stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2076
  [created_approved] => 2018-12-17 17:00:00
  [blog_title] => NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VUI CHƠI GIÁNG SINH TẠI SÀI GÒN
  [albums] => 33421,33422,33423,33424,33425,33426,33427,33428,33429,33430,33431,33432,33433,33434,33435,33436,33437,33438,33439,33440,33441,33442,33443,33444,33445,33446,33447,33448,33449,33450,33451,33452,33470,33471,33472,33473,33474,33475,33476,33477,33478,33500,33866|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e4b841a635fa9a6b980075e4dd95d2c7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b7d3034b9c19ea665b0f97cbd05e4ff9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2485b6def774592a33fdff40c2b80a38.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5da3279ecd981e484a192a3c4c6dd9ad.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2efe85bb720378387d8934b3bc1135e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0092f7bf105428b5c74cfd74ac1efa0c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6272ceff8960ba55eaf96210b120b216.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ff0aae476171689b11af470c597d1aec.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7da470e74dd33ddd7491f5a889e4b300.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0622246d208eba0c4050b2063da83534.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c47483585fea16df27a6ce06774283d3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/90497ab919993a34c080b0f9abad9b0a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/972390a9bc63cca7d0796a5dad56706d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ecf79fecea7cf0964ad65dedc5faa5ec.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ace5432c7de3a3830bec8013c2b975c4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccae07ebeffe05619756f82e6ef401e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/21748da66746e93acf801ff75da5ffa1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2d4836db05bd9455646c648bc67bad3b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/07d58ebe8fb76319994e2dbccd31fe10.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d9ae93dcc20948b7a57cba0257b0777e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a625814b83e27cbcffae7ab28680a89.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f60befd2d90cde1211bf20fcca269abd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7b894211b3b0545c45cbd267806f1094.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f4cd6990c31aaf1b0eaf91ad982e9831.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2855bb1b39076d07e0440747e02d48ad.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/747e513ada37bef68310c55fb12f254a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebb4f1e08d6409133a8804b57e11041d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/23624cca26ac07c347f73e0d06c0c5ad.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f59f3e45771fdf9f375bc859a4c515ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ca43188630a725c648e3a6e37ec0f33.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/930340b86f4bf5ab398bf203ff96495b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/608190678566bea161e63e6bd05dcb8f.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a7691390d6f5102e6d351cbbb72f7116.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ee2627f373274c5a6c0b00ac938e09d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d0ccda63952df9b24bd0b3a885b95cea.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/9f28c9e9eb441f89f2304c3e018b4894.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/34a198118321843989954b2b27e5b3ce.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebf14173426ee697024dae585fd2e4c8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e0ce26355065aa9ed89dfd3edb8b2d51.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/003883682b98d8793f2a8045b64afe07.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/118f01a1d6017f8ff76f8923f612a9d2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b38a6a5e8a407e6aaebf53f9f980c426.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/37acb02106d0fae5170b4de70c1c8fd6.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 120,137,156,178,179,180,181,306|review,viet-nam,sai-gon,choi-gi,an-gi,o-dau,dia-diem,trai-nghiem|Review,Việt Nam,Sài Gòn,chơi gì,ăn gì,ở đâu,địa điểm,Trải nghiệm
  [blog_updated] => 2018-12-13 21:18:20
  [blog_created] => 2018-12-12 15:57:01
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/943823886e1d60b31cdcfca4e4ea8d190b38de81.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Cuối năm luôn là dịp mà Sài Gòn đẹp nhất bởi đây là thời khắc của những lễ hội lớn được vạn người mong chờ. Trong đó phải kể đến mùa Giáng sinh, mùa an lành và hạnh phúc.
  [blog_slug] => nhung-dia-diem-vui-choi-giang-sinh-tai-sai-gon
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Đây cũng là dịp mà khắp mọi nẻo đường, các nhà thờ, trung tâm thương mại khoác lên mình chiếc áo lung linh bởi ánh đèn và những cây thông thật hoành tráng. Cùng điểm một số địa điểm chụp hình đẹp ở Sài Gòn, được trang hoàng rực rỡ mùa Giáng sinh năm nay.&nbsp;<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="37acb02106d0fae5170b4de70c1c8fd6.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/37acb02106d0fae5170b4de70c1c8fd6.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/37acb02106d0fae5170b4de70c1c8fd6.png" w="900" h="300"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="76bde390-7e2e-fff6-c5dd-87f67b0db57b-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="76bde390-7e2e-fff6-c5dd-87f67b0db57b" name="76bde390-7e2e-fff6-c5dd-87f67b0db57b-c">TAKASHIMAYA</h2></div></div><div>Tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn, một trong những trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất, Takashimaya xứng danh là thiên đường mua sắm và thánh địa sống ảo đậm chất Giáng sinh. Mỗi một cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, trang sức, cho đến các tiệm cà phê, nhà hàng, sảnh lớn, hành lang đều có hơi thở của Giáng sinh bởi các họa tiết trang trí đặc trưng như cây thông, bông tuyết, ông già Noel, thiên thần và những chùm châu lớn, lấp lánh, tỏa sáng. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/930340b86f4bf5ab398bf203ff96495b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/930340b86f4bf5ab398bf203ff96495b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="930340b86f4bf5ab398bf203ff96495b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/930340b86f4bf5ab398bf203ff96495b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="91f2f960-7e1e-f87f-244c-1e5ef894c685" data-pagespeed-url-hash="3160495117" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="930340b86f4bf5ab398bf203ff96495b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ca43188630a725c648e3a6e37ec0f33.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ca43188630a725c648e3a6e37ec0f33.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7ca43188630a725c648e3a6e37ec0f33.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ca43188630a725c648e3a6e37ec0f33.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="a3a36838-4cdd-c9cb-4952-6477732158fe" data-pagespeed-url-hash="237919934" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7ca43188630a725c648e3a6e37ec0f33.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f59f3e45771fdf9f375bc859a4c515ce.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f59f3e45771fdf9f375bc859a4c515ce.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f59f3e45771fdf9f375bc859a4c515ce.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f59f3e45771fdf9f375bc859a4c515ce.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="477b9350-8d0f-3fe5-f454-7973141230ac" data-pagespeed-url-hash="2199202730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f59f3e45771fdf9f375bc859a4c515ce.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/23624cca26ac07c347f73e0d06c0c5ad.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/23624cca26ac07c347f73e0d06c0c5ad.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="23624cca26ac07c347f73e0d06c0c5ad.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/23624cca26ac07c347f73e0d06c0c5ad.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="7a207b6f-491c-20e5-e098-cf9ddcfaf94f" data-pagespeed-url-hash="3048211563" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="23624cca26ac07c347f73e0d06c0c5ad.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebb4f1e08d6409133a8804b57e11041d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebb4f1e08d6409133a8804b57e11041d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ebb4f1e08d6409133a8804b57e11041d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebb4f1e08d6409133a8804b57e11041d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1074" photoid="1f8a5702-1786-4fb4-ac28-c2ef1206d189" data-pagespeed-url-hash="241974214" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ebb4f1e08d6409133a8804b57e11041d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="451fcbbe-9174-3a1c-a8b7-bdefc8a47182" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/747e513ada37bef68310c55fb12f254a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/747e513ada37bef68310c55fb12f254a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="747e513ada37bef68310c55fb12f254a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/747e513ada37bef68310c55fb12f254a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="eee169a7-939c-cd2f-8f0e-6bb2ed2358f6" data-pagespeed-url-hash="2130511687" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="747e513ada37bef68310c55fb12f254a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="abc4d644-b8d1-06ad-5910-54e21410bf29-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="abc4d644-b8d1-06ad-5910-54e21410bf29" name="abc4d644-b8d1-06ad-5910-54e21410bf29-c">CẦU ÁNH SAO</h2></div></div><div>Cầu Ánh Sao nằm ở khu đô thị quận 7 – Phú Mỹ Hưng, tuy hơi xa thành phố nhưng đây cũng là một địa điểm mà các bạn trẻ thường đến vào dịp lễ giáng sinh. Vào những dịp này sẽ được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn, hoa, quả cầu tuyết... hòa vào cùng những bản nhạc giáng sinh nhẹ nhàng du dương.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2855bb1b39076d07e0440747e02d48ad.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2855bb1b39076d07e0440747e02d48ad.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2855bb1b39076d07e0440747e02d48ad.png" w="900" h="175" data-pagespeed-url-hash="3988054760" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div>&nbsp;</div><div>Điểm đặc biệt của Cầu Ánh Sao, còn nằm ở hệ thống công viên thoáng mát và khu trung tâm thương mại nên đây thực sự là một địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân đi chơi vào ngày Noel. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f4cd6990c31aaf1b0eaf91ad982e9831.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f4cd6990c31aaf1b0eaf91ad982e9831.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f4cd6990c31aaf1b0eaf91ad982e9831.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f4cd6990c31aaf1b0eaf91ad982e9831.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="640" photoid="86cd552f-253c-97be-e8db-6bc8985ae67c" data-pagespeed-url-hash="1201860377" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="f4cd6990c31aaf1b0eaf91ad982e9831.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/118f01a1d6017f8ff76f8923f612a9d2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/118f01a1d6017f8ff76f8923f612a9d2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="118f01a1d6017f8ff76f8923f612a9d2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/118f01a1d6017f8ff76f8923f612a9d2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="520" h="347" photoid="89c9247a-ffc1-c676-bbce-16a8b41cdfdd" data-pagespeed-url-hash="597405907" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="118f01a1d6017f8ff76f8923f612a9d2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7b894211b3b0545c45cbd267806f1094.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7b894211b3b0545c45cbd267806f1094.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7b894211b3b0545c45cbd267806f1094.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7b894211b3b0545c45cbd267806f1094.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="426" photoid="af8dde33-d5c8-98d9-bdee-89c3c1dbe861" data-pagespeed-url-hash="1415816345" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="7b894211b3b0545c45cbd267806f1094.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f60befd2d90cde1211bf20fcca269abd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f60befd2d90cde1211bf20fcca269abd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f60befd2d90cde1211bf20fcca269abd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f60befd2d90cde1211bf20fcca269abd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="520" h="343" photoid="cd55b68f-ec16-8c60-0ac6-9c5c9e60a6a5" data-pagespeed-url-hash="823657144" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="f60befd2d90cde1211bf20fcca269abd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/003883682b98d8793f2a8045b64afe07.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/003883682b98d8793f2a8045b64afe07.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="003883682b98d8793f2a8045b64afe07.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/003883682b98d8793f2a8045b64afe07.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="500" h="318" photoid="fe4756c6-8bd0-4a40-ab62-2dd79fa8a66c" data-pagespeed-url-hash="1005929999" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="003883682b98d8793f2a8045b64afe07.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7729e95f-c883-1a31-1ca6-b8d0b9822112" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a625814b83e27cbcffae7ab28680a89.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a625814b83e27cbcffae7ab28680a89.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2a625814b83e27cbcffae7ab28680a89.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a625814b83e27cbcffae7ab28680a89.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="399" photoid="71567833-737a-ae5c-db0c-67e92c4dab9d" data-pagespeed-url-hash="3712755146" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2a625814b83e27cbcffae7ab28680a89.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="9388881a-ace8-adb5-db0b-6b435fc01741-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9388881a-ace8-adb5-db0b-6b435fc01741" name="9388881a-ace8-adb5-db0b-6b435fc01741-c">DIAMOND PLAZA</h2></div></div><div>Có lẽ một trong những nơi mà Noel đến sớm nhất Sài Gòn phải kể đến trung tâm thương mại lâu đời này. Nằm cạnh nhà thờ Đức Bà, vườn hoa Hàn Thuyên, bưu điện, đường sách và một số trung tâm thương mại lớn, Diamond Plaza là nơi tập trung rất đông giới trẻ và các gia đình đến ăn uống, mua sắm và đặc biệt là chụp ảnh kỉ niệm mỗi mùa Giáng sinh.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d9ae93dcc20948b7a57cba0257b0777e.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d9ae93dcc20948b7a57cba0257b0777e.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d9ae93dcc20948b7a57cba0257b0777e.png" w="900" h="300" data-pagespeed-url-hash="3705448752" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Cứ tầm chiều đến tối, nơi này lại đông đúc người tới chụp ảnh, có cả những cặp đôi đang yêu, sinh viên, học sinh, các gia đình và cả nhân viên công sở gần đó. Gọi là thánh địa sống ảo không có gì là quá đối với nơi này. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/07d58ebe8fb76319994e2dbccd31fe10.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/07d58ebe8fb76319994e2dbccd31fe10.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="07d58ebe8fb76319994e2dbccd31fe10.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/07d58ebe8fb76319994e2dbccd31fe10.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="17b801a8-d4f9-07be-d513-4e4f1d83d8db" data-pagespeed-url-hash="1337247771" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="07d58ebe8fb76319994e2dbccd31fe10.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e0ce26355065aa9ed89dfd3edb8b2d51.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e0ce26355065aa9ed89dfd3edb8b2d51.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e0ce26355065aa9ed89dfd3edb8b2d51.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e0ce26355065aa9ed89dfd3edb8b2d51.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="750" h="420" photoid="212f8997-10c6-ec12-88d7-6a620c2f2c9f" data-pagespeed-url-hash="122092376" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e0ce26355065aa9ed89dfd3edb8b2d51.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2d4836db05bd9455646c648bc67bad3b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2d4836db05bd9455646c648bc67bad3b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2d4836db05bd9455646c648bc67bad3b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2d4836db05bd9455646c648bc67bad3b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="450" h="298" photoid="7a4155fc-5b3b-6452-fa18-eed70fdba321" data-pagespeed-url-hash="1188690262" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2d4836db05bd9455646c648bc67bad3b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/21748da66746e93acf801ff75da5ffa1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/21748da66746e93acf801ff75da5ffa1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="21748da66746e93acf801ff75da5ffa1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/21748da66746e93acf801ff75da5ffa1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="720" photoid="2286cfab-99a7-7cb5-4992-175a03f41555" data-pagespeed-url-hash="2324257016" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="21748da66746e93acf801ff75da5ffa1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccae07ebeffe05619756f82e6ef401e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccae07ebeffe05619756f82e6ef401e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7ccae07ebeffe05619756f82e6ef401e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccae07ebeffe05619756f82e6ef401e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="500" h="599" photoid="b784d287-052a-180c-5e24-22bfabbffc9d" data-pagespeed-url-hash="2415946342" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="7ccae07ebeffe05619756f82e6ef401e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c68221ad-4730-f4d0-9c5c-cb0b0b510ec1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ace5432c7de3a3830bec8013c2b975c4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ace5432c7de3a3830bec8013c2b975c4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ace5432c7de3a3830bec8013c2b975c4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ace5432c7de3a3830bec8013c2b975c4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="874" h="874" photoid="12c59127-8907-629a-4b4a-7b2f08cbeff6" data-pagespeed-url-hash="2832373223" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="ace5432c7de3a3830bec8013c2b975c4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="2d4dfb52-228a-9fcd-a494-b79c77b28b4c-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2d4dfb52-228a-9fcd-a494-b79c77b28b4c" name="2d4dfb52-228a-9fcd-a494-b79c77b28b4c-c"></h2></div></div><div><div contenteditable="false" name="da684108-9837-40c1-d76e-9b7a92b2fdf9-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="da684108-9837-40c1-d76e-9b7a92b2fdf9" name="da684108-9837-40c1-d76e-9b7a92b2fdf9-c">CÁC XÓM ĐẠO QUANH THÀNH PHỐ</h2></div></div><div>Nhắc đến những địa điểm đi chơi Noel ở Sài Gòn đẹp lung linh thì không thể không kể tới khu xóm đạo quanh thành phố, những nơi được trang trí trang hoàng nhất vào mùa lễ giáng sinh ở thành phố này. Ngay từ trước lễ giáng sinh các con đường đã được trang hoàng lộng lẫy, đầy màu sắc và tràn ngập không khi giáng sinh. Những dàn đèn nháy đủ màu sắc được giăng trên đầu và cả 2 bên đường làm sáng rực cả khu phố cho bạn những bức hình đẹp lung linh sắc màu. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b38a6a5e8a407e6aaebf53f9f980c426.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b38a6a5e8a407e6aaebf53f9f980c426.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b38a6a5e8a407e6aaebf53f9f980c426.png" w="900" h="175" data-pagespeed-url-hash="1525459022" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div>Noel thực sự là một ngày lễ lớn và đầy linh thiêng của các tín đồ Công giáo nên không khó để bắt gặp những xóm đạo được bà con Giáo dân trang trí công phu, tỉ mỉ và lộng lẫy như xóm Tân Phú, xóm đạo quận 8, xóm đạo Nghĩa Phát… Trên cả con đường dài, đèn nối đèn kéo dài xa tít khiến những con đường sáng đẹp và giống hệt như trong truyện cổ tích. Những cây thông xinh xắn nhiều đồ trang trí dễ thương màu sắc sặc sỡ. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/972390a9bc63cca7d0796a5dad56706d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/972390a9bc63cca7d0796a5dad56706d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="972390a9bc63cca7d0796a5dad56706d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/972390a9bc63cca7d0796a5dad56706d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1074" photoid="003e2527-4c8f-20f9-fa15-316a3015df8f" data-pagespeed-url-hash="1877691443" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="972390a9bc63cca7d0796a5dad56706d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebf14173426ee697024dae585fd2e4c8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebf14173426ee697024dae585fd2e4c8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ebf14173426ee697024dae585fd2e4c8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ebf14173426ee697024dae585fd2e4c8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="607" photoid="9c7171b7-2cf5-ccac-4433-140618efa8a7" data-pagespeed-url-hash="2249161267" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ebf14173426ee697024dae585fd2e4c8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c47483585fea16df27a6ce06774283d3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c47483585fea16df27a6ce06774283d3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c47483585fea16df27a6ce06774283d3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c47483585fea16df27a6ce06774283d3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="672" photoid="2b0d4583-3530-adb4-e74f-0faeb7dd7f1a" data-pagespeed-url-hash="2622021044" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="c47483585fea16df27a6ce06774283d3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0622246d208eba0c4050b2063da83534.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0622246d208eba0c4050b2063da83534.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0622246d208eba0c4050b2063da83534.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0622246d208eba0c4050b2063da83534.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="612" h="612" photoid="679cdb4b-e4b8-e7d2-f451-a3c217de6cf8" data-pagespeed-url-hash="2445049973" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="0622246d208eba0c4050b2063da83534.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7da470e74dd33ddd7491f5a889e4b300.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7da470e74dd33ddd7491f5a889e4b300.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7da470e74dd33ddd7491f5a889e4b300.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7da470e74dd33ddd7491f5a889e4b300.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="5235bd56-d9c2-6cb8-d8dd-b418d20b7466" data-pagespeed-url-hash="3693525665" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="7da470e74dd33ddd7491f5a889e4b300.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ff0aae476171689b11af470c597d1aec.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ff0aae476171689b11af470c597d1aec.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ff0aae476171689b11af470c597d1aec.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ff0aae476171689b11af470c597d1aec.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="7da3f35a-e45c-3a1e-fe72-d2abe1ae5d7d" data-pagespeed-url-hash="3675806044" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="ff0aae476171689b11af470c597d1aec.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bad3dfc6-a0ce-5e55-7082-4b01a18e7572" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6272ceff8960ba55eaf96210b120b216.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6272ceff8960ba55eaf96210b120b216.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6272ceff8960ba55eaf96210b120b216.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6272ceff8960ba55eaf96210b120b216.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="b0be619a-290c-e34d-bb94-900242d6dc8b" data-pagespeed-url-hash="95435125" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="6272ceff8960ba55eaf96210b120b216.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="215541b1-7d08-843b-caac-eef5fc61fefa-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="215541b1-7d08-843b-caac-eef5fc61fefa" name="215541b1-7d08-843b-caac-eef5fc61fefa-c">AEON MALL TÂN PHÚ</h2></div></div><div>Ngay từ cuối tháng 11, AEON Mall Tân Phú đã khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ với các khu vực trang trí lung linh, đậm màu sắc Giáng sinh để bạn có thể tha hồ chụp hình sống ảo cùng gia đình, bạn bè. AEON Mall Tân Phú là một gợi ý vô-cùng-đáng để cân nhắc nè. Chỉ một điểm đến là đủ cho mọi vấn đề từ ăn uống, shopping tới “selfie”, vui chơi hết mình với hàng loạt các sự kiện, trò chơi vô cùng hấp dẫn và bất ngờ. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0092f7bf105428b5c74cfd74ac1efa0c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0092f7bf105428b5c74cfd74ac1efa0c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0092f7bf105428b5c74cfd74ac1efa0c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0092f7bf105428b5c74cfd74ac1efa0c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="540" h="361" photoid="ebd1200f-cbd9-9b12-5ec6-19935b1a0f3b" data-pagespeed-url-hash="3071630409" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0092f7bf105428b5c74cfd74ac1efa0c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2efe85bb720378387d8934b3bc1135e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2efe85bb720378387d8934b3bc1135e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2efe85bb720378387d8934b3bc1135e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2efe85bb720378387d8934b3bc1135e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="400" photoid="b540c187-3dc5-5e97-6656-99a72d183938" data-pagespeed-url-hash="3324570548" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2efe85bb720378387d8934b3bc1135e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5da3279ecd981e484a192a3c4c6dd9ad.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5da3279ecd981e484a192a3c4c6dd9ad.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5da3279ecd981e484a192a3c4c6dd9ad.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5da3279ecd981e484a192a3c4c6dd9ad.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="442" photoid="8241584a-8f76-0098-98ee-dbcf40df69c2" data-pagespeed-url-hash="3149773653" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5da3279ecd981e484a192a3c4c6dd9ad.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2485b6def774592a33fdff40c2b80a38.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2485b6def774592a33fdff40c2b80a38.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2485b6def774592a33fdff40c2b80a38.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2485b6def774592a33fdff40c2b80a38.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="537" h="401" photoid="a5a62981-c427-6264-f982-c809c9a26e72" data-pagespeed-url-hash="2165790572" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2485b6def774592a33fdff40c2b80a38.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b7d3034b9c19ea665b0f97cbd05e4ff9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b7d3034b9c19ea665b0f97cbd05e4ff9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b7d3034b9c19ea665b0f97cbd05e4ff9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b7d3034b9c19ea665b0f97cbd05e4ff9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="575" h="383" photoid="40d42f88-9913-571e-ea89-06f0ac7ba161" data-pagespeed-url-hash="4156442502" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b7d3034b9c19ea665b0f97cbd05e4ff9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c29c8c0-64eb-0aba-af7c-2952d8e52c31" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e4b841a635fa9a6b980075e4dd95d2c7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e4b841a635fa9a6b980075e4dd95d2c7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e4b841a635fa9a6b980075e4dd95d2c7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e4b841a635fa9a6b980075e4dd95d2c7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="534" h="301" photoid="2b1c0c7c-1fc7-ddad-e04e-420e724038d9" data-pagespeed-url-hash="243663884" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e4b841a635fa9a6b980075e4dd95d2c7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><b>Xem thêm:</b>&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyenttc018075/post/nhung-diem-vui-choi-giang-sinh-hap-dan-nhat-sai-gon-1922" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">NHỮNG ĐIỂM VUI CHƠI GIÁNG SINH HẤP DẪN NHẤT SÀI GÒN</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/huynhthanhhai.do3756/post/tu-vien-khanh-an-mang-phong-cach-nhat-ban-o-sai-gon-1950" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">TU VIỆN KHÁNH AN - MANG PHONG CÁCH NHẬT BẢN Ở SÀI GÒN</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/am-thuc-viet-nam/post/can-quet-thien-duong-an-vat-sai-gon-chi-voi-1-trong-vi-1539" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">CÀN QUÉT 'THIÊN ĐƯỜNG ĂN VẶT' SÀI GÒN CHỈ VỚI 1$ TRONG VÍ</a></div><div></div><div><i></i></div><div><i><br></i></div><div><i>Nguồn: Tổng hợp</i></div><div><i>Ảnh: Tổng hợp</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Thị Toàn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan/4e1876ae2b0267dee139faba238e1751.jpg
  [follower_n] => 4567
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VUI CHƠI GIÁNG SINH TẠI SÀI GÒN

Cuối năm luôn là dịp mà Sài Gòn đẹp nhất bởi đây là thời khắc của những lễ hội lớn được vạn người mong chờ. Trong đó phải kể đến mùa Giáng sinh, mùa an lành và hạnh phúc.

Review Việt Nam Sài Gòn chơi gì ăn gì ở đâu địa điểm Trải nghiệm
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Đây cũng là dịp mà khắp mọi nẻo đường, các nhà thờ, trung tâm thương mại khoác lên mình chiếc áo lung linh bởi ánh đèn và những cây thông thật hoành tráng. Cùng điểm một số địa điểm chụp hình đẹp ở Sài Gòn, được trang hoàng rực rỡ mùa Giáng sinh năm nay. 

TAKASHIMAYA

Tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn, một trong những trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất, Takashimaya xứng danh là thiên đường mua sắm và thánh địa sống ảo đậm chất Giáng sinh. Mỗi một cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, trang sức, cho đến các tiệm cà phê, nhà hàng, sảnh lớn, hành lang đều có hơi thở của Giáng sinh bởi các họa tiết trang trí đặc trưng như cây thông, bông tuyết, ông già Noel, thiên thần và những chùm châu lớn, lấp lánh, tỏa sáng.

CẦU ÁNH SAO

Cầu Ánh Sao nằm ở khu đô thị quận 7 – Phú Mỹ Hưng, tuy hơi xa thành phố nhưng đây cũng là một địa điểm mà các bạn trẻ thường đến vào dịp lễ giáng sinh. Vào những dịp này sẽ được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn, hoa, quả cầu tuyết... hòa vào cùng những bản nhạc giáng sinh nhẹ nhàng du dương.
 
Điểm đặc biệt của Cầu Ánh Sao, còn nằm ở hệ thống công viên thoáng mát và khu trung tâm thương mại nên đây thực sự là một địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân đi chơi vào ngày Noel.

DIAMOND PLAZA

Có lẽ một trong những nơi mà Noel đến sớm nhất Sài Gòn phải kể đến trung tâm thương mại lâu đời này. Nằm cạnh nhà thờ Đức Bà, vườn hoa Hàn Thuyên, bưu điện, đường sách và một số trung tâm thương mại lớn, Diamond Plaza là nơi tập trung rất đông giới trẻ và các gia đình đến ăn uống, mua sắm và đặc biệt là chụp ảnh kỉ niệm mỗi mùa Giáng sinh. 
Cứ tầm chiều đến tối, nơi này lại đông đúc người tới chụp ảnh, có cả những cặp đôi đang yêu, sinh viên, học sinh, các gia đình và cả nhân viên công sở gần đó. Gọi là thánh địa sống ảo không có gì là quá đối với nơi này.

CÁC XÓM ĐẠO QUANH THÀNH PHỐ

Nhắc đến những địa điểm đi chơi Noel ở Sài Gòn đẹp lung linh thì không thể không kể tới khu xóm đạo quanh thành phố, những nơi được trang trí trang hoàng nhất vào mùa lễ giáng sinh ở thành phố này. Ngay từ trước lễ giáng sinh các con đường đã được trang hoàng lộng lẫy, đầy màu sắc và tràn ngập không khi giáng sinh. Những dàn đèn nháy đủ màu sắc được giăng trên đầu và cả 2 bên đường làm sáng rực cả khu phố cho bạn những bức hình đẹp lung linh sắc màu.
Noel thực sự là một ngày lễ lớn và đầy linh thiêng của các tín đồ Công giáo nên không khó để bắt gặp những xóm đạo được bà con Giáo dân trang trí công phu, tỉ mỉ và lộng lẫy như xóm Tân Phú, xóm đạo quận 8, xóm đạo Nghĩa Phát… Trên cả con đường dài, đèn nối đèn kéo dài xa tít khiến những con đường sáng đẹp và giống hệt như trong truyện cổ tích. Những cây thông xinh xắn nhiều đồ trang trí dễ thương màu sắc sặc sỡ.

AEON MALL TÂN PHÚ

Ngay từ cuối tháng 11, AEON Mall Tân Phú đã khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ với các khu vực trang trí lung linh, đậm màu sắc Giáng sinh để bạn có thể tha hồ chụp hình sống ảo cùng gia đình, bạn bè. AEON Mall Tân Phú là một gợi ý vô-cùng-đáng để cân nhắc nè. Chỉ một điểm đến là đủ cho mọi vấn đề từ ăn uống, shopping tới “selfie”, vui chơi hết mình với hàng loạt các sự kiện, trò chơi vô cùng hấp dẫn và bất ngờ.
Xem thêm: NHỮNG ĐIỂM VUI CHƠI GIÁNG SINH HẤP DẪN NHẤT SÀI GÒN
                  TU VIỆN KHÁNH AN - MANG PHONG CÁCH NHẬT BẢN Ở SÀI GÒN
                   CÀN QUÉT 'THIÊN ĐƯỜNG ĂN VẶT' SÀI GÒN CHỈ VỚI 1$ TRONG VÍ

Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp