stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4759
  [created_approved] => 2019-09-02 00:37:31
  [blog_title] => Ngọn đồi của gió và cánh đồng hoa hướng dương trên cao nguyên! Thành phố TaeBaek, Hàn Quốc
  [albums] => 75167,75168,75169,75170,75171,75172,75173,75174,75175,75176,75177,75178,75179,75180,75181,75182|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8cca09efb4ba8a4786bf9662e448cd4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fbe60c7843016867e9be0ab4374ed17d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fa1601f5cb940ce468d6a9ab1850c040.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc76ab931761b036cca2d74daf474912.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a2e9d41af9dc498722514d24c9d07d97.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/67fc2109e0568993f0747b2b485253a6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf634484fc81504e620f044f9dde3c5a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7173927f15ad133088f83d137bb6eb71.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ec6a96b9140fe55f3a3cdac8bab3ac05.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/416a67dbc8001841503b301913d49ecb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/86ac6396ccef4b30d13f0ab4bdab1c83.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/562762df0214948f983faa89e203385f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/39ebac0d9f6d3dd1814c1ec56b9c21aa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/38ae9b11c557dac911cb403dbbc519af.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a333e31a6edf2281f3e6fcb019cce2db.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/eaac91df38a167efc071100bff543fb4.jpg|public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 15243,15245,15246,15248|2019-09-02 15:55:33,2019-09-03 03:46:41,2019-09-02 22:57:44,2019-09-02 17:50:46
  [tags_destination] => 1780|korea|Korea|0|9303
  [tags] => 1650,1779|south-korea,han-quoc|south korea ( hàn quốc ),Hàn Quốc
  [blog_updated] => 2019-09-02 00:47:49
  [blog_created] => 2019-09-01 11:52:12
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/256da401b71d765bed2160986c52f1d62a9e218b.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => thamtulungdanh_conan_19861781
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Là một thành phố nhỏ của tỉnh GangWon, Hàn Quốc. Nằm giữa những ngọn núi cao và có những thảo nguyên lộng gió! Nơi mà chỉ cần nghe tên là thấy mát mẻ.
  [blog_slug] => ngon-doi-cua-gio-va-canh-dong-hoa-huong-duong-tren-cao-nguyen-thanh-pho-taebaek-han-quoc
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 1102|1650|south-korea|4|4|south korea ( hàn quốc )|0|70c0d3ad-ac15-d093-310d-76da251c2326
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="70c0d3ad-ac15-d093-310d-76da251c2326" data-day="0"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="67fc2109e0568993f0747b2b485253a6.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/67fc2109e0568993f0747b2b485253a6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/67fc2109e0568993f0747b2b485253a6.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="3336420224" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cánh đồng hướng dương lớn nằm trên cao nguyên</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="d8b84f60-b055-39a0-7bbe-2715ce7d1635">TaeBaek là thành phố cực nam của tỉnh Gangwon, cách Seoul khoảng 3h30p đi xe bus. Nơi đây có khu vườn trên cao nguyên lớn nhất Hàn Quốc với tên gọi Vườn thực vật tự nhiên cao nguyên.&nbsp;<br>Hằng năm vào cuối tháng 7 nơi đây sẽ có lễ hội hoa hướng dương thuộc dạng lớn nhất Hàn Quốc, có thể bắt taxi từ bến xe TaeBaek đến đây mất khoảng 6500 Won ~ 130.000 Vnđ. Vé vào cửa giá 5000won ~ 100.000Vnđ.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="6d65574f-cae8-9a01-8b12-3674407d81c6">Một vài hình ảnh về nơi đây của mình:</div><div class="" data-paraid="067ee332-9f88-1c3d-1181-f88b269ee738"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a2e9d41af9dc498722514d24c9d07d97.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a2e9d41af9dc498722514d24c9d07d97.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a2e9d41af9dc498722514d24c9d07d97.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1887975063" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bc76ab931761b036cca2d74daf474912.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc76ab931761b036cca2d74daf474912.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bc76ab931761b036cca2d74daf474912.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1135811656" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fa1601f5cb940ce468d6a9ab1850c040.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fa1601f5cb940ce468d6a9ab1850c040.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fa1601f5cb940ce468d6a9ab1850c040.jpg" w="1024" h="575" data-pagespeed-url-hash="3571986717" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fbe60c7843016867e9be0ab4374ed17d.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fbe60c7843016867e9be0ab4374ed17d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fbe60c7843016867e9be0ab4374ed17d.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="2337388334" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f8cca09efb4ba8a4786bf9662e448cd4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8cca09efb4ba8a4786bf9662e448cd4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/f8cca09efb4ba8a4786bf9662e448cd4.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="414682836" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="9f6eb0c4-42c4-6c97-5e73-6c3547166568">Từ nơi đây, bọn mình bắt tiếp taxi để đến được với khu Ngọn đồi của gió ( 바람의 언덕) hết khoảng 13.000won ~ 260.000vnđ. Tiền chờ taxi để chụp ảnh cho thoải mái là 15.000won ~ 300.000vnđ và sau khi thương lượng với bác lái taxi thì tiền cho cả 2 chiều từ cánh đồng hướng dương, tiền chờ, tiền quay về bến xe là 40.000won ~ 800.000vnđ.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="67d6661c-869d-b791-0a38-f1acab7f8864">Lên đây chỉ muốn trải thảm rồi nằm ngắm mây bay thôi, không khí trong lành, mát mẻ, có mây bay, màu xanh của cải thảo, của núi rừng cao nguyên. Hoàn toàn xứng đáng với cái tên của nó là Ngọn đồi của gió!&nbsp;<br></div><div class="ce-element--focused"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eaac91df38a167efc071100bff543fb4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/eaac91df38a167efc071100bff543fb4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/eaac91df38a167efc071100bff543fb4.jpg" w="1024" h="1534"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a333e31a6edf2281f3e6fcb019cce2db.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a333e31a6edf2281f3e6fcb019cce2db.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/a333e31a6edf2281f3e6fcb019cce2db.jpg" w="1024" h="1534"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="38ae9b11c557dac911cb403dbbc519af.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/38ae9b11c557dac911cb403dbbc519af.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/38ae9b11c557dac911cb403dbbc519af.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="39ebac0d9f6d3dd1814c1ec56b9c21aa.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/39ebac0d9f6d3dd1814c1ec56b9c21aa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/39ebac0d9f6d3dd1814c1ec56b9c21aa.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="562762df0214948f983faa89e203385f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/562762df0214948f983faa89e203385f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/562762df0214948f983faa89e203385f.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="86ac6396ccef4b30d13f0ab4bdab1c83.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/86ac6396ccef4b30d13f0ab4bdab1c83.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/86ac6396ccef4b30d13f0ab4bdab1c83.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="416a67dbc8001841503b301913d49ecb.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/416a67dbc8001841503b301913d49ecb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/416a67dbc8001841503b301913d49ecb.jpg" w="1024" h="1534"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ec6a96b9140fe55f3a3cdac8bab3ac05.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ec6a96b9140fe55f3a3cdac8bab3ac05.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/ec6a96b9140fe55f3a3cdac8bab3ac05.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7173927f15ad133088f83d137bb6eb71.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7173927f15ad133088f83d137bb6eb71.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7173927f15ad133088f83d137bb6eb71.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bf634484fc81504e620f044f9dde3c5a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf634484fc81504e620f044f9dde3c5a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/bf634484fc81504e620f044f9dde3c5a.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phan Bảo Ngọc
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v3.2/2446314048740853/picture?type=normal
  [follower_n] => 6
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Ngọn đồi của gió và cánh đồng hoa hướng dương trên cao nguyên! Thành phố TaeBaek, Hàn Quốc

Là một thành phố nhỏ của tỉnh GangWon, Hàn Quốc. Nằm giữa những ngọn núi cao và có những thảo nguyên lộng gió! Nơi mà chỉ cần nghe tên là thấy mát mẻ.

south korea ( hàn quốc ) Hàn Quốc
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

Cánh đồng hướng dương lớn nằm trên cao nguyên
TaeBaek là thành phố cực nam của tỉnh Gangwon, cách Seoul khoảng 3h30p đi xe bus. Nơi đây có khu vườn trên cao nguyên lớn nhất Hàn Quốc với tên gọi Vườn thực vật tự nhiên cao nguyên. 
Hằng năm vào cuối tháng 7 nơi đây sẽ có lễ hội hoa hướng dương thuộc dạng lớn nhất Hàn Quốc, có thể bắt taxi từ bến xe TaeBaek đến đây mất khoảng 6500 Won ~ 130.000 Vnđ. Vé vào cửa giá 5000won ~ 100.000Vnđ. 
Một vài hình ảnh về nơi đây của mình:
Từ nơi đây, bọn mình bắt tiếp taxi để đến được với khu Ngọn đồi của gió ( 바람의 언덕) hết khoảng 13.000won ~ 260.000vnđ. Tiền chờ taxi để chụp ảnh cho thoải mái là 15.000won ~ 300.000vnđ và sau khi thương lượng với bác lái taxi thì tiền cho cả 2 chiều từ cánh đồng hướng dương, tiền chờ, tiền quay về bến xe là 40.000won ~ 800.000vnđ. 
Lên đây chỉ muốn trải thảm rồi nằm ngắm mây bay thôi, không khí trong lành, mát mẻ, có mây bay, màu xanh của cải thảo, của núi rừng cao nguyên. Hoàn toàn xứng đáng với cái tên của nó là Ngọn đồi của gió!