stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2678
  [created_approved] => 2019-02-11 21:00:00
  [blog_title] => Những địa điểm hẹn hò cực lãng mạn dành cho “team có gấu“ tại Sài Gòn mùa Valentine!
  [albums] => 43763,43764,43765,43766,43767,43768,43769,43770,43771,43772,43773,43774,43775,43776,43777,43778,43779,43780,43781,43782,43783,43784,43785,43786,43787,43788,43789,43790,43791,43792,43793,43794,43795,43796,43797,43798,43799,43800,43801,43802,43803,43804,43805,43811,43812,43813,43814,43815,43816|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3186f28b535d904ef13e96b97af51e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/15f5450ac3fdd2e7a634a74d65a33cf3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/216c311af3e3c24329666bb865faa1c7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/420d63d26935d69e65e3f68bdabec650.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/11f21b2590bc457bbfaed029029ed059.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca6030ba8bf3a59a64c231c07d840f7d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b9193dcdfbe1f0e3ed7aef07c3501ddf.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/77deb7939278e69b094415015c8c4123.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/297233b0232a4ca5e56d53a564ea5fdb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/27da76aebbed821da45cb65dbd36f499.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/786b290195520390d7df80f675f4e352.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/544d235cae1c514694aad2bb109eeba0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a6211071c6377c5e54dd67d7b05e673f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8526613772a3be0da4fcc4736d9a42c3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a7e7bfeee25c2aab17c61bdeb8747eb8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b158cd30ebbf31077e10c46daacb31dc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/728eeb05b4a17f556c0d95c180f5dea1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/19bfbe48907c8b5f47ee80fcb4324d1e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79f00e2a29ca366faaaf305a920cfc4e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3aa4b224bca89fffee38f6bb6588cea0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d0b2f90f8ab59da4524d4d64e1514c5b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/9ab7e96c2223ce15f9558f1b93fa12ac.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a39998531a4efcce5bb39666bc4dc4e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e95b3b9edbc74ac24daff7d858af33db.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/074eaab161e543f825089b97d9fe1401.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3c7a09e34ab81891bcde10bf291787.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/03032eff914a5abe0c2b9c9564cc32ad.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/235080e9df4cf272ccc12f0a31e02a3b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c81a5b38b0806cfa4edbd9c8347a88e4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5833853f2d5f36a3037e163e7bd77b9f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dda7fa3a4d73b371e791a753d5bbb955.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5ee91ef89afa9fda6492a9e2f4362d80.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0c4abde899d31ca960cd225b544aedc9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c50b9dabf6be53110777da56e5561826.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e02da33349e8801543dfc20bf63b3cd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ac68ee4d20204208c89b050d11a2aa28.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/80457ffbdc3d98805053d488c9320074.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/99b9dc1568d66dba2f3131c38f349871.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7902b97bacd45f26b4ee05c8908d5902.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d98208b0d3d6542488d489c0df5b5626.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1b9762ecabcbe96b32e0447e4876e58b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f99d5abac84556c213c5bcb40045b69d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8e3ff77827ce0116619bdf4888551216.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5265d21d6e2622bf014fd4ab55051089.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a405cae5712461b68e7684fd0026b9be.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c8ba9ae1d6197c0271b2a6c2e72481d6.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7305bb970ba8196b9d88ee7f0e04af4b.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/df38bd0162d2e405cd0b99432d16f29d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/4a1045ef67abc7fa700e9ee7b5ebb9b0.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 8
  [list_auto_comment] => 3118,3119,3120,3121,3124,3125,3126,3127|2019-02-12 04:19:18,2019-02-12 01:10:16,2019-02-12 12:23:13,2019-02-12 15:14:11,2019-02-14 19:18:20,2019-02-15 14:07:23,2019-02-15 19:23:15,2019-02-15 11:08:07
  [tags_destination] => 
  [tags] => 17,120,156,417,497|ho-chi-minh,review,sai-gon,check-in,song-ao|Hồ Chí Minh,Review,Sài Gòn,Check-in,Sống ảo
  [blog_updated] => 2019-01-31 09:41:43
  [blog_created] => 2019-01-30 15:18:46
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8e5e4ab5d9d4423f0085dcd4022b2d6f4c4842ab.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => nguyentoan
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Cùng khám phá ngay những địa điểm hẹn hò cho ngày 14/2 năm nay ở Sài Gòn và lên kế hoạch cùng "gấu" từ bây giờ nhé!
  [blog_slug] => nhung-dia-diem-cuc-lang-man-danh-cho-team-co-gau-tai-sai-gon
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Giữa thời điểm kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết ngập tr&agrave;n v&agrave; nh&agrave; nh&agrave; lo r&aacute;o riết chuẩn bị đ&oacute;n Xu&acirc;n, hẳn đ&atilde; kh&ocirc;ng &iacute;t người bỏ qu&ecirc;n một ng&agrave;y lễ quan trọng kh&ocirc;ng k&eacute;m, nhất l&agrave; với những ai đ&atilde; c&oacute; hoặc sắp c&oacute; &quot;gấu&quot;. Nếu bạn c&ograve;n đang ph&acirc;n v&acirc;n chưa chọn được th&igrave; dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch gợi &yacute; d&agrave;nh cho bạn!&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4a1045ef67abc7fa700e9ee7b5ebb9b0.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3983949558" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/4a1045ef67abc7fa700e9ee7b5ebb9b0.jpg" h="400" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/4a1045ef67abc7fa700e9ee7b5ebb9b0.jpg" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="b97713bf-5a8b-a146-0002-6ab27254c2de-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b97713bf-5a8b-a146-0002-6ab27254c2de" name="b97713bf-5a8b-a146-0002-6ab27254c2de-c">SHRI</h2> </div> </div> <div>Địa chỉ: Lầu 23 Centec Tower, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3</div> <div>Giờ mở cửa: 9h - 24h</div> <div>Gi&aacute; cả: 500.000đ - 2.000.000đ</div> <div>Nằm tr&ecirc;n tầng thượng của một to&agrave; nh&agrave; 23 tầng giữa trung t&acirc;m quận 1, Shri sở hữu view S&agrave;i G&ograve;n cực đẹp về đ&ecirc;m. Đ&acirc;y l&agrave; một nh&agrave; h&agrave;ng cao cấp n&ecirc;n chất lượng m&oacute;n ăncũng như phục vụ đều được đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute; tốt.&nbsp;</div> <div>Shri chuy&ecirc;n phục vụ c&aacute;c m&oacute;n phương T&acirc;y, c&aacute;c m&oacute;n ăn nổi tiếng tại đ&acirc;y c&oacute; thể kể đến như c&aacute; hồi, sườn cừu... Ngo&agrave;i ra, thực kh&aacute;ch c&ograve;n được thưởng thức rượu vang cao cấp, cocktail v&agrave; mocktail cho những ai kh&ocirc;ng uống được rượu nh&eacute;.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="df38bd0162d2e405cd0b99432d16f29d.png"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1150333070" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/df38bd0162d2e405cd0b99432d16f29d.png" h="129" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/df38bd0162d2e405cd0b99432d16f29d.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Nếu bạn đang t&igrave;m kiếm một kh&ocirc;ng gian l&atilde;ng mạn, m&oacute;n ăn hấp dẫn v&agrave; phong c&aacute;ch trang tr&iacute; đẹp mắt, chắc chắn Shri l&agrave; lựa chọn ho&agrave;n hảo.</div> <div>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; một trong những địa điểm &quot;sang chảnh&quot; nhất được đ&aacute;nh gi&aacute; cao d&agrave;nh cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i lại cực k&igrave; ph&ugrave; hợp cho một m&agrave;n tỏ t&igrave;nh hoặc cầu h&ocirc;n l&atilde;ng mạn đấy. .</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8e3ff77827ce0116619bdf4888551216.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8e3ff77827ce0116619bdf4888551216.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8e3ff77827ce0116619bdf4888551216.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="166786493" h="1079" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="cf432275-351a-83f7-ecab-d439d948d96a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8e3ff77827ce0116619bdf4888551216.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f99d5abac84556c213c5bcb40045b69d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f99d5abac84556c213c5bcb40045b69d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f99d5abac84556c213c5bcb40045b69d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1855484900" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="834c7e89-4976-ded3-a8fb-e78e686cf1d1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f99d5abac84556c213c5bcb40045b69d.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1b9762ecabcbe96b32e0447e4876e58b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1b9762ecabcbe96b32e0447e4876e58b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1b9762ecabcbe96b32e0447e4876e58b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3316814032" h="960" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8341b0f5-9187-de18-8cb0-49c0e0002efb" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1b9762ecabcbe96b32e0447e4876e58b.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d98208b0d3d6542488d489c0df5b5626.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d98208b0d3d6542488d489c0df5b5626.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d98208b0d3d6542488d489c0df5b5626.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="339253295" h="714" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f86cabf3-3304-6f78-df0b-13eca5d2e7a6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d98208b0d3d6542488d489c0df5b5626.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="7902b97bacd45f26b4ee05c8908d5902.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7902b97bacd45f26b4ee05c8908d5902.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7902b97bacd45f26b4ee05c8908d5902.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3096790368" h="810" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c7413f04-34d0-6b7b-b919-ab8f48ca6991" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7902b97bacd45f26b4ee05c8908d5902.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="99b9dc1568d66dba2f3131c38f349871.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/99b9dc1568d66dba2f3131c38f349871.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/99b9dc1568d66dba2f3131c38f349871.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="499608529" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fb6b2b32-661a-8d67-b905-5965e70bc9b6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/99b9dc1568d66dba2f3131c38f349871.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="80457ffbdc3d98805053d488c9320074.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/80457ffbdc3d98805053d488c9320074.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/80457ffbdc3d98805053d488c9320074.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1634676932" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f3ff05d9-6309-df48-5e91-e5dc9a8be92c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/80457ffbdc3d98805053d488c9320074.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="4ee01ea7-63db-90f3-c015-e79390f5a404" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ac68ee4d20204208c89b050d11a2aa28.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ac68ee4d20204208c89b050d11a2aa28.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ac68ee4d20204208c89b050d11a2aa28.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1923454342" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="61534efb-4447-341b-2cda-b19b7174c000" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ac68ee4d20204208c89b050d11a2aa28.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="1f999537-128c-b2bf-2ddb-04e57110a26b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="1f999537-128c-b2bf-2ddb-04e57110a26b" name="1f999537-128c-b2bf-2ddb-04e57110a26b-c">THE DECK</h2> </div> </div> <div>Địa chỉ: 38 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2</div> <div>Giờ mở cửa: 8h30 - 23h30</div> <div>Gi&aacute; cả: 500.000đ - 1.000.000đ</div> <div>Thay v&igrave; ngắm nh&igrave;n th&agrave;nh phố từ tr&ecirc;n cao như nh&agrave; h&agrave;ng Shri, c&aacute;c cặp đ&ocirc;i c&oacute; thể ngắm nh&igrave;n d&ograve;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n trong xanh c&ugrave;ng với những chiếc thuyền ngược xu&ocirc;i tại nh&agrave; h&agrave;ng The Deck SaiGon.&nbsp;</div> <div>Đ&acirc;y l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng cao cấp duy nhất hiện tại được đặt ngay b&ecirc;n cạnh d&ograve;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Thực kh&aacute;ch c&oacute; thể ngồi tại nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; ngắm ho&agrave;ng h&ocirc;n bu&ocirc;ng xuống, tỏa &aacute;nh rực rỡ tr&ecirc;n mặt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, cảm gi&aacute;c b&igrave;nh y&ecirc;n đến lạ.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7305bb970ba8196b9d88ee7f0e04af4b.png"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2925904680" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7305bb970ba8196b9d88ee7f0e04af4b.png" h="144" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7305bb970ba8196b9d88ee7f0e04af4b.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Bước v&agrave;o b&ecirc;n trong nh&agrave; h&agrave;ng, nếu ai lần đầu đến đ&acirc;y đều sẽ ngạc nhi&ecirc;n bởi thiết kế kh&ocirc;ng gian rất tinh tế, h&agrave;i h&ograve;a v&agrave; sang trọng, l&agrave; địa điểm đ&aacute;ng để trải nghiệm trong buổi hẹn h&ograve;.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1e02da33349e8801543dfc20bf63b3cd.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e02da33349e8801543dfc20bf63b3cd.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e02da33349e8801543dfc20bf63b3cd.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="575327385" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0a3d58e7-b7f4-825f-1d64-254e99502d76" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e02da33349e8801543dfc20bf63b3cd.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c50b9dabf6be53110777da56e5561826.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c50b9dabf6be53110777da56e5561826.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c50b9dabf6be53110777da56e5561826.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="212906864" h="1351" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c870978e-75dc-a312-8bc7-53b0cae58728" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c50b9dabf6be53110777da56e5561826.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="0c4abde899d31ca960cd225b544aedc9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0c4abde899d31ca960cd225b544aedc9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0c4abde899d31ca960cd225b544aedc9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4015544313" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="915436dc-7938-f28c-02d7-496a824b6cc9" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0c4abde899d31ca960cd225b544aedc9.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5ee91ef89afa9fda6492a9e2f4362d80.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5ee91ef89afa9fda6492a9e2f4362d80.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5ee91ef89afa9fda6492a9e2f4362d80.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2629239064" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="b73548bf-7d16-cde2-bf6e-36d2777fd712" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5ee91ef89afa9fda6492a9e2f4362d80.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="dda7fa3a4d73b371e791a753d5bbb955.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dda7fa3a4d73b371e791a753d5bbb955.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dda7fa3a4d73b371e791a753d5bbb955.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2193659462" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="e198c560-6959-12ff-640f-8950ed7a65cd" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dda7fa3a4d73b371e791a753d5bbb955.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5833853f2d5f36a3037e163e7bd77b9f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5833853f2d5f36a3037e163e7bd77b9f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5833853f2d5f36a3037e163e7bd77b9f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2911566815" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2c66ebea-116c-bd62-31ad-f46baaf176a9" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5833853f2d5f36a3037e163e7bd77b9f.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c81a5b38b0806cfa4edbd9c8347a88e4.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c81a5b38b0806cfa4edbd9c8347a88e4.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c81a5b38b0806cfa4edbd9c8347a88e4.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="218689878" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="6d81bee9-f371-5359-fc06-ba593e148314" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c81a5b38b0806cfa4edbd9c8347a88e4.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="235080e9df4cf272ccc12f0a31e02a3b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/235080e9df4cf272ccc12f0a31e02a3b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/235080e9df4cf272ccc12f0a31e02a3b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="20304192" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8d8c3032-a882-2599-d92a-a81d6055ac53" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/235080e9df4cf272ccc12f0a31e02a3b.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="e9a666d6-a5a3-3dde-5996-66dc41355505" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="03032eff914a5abe0c2b9c9564cc32ad.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/03032eff914a5abe0c2b9c9564cc32ad.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/03032eff914a5abe0c2b9c9564cc32ad.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1132172536" h="2560" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="67f7f0c2-448e-4948-ed61-55123fefc44e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/03032eff914a5abe0c2b9c9564cc32ad.jpg" w="2050" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="c8a984d0-9b28-16ac-3718-00c8bf968cdd-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c8a984d0-9b28-16ac-3718-00c8bf968cdd" name="c8a984d0-9b28-16ac-3718-00c8bf968cdd-c">PACEY CUPCAKES</h2> </div> </div> <div>Địa chỉ: 14 Đặng Dung, Phường T&acirc;n Định, Quận 1</div> <div>Giờ mở cửa: 9h - 22h</div> <div>Gi&aacute; cả: 40.000đ - 66.000đ</div> <div>Với chỉ hơn 100k trong t&uacute;i, bạn cũng c&oacute; thể c&oacute; một buổi hẹn h&ograve; l&atilde;ng mạn như tr&ecirc;n phim ở Pacey Cupcakes đấy. Qu&aacute;n rất y&ecirc;n tĩnh, c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; cổ điển của thập ni&ecirc;n 80 v&agrave; dường như t&aacute;ch biệt ho&agrave;n to&agrave;n với đường x&aacute; tấp nập b&ecirc;n ngo&agrave;i.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c8ba9ae1d6197c0271b2a6c2e72481d6.png"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3698461039" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c8ba9ae1d6197c0271b2a6c2e72481d6.png" h="170" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c8ba9ae1d6197c0271b2a6c2e72481d6.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Cupcake của qu&aacute;n nhỏ xinh v&agrave; trang tr&iacute; dễ thương, c&oacute; vị thơm đặc trưng so với những loại b&aacute;nh th&ocirc;ng thường kh&aacute;c. Đ&acirc;y c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; nơi hẹn h&ograve; c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; ngọt ng&agrave;o vừa đủ cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i đang trong t&igrave;nh trạng &quot;mập mờ&quot; hay mới quen đấy.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1d3c7a09e34ab81891bcde10bf291787.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3c7a09e34ab81891bcde10bf291787.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3c7a09e34ab81891bcde10bf291787.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="286971877" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="401c8e97-0fba-bf34-cc3e-129b4ff6aa4f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3c7a09e34ab81891bcde10bf291787.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="074eaab161e543f825089b97d9fe1401.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/074eaab161e543f825089b97d9fe1401.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/074eaab161e543f825089b97d9fe1401.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3783873503" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c11ecf7b-d84b-6377-15b6-f8dfafc1afb0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/074eaab161e543f825089b97d9fe1401.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="e95b3b9edbc74ac24daff7d858af33db.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e95b3b9edbc74ac24daff7d858af33db.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e95b3b9edbc74ac24daff7d858af33db.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1073796904" h="945" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2963ee91-210e-8f0f-3d4f-03b5d0d07fab" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e95b3b9edbc74ac24daff7d858af33db.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="2a39998531a4efcce5bb39666bc4dc4e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a39998531a4efcce5bb39666bc4dc4e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a39998531a4efcce5bb39666bc4dc4e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="70620985" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d1183b69-4af0-c3c7-aead-9371827f2ed3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2a39998531a4efcce5bb39666bc4dc4e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="9ab7e96c2223ce15f9558f1b93fa12ac.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/9ab7e96c2223ce15f9558f1b93fa12ac.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/9ab7e96c2223ce15f9558f1b93fa12ac.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3885604329" h="1200" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="902b39c2-ca16-1933-5904-364cb8b8713f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/9ab7e96c2223ce15f9558f1b93fa12ac.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d0b2f90f8ab59da4524d4d64e1514c5b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d0b2f90f8ab59da4524d4d64e1514c5b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d0b2f90f8ab59da4524d4d64e1514c5b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="302876876" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="862bad10-fb9c-113a-33d8-6cb5233ccd38" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d0b2f90f8ab59da4524d4d64e1514c5b.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3aa4b224bca89fffee38f6bb6588cea0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3aa4b224bca89fffee38f6bb6588cea0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3aa4b224bca89fffee38f6bb6588cea0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2055761507" h="1110" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="44b97cd1-e6a2-62a3-507c-65a8b359596e" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3aa4b224bca89fffee38f6bb6588cea0.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="79f00e2a29ca366faaaf305a920cfc4e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79f00e2a29ca366faaaf305a920cfc4e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79f00e2a29ca366faaaf305a920cfc4e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3019129830" h="1322" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="b0d9ba2a-f1c4-e892-5599-e71bdf259238" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79f00e2a29ca366faaaf305a920cfc4e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="2357cbaf-68a3-acbf-be4d-73cf29022ab9" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="19bfbe48907c8b5f47ee80fcb4324d1e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/19bfbe48907c8b5f47ee80fcb4324d1e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/19bfbe48907c8b5f47ee80fcb4324d1e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3799399232" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="9ca131ab-3020-ab60-43b8-0e218d4528f3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/19bfbe48907c8b5f47ee80fcb4324d1e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="8cc20769-1762-50bb-5767-2a5f81138f97-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="8cc20769-1762-50bb-5767-2a5f81138f97" name="8cc20769-1762-50bb-5767-2a5f81138f97-c">OROMIA COFFEE</h2> </div> </div> <div>Địa chỉ: 193A/D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM</div> <div>Giờ mở cửa: 7h - 22h30</div> <div>G&iacute;a cả: 36.000đ - 146.000đ</div> <div>Nằm trong một con hẻm tr&ecirc;n đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Oromia Coffee như t&aacute;ch biệt với kh&ocirc;ng kh&iacute; đường phố n&aacute;o nhiệt b&ecirc;n ngo&agrave;i, đem đến bạn kh&ocirc;ng gian thưởng thức c&agrave; ph&ecirc; dịu d&agrave;ng, tĩnh lặng.&nbsp;&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a405cae5712461b68e7684fd0026b9be.png"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3165318567" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a405cae5712461b68e7684fd0026b9be.png" h="146" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a405cae5712461b68e7684fd0026b9be.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Nếu muốn hẹn h&ograve;, địa chỉ n&agrave;y l&agrave; gợi &yacute; th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i. Qu&aacute;n mang t&ocirc;ng m&agrave;u v&agrave;ng n&acirc;u ấm c&uacute;ng, c&oacute; cả khu vực phục vụ trong nh&agrave; lẫn ngo&agrave;i trời, tiện cho bạn chọn lựa.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="728eeb05b4a17f556c0d95c180f5dea1.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/728eeb05b4a17f556c0d95c180f5dea1.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/728eeb05b4a17f556c0d95c180f5dea1.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4074192900" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0fe080a7-7588-4c97-b0eb-7f741ca7c7a1" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/728eeb05b4a17f556c0d95c180f5dea1.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b158cd30ebbf31077e10c46daacb31dc.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b158cd30ebbf31077e10c46daacb31dc.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b158cd30ebbf31077e10c46daacb31dc.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2980382568" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="b0623938-846e-050b-446b-197856f684cb" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b158cd30ebbf31077e10c46daacb31dc.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a7e7bfeee25c2aab17c61bdeb8747eb8.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a7e7bfeee25c2aab17c61bdeb8747eb8.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a7e7bfeee25c2aab17c61bdeb8747eb8.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4155492099" h="1341" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4d88c706-66ca-58c5-2153-fd4657579e17" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a7e7bfeee25c2aab17c61bdeb8747eb8.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8526613772a3be0da4fcc4736d9a42c3.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8526613772a3be0da4fcc4736d9a42c3.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8526613772a3be0da4fcc4736d9a42c3.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4291915715" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="f0487b2b-aa43-dcd6-4ef8-1dd15f6ccbd4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8526613772a3be0da4fcc4736d9a42c3.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="a6211071c6377c5e54dd67d7b05e673f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a6211071c6377c5e54dd67d7b05e673f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a6211071c6377c5e54dd67d7b05e673f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2385819315" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="72e7f297-f15a-8c29-4365-47686f6728e8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a6211071c6377c5e54dd67d7b05e673f.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="544d235cae1c514694aad2bb109eeba0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/544d235cae1c514694aad2bb109eeba0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/544d235cae1c514694aad2bb109eeba0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2318771716" h="720" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8a3278ad-4abf-d4ad-6def-6c117f23b0aa" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/544d235cae1c514694aad2bb109eeba0.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="786b290195520390d7df80f675f4e352.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/786b290195520390d7df80f675f4e352.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/786b290195520390d7df80f675f4e352.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="529605814" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="bc666d6e-3d49-7c27-5709-7a46db39d4d3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/786b290195520390d7df80f675f4e352.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="997fa12e-1811-4556-9148-c4a8f2937339" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="27da76aebbed821da45cb65dbd36f499.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/27da76aebbed821da45cb65dbd36f499.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/27da76aebbed821da45cb65dbd36f499.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="392335210" h="1311" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0462eea2-6154-576c-07cd-c624782a34e0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/27da76aebbed821da45cb65dbd36f499.jpg" w="1049" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="2e57366e-3b16-7a6e-25da-e470a94f364f-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2e57366e-3b16-7a6e-25da-e470a94f364f" name="2e57366e-3b16-7a6e-25da-e470a94f364f-c">PARTEA</h2> </div> </div> <div>Địa chỉ: Tầng 4, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1</div> <div>Giờ mở cửa: 9h - 22h</div> <div>Gi&aacute; cả: 80.000đ - 200.000đ</div> <div>Partea chuy&ecirc;n phục vụ b&aacute;nh ngọt v&agrave; c&aacute;c loại tr&agrave; theo phong c&aacute;ch chuẩn Anh quốc, gi&aacute; cả cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; đắt cho một buổi hẹn n&ecirc;n rất ph&ugrave; hợp với những cặp đ&ocirc;i trẻ.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5265d21d6e2622bf014fd4ab55051089.png"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3401372727" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5265d21d6e2622bf014fd4ab55051089.png" h="230" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5265d21d6e2622bf014fd4ab55051089.png" w="900" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Với phong c&aacute;ch trang tr&iacute; ngọt như kẹo c&ugrave;ng t&ocirc;ng m&agrave;u pastel, chắc chắn c&aacute;c bạn g&aacute;i sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute;, nhất l&agrave; khi bước v&agrave;o kh&ocirc;ng gian thoang thoảng m&ugrave;i thơm của l&aacute; tr&agrave; kh&ocirc;, được thấy những ch&uacute; thỏ hoạt h&igrave;nh nhảy nh&oacute;t tr&ecirc;n kệ gỗ v&agrave; được đ&iacute;ch th&acirc;n chọn những t&aacute;ch tr&agrave; xinh xinh c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng kh&aacute;c nhau. H&atilde;y c&ugrave;ng &quot;g&agrave; b&ocirc;ng&quot; dắt tay nhau bước v&agrave;o Wonderland giữa l&ograve;ng S&agrave;i G&ograve;n ở chung cư Nguyễn Huệ n&agrave;o.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="297233b0232a4ca5e56d53a564ea5fdb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/297233b0232a4ca5e56d53a564ea5fdb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/297233b0232a4ca5e56d53a564ea5fdb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="299734042" h="505" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="75adecc0-2f38-c1c0-d8fd-d7b19357ca19" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/297233b0232a4ca5e56d53a564ea5fdb.jpg" w="758" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="77deb7939278e69b094415015c8c4123.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/77deb7939278e69b094415015c8c4123.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/77deb7939278e69b094415015c8c4123.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2124624191" h="2560" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="ac27e285-278b-702f-d50c-d2df6f0dc258" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/77deb7939278e69b094415015c8c4123.jpg" w="2560" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ca6030ba8bf3a59a64c231c07d840f7d.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca6030ba8bf3a59a64c231c07d840f7d.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca6030ba8bf3a59a64c231c07d840f7d.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3004447685" h="1315" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="16f538cf-9d83-42ba-3cd4-fae3f518d64f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca6030ba8bf3a59a64c231c07d840f7d.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b9193dcdfbe1f0e3ed7aef07c3501ddf.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b9193dcdfbe1f0e3ed7aef07c3501ddf.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b9193dcdfbe1f0e3ed7aef07c3501ddf.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2399615740" h="1707" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d8471cb3-52bb-6d1b-fd22-e6247503d618" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b9193dcdfbe1f0e3ed7aef07c3501ddf.jpg" w="2560" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="11f21b2590bc457bbfaed029029ed059.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/11f21b2590bc457bbfaed029029ed059.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/11f21b2590bc457bbfaed029029ed059.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="287874367" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="4dd5bd7a-a257-d44d-0e4e-509cbb3d817a" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/11f21b2590bc457bbfaed029029ed059.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="420d63d26935d69e65e3f68bdabec650.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/420d63d26935d69e65e3f68bdabec650.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/420d63d26935d69e65e3f68bdabec650.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1067056663" h="1350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="329e7379-f617-1723-1027-51c56759ad05" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/420d63d26935d69e65e3f68bdabec650.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="15f5450ac3fdd2e7a634a74d65a33cf3.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/15f5450ac3fdd2e7a634a74d65a33cf3.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/15f5450ac3fdd2e7a634a74d65a33cf3.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1133103963" h="1080" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="70387c57-2c13-ffb3-ef9f-777b59656970" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/15f5450ac3fdd2e7a634a74d65a33cf3.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="275a356b-2180-6fb5-7392-980b55a0c7af" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1d3186f28b535d904ef13e96b97af51e.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3186f28b535d904ef13e96b97af51e.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3186f28b535d904ef13e96b97af51e.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="678003146" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="66b48b99-6003-b7eb-7bb2-2e2a69f29a20" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1d3186f28b535d904ef13e96b97af51e.jpg" w="1080" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"> </div> </div> </div> <div>Nguồn: Tổng hợp</div> <div>Ảnh: Tổng hợp</div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Thị Toàn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan/4e1876ae2b0267dee139faba238e1751.jpg
  [follower_n] => 4567
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Những địa điểm hẹn hò cực lãng mạn dành cho “team có gấu“ tại Sài Gòn mùa Valentine!

Cùng khám phá ngay những địa điểm hẹn hò cho ngày 14/2 năm nay ở Sài Gòn và lên kế hoạch cùng "gấu" từ bây giờ nhé!

Hồ Chí Minh Review Sài Gòn Check-in Sống ảo
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Giữa thời điểm không khí Tết ngập tràn và nhà nhà lo ráo riết chuẩn bị đón Xuân, hẳn đã không ít người bỏ quên một ngày lễ quan trọng không kém, nhất là với những ai đã có hoặc sắp có "gấu". Nếu bạn còn đang phân vân chưa chọn được thì dưới đây là danh sách gợi ý dành cho bạn! 
 
 
 
 
 

SHRI

Địa chỉ: Lầu 23 Centec Tower, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Giờ mở cửa: 9h - 24h
Giá cả: 500.000đ - 2.000.000đ
Nằm trên tầng thượng của một toà nhà 23 tầng giữa trung tâm quận 1, Shri sở hữu view Sài Gòn cực đẹp về đêm. Đây là một nhà hàng cao cấp nên chất lượng món ăncũng như phục vụ đều được đánh giá khá tốt. 
Shri chuyên phục vụ các món phương Tây, các món ăn nổi tiếng tại đây có thể kể đến như cá hồi, sườn cừu... Ngoài ra, thực khách còn được thưởng thức rượu vang cao cấp, cocktail và mocktail cho những ai không uống được rượu nhé.
 
 
 
 
 
Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian lãng mạn, món ăn hấp dẫn và phong cách trang trí đẹp mắt, chắc chắn Shri là lựa chọn hoàn hảo.
Đây có lẽ là một trong những địa điểm "sang chảnh" nhất được đánh giá cao dành cho các cặp đôi lại cực kì phù hợp cho một màn tỏ tình hoặc cầu hôn lãng mạn đấy. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE DECK

Địa chỉ: 38 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2
Giờ mở cửa: 8h30 - 23h30
Giá cả: 500.000đ - 1.000.000đ
Thay vì ngắm nhìn thành phố từ trên cao như nhà hàng Shri, các cặp đôi có thể ngắm nhìn dòng sông Sài Gòn trong xanh cùng với những chiếc thuyền ngược xuôi tại nhà hàng The Deck SaiGon. 
Đây là nhà hàng cao cấp duy nhất hiện tại được đặt ngay bên cạnh dòng sông Sài Gòn. Thực khách có thể ngồi tại nhà hàng và ngắm hoàng hôn buông xuống, tỏa ánh rực rỡ trên mặt sông Sài Gòn, cảm giác bình yên đến lạ.
 
 
 
 
 
Bước vào bên trong nhà hàng, nếu ai lần đầu đến đây đều sẽ ngạc nhiên bởi thiết kế không gian rất tinh tế, hài hòa và sang trọng, là địa điểm đáng để trải nghiệm trong buổi hẹn hò.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACEY CUPCAKES

Địa chỉ: 14 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Giờ mở cửa: 9h - 22h
Giá cả: 40.000đ - 66.000đ
Với chỉ hơn 100k trong túi, bạn cũng có thể có một buổi hẹn hò lãng mạn như trên phim ở Pacey Cupcakes đấy. Quán rất yên tĩnh, có không khí cổ điển của thập niên 80 và dường như tách biệt hoàn toàn với đường xá tấp nập bên ngoài.
 
 
 
 
 
Cupcake của quán nhỏ xinh và trang trí dễ thương, có vị thơm đặc trưng so với những loại bánh thông thường khác. Đây có thể nói là nơi hẹn hò có không khí ngọt ngào vừa đủ cho các cặp đôi đang trong tình trạng "mập mờ" hay mới quen đấy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OROMIA COFFEE

Địa chỉ: 193A/D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM
Giờ mở cửa: 7h - 22h30
Gía cả: 36.000đ - 146.000đ
Nằm trong một con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Oromia Coffee như tách biệt với không khí đường phố náo nhiệt bên ngoài, đem đến bạn không gian thưởng thức cà phê dịu dàng, tĩnh lặng.  
 
 
 
 
 
Nếu muốn hẹn hò, địa chỉ này là gợi ý thích hợp cho các cặp đôi. Quán mang tông màu vàng nâu ấm cúng, có cả khu vực phục vụ trong nhà lẫn ngoài trời, tiện cho bạn chọn lựa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTEA

Địa chỉ: Tầng 4, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1
Giờ mở cửa: 9h - 22h
Giá cả: 80.000đ - 200.000đ
Partea chuyên phục vụ bánh ngọt và các loại trà theo phong cách chuẩn Anh quốc, giá cả cũng không quá đắt cho một buổi hẹn nên rất phù hợp với những cặp đôi trẻ.
 
 
 
 
 
Với phong cách trang trí ngọt như kẹo cùng tông màu pastel, chắc chắn các bạn gái sẽ vô cùng thích thú, nhất là khi bước vào không gian thoang thoảng mùi thơm của lá trà khô, được thấy những chú thỏ hoạt hình nhảy nhót trên kệ gỗ và được đích thân chọn những tách trà xinh xinh có hình dáng khác nhau. Hãy cùng "gà bông" dắt tay nhau bước vào Wonderland giữa lòng Sài Gòn ở chung cư Nguyễn Huệ nào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp