stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2989
  [created_approved] => 2019-05-24 15:10:00
  [blog_title] => Đến Hokkaido để lắng lại và cảm nhận vẻ đẹp thanh bình nơi đây
  [albums] => 49335,49336,49337,49338,49339,49340,49341,49342,49343,49344,49345,49346,49347,49348,49349,49350,49351,49352,49353,49354,49355,49356,49357,49358,49359,49360|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d7f6ee8df7bcc3d68ece6aa50ecfa6b.jpg,blob:https://gody.vn/e9e7388e-f6cb-44ce-b1f1-8efe8769c927,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/6d143362a672a10024a8e32d1c037aa5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/27b665d1ce7274aa2f500e739f6438f9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b6c2c6053a6e2facac319d31f3c041dd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/efd71c2c66ba00cf16c0a1cb476848e0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d74fc722dbbddc46bb6d6a1b5b7d801b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3597d58e1d342b22a730c7283f0ce825.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8fc9476122c41485fdc63553117f2f2f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c4f72c9c8f8054a0618e7bd6fd2aa2e6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f118f5ecef112254f1066d74365f1eeb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5c2d61de869f4c8e18c5dc0a41c5a7a3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/50a29f8fdffa458a2b52ff0d19fc0c8d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ce595972b157c2eca2c1d1944a4bc506.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bd6b551e252aab7cd20af667b9b133.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/54e438d0e42cef4288a46915b75103dd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ee6c9e4aaf6b59b4240329522e7e5caf.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3eaf4421bc5db5a397af4951d1e7b428.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bc5330def22fab0d1aa8f9f28d722b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04b67a99bad923102276eaee136fab16.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/971f02d4e9a528221c572e5e3a0a1ae5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/684d30e2d7c72c88674fec54feaeb003.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f954e3dda12eef309de24c9c64a8c7ad.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/1c2f31eb6ec241fa946fc76d3a6e29ef.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/4266c1e61e45aa580c67f654691aa6e1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/567ed8c142b2a8009b6d37b04e93a922.jpg|public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 5185,5190,5191,5192|2019-05-25 22:31:17,2019-03-17 13:41:03,2019-03-17 10:43:35,2019-03-16 22:45:54
  [tags_destination] => 1649,1649,3277,1649,5302|Japan,Japan,tokyo,Japan,den-hokkaido-hokkaido-shrine|japan ( nhật bản ),japan ( nhật bản ),tokyo,japan ( nhật bản ),Đền Hokkaido (Hokkaido Shrine)|4,4,3,4,3|1192,1193,3007,3008,3009
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-05-24 16:21:23
  [blog_created] => 2019-03-14 16:28:19
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ed047aff10e5d02f0a96219dd93f0d22cb63e16a.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => lehuy24693023
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Khi nhắc đến Nhật Bản khách du lịch thường nghĩ đến những khu phố sầm uất nhộn nhịp của thủ đô Tokyo hay những đền đài mang nét cổ kính của cố đô Kyoto mà quên rằng ở Nhật Bản còn có một nơi là Hokkaido nơi mà khó có nơi nào có thể mang đến cho chúng ta cảm giác thanh bình lạ kỳ đến vậy.
  [blog_slug] => den-hokkaido-de-lang-lai-va-cam-nhan-ve-dep-thanh-binh-noi-day
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Trong kh&aacute;i niệm của nhiều người Nhật, Hokkaido dường như kh&ocirc;ng giống như đa phần của Nhật Bản. C&oacute; thể v&igrave; n&oacute; ở qu&aacute; xa những nơi kh&aacute;c, từ Tokyo đến Hokkaido phải mất một tiếng rưỡi để bay.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="ba702998-a348-ab18-2277-1fd17291e6a3"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="ba702998-a348-ab18-2277-1fd17291e6a3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="567ed8c142b2a8009b6d37b04e93a922.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/567ed8c142b2a8009b6d37b04e93a922.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/567ed8c142b2a8009b6d37b04e93a922.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2852417534" h="500" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="dff61b08-43b4-12c1-98fc-f7c6feacc9bd" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/567ed8c142b2a8009b6d37b04e93a922.jpg" w="1500" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="ba702998-a348-ab18-2277-1fd17291e6a3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="4266c1e61e45aa580c67f654691aa6e1.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/4266c1e61e45aa580c67f654691aa6e1.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/4266c1e61e45aa580c67f654691aa6e1.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="275493892" h="536" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="885e7e53-6d56-debf-e36e-eb08584a2a2f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/4266c1e61e45aa580c67f654691aa6e1.jpg" w="750" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="ba702998-a348-ab18-2277-1fd17291e6a3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="1c2f31eb6ec241fa946fc76d3a6e29ef.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/1c2f31eb6ec241fa946fc76d3a6e29ef.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/1c2f31eb6ec241fa946fc76d3a6e29ef.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2033733797" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="ca8651c8-322b-c7f9-bdbe-997091daf495" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/1c2f31eb6ec241fa946fc76d3a6e29ef.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="ba702998-a348-ab18-2277-1fd17291e6a3" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f954e3dda12eef309de24c9c64a8c7ad.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f954e3dda12eef309de24c9c64a8c7ad.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f954e3dda12eef309de24c9c64a8c7ad.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2041440278" h="600" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="3d4dca37-223b-952b-9ef3-e93ba71fa287" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f954e3dda12eef309de24c9c64a8c7ad.jpg" w="1000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hokkaido mang lại cảm giác thanh bình khác hẳn với Tokyo.</div> </div> </div> <div>Diện t&iacute;ch của Hokkaido thuộc v&agrave;o dạng một trong những khu vực lớn nhất Nhật Bản. Với diện t&iacute;ch chiếm một phần năm của to&agrave;n bộ Nhật Bản.</div> <div>Bạn c&oacute; thể bay đến Hokkaido từ Tokyo. Khi đến Hokkaido bạn c&oacute; thể nh&igrave;n ngắm c&aacute;nh đồng hoa oải hương v&agrave; đi bộ tr&ecirc;n k&ecirc;nh Otaru cho n&ecirc;n đ&acirc;y chắc chắn sẽ l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất đ&aacute;ng để trải nghiệm khi đến với Nhật Bản.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b818f0fd-a54f-49f5-98b2-757d83cf5b83"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b818f0fd-a54f-49f5-98b2-757d83cf5b83" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="684d30e2d7c72c88674fec54feaeb003.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/684d30e2d7c72c88674fec54feaeb003.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/684d30e2d7c72c88674fec54feaeb003.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1516744948" h="533" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="54b6ffb1-d64e-964d-ed24-61cc5d243a61" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/684d30e2d7c72c88674fec54feaeb003.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b818f0fd-a54f-49f5-98b2-757d83cf5b83" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="971f02d4e9a528221c572e5e3a0a1ae5.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/971f02d4e9a528221c572e5e3a0a1ae5.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/971f02d4e9a528221c572e5e3a0a1ae5.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1860030029" h="528" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="8e4a684a-a346-84da-ad8a-1516949a19d6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/971f02d4e9a528221c572e5e3a0a1ae5.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b818f0fd-a54f-49f5-98b2-757d83cf5b83" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="04b67a99bad923102276eaee136fab16.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04b67a99bad923102276eaee136fab16.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04b67a99bad923102276eaee136fab16.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2504688001" h="540" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="254a7056-b226-32f5-7cda-638cb8e3dda3" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04b67a99bad923102276eaee136fab16.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="b818f0fd-a54f-49f5-98b2-757d83cf5b83" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="04bc5330def22fab0d1aa8f9f28d722b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bc5330def22fab0d1aa8f9f28d722b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bc5330def22fab0d1aa8f9f28d722b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1156117879" h="389" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d394cca3-aa40-56a6-2c06-7cabac745a36" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bc5330def22fab0d1aa8f9f28d722b.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cảnh thiên nhiên Hokkaido xinh đẹp cả bốn mùa trong năm.</div> </div> </div> <div>Tr&aacute;i ngược lại ho&agrave;n to&agrave;n với vẻ hiện đại, tất bật v&agrave; n&aacute;o nhiệt của Tokyo, Hokkaido mang đến cho kh&aacute;ch du lịch những trải nghiệm th&uacute; vị, thanh b&igrave;nh hơn với những con đường thẳng tắp d&agrave;i v&ocirc; tận. Phong c&aacute;ch thiết kế của th&agrave;nh phố Hokkaido ban đầu kh&aacute; giống với c&aacute;c phong c&aacute;ch thiết kế v&agrave; kiến tr&uacute;c ở Mỹ.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c886c248-563a-cfdd-abb7-8b9df134decf"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c886c248-563a-cfdd-abb7-8b9df134decf" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3eaf4421bc5db5a397af4951d1e7b428.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3eaf4421bc5db5a397af4951d1e7b428.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3eaf4421bc5db5a397af4951d1e7b428.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="470347514" h="547" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="aeb58c17-7119-3e3f-ea67-bf5ced1da338" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3eaf4421bc5db5a397af4951d1e7b428.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c886c248-563a-cfdd-abb7-8b9df134decf" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ee6c9e4aaf6b59b4240329522e7e5caf.png" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ee6c9e4aaf6b59b4240329522e7e5caf.png" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ee6c9e4aaf6b59b4240329522e7e5caf.png" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3966304478" h="640" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="dc5832bb-30ed-be50-08db-627eb86b0390" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ee6c9e4aaf6b59b4240329522e7e5caf.png" w="1110" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c886c248-563a-cfdd-abb7-8b9df134decf" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/89298db4-895b-4596-af0b-356ea46c003d" data-title="" href="blob:https://gody.vn/89298db4-895b-4596-af0b-356ea46c003d" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2654531688" h="413" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="067d0cf2-beb6-98f8-e5b7-64ac6b5ccf8f" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/54e438d0e42cef4288a46915b75103dd.jpg" w="620" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="c886c248-563a-cfdd-abb7-8b9df134decf" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="04bd6b551e252aab7cd20af667b9b133.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bd6b551e252aab7cd20af667b9b133.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bd6b551e252aab7cd20af667b9b133.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2045405491" h="601" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="34f2a01e-3a53-9cc9-fa8b-ecfcfcd6b74d" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/04bd6b551e252aab7cd20af667b9b133.jpg" w="800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Những khung cảnh không thể nào tìm thấy được ở Tokyo.&nbsp;&nbsp;</span></div> </div> </div> <div>C&oacute; người đ&atilde; từng n&oacute;i Hokkaido b&igrave;nh y&ecirc;n thơ mộng v&agrave; tho&aacute;ng đ&atilde;ng, đủ để xua tan tất cả những rắc rối v&agrave; mọi cảm x&uacute;c ti&ecirc;u cực. N&oacute; giống như suối nước n&oacute;ng chữa l&agrave;nh mọi vết thương.&nbsp;</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="85d776e5-8f50-6b46-f5a5-14d76c9c7201"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="85d776e5-8f50-6b46-f5a5-14d76c9c7201" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="ce595972b157c2eca2c1d1944a4bc506.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ce595972b157c2eca2c1d1944a4bc506.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ce595972b157c2eca2c1d1944a4bc506.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3762492789" h="550" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2bd8f6ce-95e9-3e62-c142-670211bbad1c" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ce595972b157c2eca2c1d1944a4bc506.jpg" w="728" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="85d776e5-8f50-6b46-f5a5-14d76c9c7201" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="50a29f8fdffa458a2b52ff0d19fc0c8d.png" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/50a29f8fdffa458a2b52ff0d19fc0c8d.png" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/50a29f8fdffa458a2b52ff0d19fc0c8d.png" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3351813707" h="437" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="0493c56a-9bad-9612-9e62-0f964b02ffc6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/50a29f8fdffa458a2b52ff0d19fc0c8d.png" w="640" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="85d776e5-8f50-6b46-f5a5-14d76c9c7201" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5c2d61de869f4c8e18c5dc0a41c5a7a3.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5c2d61de869f4c8e18c5dc0a41c5a7a3.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5c2d61de869f4c8e18c5dc0a41c5a7a3.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="1263652395" h="1349" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="1eedd13c-631b-034d-16d6-8e78522cac48" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5c2d61de869f4c8e18c5dc0a41c5a7a3.jpg" w="1800" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="85d776e5-8f50-6b46-f5a5-14d76c9c7201" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="f118f5ecef112254f1066d74365f1eeb.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f118f5ecef112254f1066d74365f1eeb.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f118f5ecef112254f1066d74365f1eeb.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3803641612" h="1000" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="2c9ed15c-9632-6e5b-0333-71b814c49af4" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f118f5ecef112254f1066d74365f1eeb.jpg" w="1500" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="85d776e5-8f50-6b46-f5a5-14d76c9c7201" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="c4f72c9c8f8054a0618e7bd6fd2aa2e6.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c4f72c9c8f8054a0618e7bd6fd2aa2e6.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c4f72c9c8f8054a0618e7bd6fd2aa2e6.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3105447005" h="581" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="eda2630c-d4fe-7c36-2369-4ce596f75442" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c4f72c9c8f8054a0618e7bd6fd2aa2e6.jpg" w="930" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hồ nước xanh biếc hình trái tim và cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng ở Hokkaido.</div> </div> </div> <div>Ngồi tr&ecirc;n xe bu&yacute;t băng qua những c&aacute;nh đồng rộng lớn v&ocirc; tận, Futian Farm l&agrave; một c&aacute;nh đồng hoa oải hương nổi tiếng v&agrave; thu h&uacute;t nhiều kh&aacute;ch du lịch bạn c&oacute; thể c&acirc;n nhắc về địa điểm n&agrave;y trước khi đến nơi đ&acirc;y.</div> <div>Hồ nước tự nhi&ecirc;n m&agrave;u xanh lam c&oacute; biểu tượng h&igrave;nh tr&aacute;i tim ẩn m&igrave;nh trong rừng s&acirc;u đang l&agrave; một điểm du lịch được rất nhiều bạn trẻ ở Nhật check-in.&nbsp;</div> <div>&nbsp; <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="3e29a1fe-f955-70db-999d-35f1d4fc250f"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3e29a1fe-f955-70db-999d-35f1d4fc250f" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="8fc9476122c41485fdc63553117f2f2f.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8fc9476122c41485fdc63553117f2f2f.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8fc9476122c41485fdc63553117f2f2f.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3137109679" h="242" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="c8626471-7c61-c7e2-75fd-07d5e57061d0" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8fc9476122c41485fdc63553117f2f2f.jpg" w="700" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3e29a1fe-f955-70db-999d-35f1d4fc250f" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="3597d58e1d342b22a730c7283f0ce825.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3597d58e1d342b22a730c7283f0ce825.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3597d58e1d342b22a730c7283f0ce825.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2207557467" h="1493" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d3eaea4b-7ab3-35d1-001e-ad0ce0994cae" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/3597d58e1d342b22a730c7283f0ce825.jpg" w="1000" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3e29a1fe-f955-70db-999d-35f1d4fc250f" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="d74fc722dbbddc46bb6d6a1b5b7d801b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d74fc722dbbddc46bb6d6a1b5b7d801b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d74fc722dbbddc46bb6d6a1b5b7d801b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="466437847" h="500" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fe21e19c-4e59-4537-4651-8f0563a91ec8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d74fc722dbbddc46bb6d6a1b5b7d801b.jpg" w="667" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3e29a1fe-f955-70db-999d-35f1d4fc250f" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="efd71c2c66ba00cf16c0a1cb476848e0.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/efd71c2c66ba00cf16c0a1cb476848e0.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/efd71c2c66ba00cf16c0a1cb476848e0.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3749514914" h="554" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="b0f314a1-2b9d-8f15-2e2e-7f5ae423e549" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/efd71c2c66ba00cf16c0a1cb476848e0.jpg" w="832" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đền Shinto cũng là một địa điểm độc đáo thu hút khách du lịch.</div> </div> </div> <div>Trong đền Shinto ở Hokkaido, đền thờ Shinto Hokkaido ở Sapporo City được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1869 khi Hokkaido lần đầu ti&ecirc;n được thoả thuận v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những ng&ocirc;i ch&ugrave;a nổi tiếng nhất Nhật Bản ở Hokkaido. Tọa lạc tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Maruyama Sapporo, đền thờ Thần đạo n&agrave;y l&agrave; một nơi tuyệt đẹp v&agrave; thanh b&igrave;nh với 1.500 c&acirc;y anh đ&agrave;o v&agrave; l&agrave; một điểm đến rất phổ biến cho mọi người thưởng thức những bữa tiệc hoa anh đ&agrave;o tuyệt đẹp, thường được diễn ra v&agrave;o đầu th&aacute;ng Năm v&agrave; trong tuần lễ V&agrave;ng n&agrave;y bạn sẽ dễ d&agrave;ng bắt gặp những đứa trẻ mặc kimono đỏ rất dễ thương c&ugrave;ng nhiều người d&acirc;n Nhật Bản đi lễ cả những con s&oacute;c được tự do trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n ng&ocirc;i đền, những con đường bằng gỗ, rừng n&uacute;i nguy&ecirc;n sơ v&agrave; những c&acirc;y tuyết t&ugrave;ng cao ch&oacute;t v&oacute;t. Mọi thứ thật thanh b&igrave;nh đến lạ thường.</div> <div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="3ffacfff-214e-d8c0-c29b-fbc09bd66b0c"> <div class="layout-album__preview"> <div class="layout-update__preview"> <div class="text-right">&nbsp;</div> </div> <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3ffacfff-214e-d8c0-c29b-fbc09bd66b0c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="b6c2c6053a6e2facac319d31f3c041dd.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b6c2c6053a6e2facac319d31f3c041dd.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b6c2c6053a6e2facac319d31f3c041dd.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="4184967894" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="fe62deff-b873-a2f8-43c5-a251d00aaf41" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b6c2c6053a6e2facac319d31f3c041dd.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3ffacfff-214e-d8c0-c29b-fbc09bd66b0c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="27b665d1ce7274aa2f500e739f6438f9.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/27b665d1ce7274aa2f500e739f6438f9.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/27b665d1ce7274aa2f500e739f6438f9.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="939582654" h="682" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="d49b48dc-5273-a92f-a8cf-4d4d5279dab7" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/27b665d1ce7274aa2f500e739f6438f9.jpg" w="1024" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3ffacfff-214e-d8c0-c29b-fbc09bd66b0c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="6d143362a672a10024a8e32d1c037aa5.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/6d143362a672a10024a8e32d1c037aa5.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/6d143362a672a10024a8e32d1c037aa5.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="2079288501" h="540" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="38c47afc-81df-b609-884e-de8db763bbd8" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/6d143362a672a10024a8e32d1c037aa5.jpg" w="960" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3ffacfff-214e-d8c0-c29b-fbc09bd66b0c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/e9e7388e-f6cb-44ce-b1f1-8efe8769c927" data-title="" href="blob:https://gody.vn/e9e7388e-f6cb-44ce-b1f1-8efe8769c927" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="263118444" h="687" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="90e47137-0f99-4ab0-fba5-f20439576d6f" src="blob:https://gody.vn/e9e7388e-f6cb-44ce-b1f1-8efe8769c927" w="980" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loading"> <div class="LayoutAlbumItemA-P" id="process-26"> <div class="donut">&nbsp;</div> <p class="mb-0" id="status_26">Loading...</p> </div> </div> </figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><a rel="nofollow" target="_blank" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-fancybox="3ffacfff-214e-d8c0-c29b-fbc09bd66b0c" data-lightbox="LayoutAlbum1" data-name="5d7f6ee8df7bcc3d68ece6aa50ecfa6b.jpg" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d7f6ee8df7bcc3d68ece6aa50ecfa6b.jpg" data-title="" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d7f6ee8df7bcc3d68ece6aa50ecfa6b.jpg" rel="" title=""><img class="lazyload cursor-pointer" data-key="1" data-pagespeed-url-hash="3382906615" h="800" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" photoid="44ce635a-edc7-cab3-8695-0183228c43c6" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d7f6ee8df7bcc3d68ece6aa50ecfa6b.jpg" w="1200" /> </a> <div class="LayoutAlbumItemA loaded">&nbsp;</div> </figure> </div> </div> <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hồ Mashu một trong những hồ nước có độ trong cao nhất thế giới cũng như cảnh vật được sương mù bao phủ quanh năm tạo nên cảnh vật lung linh huyền ảo.</div> </div> </div> <div>Ngo&agrave;i những địa danh kể tr&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; một danh lam đ&aacute;ng đến để gh&eacute; thăm cũng như tha hồ sống ảo đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hồ Mashu. Hồ Mashu l&agrave; hồ miệng n&uacute;i lửa ở thị trấn Teshikaga, Hokkaido. Diện t&iacute;ch 19.2 km2, chu vi khoảng 20 km, độ s&acirc;u của mực nước l&agrave; 211.4m. Đ&acirc;y l&agrave; hồ c&oacute; độ trong suốt rất cao, xếp v&agrave;o hạng số 1 thế giới. Hồ n&agrave;y c&oacute; điểm rất kh&aacute;c biệt so với những hồ th&ocirc;ng thường kh&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; s&ocirc;ng chảy v&agrave;o lưu vực hồ, cũng kh&ocirc;ng c&oacute; s&ocirc;ng chảy ra, mực nước kh&ocirc;ng bao giờ thay đổi, d&ugrave; c&oacute; bị ứ nước. Hồ c&oacute; nhiều sương m&ugrave; bao phủ xung quanh đến mức người ta gọi l&agrave; &quot;Kiri no Mashu-ko&quot; (hồ phủ sương m&ugrave;), cho n&ecirc;n chẳng thể nh&igrave;n thấy được to&agrave;n cảnh. Nhưng khi sương m&ugrave; tan đi rồi th&igrave; mặt hồ &aacute;nh l&ecirc;n m&agrave;u xanh biếc cực k&igrave; đẹp, gọi l&agrave; &quot;Mashu blue&quot;.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><em>Nguồn: Tổng hợp</em><br /> &nbsp;</div> <div><em>H&igrave;nh&nbsp;ảnh: Internet</em></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huy Le
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/lehuy24693023/84769569-20190529110846.jpg
  [follower_n] => 4267
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Đến Hokkaido để lắng lại và cảm nhận vẻ đẹp thanh bình nơi đây

Khi nhắc đến Nhật Bản khách du lịch thường nghĩ đến những khu phố sầm uất nhộn nhịp của thủ đô Tokyo hay những đền đài mang nét cổ kính của cố đô Kyoto mà quên rằng ở Nhật Bản còn có một nơi là Hokkaido nơi mà khó có nơi nào có thể mang đến cho chúng ta cảm giác thanh bình lạ kỳ đến vậy.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Trong khái niệm của nhiều người Nhật, Hokkaido dường như không giống như đa phần của Nhật Bản. Có thể vì nó ở quá xa những nơi khác, từ Tokyo đến Hokkaido phải mất một tiếng rưỡi để bay.
 
 
 
 
 
Hokkaido mang lại cảm giác thanh bình khác hẳn với Tokyo.
Diện tích của Hokkaido thuộc vào dạng một trong những khu vực lớn nhất Nhật Bản. Với diện tích chiếm một phần năm của toàn bộ Nhật Bản.
Bạn có thể bay đến Hokkaido từ Tokyo. Khi đến Hokkaido bạn có thể nhìn ngắm cánh đồng hoa oải hương và đi bộ trên kênh Otaru cho nên đây chắc chắn sẽ là một hành trình rất đáng để trải nghiệm khi đến với Nhật Bản.
 
 
 
 
 
Cảnh thiên nhiên Hokkaido xinh đẹp cả bốn mùa trong năm.
Trái ngược lại hoàn toàn với vẻ hiện đại, tất bật và náo nhiệt của Tokyo, Hokkaido mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị, thanh bình hơn với những con đường thẳng tắp dài vô tận. Phong cách thiết kế của thành phố Hokkaido ban đầu khá giống với các phong cách thiết kế và kiến trúc ở Mỹ.
 
 
 
 
 
Những khung cảnh không thể nào tìm thấy được ở Tokyo.  
Có người đã từng nói Hokkaido bình yên thơ mộng và thoáng đãng, đủ để xua tan tất cả những rắc rối và mọi cảm xúc tiêu cực. Nó giống như suối nước nóng chữa lành mọi vết thương. 
 
 
 
 
 
 
Hồ nước xanh biếc hình trái tim và cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng ở Hokkaido.
Ngồi trên xe buýt băng qua những cánh đồng rộng lớn vô tận, Futian Farm là một cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch bạn có thể cân nhắc về địa điểm này trước khi đến nơi đây.
Hồ nước tự nhiên màu xanh lam có biểu tượng hình trái tim ẩn mình trong rừng sâu đang là một điểm du lịch được rất nhiều bạn trẻ ở Nhật check-in. 
 
 
 
 
 
 
Đền Shinto cũng là một địa điểm độc đáo thu hút khách du lịch.
Trong đền Shinto ở Hokkaido, đền thờ Shinto Hokkaido ở Sapporo City được xây dựng vào năm 1869 khi Hokkaido lần đầu tiên được thoả thuận và đã trở thành một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Nhật Bản ở Hokkaido. Tọa lạc tại Công viên Maruyama Sapporo, đền thờ Thần đạo này là một nơi tuyệt đẹp và thanh bình với 1.500 cây anh đào và là một điểm đến rất phổ biến cho mọi người thưởng thức những bữa tiệc hoa anh đào tuyệt đẹp, thường được diễn ra vào đầu tháng Năm và trong tuần lễ Vàng này bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ mặc kimono đỏ rất dễ thương cùng nhiều người dân Nhật Bản đi lễ cả những con sóc được tự do trong khuôn viên ngôi đền, những con đường bằng gỗ, rừng núi nguyên sơ và những cây tuyết tùng cao chót vót. Mọi thứ thật thanh bình đến lạ thường.
 
 
 
 
 

Loading...

 
Hồ Mashu một trong những hồ nước có độ trong cao nhất thế giới cũng như cảnh vật được sương mù bao phủ quanh năm tạo nên cảnh vật lung linh huyền ảo.
Ngoài những địa danh kể trên còn có một danh lam đáng đến để ghé thăm cũng như tha hồ sống ảo đó chính là hồ Mashu. Hồ Mashu là hồ miệng núi lửa ở thị trấn Teshikaga, Hokkaido. Diện tích 19.2 km2, chu vi khoảng 20 km, độ sâu của mực nước là 211.4m. Đây là hồ có độ trong suốt rất cao, xếp vào hạng số 1 thế giới. Hồ này có điểm rất khác biệt so với những hồ thông thường khác, đó là không có sông chảy vào lưu vực hồ, cũng không có sông chảy ra, mực nước không bao giờ thay đổi, dù có bị ứ nước. Hồ có nhiều sương mù bao phủ xung quanh đến mức người ta gọi là "Kiri no Mashu-ko" (hồ phủ sương mù), cho nên chẳng thể nhìn thấy được toàn cảnh. Nhưng khi sương mù tan đi rồi thì mặt hồ ánh lên màu xanh biếc cực kì đẹp, gọi là "Mashu blue". 
 
Nguồn: Tổng hợp
 
Hình ảnh: Internet