lạc ở khu đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng, quận 7, bắc qua rạch Thầy Ti&ecirc;u nối khu Hồ B&aacute;n Nguyệt với khu k&ecirc;nh Đ&agrave;o. Gọi l&agrave; cầu &Aacute;nh Sao v&igrave; nh&igrave;n từ xa, cầu như một dải sao lấp l&aacute;nh trong ng&acirc;n h&agrave;. Hai b&ecirc;n h&ocirc;ng cầu &aacute;nh s&aacute;ng bảy m&agrave;u li&ecirc;n tục thay đổi. Từ đ&oacute;, tạo cho người đi tr&ecirc;n cầu c&oacute; cảm gi&aacute;c như đang bước đi tr&ecirc;n những v&igrave; sao s&aacute;ng giữa trời đ&ecirc;m.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12779" data-name="872b786fd703378f7854fb5d6a4be3cb.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4073060771" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/872b786fd703378f7854fb5d6a4be3cb.jpg" h="683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/872b786fd703378f7854fb5d6a4be3cb.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Thời điểm đẹp nhất để tham quan nơi n&agrave;y l&agrave; v&agrave;o buổi tối cuối tuần, l&uacute;c n&agrave;y bạn sẽ thấy tại sao người ta gọi đ&acirc;y l&agrave; cầu &Aacute;nh sao. Chiếc cầu được thắp s&aacute;ng lung linh với h&agrave;ng trăm b&oacute;ng đ&egrave;n s&aacute;ng trắng, th&agrave;nh cầu được trang tr&iacute; nổi bật với đủ m&agrave;u sắc đ&egrave;n kh&aacute;c nhau bắt ngang qua hồ B&aacute;n Nguyệt.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="70e1c110-3c13-3e4b-a270-c593463e6a27"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70e1c110-3c13-3e4b-a270-c593463e6a27" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f5b37e76f14b9ea4980b35fa8f87e38c.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f5b37e76f14b9ea4980b35fa8f87e38c.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f5b37e76f14b9ea4980b35fa8f87e38c.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1323295355" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4168f2ec-6b5a-5dad-c3c8-6c4b6074b730" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f5b37e76f14b9ea4980b35fa8f87e38c.jpg" w="1280" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70e1c110-3c13-3e4b-a270-c593463e6a27" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e9493f51e41a638aba5d8f56a9c51d2f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e9493f51e41a638aba5d8f56a9c51d2f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e9493f51e41a638aba5d8f56a9c51d2f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="640533145" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0c1cf02a-b6bc-f78d-9f82-13326760ea40" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/e9493f51e41a638aba5d8f56a9c51d2f.jpg" w="1280" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="70e1c110-3c13-3e4b-a270-c593463e6a27" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6f4e33a236a92e78938789171b4c1b68.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4e33a236a92e78938789171b4c1b68.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4e33a236a92e78938789171b4c1b68.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="765545942" h="398" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="e11cdd5a-4a9f-7e1d-4053-27efd96f7d1c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4e33a236a92e78938789171b4c1b68.jpg" w="598" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>hời khắc giao nhau giữa ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m l&agrave; l&uacute;c khu hồ B&aacute;n Nguyệt đẹp nhất với kh&ocirc;ng gian được nhuộm v&agrave;ng dưới &aacute;nh đ&egrave;n đường. Kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh c&ugrave;ng cảnh đẹp xung quanh khiến nơi đ&acirc;y trở th&agrave;nh địa điểm s&aacute;ng gi&aacute; đ&aacute;ng để bạn kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; dạo chơi v&agrave;o những ng&agrave;y cuối tuần đẹp trời.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12775" data-name="2af5ef4d418b69bf6627159b30629927.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2171107735" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2af5ef4d418b69bf6627159b30629927.jpg" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2af5ef4d418b69bf6627159b30629927.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đ&acirc;y cũng l&agrave; điểm đến cực hấp dẫn cho bạn v&agrave;o những buổi tối cuối tuần c&ugrave;ng bạn b&egrave; hoặc người y&ecirc;u đến đ&acirc;y tản bộ v&agrave; tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12774" data-name="0947898775fbbfd47bd8466e805524aa.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3693091474" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0947898775fbbfd47bd8466e805524aa.jpg" h="576" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0947898775fbbfd47bd8466e805524aa.jpg" w="1024" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="a0681e59-5e65-7396-e77f-2e1636d605e8-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="a0681e59-5e65-7396-e77f-2e1636d605e8" name="a0681e59-5e65-7396-e77f-2e1636d605e8-c">5. Cây cầu quạt gió - Bạc Liêu</h2> </div> </div> <div>Bạc Li&ecirc;u l&agrave; nơi sở hữu c&aacute;nh đồng quạt gi&oacute; c&oacute; quy m&ocirc; lớn nhất Việt Nam. Nằm ở địa phận ấp Biển Đ&ocirc;ng A, x&atilde; Vĩnh Trạch Đ&ocirc;ng, Bạc Li&ecirc;u, thuộc Đồng Bằng s&ocirc;ng Cửu Long, c&aacute;c trụ turbine lắp c&aacute;nh quạt quay đều như những c&acirc;y chong ch&oacute;ng khổng lồ tr&ecirc;n nền trời xanh khiến giới trẻ đổ x&ocirc; check-in.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12773" data-name="f5d744aead9d6ad19bb9843be0b33e58.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="792777270" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f5d744aead9d6ad19bb9843be0b33e58.jpg" h="480" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f5d744aead9d6ad19bb9843be0b33e58.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">snowy_kriss</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12772" data-name="8b6c5dc0a52089ec874f99aec24c6c7a.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3053303052" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8b6c5dc0a52089ec874f99aec24c6c7a.jpg" h="545" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8b6c5dc0a52089ec874f99aec24c6c7a.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">eo.quay100</figcaption> </figure> </div> </div> <div>Đến đ&acirc;y, bạn sẽ được kh&aacute;m ph&aacute; khung cảnh rộng b&aacute;t ng&aacute;t, cảm nhận những cơn gi&oacute; m&aacute;t rượi với khung cảnh cực T&acirc;y, c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;nh quạt trắng khổng lồ cho bạn thỏa th&iacute;ch sống ảo.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12771" data-name="9f98ef3ffd82aa5be091023b075be613.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1368918902" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9f98ef3ffd82aa5be091023b075be613.jpg" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9f98ef3ffd82aa5be091023b075be613.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">leviathanivy2933</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12770" data-name="c3ba79408af45e9213eb8637b4b76693.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3396087325" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c3ba79408af45e9213eb8637b4b76693.jpg" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c3ba79408af45e9213eb8637b4b76693.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">lequephuong</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-key="12769" data-name="dd0a2913118ed2420271b2f2894d5a83.jpg"> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3117565849" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/dd0a2913118ed2420271b2f2894d5a83.jpg" h="418" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/dd0a2913118ed2420271b2f2894d5a83.jpg" w="640" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)">silentb</figcaption> </figure> </div> </div> <div>Bạn đ&atilde; check-in được bao nhi&ecirc;u trong số 5 c&acirc;y cầu đẹp nhất Việt Nam rồi?</div> <div>&nbsp;</div> <div><i>Nguồn: Tổng hợp</i></div> <div><i>H&igrave;nh: Internet</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Hoàng Nam
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/n2203am/64358504-20180726095335.jpg
  [follower_n] => 4565
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Lịm Tim chiêm ngưỡng những cây cầu đặc biệt nhất Việt Nam

5 cây cầu dưới đây đang làm giới trẻ "điên đảo" vì độ đặc biệt của nó, không chỉ với kiến trúc lạ mắt mà những điểm này còn là nơi check-in hot nhất, và là background cực chất cho những bức hình không thể đẹp hơn. Cùng khám phá Top những cây cầu đặc biệt nhất Việt Nam này nhé.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

1. Cầu Vàng - Bà Nà Hill Đà Nẵng

Sức hấp dẫn của cây cầu Vàng Đà Nẵng ngày càng lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng quốc tế. 
 
 
Cây cầu được nhắc đến ở đây có tên là Cầu Vàng (Golden Bridge), một công trình mới của Sun World Bà Nà Hills. Được khởi công xây dựng vào 07/2017 tới 04/2018 thì hoàn thành, thời gian gần đây đã đi vào hoạt động và đón những lượt khách tham quan du lịch Đà Nẵng đầu tiên.
 
 
 
 
Sở hữu thiết kế vô cùng độc đáo và mới lạ, chưa từng có ở Việt Nam, cây câu được xây dựng tại độ cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển, tổng chiều dài vào khoảng 150 mét, với 8 nhịp cầu, nhịp lớn nhất là 21.2 mét. Mặt cầu được làm bằng gỗ kiềng rộng 3 mét, dày 5 cm, dọc hai bên lối đi được trồng rất nhiều hoa Nữ hoàng Xanh, bên trên là phần lan can được làm bằng inox mạ vàng.
 
 
Có thể thấy cây cầu này được thiết kế và tạo hình giống với hình tượng một người phụ nữ đang dùng đôi bàn tay của mình để nâng đỡ một dải lụa vàng vắt ngang. Với hình ảnh độc đáo, cầu vàng ở Bà Nà Hills đã khiến không ít người phải ngỡ ngàng và nể phục sự sáng tạo của những người thiết kế và xây dựng công trình này.
 
 

2. Cầu Cá Koi - Sun World Hạ Long

Nằm trong khu vui chơi trên đỉnh Ba Đèo thuộc tổ hợp Sun World Halong Complex, cây cầu đỏ rực uốn cong trên nền xanh mướt của vườn Nhật. Thiết kế hai tầng của cây cầu mô phỏng hình chú cá Koi, vì thế mà được gọi là cầu Koi. Nhưng tên thực của cây cầu này là cầu Âm Dương, với cầu Dương bên trên và cầu Âm bên dưới, mang ý nghĩa sự kết nối hòa hợp âm dương trong văn hóa Nhật Bản. 
 
 
 
Toàn bộ gầm cầu, dầm và mặt cầu đều được làm bằng gỗ. Thành cầu sơn đỏ rực rỡ. Trong văn hóa Nhật Bản đỏ tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. 
 
 
 
 
 
 
Cầu dương có chiều dài hơn 50m. Cầu âm dài hơn 56m. Từng đường nét kiến trúc của cây cầu đều gợi nhắc về xứ sở Phù Tang. Sống ảo, ở bất cứ góc nào của cây cầu này cũng đều tuyệt đỉnh.
 
 
Từ trên cầu có thể ngắm toàn cảnh vườn Nhật thanh bình, với những nét kiến trúc thiền trong từng mái ngói cong cong, những cây đèn đá, hồ cá Koi, mô hình núi Phú Sỹ thu nhỏ… 
 
 

3. Cầu Rồng - Đà Nẵng

Cầu Rồng Đà Nẵng - một biểu tượng mới của du lịch Đà Nẵng - Cầu Rồng đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế. Ngày 19/7/2009 Cầu Rồng Đà Nẵng chính thức được khởi công xây dựng, đến ngày 29/03/2013 Cầu Rồng Đà Nẵng đã hoàn thành. Kể từ đó Đà Nẵng đã có thêm một cây cầu mới bắc qua sông Hàn, cũng là thêm một biểu tượng mới, một điểm nhấn mới,.. cho thành phố đáng sống này, góp phần thu hút khách du lịch và phát triển du lịch Đà Nẵng 
 
 
Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông 2 bờ Sông Hàn, khu vực Quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đã có những phát triển vượt bậc, nên những chiếc cầu đã có trên Sông Hàn (trước Cầu Rồng) vẫn không đủ sức để sang sẻ lưu lượng giao thông qua 2 bờ Sông Hàn, Cầu Rồng ra đời giúp giảm tải rất nhiều cho những chiếc cầu còn lại trên Sông Hàn.
 
 
 
 
 
 
Với cách thiết kế độc đáo, Cầu Rồng đã tạo thêm một điểm nhấn mới cho du lịch Đà Nẵng, giờ đây hầu hết các du khách đến Đà Nẵng đều nhắc đến hoặc phải đến tận nơi để chiêm ngưỡng cây cầu này, đặc biệt là vào thời điểm Cầu Rồng phun nước và phun lửa.
 
 
Vị trí Cầu Rồng nằm gần Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, bao gồm một nhịp chính dài 200m, hai nhịp bên mỗi nhịp dài 128m, phần nhịp đuôi dài 64,15m, nhịp đầu rồng dài 72m. Chiều rộng cầu 37,5m, gồm 6 làn xe, dải phân cách 6m và hành lang đi bộ hai bên…
 
 

4. Cầu Ánh Sao - TP. HCM

Cầu Ánh Sao tọa lạc ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, bắc qua rạch Thầy Tiêu nối khu Hồ Bán Nguyệt với khu kênh Đào. Gọi là cầu Ánh Sao vì nhìn từ xa, cầu như một dải sao lấp lánh trong ngân hà. Hai bên hông cầu ánh sáng bảy màu liên tục thay đổi. Từ đó, tạo cho người đi trên cầu có cảm giác như đang bước đi trên những vì sao sáng giữa trời đêm.
 
 
Thời điểm đẹp nhất để tham quan nơi này là vào buổi tối cuối tuần, lúc này bạn sẽ thấy tại sao người ta gọi đây là cầu Ánh sao. Chiếc cầu được thắp sáng lung linh với hàng trăm bóng đèn sáng trắng, thành cầu được trang trí nổi bật với đủ màu sắc đèn khác nhau bắt ngang qua hồ Bán Nguyệt.
 
 
 
 
 
 
 
hời khắc giao nhau giữa ngày và đêm là lúc khu hồ Bán Nguyệt đẹp nhất với không gian được nhuộm vàng dưới ánh đèn đường. Không khí trong lành cùng cảnh đẹp xung quanh khiến nơi đây trở thành địa điểm sáng giá đáng để bạn khám phá và dạo chơi vào những ngày cuối tuần đẹp trời.
 
 
Đây cũng là điểm đến cực hấp dẫn cho bạn vào những buổi tối cuối tuần cùng bạn bè hoặc người yêu đến đây tản bộ và tận hưởng không khí trong lành.
 
 

5. Cây cầu quạt gió - Bạc Liêu

Bạc Liêu là nơi sở hữu cánh đồng quạt gió có quy mô lớn nhất Việt Nam. Nằm ở địa phận ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu, thuộc Đồng Bằng sông Cửu Long, các trụ turbine lắp cánh quạt quay đều như những cây chong chóng khổng lồ trên nền trời xanh khiến giới trẻ đổ xô check-in.
 
snowy_kriss
 
eo.quay100
Đến đây, bạn sẽ được khám phá khung cảnh rộng bát ngát, cảm nhận những cơn gió mát rượi với khung cảnh cực Tây, có hàng ngàn cánh quạt trắng khổng lồ cho bạn thỏa thích sống ảo.
 
leviathanivy2933
 
lequephuong
 
silentb
Bạn đã check-in được bao nhiêu trong số 5 cây cầu đẹp nhất Việt Nam rồi?
 
Nguồn: Tổng hợp
Hình: Internet