stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 939
  [created_approved] => 2018-09-05 14:05:38
  [blog_title] => KINH NGHIỆM DU LỊCH TỰ TÚC ĐÀI LOAN TỪ A ĐẾN Z (PHẦN 4: MIỀN ĐÔNG)
  [albums] => 14409,14410,14411,14412,14413,14414,14415,14416,14417,14418,14419,14420,14421,14422,14423,14424,14425,14426,14427,14428,14429,14430,14431,14432,14433,14434,14435,14436,14437,14438,14439,14440,14441,14442,14443,14444,14445,14446,14447,14448,14449,14450,14451,14452,14453,14454,14455,14456,14457,14458,14459,14460,14461,14462,14463,14464,14465,14468,14469,14470,14471,14632,14633,14634,14635,14636,14637,14638,14650,14652,14653,14654,14655,14660,14661,14662,14663,14664,14665,14666,14667,14668,14669,14695,15062|1389bdca399b7d1f6b0e174d84d7ed6d.jpg,00157ce3f06ca41a59be434e63da6e16.jpg,b5601868fb36b65dfd928a064af45af1.jpg,d09000887320ad6809d71c2fa0f7aa57.jpg,0cc985d07a9687c199cf92ae082163f7.jpg,3f02adb1d1e5925ce6822337894d3e18.jpg,7d64eaa99262e74e980f5451bd14abdb.jpg,10a6480a2753a91026bd35428ca5109c.jpg,099aa4ac589f80624b1b358844b5ce34.jpg,c75ca1892e595a19ffc3720e5c43d147.jpg,6d6faef7d5c4c677902b19f8d5230977.jpg,427c78310ddf23e2c893b389c53e7bb2.jpg,5d777dc9018989c0c1b87c4681f22dc7.jpg,616006d403b1132a749c648657784825.jpg,f93fc9e9f6d7caa2919db601193a7d96.jpg,0028aa50c8d4ab0cb209f0a4bf5a94f8.jpg,8e16cdf7e92b57148ebd4b51fbdba8bb.jpg,cb2488b83d0a5a025c95b1ce2200f707.jpg,9641cc6b70db7a71029c7a942973edf5.jpg,1efb5c937ee434a0f19d8b2b79f5d35b.jpg,1fd57d8d125f43957cea8984c0cafeba.jpg,7d0f64d3e4002cfc002061c831ef4ba7.jpg,3fb2534193ec12f2c2c0e78063e79e12.jpg,35fd2a8d323a649d4d57427f00695da2.jpg,a54b1a845c4f9f74bdfa267337b43942.jpg,ee56d71db4b007b45876dd8a972a3d86.jpg,540edd32ca4c4fe7bce0d16540c4451c.jpg,0d723cf5f0d52b292a1dbeac32b41c4f.jpg,65f4e5c7231b8ee791426b4a12e3b285.jpg,3a79d461a85a9c9b6f4136d581c7bb66.jpg,547b1bc383a2aca7a53a38208c31ba93.jpg,57f6b3cf4cb5cbfaffd0ebde11edf06a.jpg,e0fd70b2077ff7b567b1168bb2ebbb85.jpg,c56739d60923560f673ae7ccf57b6690.jpg,bbaa981b5e6dcf93f6d6eee92e9eb06c.jpg,c724cdef26f01823ae658833bf840aa7.jpg,640739926ad02ef4ddccb971b12679f1.jpg,9ce85a815164dd051986e129f59b3f22.jpg,6e889ceb2e57bb8e80b001eba1b6cfa9.jpg,1f980b00ff36bd93258cae095886761f.jpg,c7647a04f44b5cc54d49bc0a7b12b4a8.jpg,6d4f6c9e1d6b2187f7f248acb1d678f0.jpg,4e58e8ec2c2282377042c3701bafd03e.jpg,2a10efc51ce6e41e59abb8802b7af7e2.jpg,658a24d3861f90fc6f3300fa776c88a9.jpg,3be766ae48bdbbc43973c3c6e8141d4d.jpg,cb203b8a908322cfd4554d2f8f13f068.jpg,ceaaf45630a001b5b450d2d9d3a41ef1.jpg,197637391dce08892fcd9ff88d9189d4.jpg,643c9d4434043bed588e3e077a49b51a.jpg,77aefdb8f978c4006cfa9614d7777921.jpg,c446ffc11f45c4cfbe61ae48b3bd79cb.jpg,20ab779b17a013648ad0536ab5e9b2a8.jpg,5f8cc0258cce739433184b0a96413bac.jpg,50a8b21cb72e38fbf29f62327a433195.jpg,a7ee63a8959494eed657cffcf0177e91.jpg,e7962ebcf78df1fe438c4d606b478a55.jpg,63ea4967ab61c29d7cecfc49081912a2.jpg,32337ead82dca1fd582469582629d827.jpg,bbfdea185652a1b6e36ebb7ae7f0ee47.jpg,d37cc45f299c86c0574572143974a321.jpg,5629097e247fcf8ad57e22e19dab060b.jpg,ad4fc7d22d83ae73a109dc3d6f3bbe74.jpg,47e39f0ccd823af7924f7a63fed2c753.jpg,6ddf124e9385d351b028576d723663d6.jpg,8bbe4cde2ffb40104043ab8abe819096.jpg,65b80eca807a74f382d827ab13e8849a.jpg,f95daa1d2407a819ddc507fdbc7400d3.jpg,61370c56e7999e404d3c82c4ac462b91.JPG,d84ace1e3ec4bd5a697fa26cfd2bf5ef.jpg,281f0ad19daf0838288f68ffff0ad273.jpg,47ffa138bd7c293b017504e102081b1b.jpg,ce64e7cfe27de381db14fde52a96272b.jpg,8f4c0dac7df82592e8e7e209c1fa5994.png,03cf058b75b765282970ec8d39d159c4.png,6af28fe0d36051c7fd6bad4323657be2.png,58fe7ce11a0ed7ad4b18a6df6a632349.png,d523825bd990333baf256a0cfc5b3f20.jpg,83b4773c2a4eeea880427b6039c3c00e.jpeg,475e9228d9c02269e9d013f84727f34e.jpg,8ed71d46c9f02cd7b95b35d2508a1f27.png,2887a1b6a617d334ae64ede4c23cf570.jpg,c3b266e5b33b618dfdce8f84806f8d96.JPG,a87cb815486febf92ed6d1714cb6ce3a.jpg,831b5c9274748aba27a2bf7ed99c4eda.jpg|public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357,public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 131,173,174,254,360,130,148,149,174,372,261|diem-phuot-moi,phuot,du-lich-phuot,dai-loan,cung-phuot,du-lich,du-lich-kham-pha,du-lich-trai-nghiem,du-lich-phuot,du-lich-bien,taiwan|điểm phượt mới,Phượt,Du Lịch Phượt,Đài Loan,cung phượt,du lịch,du lịch khám phá,du lịch trải nghiệm,Du Lịch Phượt,du lịch biển,Taiwan
  [blog_updated] => 2019-02-28 08:33:00
  [blog_created] => 2018-09-05 12:14:04
  [categorys] => 102|dai-loan|Đài Loan
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c14300e326250b456abd233f4010603455307980.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => longlu6357
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho series du lịch tự túc Đài Loan của mình. Sau một hành trình dài đi qua tất cả các miền Bắc, Trung, Nam, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cuối cùng là miền Đông Đài Loan, nơi mà mình thích nhất trong toàn chuyến du hành này.
  [blog_slug] => cam-nang-du-lich-tu-tuc-dai-loan-tu-a-den-z-phan-4-mien-dong
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 3
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div contenteditable="false" name="aacc0480-24a5-42f7-a2aa-0202397b1877-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="aacc0480-24a5-42f7-a2aa-0202397b1877" name="aacc0480-24a5-42f7-a2aa-0202397b1877-c">PHẦN 4 : ĐÀI ĐÔNG – ĐÔ LAN – ĐẢO HOA LAN – LỤC ĐẢO – HOA LIÊN – CÔNG VIÊN QUỐC GIA THÁI LỖ CÁC - NGHI LAN (TAITUNG – DULAN – ORCHID ISLAND / LANYU – GREEN ISLAND – HUALIEN – TAROKO NATIONAL PARK – YILAN)</h2></div><div class=""><br></div><div class="">Miền Đông Đài Loan có cung đường dọc biển phải nói là đẹp hàng top Châu Á và có thể là cả thế giới. Ngoài công viên Thái Lỗ Các hùng vĩ là địa điểm thu hút rất nhiều khách tham quan, bờ biển phía Đông còn có hai viên ngọc quý ngoài khơi là Đảo Hoa Lan và Lục Đảo mà ít dân du lịch nào biết đến. Chúng ta hãy cùng thưởng thức vẻ đẹp yên bình nơi đây nhé !&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="9cb8d31f-d94d-4dcc-772a-e63764fe67df-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9cb8d31f-d94d-4dcc-772a-e63764fe67df" name="9cb8d31f-d94d-4dcc-772a-e63764fe67df-c">Vé Máy Bay</h2></div>Bạn bay đến sân bay Cao Hùng (KHH) với Vietjet vì không có chuyến bay nào thẳng đến Đài Đông. </div><div class=""><br></div><div class=""> </div><div class=""><div contenteditable="false" name="c4777d5e-5e4b-8c4e-4087-4f6380d39fa9-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c4777d5e-5e4b-8c4e-4087-4f6380d39fa9" name="c4777d5e-5e4b-8c4e-4087-4f6380d39fa9-c">Đài Đông – Đô Lan (Taitung – Dulan)</h2></div></div><div class="">Trước tiên nếu đi xe máy thì bạn nên ở Dulan thay vì Đài Đông sẽ hợp lý hơn vì:&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class="">-	Ở Đài Đông thật sự không có gì đặc sắc, chỉ lại là công viên, chợ đêm các kiểu … Những điểm đẹp nhất đều nằm giữa và gần Dulan hơn. </div><div class=""><br></div><div class="">-	Dulan là 1 khu vực nhỏ cách Đài Đông 20km , xung quanh là biển và núi rất yên tĩnh nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi: nhà nghỉ, quán ăn Việt Nam (ngon hơn mình kỳ vọng khá nhiều), trà sữa, 7-11 … </div><div class=""><br></div><div class="">-	Giá nhà nghỉ thấp hơn và tiện đường đi ra các đảo, cũng như đi lên hướng Bắc đến Hoa Liên. </div><div class="">Tuy nhiên nếu không có xe máy thì bạn nên nghỉ ở Đài Đông một đêm, ngày hôm sau đến Dulan theo lịch trình bên dưới. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0028aa50c8d4ab0cb209f0a4bf5a94f8.jpg" data-key="14424"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/0028aa50c8d4ab0cb209f0a4bf5a94f8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/0028aa50c8d4ab0cb209f0a4bf5a94f8.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1239974654" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Bãi biển Dulan thật yên tĩnh tránh xa khói bụi thành phố.</figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""><div contenteditable="false" name="7045f33c-57d4-db63-0204-47869a8c5539-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="7045f33c-57d4-db63-0204-47869a8c5539" name="7045f33c-57d4-db63-0204-47869a8c5539-c">Đi xe máy từ Kenting đến Dulan:</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">-	Bạn có thể đi cung 26 về hướng Đông , qua 200, 199, 9 rồi cuối cùng là 11. Dulan nằm ngay trên đường 11 không cần phải quẹo đâu cả. </div><div class=""><br></div><div class="">-	Đi 26 ngược lại về hướng Cao Hùng, quẹo phải vào 9 , rồi đi thẳng hoài đến 11. Cung này dễ đi hơn nhưng không đẹp bằng cung trên. </div><div class=""> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8e16cdf7e92b57148ebd4b51fbdba8bb.jpg" data-key="14425"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8e16cdf7e92b57148ebd4b51fbdba8bb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8e16cdf7e92b57148ebd4b51fbdba8bb.jpg" w="1024" h="657" data-pagespeed-url-hash="1283677200" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cung đường đặc trưng dọc bờ Đông của Đài Loan bên núi bên biển tuyệt đẹp.</figcaption></figure></div><div contenteditable="false" name="0330fb22-c194-0b2e-a5d1-631daae073ed-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="0330fb22-c194-0b2e-a5d1-631daae073ed" name="0330fb22-c194-0b2e-a5d1-631daae073ed-c">Cách đi bus và tàu hỏa&nbsp; đến Đài Đông</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="8676224d-72a9-d10e-ca3a-80f167c8f9bf-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="8676224d-72a9-d10e-ca3a-80f167c8f9bf" name="8676224d-72a9-d10e-ca3a-80f167c8f9bf-c">*Từ Cao Hùng đến Đài Đông:</h2></div></div><div class="">-	Đi tàu hỏa từ Xinzuoying Station đến Taitung Station. Vé khoảng 362 NTD. Xem lịch trình tại đây:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/EN_QuickSearch.aspx" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Lịch tàu hỏa</a>.&nbsp;From: area Kaohsiung, station Xinzuoying. To: area Taitung, station Taitung.&nbsp;&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="a916ede7-f6b9-5c67-9c81-af89840fb953-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="a916ede7-f6b9-5c67-9c81-af89840fb953" name="a916ede7-f6b9-5c67-9c81-af89840fb953-c">*Từ Kenting đến Đài Đông:</h2></div></div><div class="">-	Đi chuyến bus sớm bus 9117 đến Fangshan , rồi từ Fangshan train station đến Taitung train station NHƯNG chỉ có đúng 1 chuyến vào lúc 11:14 AM. Mình không khuyến khích chuyến này vì khá phiêu và không biết chính xác giờ giấc bus như thế nào. </div><div class=""><br></div><div class="">-	Đi bus đến Fangliao bằng Taiwan Tour Bus 9189 hoặc 9117 , cứ mỗi 20-30 phút là có 1 chuyến. Giá 178 – 221 NTD. </div><div class=""><br></div><div class="">-	Từ Fangliao đi xe lửa đến Taitung Station. Xem lịch trình tại đây:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/EN_QuickSearch.aspx" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Lịch tàu hỏa</a>&nbsp;From: area Pingtung, station: Fangliao. To: area Taitung, station Taitung. Giá khoảng 223 NTD. </div><div class=""><br></div><div class="">-	Hành trình đi bus khá dài 8-10 tiếng , bạn nên nghỉ lại ở Đài Đông. </div><div class=""><br></div><div class="">Nếu bạn vẫn quyết định muốn ở Dulan thì ngày hôm sau đến Taitung station và có rất nhiều chuyến bus đi dọc bờ Đông có dừng ở Dulan như 8101, 8102, 8103, …. </div><div class=""><br></div><div class="">Đa số các chuyến này đều có dừng ở những điểm tham quan chính bên dưới nên bạn có thể xuống tham quan rồi bắt tiếp chuyến tới, tối về Dulan ngủ. </div><div class=""> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="cb2488b83d0a5a025c95b1ce2200f707.jpg" data-key="14426"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/cb2488b83d0a5a025c95b1ce2200f707.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/cb2488b83d0a5a025c95b1ce2200f707.jpg" w="470" h="300" data-pagespeed-url-hash="2814633551" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Xe bus từ trạm Taitung Train Station đến Dulan và tất cả các điểm tham quan. Nguồn: Taiwanese Secrets.</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="8e701cbb-9d84-4622-eeab-0c9f3fe4e03a-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="8e701cbb-9d84-4622-eeab-0c9f3fe4e03a" name="8e701cbb-9d84-4622-eeab-0c9f3fe4e03a-c">&nbsp;Những địa điểm tham quan ở khu vực Đài Đông – Dulan:</h2></div></div><div class="">1/ National Museum of Prehistory / Beinan Cultural Park: Bảo tàng thời tiền sử cho bạn hiểu rõ hơn về lịch sử địa chất và khảo cổ Đài Loan từ hàng nghìn năm trước. Beinan Park cũng là 1 phần của bảo tàng về lịch sử người dân tộc bản xứ. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="61370c56e7999e404d3c82c4ac462b91.JPG" data-key="14650"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/61370c56e7999e404d3c82c4ac462b91.JPG" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/61370c56e7999e404d3c82c4ac462b91.JPG" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2862694797" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ngôi nhà cổ ở Beinan Cultural Park.</figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class="">2/ Xiaoyehliu: nếu bạn đã từng tham quan công viên địa chất Dã Liễu ở Đài Bắc thì đây được xem là Tiểu Dã Liễu thu nhỏ. Những phiến đá nhiều hình thù độc đáo đâm ra biển làm hình nền là hết sẩy cho những bức ảnh của bạn. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9641cc6b70db7a71029c7a942973edf5.jpg" data-key="14427"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/9641cc6b70db7a71029c7a942973edf5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/9641cc6b70db7a71029c7a942973edf5.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3100249792" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Những lớp đá thẳng tắp nhìn rất bắt mắt ở Xiaoyehliu.&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1efb5c937ee434a0f19d8b2b79f5d35b.jpg" data-key="14428"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/1efb5c937ee434a0f19d8b2b79f5d35b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/1efb5c937ee434a0f19d8b2b79f5d35b.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1021122583" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nước xanh sóng trắng đá nâu, một sự kết hợp màu sắc khá hoài hòa ở Xiaoyehliu.</figcaption></figure></div></div><div class="">2/Jialulan : một trạm dừng chân cũng như một công viên thu nhỏ. Jialulan là 1 điểm không thể bỏ qua cho những tín đồ sống ảo với những hình tượng điêu khắc lạ và view nhìn ra biển cực đẹp. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1fd57d8d125f43957cea8984c0cafeba.jpg" data-key="14429"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/1fd57d8d125f43957cea8984c0cafeba.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/1fd57d8d125f43957cea8984c0cafeba.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3222255891" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khuôn viên trạm dừng bus Jialulan như một công viên thu nhỏ.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7d0f64d3e4002cfc002061c831ef4ba7.jpg" data-key="14430"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/7d0f64d3e4002cfc002061c831ef4ba7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/7d0f64d3e4002cfc002061c831ef4ba7.jpg" w="1024" h="667" data-pagespeed-url-hash="1552934243" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">View nhìn ra bờ biển trải dài đến những ngọn núi đằng xa ở Jialulan</figcaption></figure></div></div><div class="">3/ Fugang fish harbor: 1 cảng đánh cá nhỏ. Nếu bạn quyết định đi Đảo Hoa Lan và Lục Đảo thì phải ghé đây để mua vé sớm trước 1 ngày. Còn không thì cũng không có gì tham quan. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d84ace1e3ec4bd5a697fa26cfd2bf5ef.jpg" data-key="14652"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/d84ace1e3ec4bd5a697fa26cfd2bf5ef.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/d84ace1e3ec4bd5a697fa26cfd2bf5ef.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3866449499" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Điểm bán vé phà đi Lục Đảo và Đảo Hoa Lan</figcaption></figure></div></div><div class="">4/ Water running upward: một hiện tượng lạ nước chảy ngược lên dốc. Nói thật sự thì ở đây cũng chả có gì , chỉ cần ghé chút cho biết. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="281f0ad19daf0838288f68ffff0ad273.jpg" data-key="14653"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/281f0ad19daf0838288f68ffff0ad273.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/281f0ad19daf0838288f68ffff0ad273.jpg" w="600" h="400" data-pagespeed-url-hash="3307224016" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nước chảy ngược lên dốc ở Water running upward. Nguồn: Chinasmack.</figcaption></figure></div></div><div class="">Water running upward nằm ngay Dulan, bạn có thể nghỉ đêm ở đây để ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây bạn có nhiều sự lựa chọn: đi lên Hoa Liên hoặc đi tàu ra Đảo Hoa Lan và Lục Đảo. </div><div class=""><div contenteditable="false" name="ae9678fc-5b3f-a85c-0e9f-dcfe9d05120e-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ae9678fc-5b3f-a85c-0e9f-dcfe9d05120e" name="ae9678fc-5b3f-a85c-0e9f-dcfe9d05120e-c"></h2></div></div><div class="">Ngoài ra Đài Đông cũng nổi tiếng có 1 hoạt động khác là<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/1277-hot-air-balloon-tour-taitung/?krt=r22&amp;krid=951232df-30a7-4231-6cd4-11da8c06eaa6/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">bay khinh khí cầu với view thung lũng tuyệt đẹp</a>, tuy nhiên giá không mềm cho lắm nếu các bạn có điều kiện hãy thử nhé !</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="9242f588-2763-5044-84d2-a1bc09752da8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9242f588-2763-5044-84d2-a1bc09752da8" name="9242f588-2763-5044-84d2-a1bc09752da8-c">Đảo Hoa Lan / Orchid Island/ Lanyu:</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">Người dân ở đây hay gọi là Lanyu ( Phát âm: Lản Yụ), cho nên nếu bạn nói Orchid Island có thể sẽ không ai hiểu. Theo sở thích riêng của mình thì đây có lẽ là điểm đẹp nhất và đáng đi nhất ở Đài Loan : một hòn đảo hoang sơ xa bờ của những người dân tộc bản xứ Yami , rất ít khách du lịch ngay cả người Đài Loan, ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn cực kì lãng mạn, những chú dê núi lang thang khắp nơi …. Chỉ có thể nói là tuyệt vời ! </div><div class=""><br></div><div class="">Tuy nhiên chi phí để đi đến đây và nghỉ lại không hề rẻ nên các bạn nhớ tính trước nhé. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="4af5bb96-df2d-aafd-6092-8dea7f4d4dc8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4af5bb96-df2d-aafd-6092-8dea7f4d4dc8" name="4af5bb96-df2d-aafd-6092-8dea7f4d4dc8-c">Cách đi đảo Hoa Lan Lanyu:</h2></div></div><div class="">- Đi bus từ Dulan hoặc Đài Đông đến Fugang Fish Harbor. Tại đây bạn có thể mua vé phà khứ hồi đi Lanyu giá là 2300 NTD, đi cả 2 đảo Lanyu và Green Island là 2700 NTD. Nếu đem cả xe máy theo thì 300 NTD một chuyến, trả cho nhân viên tàu. Thời gian đi khoảng 3 – 3.5 tiếng. </div><div class=""><br></div><div class="">LƯU Ý: Tuyệt đối không nên đi khi trời có mưa bão, typhoon. Lúc mình đi mặc dù trời đẹp nhưng sóng vẫn lớn làm tàu lên xuống lắc lư như tàu lượn siêu tốc. Những bạn dễ bị say sóng nên chuẩn bị cẩn thận. </div><div class=""><br></div><div class="">Khi đến nơi, bạn nên thuê xe máy hoặc xe đạp ngay tại cảng vì bus ở đây có mà dường như là không thấy đâu. </div><div class=""><br></div><div class="">Lưu ý nhẹ: ở đây chỉ có 1 trạm xăng duy nhất ở ngay cảng , đổ đầy bình trước khi đi đâu.&nbsp;<br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="c8b0ec3e-5fd4-a3f5-0c62-a3bafd4fae17-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c8b0ec3e-5fd4-a3f5-0c62-a3bafd4fae17" name="c8b0ec3e-5fd4-a3f5-0c62-a3bafd4fae17-c">Ăn uống / Nghỉ ngơi ở Hoa Lan Lanyu:<br></h2></div></div><div class="">Những quán ăn ở đây gần như chỉ có tiếng Hoa và đa người dân không biết tiếng Anh. Tiện nhất là bạn nên ăn ở 7 – 11 ( chỉ có duy nhất 2 tiệm trên đảo). Bạn nhớ thử món lạp xưởng nướng trứng cá ngay trước tiệm 7 – 11 ngay cảng chính nhé. Vì phí vận chuyển nên giá cả đồ ăn cao hơn trong đất liền. </div><div class="">Nhà nghỉ ở đây khá đắt và khó tìm. Bạn có thể tìm trước trên Airbnb (mình ở Đây&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.airbnb.com/rooms/26964884" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Air BnB</a>) hoặc muốn phiêu lưu thì tới đó rồi tìm giá sẽ thấp hơn. Ngoài ra còn có lều cắm trại với giá khá mềm.</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="f237e81c-df07-9a7f-bd43-c7ef8fcfbd15-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="f237e81c-df07-9a7f-bd43-c7ef8fcfbd15" name="f237e81c-df07-9a7f-bd43-c7ef8fcfbd15-c">Những điểm không thể bỏ qua ở Hoa Lan Lanyu:<br></h2></div></div><div class="">Lưu ý: đa số những điểm tham quan đều không có bảng chỉ dẫn rõ ràng và không có tiếng Anh, nên bạn cố gắng nhìn bản đồ hoặc chú ý kĩ những ngã rẽ bên đường sẽ có những tấm bảng nhỏ trước mỗi điểm tham quan. </div><div class=""><br></div><div class="">1/ Chạy 1 vòng quanh đảo: ở đây chỉ có 2 con đường chính duy nhất, một chạy quanh đảo và đi qua tất cả các điểm tham quan. Bạn có thể chạy dọc cung đường này và chụp ảnh những điểm như: động tình nhân (Qing Ren Dong) , động Ngộ Không ( Wukong Dong) , Cing Cing Grassland, …. Cẩn thận coi chừng đụng dê ^_^ , đụng chết con nào là bạn phải đền 8000 NTD 1 con đó. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="5d836fff-91cc-dd81-32b8-834bda0b0450">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d836fff-91cc-dd81-32b8-834bda0b0450" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3fb2534193ec12f2c2c0e78063e79e12.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3fb2534193ec12f2c2c0e78063e79e12.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3fb2534193ec12f2c2c0e78063e79e12.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3fb2534193ec12f2c2c0e78063e79e12.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="3261c6e3-c232-bd72-279f-676c65a11204" data-pagespeed-url-hash="3151744158" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3fb2534193ec12f2c2c0e78063e79e12.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d836fff-91cc-dd81-32b8-834bda0b0450" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/35fd2a8d323a649d4d57427f00695da2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/35fd2a8d323a649d4d57427f00695da2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="35fd2a8d323a649d4d57427f00695da2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/35fd2a8d323a649d4d57427f00695da2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="3fa52222-5301-691b-eaa3-846580a34f31" data-pagespeed-url-hash="931066824" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="35fd2a8d323a649d4d57427f00695da2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d836fff-91cc-dd81-32b8-834bda0b0450" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a54b1a845c4f9f74bdfa267337b43942.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a54b1a845c4f9f74bdfa267337b43942.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a54b1a845c4f9f74bdfa267337b43942.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a54b1a845c4f9f74bdfa267337b43942.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="7ec126eb-9a58-53e6-0e24-095ca6904ca7" data-pagespeed-url-hash="3074308228" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a54b1a845c4f9f74bdfa267337b43942.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d836fff-91cc-dd81-32b8-834bda0b0450" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ee56d71db4b007b45876dd8a972a3d86.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ee56d71db4b007b45876dd8a972a3d86.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ee56d71db4b007b45876dd8a972a3d86.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ee56d71db4b007b45876dd8a972a3d86.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="417ba070-e5dc-51e0-a1e1-f3cb20a449ba" data-pagespeed-url-hash="3018560704" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ee56d71db4b007b45876dd8a972a3d86.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phong cảnh thiên nhiên hữu tình dọc con đường quanh đảo Hoa Lan. Nhìn mà thèm nhũ dê nướng T_T</div>           </div></div><div class="">2/ Lanyu Lighthouse: nằm phía Tây Bắc của Đảo và phải đi lên một con đường rất dốc , bạn nhớ để ý kĩ vì không có bảng chỉ dẫn và ngõ rẽ vào từ đường chính rất nhỏ. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="540edd32ca4c4fe7bce0d16540c4451c.jpg" data-key="14435"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/540edd32ca4c4fe7bce0d16540c4451c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/540edd32ca4c4fe7bce0d16540c4451c.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3877930621" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ngọn hải đăng Lanyu Lighthouse nằm trên đỉnh núi cao, con đường lên đây cũng rất đẹp.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="831b5c9274748aba27a2bf7ed99c4eda.jpg" data-key="15062"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/831b5c9274748aba27a2bf7ed99c4eda.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/831b5c9274748aba27a2bf7ed99c4eda.jpg" w="1024" h="767" data-pagespeed-url-hash="4198514903" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Bay flycam lậu từ ngay ngọn hải đăng. Hên vừa chụp xong là bị kêu.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="">3/ Weather Station: trạm quan sát thời tiết nằm trên còn đường chính thứ hai, nối từ bờ Đông qua bờ Tây . Từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo và cung đường này cũng rất đẹp. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="47ffa138bd7c293b017504e102081b1b.jpg" data-key="14654"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/47ffa138bd7c293b017504e102081b1b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/47ffa138bd7c293b017504e102081b1b.jpg" w="640" h="428" data-pagespeed-url-hash="2624412668" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">View nhìn từ Lanyu Weather Station. Nguồn: Taiwan Tour.</figcaption></figure></div></div><div class="">4/ Ngắm mặt trời mọc ở Tongcing Bay: những con tàu gỗ biểu tượng của Đảo Hoa Lan nằm ở đây, và thời điểm lên màu đẹp nhất là vào lúc mặt trời mọc. Bạn nhớ dậy thật sớm đến đây cỡ 4 5 giờ sáng, vì những tay photographer chuyên nghiệp sẽ tập trung rất đông và chiếm mất góc chụp đẹp. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="746fade9-ebfe-9736-6593-3e2e18b207ba">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="746fade9-ebfe-9736-6593-3e2e18b207ba" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/0d723cf5f0d52b292a1dbeac32b41c4f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/0d723cf5f0d52b292a1dbeac32b41c4f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0d723cf5f0d52b292a1dbeac32b41c4f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/0d723cf5f0d52b292a1dbeac32b41c4f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="38d665ed-c2c4-f90b-bbb5-b1b5f422a95c" data-pagespeed-url-hash="2368477881" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0d723cf5f0d52b292a1dbeac32b41c4f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="746fade9-ebfe-9736-6593-3e2e18b207ba" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/65f4e5c7231b8ee791426b4a12e3b285.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/65f4e5c7231b8ee791426b4a12e3b285.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="65f4e5c7231b8ee791426b4a12e3b285.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/65f4e5c7231b8ee791426b4a12e3b285.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="453f7510-43a9-6808-863e-c097c83ab6f6" data-pagespeed-url-hash="830414982" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="65f4e5c7231b8ee791426b4a12e3b285.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="746fade9-ebfe-9736-6593-3e2e18b207ba" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3a79d461a85a9c9b6f4136d581c7bb66.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3a79d461a85a9c9b6f4136d581c7bb66.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3a79d461a85a9c9b6f4136d581c7bb66.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3a79d461a85a9c9b6f4136d581c7bb66.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="0e24105f-cfec-ea4b-9e0f-3dfda7659048" data-pagespeed-url-hash="328453892" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3a79d461a85a9c9b6f4136d581c7bb66.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="746fade9-ebfe-9736-6593-3e2e18b207ba" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/547b1bc383a2aca7a53a38208c31ba93.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/547b1bc383a2aca7a53a38208c31ba93.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="547b1bc383a2aca7a53a38208c31ba93.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/547b1bc383a2aca7a53a38208c31ba93.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="7fc22a86-eb9b-d4b2-77eb-bf5de0202c84" data-pagespeed-url-hash="2140458555" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="547b1bc383a2aca7a53a38208c31ba93.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Những chiếc tàu đánh cá của người dân Yami ở khu vực Tongcing Bay là biểu tượng của Đảo Hoa Lan.</div>           </div></div><div class="">5/ Ngắm mặt trời lặn ở Mantou Rock: một địa điểm khác không thể bỏ qua của những thợ ảnh chuyên nghiệp. Đi về phía nam của Mantou Rock trước khi đến sân bay, bạn sẽ thấy bục để đi lên ngắm mặt trời lặn. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="57f6b3cf4cb5cbfaffd0ebde11edf06a.jpg" data-key="14440"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/57f6b3cf4cb5cbfaffd0ebde11edf06a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/57f6b3cf4cb5cbfaffd0ebde11edf06a.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2840079213" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Mặt trời xuống thật vi diệu ở Mantou Rock.&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e0fd70b2077ff7b567b1168bb2ebbb85.jpg" data-key="14441"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/e0fd70b2077ff7b567b1168bb2ebbb85.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/e0fd70b2077ff7b567b1168bb2ebbb85.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3009416054" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chú dê già cũng thích thú thưởng thức mặt trời lặn ở Mantou Rock.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="">Ngoài ra các bạn có thể dành thơi gian tham gia&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/3813-lanyu-fun-diving-taitung/?krt=r22&amp;krid=951232df-30a7-4231-6cd4-11da8c06eaa6/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">lặn biển "truy tìm Nemo" dưới lòng đại dương hoang sơ của Lanyu</a>.&nbsp;</div><div class="">Ở đây chỉ cần đi một ngày là hết rồi, ngày hôm sau bạn có thể tiếp tục đi đến Lục Đảo ( Green Island) hoặc về lại Đài Đông – Dulan. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="0e6ff1d4-00ac-4c85-62e7-4b64b44862eb-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="0e6ff1d4-00ac-4c85-62e7-4b64b44862eb" name="0e6ff1d4-00ac-4c85-62e7-4b64b44862eb-c">Lục Đảo / Green Island / Lyudao</h2></div></div><div class="">Lục Đảo hay Luydao (Phát âm: Luy Tạo)&nbsp; gần đất liền hơn Đảo Hoa Lan nên giá cả thấp hơn và cũng rất đông du khách. Đa phần là người dân cuối tuần đi nghỉ mát hoặc lặn biển scuba diving/ snorkeling. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="3e835086-dbde-9da3-323f-b9d126fbc65c-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3e835086-dbde-9da3-323f-b9d126fbc65c" name="3e835086-dbde-9da3-323f-b9d126fbc65c-c">Cách đi Lục Đảo nếu không đi Đảo Hoa Lan trước:</h2></div></div><div class="">Đi bus từ Dulan hoặc Đài Đông đến Fugang Fish Harbor. Tại đây bạn có thể mua vé đi khứ hồi đi Green Island là 920 NTD, thêm 300 NTD một chiều nếu mang theo xe máy. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="dbb26a21-ad15-aca6-eddf-5ad5e4a75b1a-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="dbb26a21-ad15-aca6-eddf-5ad5e4a75b1a" name="dbb26a21-ad15-aca6-eddf-5ad5e4a75b1a-c">Đi đâu làm gì ở Lục Đảo Green Island:</h2></div></div><div class="">1/ Chạy vòng quanh đảo: ở đây có bus tuy nhiên bạn phải thuê xe máy để cảm nhận hết được vẻ đẹp nơi đây. Yên tâm tất cả những điểm tham quan chính đều có bản hướng dẫn tiếng Anh rõ ràng nên dễ đi hơn nhiều. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c56739d60923560f673ae7ccf57b6690.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c56739d60923560f673ae7ccf57b6690.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c56739d60923560f673ae7ccf57b6690.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c56739d60923560f673ae7ccf57b6690.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="1f8395df-9752-5041-ed90-6022158bb35b" data-pagespeed-url-hash="3631925339" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c56739d60923560f673ae7ccf57b6690.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/bbaa981b5e6dcf93f6d6eee92e9eb06c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/bbaa981b5e6dcf93f6d6eee92e9eb06c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bbaa981b5e6dcf93f6d6eee92e9eb06c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/bbaa981b5e6dcf93f6d6eee92e9eb06c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="a1cca8dd-1b04-d8d8-04fd-a3ec76cfd760" data-pagespeed-url-hash="1366210636" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bbaa981b5e6dcf93f6d6eee92e9eb06c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c724cdef26f01823ae658833bf840aa7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c724cdef26f01823ae658833bf840aa7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c724cdef26f01823ae658833bf840aa7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c724cdef26f01823ae658833bf840aa7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1049" photoid="89bd0c8d-d9b6-70fd-d532-134726fcc3a1" data-pagespeed-url-hash="1692795057" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c724cdef26f01823ae658833bf840aa7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/640739926ad02ef4ddccb971b12679f1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/640739926ad02ef4ddccb971b12679f1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="640739926ad02ef4ddccb971b12679f1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/640739926ad02ef4ddccb971b12679f1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="c16f970a-d7ef-1633-647e-0584079a77c3" data-pagespeed-url-hash="279209406" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="640739926ad02ef4ddccb971b12679f1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/9ce85a815164dd051986e129f59b3f22.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/9ce85a815164dd051986e129f59b3f22.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9ce85a815164dd051986e129f59b3f22.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/9ce85a815164dd051986e129f59b3f22.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="a4d7e6fc-f8f1-f068-6482-f5ab4f3b1208" data-pagespeed-url-hash="1660533162" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9ce85a815164dd051986e129f59b3f22.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d8fda26-aa68-f7fd-daef-dcbd9aacfd79" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6e889ceb2e57bb8e80b001eba1b6cfa9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6e889ceb2e57bb8e80b001eba1b6cfa9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6e889ceb2e57bb8e80b001eba1b6cfa9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6e889ceb2e57bb8e80b001eba1b6cfa9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="bb48e594-a6da-31da-dbb8-294a792c3d5a" data-pagespeed-url-hash="4219332932" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6e889ceb2e57bb8e80b001eba1b6cfa9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phong cảnh Lục Đảo cũng không thua gì Đảo Hoa Lan.&nbsp;</div>           </div></div><div class="">2/ Zhaori saltwater hot springs: một trong ba suối nước biển nóng tự nhiên trên thế giới. Cảm giác tắm xong rất thư giãn và sảng khoái toàn thân.  Giá 200 NTD</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1f980b00ff36bd93258cae095886761f.jpg" data-key="14448"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/1f980b00ff36bd93258cae095886761f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/1f980b00ff36bd93258cae095886761f.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3101912634" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Suối nước nóng Zhaori saltwater hot springs nhìn từ trên cao.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="">3/ Snorkeling / Scuba diving: gần như đi đâu bạn cũng thấy shop lặn biển, dân địa phương cuối tuần thường đến ra đây để nghỉ ngơi.&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/3786-discover-diving-green-island-taitung/?krt=r20&amp;krid=2c54e20a-37ee-4263-507b-1f22bf2ab965/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Các bạn có thể đặt trước ở đây nhé</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ce64e7cfe27de381db14fde52a96272b.jpg" data-key="14655"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ce64e7cfe27de381db14fde52a96272b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ce64e7cfe27de381db14fde52a96272b.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3226968383" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đa số khách du lịch đến đây là để lặn biển. Nguồn: Diving.tw</figcaption></figure></div></div><div class="">4/ Lyudao Lighthouse: một tron nhựng hải đăng đẹp nhất ở Đài Loan. Bạn có thể đến đây ngắm mặt trời lặn. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c7647a04f44b5cc54d49bc0a7b12b4a8.jpg" data-key="14449"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c7647a04f44b5cc54d49bc0a7b12b4a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c7647a04f44b5cc54d49bc0a7b12b4a8.jpg" w="1024" h="617" data-pagespeed-url-hash="2043387569" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hải đăng Lyudao Lighthouse mờ mờ ảo ảo.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="">5/ Guanyin Cave: hang động có một phiến đá nhìn rất giống phật Quan Âm. Ai đến đây cũng phải ghé thăm một lần để cầu an. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6d4f6c9e1d6b2187f7f248acb1d678f0.jpg" data-key="14450"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6d4f6c9e1d6b2187f7f248acb1d678f0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6d4f6c9e1d6b2187f7f248acb1d678f0.jpg" w="1024" h="660" data-pagespeed-url-hash="2355192922" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cổng vào Guanyin Cave thăm tượng đá phật Quan Âm.</figcaption></figure></div></div><div class="">6/ Litte Great Wall / Sleeping Beauty Rock: được mệnh danh là nấc thang lên thiên đường, đây là điểm đẹp nhất ở Lục Đảo. Sau khi lên đến đỉnh, bạn sẽ thấy bờ đá công chúa ngủ trên đảo rất thú vị.&nbsp;</div><div class=""> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4e58e8ec2c2282377042c3701bafd03e.jpg" data-key="14451"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/4e58e8ec2c2282377042c3701bafd03e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/4e58e8ec2c2282377042c3701bafd03e.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="356978781" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nấc thang lên thiên đường&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2a10efc51ce6e41e59abb8802b7af7e2.jpg" data-key="14452"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/2a10efc51ce6e41e59abb8802b7af7e2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/2a10efc51ce6e41e59abb8802b7af7e2.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="4021483019" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Công chúa ngủ trên đảo.&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="658a24d3861f90fc6f3300fa776c88a9.jpg" data-key="14453"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/658a24d3861f90fc6f3300fa776c88a9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/658a24d3861f90fc6f3300fa776c88a9.jpg" w="1024" h="670" data-pagespeed-url-hash="1403083729" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nấc thang xuống lại trần gian&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="">7/ Săn nai và ngắm sao về đêm ở Sika Deer Area: nằm ở phía Đông Bắc của đảo là một cung đường nhỏ băng qua núi. Ở đây thường có nhiều nai và có thể ngắm sao nếu trời quang mây tạnh. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="006cf868-55f9-574c-671b-6ef07423adf0-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="006cf868-55f9-574c-671b-6ef07423adf0" name="006cf868-55f9-574c-671b-6ef07423adf0-c">Ăn uống / Khách sạn ở Lục Đảo</h2></div></div><div class="">Khu vực Nanliao street là nơi tập trung nhiều quán ăn và trà sữa nhất. Bạn có thể thử món đá bào rong biển và đậu hủ làm từ đậu phộng là món đặc sản ở đây. </div><div class=""><br></div><div class="">Khách sạn và nhà trọ ở đây cũng rất nhiều và giá tầm trung, bạn chỉ cần tìm trên&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bit.ly/2KI7dAb" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Agoda</a>&nbsp;hoặc Booking. </div><div class=""><br></div><div class=""> </div><div class="">Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm hai đảo , bạn sẽ về lại cảng Fugang. Thường thì về tới khoảng 3 – 4 chiều , mình thấy hợp lý nhất là bạn nên đi đến thị trấn Chenghong cách Dulan chừng 30 km để qua đêm. Ở đây đông đúc hơn và cũng tiện đường để tiết kiệm thời gian để ngày hôm sau tiếp tục hành trình đi đến Hoa Liên. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="b65fdee1-4996-15d8-770d-c11dbcfcccb3-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b65fdee1-4996-15d8-770d-c11dbcfcccb3" name="b65fdee1-4996-15d8-770d-c11dbcfcccb3-c">Hoa Liên – Công Viên Thái Lỗ Các ( Hua Lien – Taroko National Park )</h2></div></div><div class="">Ngoài tòa nhà Taipei 101 ra thì Taroko là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất Đài Loan. Một dòng sông chảy siết cắt ngang qua những dãy núi đá hoa cương và cẩm thạch tạo nên một khung cảnh độc đáo và hùng vĩ khó thể nào diễn tả được bằng lời. Cung đường từ Đài Đông tới Hoa Liên dù cho là nguy hiểm nhất nhưng cũng là đẹp nhất ở hòn đảo quốc gia này. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="fcf126e7-4aec-b2d8-88bd-c3e2d8195713-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="fcf126e7-4aec-b2d8-88bd-c3e2d8195713" name="fcf126e7-4aec-b2d8-88bd-c3e2d8195713-c">Cách đi từ Dulan - Chenggong đến Hoa Liên:</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">-	Xe máy: tiếp tục chạy thẳng đường 11 dọc bờ biển đến Hoa Liên. Lưu ý đường này rất đông xe lớn , dốc cao lên xuống và mình nghĩ là nguy hiểm nhất trong tất cả các đường ở Đài Loan. Các bạn chạy cẩn thận để xe qua trước và dừng lại hoàn toàn bên đường nếu muốn ngắm cảnh. </div><div class=""><br></div><div class="">-	Đi bus 1145 từ Chenggong Station đến Hualien Station. Giá khoảng 400 NTD. </div><div class=""><br></div><div class="">Tip: cung đường này có rất nhiều điểm tham quan nhỏ bạn có thể dừng chân để chụp hình cho cả bus và xe máy như:  Sanxiantai, Shiyusan, Baxian Caves, Shitiping Recreation Area … Đi tà tà đến Hoa Liên là hết một ngày. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="c6e47959-3b2a-bd19-5d0d-a7af34c2752f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c6e47959-3b2a-bd19-5d0d-a7af34c2752f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3be766ae48bdbbc43973c3c6e8141d4d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3be766ae48bdbbc43973c3c6e8141d4d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3be766ae48bdbbc43973c3c6e8141d4d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/3be766ae48bdbbc43973c3c6e8141d4d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="af299d16-518b-2bab-a134-5aafddfd3c1e" data-pagespeed-url-hash="1367279875" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3be766ae48bdbbc43973c3c6e8141d4d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c6e47959-3b2a-bd19-5d0d-a7af34c2752f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/cb203b8a908322cfd4554d2f8f13f068.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/cb203b8a908322cfd4554d2f8f13f068.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="cb203b8a908322cfd4554d2f8f13f068.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/cb203b8a908322cfd4554d2f8f13f068.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2029" photoid="5fc997d0-2409-87d6-edae-c778bfc823e6" data-pagespeed-url-hash="861731111" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="cb203b8a908322cfd4554d2f8f13f068.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c6e47959-3b2a-bd19-5d0d-a7af34c2752f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ceaaf45630a001b5b450d2d9d3a41ef1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ceaaf45630a001b5b450d2d9d3a41ef1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ceaaf45630a001b5b450d2d9d3a41ef1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ceaaf45630a001b5b450d2d9d3a41ef1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="11e7f346-31c5-837c-0de8-ed69e165cf0f" data-pagespeed-url-hash="1912458567" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ceaaf45630a001b5b450d2d9d3a41ef1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Những điểm tham quan trên đường đi từ Đài Đông đến Hoa Liên.</div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="">Ngoài Taroko ra thì ở Hoa Liên cũng không có gì đặc biệt để tham quan. Bạn có thể ghé qua những điểm như: bờ biển cung trăng Qixingtan Beach, công viên Beibin và Nanbin, trường phật giáo lớn nhất Đài Loan Tzu Chi … </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="197637391dce08892fcd9ff88d9189d4.jpg" data-key="14457"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/197637391dce08892fcd9ff88d9189d4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/197637391dce08892fcd9ff88d9189d4.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1791667529" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Người dân Hoa Liên thường ra bãi biển Qixingtan Beach hóng gió lúc xế chiều</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="643c9d4434043bed588e3e077a49b51a.jpg" data-key="14458"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/643c9d4434043bed588e3e077a49b51a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/643c9d4434043bed588e3e077a49b51a.jpg" w="1024" h="665" data-pagespeed-url-hash="3133069272" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Trường phật giáo Tzu Chi có ăn chay free vào buổi trưa cho du khách.</figcaption></figure></div></div><div class="">Tip cho những bạn đi xe máy: nếu có thời gian bạn có thể đi thêm cung đường ngược về hướng Đài Đông trên quốc lộ số 9. Khu vực này có tên là East Rift Valley có nhiều có nhiều thung lũng lúa rất đẹp. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="96602912-450b-2f22-59c3-d9c1bb36f579-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="96602912-450b-2f22-59c3-d9c1bb36f579" name="96602912-450b-2f22-59c3-d9c1bb36f579-c">Ăn uống và khách sạn ở Hoa Liên:</h2></div></div><div class="">-	Đa số các quán ăn ngon đều nằm dọc trên con đường Zhongshan trải dài đến chợ đêm Dongdamen. Bạn có thể thử ăn ngỗng ở Mr.Goose và tiểu long bao ở Zhoujia Steamed Dumpling là 2 tiệm nổi tiếng nhất Hoa Liên.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class="">-	Nhà trọ ở Hoa Liên cũng rẻ tầm 300 – 400 NTD hoặc thấp hơn không vào mùa cao điểm. Nếu muốn ở gần Taroko hơn bạn có thể ở Xincheng cách Hoa Liên 15 km. Ở Xincheng yên tĩnh hơn tuy nhiên sẽ không có nhiều lựa chọn để ăn uống.&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bit.ly/2KI7dAb" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đặt ngay trên Agoda.</a></div><div class=""><br></div><div class="">-	Một lựa chọn nữa là ở ngay trong Taroko luôn tuy nhiên giá rất cao. Bạn tìm Tianxiang Youth Activity Center (<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.agoda.com/taroko-tienhsiang-youth-activity-center/hotel/hualien-tw.html?cid=-218" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Khách sạn ở Taroko khu vực Tianxiang</a>) </div><div class=""> <div contenteditable="false" name="db24ac4d-d1e8-1096-c78f-7bf3798397d8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="db24ac4d-d1e8-1096-c78f-7bf3798397d8" name="db24ac4d-d1e8-1096-c78f-7bf3798397d8-c">Công Viên Quốc Gia Thái Lỗ Các – Taroko National Park</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">- Cách đi xe máy: các bạn đi tiếp quốc lộ 9 về hướng bắc , sau đó quẹo trái qua quốc lộ 8. Trong khu vực Taroko chật hẹp nhiều xe bus du lịch, nhường cho họ đi trước. </div><div class=""><br></div><div class="">- Mua Tour đón tại Hoa Liên: Cách này mình nghĩ là tiện nhất, không phải nhức đầu xem thời gian và tính toán đi đâu. Tuy nhiên bạn sẽ không được đi hiking trail lâu.&nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/419-taroko-gorge-private-day-trips-hualien/?krt=s20&amp;krid=ba2ba7c8-28e3-410c-5708-3431b8ff2949/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đặt Tour Taroko</a>.</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="cb7d8e4a-8cc2-a9e7-5aa4-93c5876cc183-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="cb7d8e4a-8cc2-a9e7-5aa4-93c5876cc183" name="cb7d8e4a-8cc2-a9e7-5aa4-93c5876cc183-c">Cách đi Bus từ Hoa Liên:</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8f4c0dac7df82592e8e7e209c1fa5994.png" data-key="14660"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8f4c0dac7df82592e8e7e209c1fa5994.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8f4c0dac7df82592e8e7e209c1fa5994.png" w="1024" h="409" data-pagespeed-url-hash="1100654378" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chiều đi từ Hoa Liên đến Taroko</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="03cf058b75b765282970ec8d39d159c4.png" data-key="14661"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/03cf058b75b765282970ec8d39d159c4.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/03cf058b75b765282970ec8d39d159c4.png" w="1024" h="372" data-pagespeed-url-hash="768219280" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chiều về từ Taroko đến Hoa Liên</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="92159831-4bb3-31fe-0137-942dd118db09-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="92159831-4bb3-31fe-0137-942dd118db09" name="92159831-4bb3-31fe-0137-942dd118db09-c">Cách đi Bus từ Xincheng:</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6af28fe0d36051c7fd6bad4323657be2.png" data-key="14662"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6af28fe0d36051c7fd6bad4323657be2.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6af28fe0d36051c7fd6bad4323657be2.png" w="989" h="547" data-pagespeed-url-hash="3168495234" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chiều đi từ Xincheng đến Taroko&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="58fe7ce11a0ed7ad4b18a6df6a632349.png" data-key="14663"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/58fe7ce11a0ed7ad4b18a6df6a632349.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/58fe7ce11a0ed7ad4b18a6df6a632349.png" w="982" h="547" data-pagespeed-url-hash="3063924232" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chiều về từ Taroko&nbsp; đến Xincheng</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">Lưu ý: toàn bộ khu vực Taroko đều có nguy cơ đá lở. Các bạn không nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm nhưng phải chú ý xung quanh và không nên đứng yên một chỗ quá lâu. Cũng vì lý do này mà tất cả các trail sẽ có lúc đóng lúc mở không biết trước được. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6fec9ee5-dc06-a442-e4a6-9547b019101e-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6fec9ee5-dc06-a442-e4a6-9547b019101e" name="6fec9ee5-dc06-a442-e4a6-9547b019101e-c">Tour Tham Quan Thái Lỗ Các Taroko National Park</h2></div></div><div class="">Một lựa chọn rất tiện lợi cho các bạn không muốn đi xe máy xa và bus chờ lâu là&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/419-taroko-gorge-private-day-trips-hualien/?krt=r20&amp;krid=6d551bb2-3203-4cd3-4d6e-82396c82435b/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >tham gia tour có sẵn với giá cũng rất tốt.</a>&nbsp;Tour này khám phá những điểm đẹp nhất ở Taroko và đặc biệt có cả vách đá thanh thủy Qingshui Cliff</div><div class=""><div contenteditable="false" name="dca708ca-210b-1786-d3e1-bf58e8d93a81-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="dca708ca-210b-1786-d3e1-bf58e8d93a81" name="dca708ca-210b-1786-d3e1-bf58e8d93a81-c">Các điểm tham quan chính ở công viên quốc gia Thái Lỗ Các Taroko National Park</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">1/ Eternal Spring Shrine: Đền tưởng niệm những công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng đường cao tốc xuyên núi kết nối miền Đông và Tây. Bạn có thể đi đến đền , bên hông sẽ có trail leo lên đến Bell Tower, cầu treo và Changuang Temple. </div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="77aefdb8f978c4006cfa9614d7777921.jpg" data-key="14459"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/77aefdb8f978c4006cfa9614d7777921.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/77aefdb8f978c4006cfa9614d7777921.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1431520694" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đền tưởng niệm Eternal Spring Shrine nổi bật giữa rừng núi Thái Lỗ Các.</figcaption></figure></div></div><div class="">2/ Shakadang Trail: đường dài 4km nhưng rất dễ đi, một bên là suối màu xanh ngọc bích rất quyến rũ. Bạn chỉ cần đi chừng 2km là đủ rồi, đến đó sẽ có một vài sạp bán lạp xưởng và trà của người dân tộc rất ngon. Có một sạp là của người Việt Nam =)) </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c446ffc11f45c4cfbe61ae48b3bd79cb.jpg" data-key="14460"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c446ffc11f45c4cfbe61ae48b3bd79cb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c446ffc11f45c4cfbe61ae48b3bd79cb.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3315943714" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đường đi Shakadang Trail một bên là vách đá một bên là suối rất thích.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="20ab779b17a013648ad0536ab5e9b2a8.jpg" data-key="14461"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/20ab779b17a013648ad0536ab5e9b2a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/20ab779b17a013648ad0536ab5e9b2a8.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2951579514" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chị Việt Nam áo xanh bán lạp xưởng dân tộc, nói tiếng Anh tiếng Hoa như gió.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="">3/ Swallow Grotto / Tunnel of Nine Turns: trail dọc con đường và bờ sông chính của Taroko. Phong cảnh ở đây là đặc trưng của Taroko bạn thường thấy trên phim ảnh. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="d7337df0-cb75-5a9b-568a-19fa5a7beb97">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d7337df0-cb75-5a9b-568a-19fa5a7beb97" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8bbe4cde2ffb40104043ab8abe819096.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8bbe4cde2ffb40104043ab8abe819096.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8bbe4cde2ffb40104043ab8abe819096.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8bbe4cde2ffb40104043ab8abe819096.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="606d94d0-7f17-7524-ed50-aae34f7692ee" data-pagespeed-url-hash="1572402858" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8bbe4cde2ffb40104043ab8abe819096.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d7337df0-cb75-5a9b-568a-19fa5a7beb97" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/65b80eca807a74f382d827ab13e8849a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/65b80eca807a74f382d827ab13e8849a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="65b80eca807a74f382d827ab13e8849a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/65b80eca807a74f382d827ab13e8849a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="3069465b-6d59-405b-6d6d-de4916d80557" data-pagespeed-url-hash="2877023074" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="65b80eca807a74f382d827ab13e8849a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d7337df0-cb75-5a9b-568a-19fa5a7beb97" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/f95daa1d2407a819ddc507fdbc7400d3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/f95daa1d2407a819ddc507fdbc7400d3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f95daa1d2407a819ddc507fdbc7400d3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/f95daa1d2407a819ddc507fdbc7400d3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="33851caa-8b0b-45a6-7386-bf004a7e12c3" data-pagespeed-url-hash="2612854618" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f95daa1d2407a819ddc507fdbc7400d3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Con đường ngoằn ngoèo Tunnel of Nine Turns&nbsp; là đặc sản của Taroko.&nbsp;</div>           </div></div><div class="">4/ Baiyang Trail: đường bắt đầu vào đây bạn phải đi qua một hầm tối xuyên núi khoảng 200m. Cuối đường là khu vực tấm màn nước Water curtain cave rất ảo diệu. Tuy nhiên khu màn nước hay bị đóng cửa. Bus sẽ không đi tới đây, bạn có thể đi bộ từ Tianxiang khoảng 1km. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5f8cc0258cce739433184b0a96413bac.jpg" data-key="14462"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/5f8cc0258cce739433184b0a96413bac.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/5f8cc0258cce739433184b0a96413bac.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="4288714286" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Thác nước nhỏ nằm ở cuối Baiyang Trail.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d523825bd990333baf256a0cfc5b3f20.jpg" data-key="14664"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/d523825bd990333baf256a0cfc5b3f20.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/d523825bd990333baf256a0cfc5b3f20.jpg" w="1000" h="735" data-pagespeed-url-hash="3609345486" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Water curtain cave nếu bạn may mắn được vào xem. Nguồn: Meet My Guide.</figcaption></figure></div></div><div class="">5/ Qingxi Suspention Bridge / Lianhua Pond Trail: khu này cũng đang xây dựng lại nên mình chỉ đi được tới cầu treo thôi. Nhìn xuống từ cầu treo nước chảy siết qua những vách đá lên hình cực kì đẹp. Bus sẽ không đi tới đây. Bus sẽ không đi tới đây, bạn có thể đi bộ từ Tianxiang khoảng 5km. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="a5925c72-2f46-8313-78b8-2bf566880ef1">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a5925c72-2f46-8313-78b8-2bf566880ef1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/50a8b21cb72e38fbf29f62327a433195.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/50a8b21cb72e38fbf29f62327a433195.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="50a8b21cb72e38fbf29f62327a433195.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/50a8b21cb72e38fbf29f62327a433195.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="960" photoid="4560b037-e03b-9556-28d4-1215e83c5f75" data-pagespeed-url-hash="2788785917" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="50a8b21cb72e38fbf29f62327a433195.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a5925c72-2f46-8313-78b8-2bf566880ef1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a7ee63a8959494eed657cffcf0177e91.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a7ee63a8959494eed657cffcf0177e91.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a7ee63a8959494eed657cffcf0177e91.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a7ee63a8959494eed657cffcf0177e91.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="a9d876c1-77c6-9468-c96f-4e23472f32a0" data-pagespeed-url-hash="2145021651" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a7ee63a8959494eed657cffcf0177e91.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a5925c72-2f46-8313-78b8-2bf566880ef1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/e7962ebcf78df1fe438c4d606b478a55.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/e7962ebcf78df1fe438c4d606b478a55.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e7962ebcf78df1fe438c4d606b478a55.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/e7962ebcf78df1fe438c4d606b478a55.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="d9a8a850-e60c-e834-40b2-5c6ab69a29ba" data-pagespeed-url-hash="239319871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e7962ebcf78df1fe438c4d606b478a55.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Con suối nước xanh nhìn từ cây cầu treo Qingxi Suspention Bridge và đường đi đến cầu.</div>           </div></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6ab9854a-f30a-c1c3-8d39-362a878b68de-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6ab9854a-f30a-c1c3-8d39-362a878b68de" name="6ab9854a-f30a-c1c3-8d39-362a878b68de-c">Bonus thêm 3 điểm bí mật cho những tín đồ leo núi ưa mạo hiểm:</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">1/ Wenshan Hot Springs: suối nước nóng nằm ngay giữa những rặng núi đá. Trail này thật ra là bị đóng nhưng không cấm. Bạn tìm trong bản đồ hoặc Google Maps khoảng 3km sau trạm dừng Tianxiang vì họ không để bảng cho khách du lịch thấy. Bus sẽ không đi tới đây. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="83b4773c2a4eeea880427b6039c3c00e.jpeg" data-key="14665"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/83b4773c2a4eeea880427b6039c3c00e.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/83b4773c2a4eeea880427b6039c3c00e.jpeg" w="1024" h="751" data-pagespeed-url-hash="409072565" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Suối nước nóng tự nhiên Wenshan Hot Springs rất ít người đi xuống. Nguồn: Meet My Guide.</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">2/ Datong và Dali Village: hai bản làng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Đường khá dài và phải nghỉ qua đêm ở nhà người dân hoặc cắm trại trên núi. Bạn có thể khởi hành từ Taroko Visitor Center. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="475e9228d9c02269e9d013f84727f34e.jpg" data-key="14666"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/475e9228d9c02269e9d013f84727f34e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/475e9228d9c02269e9d013f84727f34e.jpg" w="1024" h="516" data-pagespeed-url-hash="3201338658" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhà thờ Dali nằm giữa mênh mông đồng trống. Nguồn: Meet My Guide</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">3/ Zhuilu Old Trail: Cung đường hiking đẹp nhất ở Taroko, một con đường cổ của người dân tộc cao 550 m (hơn cả tòa nhà Taipei 101). Đường đi chỉ rộng vài bước chân và có những đoạn bạn phải giữ vào dây thừng để không bị mất thăng bằng. Thời gian leo tổng cộng 4 – 5 tiếng. Một điều khó khăn thứ hai là bạn bắt buộc phải xin giấy phép của công viên ( tại đây&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://npm.cpami.gov.tw/en/apply_1_2.aspx?unit=105e956f-d8da-49f7-a9b7-3aefdda88a12" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Xin giấy phép đi Zhuilu Old Trail</a>) và của sở cảnh sát Hualien. Xin càng sớm càng tốt nhưng cũng hên xui mới có chỗ. Nếu thật sự bạn muốn đi thì có lựa chọn chắc chắn khác là đăng ký tour&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/18605-zhuilu-taroko-trail-hiking-hualien/?krt=r22&amp;krid=6213673f-f69d-4a93-6ff4-c2bad2b45cb1/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Tour Zhuilu Old Trail</a>&nbsp;. Giá chỉ tầm 750k/người và&nbsp; họ sẽ lo hết tất cả giấy tờ, di chuyển và dụng cụ an toàn cho bạn, có cả bảo hiểm y tế, và trợ giúp nhiếp ảnh nữa. Quá ngon lành cành đào !</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a87cb815486febf92ed6d1714cb6ce3a.jpg" data-key="14695"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a87cb815486febf92ed6d1714cb6ce3a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/a87cb815486febf92ed6d1714cb6ce3a.jpg" w="768" h="427" data-pagespeed-url-hash="1454876937" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cung đường nguy hiểm bậc nhất Đài Loan Zhuilu Old Trail. Nguồn: Hiking Taiwan Club</figcaption></figure></div></div><div class=""> <div contenteditable="false" name="41776de8-bfb0-6d60-8b39-0d7d4bb01e52-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="41776de8-bfb0-6d60-8b39-0d7d4bb01e52" name="41776de8-bfb0-6d60-8b39-0d7d4bb01e52-c">Ăn uống ở Taroko:</h2></div>Tốt nhất là bạn mang theo đồ ăn nhẹ từ Hoa Liên để ăn đến trưa. Trạm dừng chân chính và cũng là cuối cùng của các chuyến bus là ở Tianxiang. Ở đây có nhiều quán ăn và 7-11 cho bạn ăn trưa và mua thêm nước uống.&nbsp;&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8ed71d46c9f02cd7b95b35d2508a1f27.png" data-key="14667"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8ed71d46c9f02cd7b95b35d2508a1f27.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/8ed71d46c9f02cd7b95b35d2508a1f27.png" w="828" h="315" data-pagespeed-url-hash="3300368176" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khu vực nghỉ ngơi ăn uống Tianxiang. Nguồn: paularps on VisualHunt</figcaption></figure></div></div><div class="">Bạn có thể dành 1 hoặc 2 ngày tham quan toàn bộ Thái Lỗ Các trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến Nghi Lan.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="54a3ab2b-3e63-8d51-a952-d97b3ec995d4-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="54a3ab2b-3e63-8d51-a952-d97b3ec995d4" name="54a3ab2b-3e63-8d51-a952-d97b3ec995d4-c">Nghi Lan – Yilan</h2></div></div><div class="">Nghi Lan là thành phố cuối cùng trong chuyến đi miền Đông của chúng ta trước khi về Đài Bắc. Ở đây chủ yếu là nghỉ dưỡng sức sau những ngày đi chơi mệt mỏi. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="b293d576-967c-bf83-ebf8-efca61ffa286-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b293d576-967c-bf83-ebf8-efca61ffa286" name="b293d576-967c-bf83-ebf8-efca61ffa286-c">Cách đi từ Hoa Liên đến Nghi Lan:</h2></div></div><div class="">-	Xe máy: đi tiếp quốc lộ 9 về phía Bắc đến Yilan hoặc Luodong, hai thành phố nằm sát nhau. Trên đường đừng quên dừng chân xem vách đá Thanh Thủy Qingshui Cliff nổi tiếng, nơi trời và biển gặp nhau.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="43f6833d-3266-edff-bc6d-bccd9753e523">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43f6833d-3266-edff-bc6d-bccd9753e523" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/5629097e247fcf8ad57e22e19dab060b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/5629097e247fcf8ad57e22e19dab060b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5629097e247fcf8ad57e22e19dab060b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/5629097e247fcf8ad57e22e19dab060b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="f444123e-c8d3-10a4-6167-e05e6cbb6ff7" data-pagespeed-url-hash="752413288" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5629097e247fcf8ad57e22e19dab060b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43f6833d-3266-edff-bc6d-bccd9753e523" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ad4fc7d22d83ae73a109dc3d6f3bbe74.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ad4fc7d22d83ae73a109dc3d6f3bbe74.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ad4fc7d22d83ae73a109dc3d6f3bbe74.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/ad4fc7d22d83ae73a109dc3d6f3bbe74.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="386a79d8-299c-c19a-ec0d-81d1f12a6e65" data-pagespeed-url-hash="2306388977" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ad4fc7d22d83ae73a109dc3d6f3bbe74.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43f6833d-3266-edff-bc6d-bccd9753e523" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/47e39f0ccd823af7924f7a63fed2c753.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/47e39f0ccd823af7924f7a63fed2c753.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="47e39f0ccd823af7924f7a63fed2c753.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/47e39f0ccd823af7924f7a63fed2c753.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="911818ba-a15d-e3a5-7c56-0b77dd1b6673" data-pagespeed-url-hash="1337078201" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="47e39f0ccd823af7924f7a63fed2c753.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="43f6833d-3266-edff-bc6d-bccd9753e523" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6ddf124e9385d351b028576d723663d6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6ddf124e9385d351b028576d723663d6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6ddf124e9385d351b028576d723663d6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/6ddf124e9385d351b028576d723663d6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2001" photoid="63d3d966-979d-875f-23f7-e4ebda94c6e9" data-pagespeed-url-hash="3967979602" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6ddf124e9385d351b028576d723663d6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Vách đá Thanh Thủy Qingshui Cliff nơi trời và biển nhập thành một. Để tham quan bạn cũng có thể tham gia tour mình đã nói ở trên.</div>           </div></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div><div class="">&nbsp;Gần đến Luodong thì có Nanfangao Lookout nhìn ra cảng biển Neipi cũng khá đẹp. </div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="63ea4967ab61c29d7cecfc49081912a2.jpg" data-key="14468"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/63ea4967ab61c29d7cecfc49081912a2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/63ea4967ab61c29d7cecfc49081912a2.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="183788340" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nanfangao Lookout</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">-	Tàu Hỏa: đi từ Hualien Station đến LuoDong Station hoặc Yilan Station. Giá tầm 175 – 225 NTD. </div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="2211ea73-4fcb-7cca-c1b1-f5c8712cd112-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2211ea73-4fcb-7cca-c1b1-f5c8712cd112" name="2211ea73-4fcb-7cca-c1b1-f5c8712cd112-c">Địa điểm tham quan ở Nghi Lan:</h2></div></div><div class="">1/ National Center for Traditional Arts: trung tâm văn hóa cổ truyền quốc gia. Mình cảm thấy nó hơi thiên về mua sắm hơn với những gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ, món ăn truyền thống, đồ gỗ hoặc gốm sứ làm bằng tay, …. Đây là điểm thích hợp nhất để mua quà tặng bạn bè và người thân.</div><div class="">&nbsp; <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="32337ead82dca1fd582469582629d827.jpg" data-key="14469"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/32337ead82dca1fd582469582629d827.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/32337ead82dca1fd582469582629d827.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3109548175" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Kiến trúc và văn hóa người Hoa được thể hiện rõ ở National Center for Traditional Arts</figcaption></figure></div></div><div class="">2/ Lanyang Museum: mình không phải là fan của bảo tàng nhưng thật sự rất thích chỗ này.&nbsp;</div><div class="">Ngoài kiến trúc độc lạ không thể thiếu cho những bức ảnh check in Instagram, bên trong bảo tàng có rất nhiều thông tin thú vị về lịch sử hình thành địa chất và con người Đài Loan từ hàng triệu năm trước. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bbfdea185652a1b6e36ebb7ae7f0ee47.jpg" data-key="14470"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/bbfdea185652a1b6e36ebb7ae7f0ee47.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/bbfdea185652a1b6e36ebb7ae7f0ee47.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3904677578" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Kiến trúc đơn giản nhưng rất thu hút của bảo tàng Lanyang Museum.</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">3/ Luodong Night Market: đây có lẽ là chợ đêm đông nhất mà mình từng đi ở Đài Loan. Dân Đài Bắc thường đến đây vào dịp cuối tuần để hưởng không khí mới lạ đỡ ngột ngạt hơn trong thành phố. Bạn nhớ thử các món tráng miệng ở Sister Wei Taiwan Flavor nhé !&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2887a1b6a617d334ae64ede4c23cf570.jpg" data-key="14668"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/2887a1b6a617d334ae64ede4c23cf570.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/2887a1b6a617d334ae64ede4c23cf570.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="21590584" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chợ đêm Luodong Night Market lúc nào cũng tấp nập người.&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">4/ Suao Cold Spring: nếu các bạn đã chán với suối nước nóng thì hãy check in một địa điểm rất thú vị là suối nước lạnh. Lượng CO2 cao trong mạch nước ngầm làm cho nước lạnh tự nhiên dưới 22 độ C , không còn gì sướng hơn để nắng gay gắt của xứ Đài. Giá 200 NTD/ người cho phòng riêng. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c3b266e5b33b618dfdce8f84806f8d96.JPG" data-key="14669"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c3b266e5b33b618dfdce8f84806f8d96.JPG" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/c3b266e5b33b618dfdce8f84806f8d96.JPG" w="400" h="300" data-pagespeed-url-hash="2364041099" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Phòng tắm riêng ở Suao Cold Spring. Nguồn: Pan Journey</figcaption></figure></div></div><div class=""> </div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.klook.com/vi/activity/10737-turtle-island-whale-watching-tour-yilan/?krt=r20&amp;krid=3251b969-c049-4175-560d-ca848462850a/?aid=4481" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Tour ngắm cá voi đảo rùa Nghi Lan</a>&nbsp;cũng khá thú vị nếu bạn muốn khám phá thêm 1 điểm du lịch nổi tiếng ở đây.<br></div><div class=""><br></div><div class="">Ngoài ra bạn có thể ghé mua quà cho người thân ở bảo tàng trà sữa Kili Bay Pearl Milk Tea Cultural Center, xưởng bánh Yilan Cake Factory, xưởng bút sáp Lucky Art Crayon Factory …. Mình không thích lắm vì đa số là dành cho xe tour vào để khách mua sắm. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d37cc45f299c86c0574572143974a321.jpg" data-key="14471"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/d37cc45f299c86c0574572143974a321.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/16/longlu6357/d37cc45f299c86c0574572143974a321.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1957508263" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Mua bột về tự làm trà sữa ở Kili Bay Pearl Milk Tea Cultural Center</figcaption></figure></div></div><div class="">Sau khi nghỉ ngơi 1 – 2 ngày ở Nghi Lan thì bạn có thể đi tàu hỏa về lại Đài Bắc, bắt MRT ra sân bay từ Taipei Main Station ( giá 160 NTD ). Kết thúc cuộc hành trình đầy những trải niệm đẹp không thể nào quên và cũng là một câu chuyện để đời cho con cháu sau này ! </div><div class=""><br></div><div class="">Nếu các bạn thích bài này đừng quên like và share chia sẻ cho gia đình và bạn bè nhé ! Xin cảm ơn !&nbsp;</div><div class=""><br></div><div>P/s: những đường link trong bài đều là những dịch vụ tốt nhất, giá cả thấp hơn hoặc bằng so với ở ngoài , và cũng tiện lợi hơn cho chuyến đi theo kinh nghiệm của mình. Mỗi lần thanh toán thành công bạn đã giúp mình có 1 phần commission nho nhỏ để tiếp tục những chuyến đi và phát triển blog của mình trong tương lai. Xin cám ơn các bạn :).&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Long Lu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/longlu6357/60623699-20180816135327.jpg
  [follower_n] => 17811
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Long Lu
  [travel_ambassador] => 1
)
  

KINH NGHIỆM DU LỊCH TỰ TÚC ĐÀI LOAN TỪ A ĐẾN Z (PHẦN 4: MIỀN ĐÔNG)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho series du lịch tự túc Đài Loan của mình. Sau một hành trình dài đi qua tất cả các miền Bắc, Trung, Nam, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cuối cùng là miền Đông Đài Loan, nơi mà mình thích nhất trong toàn chuyến du hành này.

Đài Loan điểm phượt mới Phượt Du Lịch Phượt Đài Loan cung phượt du lịch du lịch khám phá du lịch trải nghiệm Du Lịch Phượt du lịch biển Taiwan
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

PHẦN 4 : ĐÀI ĐÔNG – ĐÔ LAN – ĐẢO HOA LAN – LỤC ĐẢO – HOA LIÊN – CÔNG VIÊN QUỐC GIA THÁI LỖ CÁC - NGHI LAN (TAITUNG – DULAN – ORCHID ISLAND / LANYU – GREEN ISLAND – HUALIEN – TAROKO NATIONAL PARK – YILAN)


Miền Đông Đài Loan có cung đường dọc biển phải nói là đẹp hàng top Châu Á và có thể là cả thế giới. Ngoài công viên Thái Lỗ Các hùng vĩ là địa điểm thu hút rất nhiều khách tham quan, bờ biển phía Đông còn có hai viên ngọc quý ngoài khơi là Đảo Hoa Lan và Lục Đảo mà ít dân du lịch nào biết đến. Chúng ta hãy cùng thưởng thức vẻ đẹp yên bình nơi đây nhé ! 

Vé Máy Bay

Bạn bay đến sân bay Cao Hùng (KHH) với Vietjet vì không có chuyến bay nào thẳng đến Đài Đông.

Đài Đông – Đô Lan (Taitung – Dulan)

Trước tiên nếu đi xe máy thì bạn nên ở Dulan thay vì Đài Đông sẽ hợp lý hơn vì: 

- Ở Đài Đông thật sự không có gì đặc sắc, chỉ lại là công viên, chợ đêm các kiểu … Những điểm đẹp nhất đều nằm giữa và gần Dulan hơn.

- Dulan là 1 khu vực nhỏ cách Đài Đông 20km , xung quanh là biển và núi rất yên tĩnh nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi: nhà nghỉ, quán ăn Việt Nam (ngon hơn mình kỳ vọng khá nhiều), trà sữa, 7-11 …

- Giá nhà nghỉ thấp hơn và tiện đường đi ra các đảo, cũng như đi lên hướng Bắc đến Hoa Liên.
Tuy nhiên nếu không có xe máy thì bạn nên nghỉ ở Đài Đông một đêm, ngày hôm sau đến Dulan theo lịch trình bên dưới.
Bãi biển Dulan thật yên tĩnh tránh xa khói bụi thành phố.

Đi xe máy từ Kenting đến Dulan:


- Bạn có thể đi cung 26 về hướng Đông , qua 200, 199, 9 rồi cuối cùng là 11. Dulan nằm ngay trên đường 11 không cần phải quẹo đâu cả.

- Đi 26 ngược lại về hướng Cao Hùng, quẹo phải vào 9 , rồi đi thẳng hoài đến 11. Cung này dễ đi hơn nhưng không đẹp bằng cung trên.
Cung đường đặc trưng dọc bờ Đông của Đài Loan bên núi bên biển tuyệt đẹp.

Cách đi bus và tàu hỏa  đến Đài Đông


*Từ Cao Hùng đến Đài Đông:

- Đi tàu hỏa từ Xinzuoying Station đến Taitung Station. Vé khoảng 362 NTD. Xem lịch trình tại đây: Lịch tàu hỏa. From: area Kaohsiung, station Xinzuoying. To: area Taitung, station Taitung.  

*Từ Kenting đến Đài Đông:

- Đi chuyến bus sớm bus 9117 đến Fangshan , rồi từ Fangshan train station đến Taitung train station NHƯNG chỉ có đúng 1 chuyến vào lúc 11:14 AM. Mình không khuyến khích chuyến này vì khá phiêu và không biết chính xác giờ giấc bus như thế nào.

- Đi bus đến Fangliao bằng Taiwan Tour Bus 9189 hoặc 9117 , cứ mỗi 20-30 phút là có 1 chuyến. Giá 178 – 221 NTD.

- Từ Fangliao đi xe lửa đến Taitung Station. Xem lịch trình tại đây: Lịch tàu hỏa From: area Pingtung, station: Fangliao. To: area Taitung, station Taitung. Giá khoảng 223 NTD.

- Hành trình đi bus khá dài 8-10 tiếng , bạn nên nghỉ lại ở Đài Đông.

Nếu bạn vẫn quyết định muốn ở Dulan thì ngày hôm sau đến Taitung station và có rất nhiều chuyến bus đi dọc bờ Đông có dừng ở Dulan như 8101, 8102, 8103, ….

Đa số các chuyến này đều có dừng ở những điểm tham quan chính bên dưới nên bạn có thể xuống tham quan rồi bắt tiếp chuyến tới, tối về Dulan ngủ.
Xe bus từ trạm Taitung Train Station đến Dulan và tất cả các điểm tham quan. Nguồn: Taiwanese Secrets.

 Những địa điểm tham quan ở khu vực Đài Đông – Dulan:

1/ National Museum of Prehistory / Beinan Cultural Park: Bảo tàng thời tiền sử cho bạn hiểu rõ hơn về lịch sử địa chất và khảo cổ Đài Loan từ hàng nghìn năm trước. Beinan Park cũng là 1 phần của bảo tàng về lịch sử người dân tộc bản xứ.
Ngôi nhà cổ ở Beinan Cultural Park.
2/ Xiaoyehliu: nếu bạn đã từng tham quan công viên địa chất Dã Liễu ở Đài Bắc thì đây được xem là Tiểu Dã Liễu thu nhỏ. Những phiến đá nhiều hình thù độc đáo đâm ra biển làm hình nền là hết sẩy cho những bức ảnh của bạn.
Những lớp đá thẳng tắp nhìn rất bắt mắt ở Xiaoyehliu. 
Nước xanh sóng trắng đá nâu, một sự kết hợp màu sắc khá hoài hòa ở Xiaoyehliu.
2/Jialulan : một trạm dừng chân cũng như một công viên thu nhỏ. Jialulan là 1 điểm không thể bỏ qua cho những tín đồ sống ảo với những hình tượng điêu khắc lạ và view nhìn ra biển cực đẹp.
Khuôn viên trạm dừng bus Jialulan như một công viên thu nhỏ.
View nhìn ra bờ biển trải dài đến những ngọn núi đằng xa ở Jialulan
3/ Fugang fish harbor: 1 cảng đánh cá nhỏ. Nếu bạn quyết định đi Đảo Hoa Lan và Lục Đảo thì phải ghé đây để mua vé sớm trước 1 ngày. Còn không thì cũng không có gì tham quan.
Điểm bán vé phà đi Lục Đảo và Đảo Hoa Lan
4/ Water running upward: một hiện tượng lạ nước chảy ngược lên dốc. Nói thật sự thì ở đây cũng chả có gì , chỉ cần ghé chút cho biết.
Nước chảy ngược lên dốc ở Water running upward. Nguồn: Chinasmack.
Water running upward nằm ngay Dulan, bạn có thể nghỉ đêm ở đây để ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây bạn có nhiều sự lựa chọn: đi lên Hoa Liên hoặc đi tàu ra Đảo Hoa Lan và Lục Đảo.

Ngoài ra Đài Đông cũng nổi tiếng có 1 hoạt động khác làbay khinh khí cầu với view thung lũng tuyệt đẹp, tuy nhiên giá không mềm cho lắm nếu các bạn có điều kiện hãy thử nhé !

Đảo Hoa Lan / Orchid Island/ Lanyu:


Người dân ở đây hay gọi là Lanyu ( Phát âm: Lản Yụ), cho nên nếu bạn nói Orchid Island có thể sẽ không ai hiểu. Theo sở thích riêng của mình thì đây có lẽ là điểm đẹp nhất và đáng đi nhất ở Đài Loan : một hòn đảo hoang sơ xa bờ của những người dân tộc bản xứ Yami , rất ít khách du lịch ngay cả người Đài Loan, ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn cực kì lãng mạn, những chú dê núi lang thang khắp nơi …. Chỉ có thể nói là tuyệt vời !

Tuy nhiên chi phí để đi đến đây và nghỉ lại không hề rẻ nên các bạn nhớ tính trước nhé.

Cách đi đảo Hoa Lan Lanyu:

- Đi bus từ Dulan hoặc Đài Đông đến Fugang Fish Harbor. Tại đây bạn có thể mua vé phà khứ hồi đi Lanyu giá là 2300 NTD, đi cả 2 đảo Lanyu và Green Island là 2700 NTD. Nếu đem cả xe máy theo thì 300 NTD một chuyến, trả cho nhân viên tàu. Thời gian đi khoảng 3 – 3.5 tiếng.

LƯU Ý: Tuyệt đối không nên đi khi trời có mưa bão, typhoon. Lúc mình đi mặc dù trời đẹp nhưng sóng vẫn lớn làm tàu lên xuống lắc lư như tàu lượn siêu tốc. Những bạn dễ bị say sóng nên chuẩn bị cẩn thận.

Khi đến nơi, bạn nên thuê xe máy hoặc xe đạp ngay tại cảng vì bus ở đây có mà dường như là không thấy đâu.

Lưu ý nhẹ: ở đây chỉ có 1 trạm xăng duy nhất ở ngay cảng , đổ đầy bình trước khi đi đâu. 

Ăn uống / Nghỉ ngơi ở Hoa Lan Lanyu:

Những quán ăn ở đây gần như chỉ có tiếng Hoa và đa người dân không biết tiếng Anh. Tiện nhất là bạn nên ăn ở 7 – 11 ( chỉ có duy nhất 2 tiệm trên đảo). Bạn nhớ thử món lạp xưởng nướng trứng cá ngay trước tiệm 7 – 11 ngay cảng chính nhé. Vì phí vận chuyển nên giá cả đồ ăn cao hơn trong đất liền.
Nhà nghỉ ở đây khá đắt và khó tìm. Bạn có thể tìm trước trên Airbnb (mình ở Đây Air BnB) hoặc muốn phiêu lưu thì tới đó rồi tìm giá sẽ thấp hơn. Ngoài ra còn có lều cắm trại với giá khá mềm.

Những điểm không thể bỏ qua ở Hoa Lan Lanyu:

Lưu ý: đa số những điểm tham quan đều không có bảng chỉ dẫn rõ ràng và không có tiếng Anh, nên bạn cố gắng nhìn bản đồ hoặc chú ý kĩ những ngã rẽ bên đường sẽ có những tấm bảng nhỏ trước mỗi điểm tham quan.

1/ Chạy 1 vòng quanh đảo: ở đây chỉ có 2 con đường chính duy nhất, một chạy quanh đảo và đi qua tất cả các điểm tham quan. Bạn có thể chạy dọc cung đường này và chụp ảnh những điểm như: động tình nhân (Qing Ren Dong) , động Ngộ Không ( Wukong Dong) , Cing Cing Grassland, …. Cẩn thận coi chừng đụng dê ^_^ , đụng chết con nào là bạn phải đền 8000 NTD 1 con đó.
Phong cảnh thiên nhiên hữu tình dọc con đường quanh đảo Hoa Lan. Nhìn mà thèm nhũ dê nướng T_T
2/ Lanyu Lighthouse: nằm phía Tây Bắc của Đảo và phải đi lên một con đường rất dốc , bạn nhớ để ý kĩ vì không có bảng chỉ dẫn và ngõ rẽ vào từ đường chính rất nhỏ.
Ngọn hải đăng Lanyu Lighthouse nằm trên đỉnh núi cao, con đường lên đây cũng rất đẹp. 
Bay flycam lậu từ ngay ngọn hải đăng. Hên vừa chụp xong là bị kêu. 
3/ Weather Station: trạm quan sát thời tiết nằm trên còn đường chính thứ hai, nối từ bờ Đông qua bờ Tây . Từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo và cung đường này cũng rất đẹp.
View nhìn từ Lanyu Weather Station. Nguồn: Taiwan Tour.
4/ Ngắm mặt trời mọc ở Tongcing Bay: những con tàu gỗ biểu tượng của Đảo Hoa Lan nằm ở đây, và thời điểm lên màu đẹp nhất là vào lúc mặt trời mọc. Bạn nhớ dậy thật sớm đến đây cỡ 4 5 giờ sáng, vì những tay photographer chuyên nghiệp sẽ tập trung rất đông và chiếm mất góc chụp đẹp.
Những chiếc tàu đánh cá của người dân Yami ở khu vực Tongcing Bay là biểu tượng của Đảo Hoa Lan.
5/ Ngắm mặt trời lặn ở Mantou Rock: một địa điểm khác không thể bỏ qua của những thợ ảnh chuyên nghiệp. Đi về phía nam của Mantou Rock trước khi đến sân bay, bạn sẽ thấy bục để đi lên ngắm mặt trời lặn.
Mặt trời xuống thật vi diệu ở Mantou Rock. 
Chú dê già cũng thích thú thưởng thức mặt trời lặn ở Mantou Rock. 
Ngoài ra các bạn có thể dành thơi gian tham gia lặn biển "truy tìm Nemo" dưới lòng đại dương hoang sơ của Lanyu
Ở đây chỉ cần đi một ngày là hết rồi, ngày hôm sau bạn có thể tiếp tục đi đến Lục Đảo ( Green Island) hoặc về lại Đài Đông – Dulan.

Lục Đảo / Green Island / Lyudao

Lục Đảo hay Luydao (Phát âm: Luy Tạo)  gần đất liền hơn Đảo Hoa Lan nên giá cả thấp hơn và cũng rất đông du khách. Đa phần là người dân cuối tuần đi nghỉ mát hoặc lặn biển scuba diving/ snorkeling.

Cách đi Lục Đảo nếu không đi Đảo Hoa Lan trước:

Đi bus từ Dulan hoặc Đài Đông đến Fugang Fish Harbor. Tại đây bạn có thể mua vé đi khứ hồi đi Green Island là 920 NTD, thêm 300 NTD một chiều nếu mang theo xe máy.

Đi đâu làm gì ở Lục Đảo Green Island:

1/ Chạy vòng quanh đảo: ở đây có bus tuy nhiên bạn phải thuê xe máy để cảm nhận hết được vẻ đẹp nơi đây. Yên tâm tất cả những điểm tham quan chính đều có bản hướng dẫn tiếng Anh rõ ràng nên dễ đi hơn nhiều.
Phong cảnh Lục Đảo cũng không thua gì Đảo Hoa Lan. 
2/ Zhaori saltwater hot springs: một trong ba suối nước biển nóng tự nhiên trên thế giới. Cảm giác tắm xong rất thư giãn và sảng khoái toàn thân. Giá 200 NTD
Suối nước nóng Zhaori saltwater hot springs nhìn từ trên cao. 
3/ Snorkeling / Scuba diving: gần như đi đâu bạn cũng thấy shop lặn biển, dân địa phương cuối tuần thường đến ra đây để nghỉ ngơi. Các bạn có thể đặt trước ở đây nhé
Đa số khách du lịch đến đây là để lặn biển. Nguồn: Diving.tw
4/ Lyudao Lighthouse: một tron nhựng hải đăng đẹp nhất ở Đài Loan. Bạn có thể đến đây ngắm mặt trời lặn.
Hải đăng Lyudao Lighthouse mờ mờ ảo ảo. 
5/ Guanyin Cave: hang động có một phiến đá nhìn rất giống phật Quan Âm. Ai đến đây cũng phải ghé thăm một lần để cầu an.
Cổng vào Guanyin Cave thăm tượng đá phật Quan Âm.
6/ Litte Great Wall / Sleeping Beauty Rock: được mệnh danh là nấc thang lên thiên đường, đây là điểm đẹp nhất ở Lục Đảo. Sau khi lên đến đỉnh, bạn sẽ thấy bờ đá công chúa ngủ trên đảo rất thú vị. 
Nấc thang lên thiên đường 
Công chúa ngủ trên đảo. 
Nấc thang xuống lại trần gian 
7/ Săn nai và ngắm sao về đêm ở Sika Deer Area: nằm ở phía Đông Bắc của đảo là một cung đường nhỏ băng qua núi. Ở đây thường có nhiều nai và có thể ngắm sao nếu trời quang mây tạnh.

Ăn uống / Khách sạn ở Lục Đảo

Khu vực Nanliao street là nơi tập trung nhiều quán ăn và trà sữa nhất. Bạn có thể thử món đá bào rong biển và đậu hủ làm từ đậu phộng là món đặc sản ở đây.

Khách sạn và nhà trọ ở đây cũng rất nhiều và giá tầm trung, bạn chỉ cần tìm trên Agoda hoặc Booking.

Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm hai đảo , bạn sẽ về lại cảng Fugang. Thường thì về tới khoảng 3 – 4 chiều , mình thấy hợp lý nhất là bạn nên đi đến thị trấn Chenghong cách Dulan chừng 30 km để qua đêm. Ở đây đông đúc hơn và cũng tiện đường để tiết kiệm thời gian để ngày hôm sau tiếp tục hành trình đi đến Hoa Liên.

Hoa Liên – Công Viên Thái Lỗ Các ( Hua Lien – Taroko National Park )

Ngoài tòa nhà Taipei 101 ra thì Taroko là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất Đài Loan. Một dòng sông chảy siết cắt ngang qua những dãy núi đá hoa cương và cẩm thạch tạo nên một khung cảnh độc đáo và hùng vĩ khó thể nào diễn tả được bằng lời. Cung đường từ Đài Đông tới Hoa Liên dù cho là nguy hiểm nhất nhưng cũng là đẹp nhất ở hòn đảo quốc gia này.

Cách đi từ Dulan - Chenggong đến Hoa Liên:


- Xe máy: tiếp tục chạy thẳng đường 11 dọc bờ biển đến Hoa Liên. Lưu ý đường này rất đông xe lớn , dốc cao lên xuống và mình nghĩ là nguy hiểm nhất trong tất cả các đường ở Đài Loan. Các bạn chạy cẩn thận để xe qua trước và dừng lại hoàn toàn bên đường nếu muốn ngắm cảnh.

- Đi bus 1145 từ Chenggong Station đến Hualien Station. Giá khoảng 400 NTD.

Tip: cung đường này có rất nhiều điểm tham quan nhỏ bạn có thể dừng chân để chụp hình cho cả bus và xe máy như: Sanxiantai, Shiyusan, Baxian Caves, Shitiping Recreation Area … Đi tà tà đến Hoa Liên là hết một ngày.
Những điểm tham quan trên đường đi từ Đài Đông đến Hoa Liên.

Ngoài Taroko ra thì ở Hoa Liên cũng không có gì đặc biệt để tham quan. Bạn có thể ghé qua những điểm như: bờ biển cung trăng Qixingtan Beach, công viên Beibin và Nanbin, trường phật giáo lớn nhất Đài Loan Tzu Chi …
Người dân Hoa Liên thường ra bãi biển Qixingtan Beach hóng gió lúc xế chiều
Trường phật giáo Tzu Chi có ăn chay free vào buổi trưa cho du khách.
Tip cho những bạn đi xe máy: nếu có thời gian bạn có thể đi thêm cung đường ngược về hướng Đài Đông trên quốc lộ số 9. Khu vực này có tên là East Rift Valley có nhiều có nhiều thung lũng lúa rất đẹp.

Ăn uống và khách sạn ở Hoa Liên:

- Đa số các quán ăn ngon đều nằm dọc trên con đường Zhongshan trải dài đến chợ đêm Dongdamen. Bạn có thể thử ăn ngỗng ở Mr.Goose và tiểu long bao ở Zhoujia Steamed Dumpling là 2 tiệm nổi tiếng nhất Hoa Liên. 

- Nhà trọ ở Hoa Liên cũng rẻ tầm 300 – 400 NTD hoặc thấp hơn không vào mùa cao điểm. Nếu muốn ở gần Taroko hơn bạn có thể ở Xincheng cách Hoa Liên 15 km. Ở Xincheng yên tĩnh hơn tuy nhiên sẽ không có nhiều lựa chọn để ăn uống. Đặt ngay trên Agoda.

- Một lựa chọn nữa là ở ngay trong Taroko luôn tuy nhiên giá rất cao. Bạn tìm Tianxiang Youth Activity Center (Khách sạn ở Taroko khu vực Tianxiang)

Công Viên Quốc Gia Thái Lỗ Các – Taroko National Park


- Cách đi xe máy: các bạn đi tiếp quốc lộ 9 về hướng bắc , sau đó quẹo trái qua quốc lộ 8. Trong khu vực Taroko chật hẹp nhiều xe bus du lịch, nhường cho họ đi trước.

- Mua Tour đón tại Hoa Liên: Cách này mình nghĩ là tiện nhất, không phải nhức đầu xem thời gian và tính toán đi đâu. Tuy nhiên bạn sẽ không được đi hiking trail lâu.  Đặt Tour Taroko.

Cách đi Bus từ Hoa Liên:

Chiều đi từ Hoa Liên đến Taroko
Chiều về từ Taroko đến Hoa Liên

Cách đi Bus từ Xincheng:

Chiều đi từ Xincheng đến Taroko 
Chiều về từ Taroko  đến Xincheng

Lưu ý: toàn bộ khu vực Taroko đều có nguy cơ đá lở. Các bạn không nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm nhưng phải chú ý xung quanh và không nên đứng yên một chỗ quá lâu. Cũng vì lý do này mà tất cả các trail sẽ có lúc đóng lúc mở không biết trước được.

Tour Tham Quan Thái Lỗ Các Taroko National Park

Một lựa chọn rất tiện lợi cho các bạn không muốn đi xe máy xa và bus chờ lâu là tham gia tour có sẵn với giá cũng rất tốt. Tour này khám phá những điểm đẹp nhất ở Taroko và đặc biệt có cả vách đá thanh thủy Qingshui Cliff

Các điểm tham quan chính ở công viên quốc gia Thái Lỗ Các Taroko National Park


1/ Eternal Spring Shrine: Đền tưởng niệm những công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng đường cao tốc xuyên núi kết nối miền Đông và Tây. Bạn có thể đi đến đền , bên hông sẽ có trail leo lên đến Bell Tower, cầu treo và Changuang Temple.

Đền tưởng niệm Eternal Spring Shrine nổi bật giữa rừng núi Thái Lỗ Các.
2/ Shakadang Trail: đường dài 4km nhưng rất dễ đi, một bên là suối màu xanh ngọc bích rất quyến rũ. Bạn chỉ cần đi chừng 2km là đủ rồi, đến đó sẽ có một vài sạp bán lạp xưởng và trà của người dân tộc rất ngon. Có một sạp là của người Việt Nam =))
Đường đi Shakadang Trail một bên là vách đá một bên là suối rất thích.
Chị Việt Nam áo xanh bán lạp xưởng dân tộc, nói tiếng Anh tiếng Hoa như gió. 
3/ Swallow Grotto / Tunnel of Nine Turns: trail dọc con đường và bờ sông chính của Taroko. Phong cảnh ở đây là đặc trưng của Taroko bạn thường thấy trên phim ảnh.
Con đường ngoằn ngoèo Tunnel of Nine Turns  là đặc sản của Taroko. 
4/ Baiyang Trail: đường bắt đầu vào đây bạn phải đi qua một hầm tối xuyên núi khoảng 200m. Cuối đường là khu vực tấm màn nước Water curtain cave rất ảo diệu. Tuy nhiên khu màn nước hay bị đóng cửa. Bus sẽ không đi tới đây, bạn có thể đi bộ từ Tianxiang khoảng 1km.
Thác nước nhỏ nằm ở cuối Baiyang Trail. 
Water curtain cave nếu bạn may mắn được vào xem. Nguồn: Meet My Guide.
5/ Qingxi Suspention Bridge / Lianhua Pond Trail: khu này cũng đang xây dựng lại nên mình chỉ đi được tới cầu treo thôi. Nhìn xuống từ cầu treo nước chảy siết qua những vách đá lên hình cực kì đẹp. Bus sẽ không đi tới đây. Bus sẽ không đi tới đây, bạn có thể đi bộ từ Tianxiang khoảng 5km.
Con suối nước xanh nhìn từ cây cầu treo Qingxi Suspention Bridge và đường đi đến cầu.

Bonus thêm 3 điểm bí mật cho những tín đồ leo núi ưa mạo hiểm:


1/ Wenshan Hot Springs: suối nước nóng nằm ngay giữa những rặng núi đá. Trail này thật ra là bị đóng nhưng không cấm. Bạn tìm trong bản đồ hoặc Google Maps khoảng 3km sau trạm dừng Tianxiang vì họ không để bảng cho khách du lịch thấy. Bus sẽ không đi tới đây.
Suối nước nóng tự nhiên Wenshan Hot Springs rất ít người đi xuống. Nguồn: Meet My Guide.

2/ Datong và Dali Village: hai bản làng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Đường khá dài và phải nghỉ qua đêm ở nhà người dân hoặc cắm trại trên núi. Bạn có thể khởi hành từ Taroko Visitor Center.
Nhà thờ Dali nằm giữa mênh mông đồng trống. Nguồn: Meet My Guide

3/ Zhuilu Old Trail: Cung đường hiking đẹp nhất ở Taroko, một con đường cổ của người dân tộc cao 550 m (hơn cả tòa nhà Taipei 101). Đường đi chỉ rộng vài bước chân và có những đoạn bạn phải giữ vào dây thừng để không bị mất thăng bằng. Thời gian leo tổng cộng 4 – 5 tiếng. Một điều khó khăn thứ hai là bạn bắt buộc phải xin giấy phép của công viên ( tại đây Xin giấy phép đi Zhuilu Old Trail) và của sở cảnh sát Hualien. Xin càng sớm càng tốt nhưng cũng hên xui mới có chỗ. Nếu thật sự bạn muốn đi thì có lựa chọn chắc chắn khác là đăng ký tour Tour Zhuilu Old Trail . Giá chỉ tầm 750k/người và  họ sẽ lo hết tất cả giấy tờ, di chuyển và dụng cụ an toàn cho bạn, có cả bảo hiểm y tế, và trợ giúp nhiếp ảnh nữa. Quá ngon lành cành đào !
Cung đường nguy hiểm bậc nhất Đài Loan Zhuilu Old Trail. Nguồn: Hiking Taiwan Club

Ăn uống ở Taroko:

Tốt nhất là bạn mang theo đồ ăn nhẹ từ Hoa Liên để ăn đến trưa. Trạm dừng chân chính và cũng là cuối cùng của các chuyến bus là ở Tianxiang. Ở đây có nhiều quán ăn và 7-11 cho bạn ăn trưa và mua thêm nước uống.  
Khu vực nghỉ ngơi ăn uống Tianxiang. Nguồn: paularps on VisualHunt
Bạn có thể dành 1 hoặc 2 ngày tham quan toàn bộ Thái Lỗ Các trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến Nghi Lan. 

Nghi Lan – Yilan

Nghi Lan là thành phố cuối cùng trong chuyến đi miền Đông của chúng ta trước khi về Đài Bắc. Ở đây chủ yếu là nghỉ dưỡng sức sau những ngày đi chơi mệt mỏi.

Cách đi từ Hoa Liên đến Nghi Lan:

- Xe máy: đi tiếp quốc lộ 9 về phía Bắc đến Yilan hoặc Luodong, hai thành phố nằm sát nhau. Trên đường đừng quên dừng chân xem vách đá Thanh Thủy Qingshui Cliff nổi tiếng, nơi trời và biển gặp nhau.
Vách đá Thanh Thủy Qingshui Cliff nơi trời và biển nhập thành một. Để tham quan bạn cũng có thể tham gia tour mình đã nói ở trên. Gần đến Luodong thì có Nanfangao Lookout nhìn ra cảng biển Neipi cũng khá đẹp.

Nanfangao Lookout

- Tàu Hỏa: đi từ Hualien Station đến LuoDong Station hoặc Yilan Station. Giá tầm 175 – 225 NTD.

Địa điểm tham quan ở Nghi Lan:

1/ National Center for Traditional Arts: trung tâm văn hóa cổ truyền quốc gia. Mình cảm thấy nó hơi thiên về mua sắm hơn với những gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ, món ăn truyền thống, đồ gỗ hoặc gốm sứ làm bằng tay, …. Đây là điểm thích hợp nhất để mua quà tặng bạn bè và người thân.
 
Kiến trúc và văn hóa người Hoa được thể hiện rõ ở National Center for Traditional Arts
2/ Lanyang Museum: mình không phải là fan của bảo tàng nhưng thật sự rất thích chỗ này. 
Ngoài kiến trúc độc lạ không thể thiếu cho những bức ảnh check in Instagram, bên trong bảo tàng có rất nhiều thông tin thú vị về lịch sử hình thành địa chất và con người Đài Loan từ hàng triệu năm trước.
Kiến trúc đơn giản nhưng rất thu hút của bảo tàng Lanyang Museum.

3/ Luodong Night Market: đây có lẽ là chợ đêm đông nhất mà mình từng đi ở Đài Loan. Dân Đài Bắc thường đến đây vào dịp cuối tuần để hưởng không khí mới lạ đỡ ngột ngạt hơn trong thành phố. Bạn nhớ thử các món tráng miệng ở Sister Wei Taiwan Flavor nhé ! 
Chợ đêm Luodong Night Market lúc nào cũng tấp nập người. 

4/ Suao Cold Spring: nếu các bạn đã chán với suối nước nóng thì hãy check in một địa điểm rất thú vị là suối nước lạnh. Lượng CO2 cao trong mạch nước ngầm làm cho nước lạnh tự nhiên dưới 22 độ C , không còn gì sướng hơn để nắng gay gắt của xứ Đài. Giá 200 NTD/ người cho phòng riêng.
Phòng tắm riêng ở Suao Cold Spring. Nguồn: Pan Journey
Tour ngắm cá voi đảo rùa Nghi Lan cũng khá thú vị nếu bạn muốn khám phá thêm 1 điểm du lịch nổi tiếng ở đây.

Ngoài ra bạn có thể ghé mua quà cho người thân ở bảo tàng trà sữa Kili Bay Pearl Milk Tea Cultural Center, xưởng bánh Yilan Cake Factory, xưởng bút sáp Lucky Art Crayon Factory …. Mình không thích lắm vì đa số là dành cho xe tour vào để khách mua sắm.
Mua bột về tự làm trà sữa ở Kili Bay Pearl Milk Tea Cultural Center
Sau khi nghỉ ngơi 1 – 2 ngày ở Nghi Lan thì bạn có thể đi tàu hỏa về lại Đài Bắc, bắt MRT ra sân bay từ Taipei Main Station ( giá 160 NTD ). Kết thúc cuộc hành trình đầy những trải niệm đẹp không thể nào quên và cũng là một câu chuyện để đời cho con cháu sau này !

Nếu các bạn thích bài này đừng quên like và share chia sẻ cho gia đình và bạn bè nhé ! Xin cảm ơn ! 

P/s: những đường link trong bài đều là những dịch vụ tốt nhất, giá cả thấp hơn hoặc bằng so với ở ngoài , và cũng tiện lợi hơn cho chuyến đi theo kinh nghiệm của mình. Mỗi lần thanh toán thành công bạn đã giúp mình có 1 phần commission nho nhỏ để tiếp tục những chuyến đi và phát triển blog của mình trong tương lai. Xin cám ơn các bạn :). 
+7