stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 2019-06-12 00:00:00
  [blog_id] => 4583
  [created_approved] => 2019-08-19 09:28:10
  [blog_title] => Phú Quốc - Bằng xe máy ? Tại sao không ?
  [albums] => 72281,72282,72283,72284,72285,72286,72287,72288,72289,72290,72291,72292,72293,72294,72295,72296,72297,72298,72299,72300,72301,72302,72303,72304,72305,72306,72307,72308,72309,72310,72311,72312,72313,72314,72315,72316,72317,72318,72319,72320,72321|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/a3e29f042f07514aa3c06e375445a374.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/f857aa0f3b6fc079af67f19b175899a6.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1b1e6c5e7ebcc13688708413b9edaa64.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/7f8296018aec84db3351d52659a9e317.jpeg,blob:https://gody.vn/4978ad9e-5e8e-4442-b0e1-315a22497640,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9b514f0c5b47196b986fe4ceeff73948.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9ffde1ca6ffe9f56ec5751d1b6ff4dd5.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/802508713e6550ccb6d5f249936eeba4.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/e56cb9b0e0c265af849e1d52579d507f.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/19371f99526fb2d074adcb388cd1ada5.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/fe055a8952bc8a6272152a52f54f006d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/71ebc0baf205500b37aad4fcea2826b8.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/a6793fff1557607982c487c2a9aa0f10.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/2ad259d78f2297da83627e0b8460dacc.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/d739cb66151abaf68ffd4057aa9e017c.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/8efc5e5857e958d005e7bcb901dad735.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/01cf3aad9620a89a300a22ac1a5423b2.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/694e270573b21b40da6c7423e60e4583.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0289544882333133ff264455ed69cb84.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0ff7e5d39d3ec55d4ab90509a6c1d5f0.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1e47f90b1df9e45dd35b50bd7057860f.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/bcb45bd196b4f72157a30ddc48fb9be7.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/c0e90d1bda49a6ecec43988edaa73d17.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/feb6ecf01e38c43d54e24bb3a6a345b5.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ff90321ed2fff30590f49425296747c5.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/78dcf8b61f127ce0d719526b248a849d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/69f9dfede232048a6d57c7b9760df1e4.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ad574687699b2d1d1c19ad0697db99b8.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/065460bf9f82f7d1f537014f5ee0b47c.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/6085e49dd46a6ebe8d2ab3594453e8ef.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ec77ad0474cb8c8527cbcf9e4281f9ac.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/e5ed707a42354a959ff4a6001fde5cbd.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/5b79a1d4f1236f021be83b56cc819887.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/f8e42f3d7ddef9b072d29f9af1dd3713.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0f0f972b9d93af31173b472109aacdbd.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/664f092078d192083eaa8b41fb787237.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9847c9279a47d89ec90e76369ec65fd9.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1ae4080ad5552535fba5a70be9c7bc5e.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/26fcd11259525f942455c46157e52440.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/6a8c14c403552b36e8a72cc9de35c72d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/b06d512f9bc8f630fa2e66832964192f.jpeg|public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965,public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 8
  [list_auto_comment] => 14130,14132,14133,14134,14135,14136,14137,14138|2019-08-19 17:48:18,2019-08-20 17:35:20,2019-08-20 02:46:17,2019-08-20 11:40:32,2019-08-22 00:39:17,2019-08-20 06:47:21,2019-08-22 00:51:34,2019-08-20 10:43:31
  [tags_destination] => 433,29,28,493,10860,32,1726,238,1380|lang-chai-rach-vem-dao-phu-quoc,bai-khem-dao-phu-quoc,bai-dai-dao-phu-quoc,nha-tu-phu-quoc,vinpearl-land-phu-quoc,bai-sao-phu-quoc,homestay-phu-quoc,dao-phu-quoc,phu-quoc|Làng chài Rạch Vẹm - Đảo Phú Quốc,Bãi Khem - Đảo Phú Quốc,Bãi Dài - Đảo Phú Quốc,Nhà tù Phú Quốc,Vinpearl Land Phú Quốc,Bãi Sao - Đảo Phú Quốc,Homestay Phú Quốc,Đảo ngọc Phú Quốc,phú quốc|1,1,1,1,3,1,0,1,2|8704,8705,8706,8707,8708,8709,8710,8711,8712
  [tags] => 32,1775,10850,1675,1897,1955,1380|bai-sao-phu-quoc,hon-thom-phu-quoc,sunset-sanato-beach-club,review,check-in,checkin,phu-quoc|Bãi Sao - Đảo Phú Quốc,Hòn Thơm (Phú Quốc),Sunset Sanato Beach Club,Review,Check-in,Checkin,phú quốc
  [blog_updated] => 2019-08-19 12:39:59
  [blog_created] => 2019-08-19 01:07:47
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/c258977cf1ed9f4b6ecc8c805e5be4eff2b90b38.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => binleo.tec6965
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Phú Quốc bằng xe máy ? Tại sao không
  [blog_slug] => phu-quoc-di-nhu-the-nao-de-tiet-kiem-nhat
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 5
  [total_replys] => 4
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 4000000
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="dabc8f44-224e-1de3-07ff-b2ec853421e7"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b06d512f9bc8f630fa2e66832964192f.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/b06d512f9bc8f630fa2e66832964192f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/b06d512f9bc8f630fa2e66832964192f.jpeg" w="1024" h="767"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Phú Quốc từ lâu đã là điểm đến trong mơ của nhiều bạn đúng k nèhh, nhưng làm sao để đi Phú Quốc tiết kiệm nhất lại ít được nhắc tới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 chút về chuyến đi của mình và Mít nhé ❤️</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="8b1b6ccc-4019-503c-04f7-0ad762c9d026"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6a8c14c403552b36e8a72cc9de35c72d.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/6a8c14c403552b36e8a72cc9de35c72d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/6a8c14c403552b36e8a72cc9de35c72d.jpeg" w="1019" h="1019"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">? Sunset Sanato Beach Club. Chỗ này nổi tiếng với tượng đầu người với mấy chú voi trên biển nẹ . Vé tham quan chụp ảnh 70k/ người, chụp chán chê rồi ra kkk.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="26fcd11259525f942455c46157e52440.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/26fcd11259525f942455c46157e52440.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/26fcd11259525f942455c46157e52440.jpeg" w="1019" h="1019"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">? OcSen Beach Bar ( cuối hẻm 118 Trần Hưng Đạo) đây cũng là con hẻm hot với các Hostel,resort,bar nè. Ở đây ngắm hoàng hôn hết sẩy lunn. Ngồi nhâm nhi chai bia rồi chill thôi?</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1ae4080ad5552535fba5a70be9c7bc5e.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1ae4080ad5552535fba5a70be9c7bc5e.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1ae4080ad5552535fba5a70be9c7bc5e.jpeg" w="1019" h="1019"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">? Nhà Ga An Thới thuộc thị trấn An Thới cách Dương Đông khoảng 23km. Lên hình như là đang ở Ý zậy. Chụp tấm nào đẹp tấm đó ? Mình đã phải ghé chỗ này 2 lần vì không biết khi nào mới được ra đây nữa?<div>? Cáp treo Hòn Thơm. Mình mua vé đi cáp treo này ở ga An Thới lun nha. Giá là 150k vé khứ hồi, nếu ăn buffet thì thêm 250k nữa nhé. Nhớ mang đồ bơi sang đây bơi nữa nhen. Có nhiều hoạt động vui chơi giải trí mà tiếc là hôm mình đi chơi âm u nên ngta không biểu diễn?</div></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9847c9279a47d89ec90e76369ec65fd9.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9847c9279a47d89ec90e76369ec65fd9.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9847c9279a47d89ec90e76369ec65fd9.jpeg" w="1019" h="1019"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">? Starfish beach (bãi Rạch Vẹm) cách Dương Đông khoảng 20km. Nó là 1 khúc bờ biển có con sao biển còn sống lun nhé, ngoài ra có nhà bè để ăn uống hải sản nữa. Đường vào bãi có 1 khúc đường đất, mn đi ngày mưa nên cẩn thận không té nha. Cuối đường sẽ có bảng chỉ dẫn rẽ vào và hoàn toàn k mất phí gì nha. Thêm nữa mn khi hốt mấy e sao biển dưới nước lên, chụp choẹt xong nhớ thả mấy nhỏ về lại vị trí cũ nhé, chứ đừng vứt lăn lóc nắng lắm chết tụi nhỏ.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="664f092078d192083eaa8b41fb787237.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/664f092078d192083eaa8b41fb787237.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/664f092078d192083eaa8b41fb787237.jpeg" w="1019" h="1019"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">? The Cá House(113/13 Trần Hưng Đạo). Nhà trọ dễ thương nhất mình từng ở, mọi thứ đều hoàn hảo. Chiều mưa nằm trong phòng bật chiếc radio cũ nghe bản nhạc cũ cứ thế mà quên đi hết cuộc đời ngoài kia. Không chỉ thoải mái mà còn đẹp nữa, đứng đâu cũng cho ra ảnh xịn hết. Huhuu chỉ ước được ở đó luôn.</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0f0f972b9d93af31173b472109aacdbd.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0f0f972b9d93af31173b472109aacdbd.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0f0f972b9d93af31173b472109aacdbd.jpeg" w="1024" h="1283"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f8e42f3d7ddef9b072d29f9af1dd3713.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/f8e42f3d7ddef9b072d29f9af1dd3713.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/f8e42f3d7ddef9b072d29f9af1dd3713.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5b79a1d4f1236f021be83b56cc819887.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/5b79a1d4f1236f021be83b56cc819887.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/5b79a1d4f1236f021be83b56cc819887.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e5ed707a42354a959ff4a6001fde5cbd.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/e5ed707a42354a959ff4a6001fde5cbd.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/e5ed707a42354a959ff4a6001fde5cbd.jpeg" w="1024" h="1165"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ec77ad0474cb8c8527cbcf9e4281f9ac.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ec77ad0474cb8c8527cbcf9e4281f9ac.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ec77ad0474cb8c8527cbcf9e4281f9ac.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6085e49dd46a6ebe8d2ab3594453e8ef.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/6085e49dd46a6ebe8d2ab3594453e8ef.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/6085e49dd46a6ebe8d2ab3594453e8ef.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="065460bf9f82f7d1f537014f5ee0b47c.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/065460bf9f82f7d1f537014f5ee0b47c.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/065460bf9f82f7d1f537014f5ee0b47c.jpeg" w="1024" h="1367"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ad574687699b2d1d1c19ad0697db99b8.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ad574687699b2d1d1c19ad0697db99b8.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ad574687699b2d1d1c19ad0697db99b8.jpeg" w="1024" h="767"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="69f9dfede232048a6d57c7b9760df1e4.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/69f9dfede232048a6d57c7b9760df1e4.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/69f9dfede232048a6d57c7b9760df1e4.jpeg" w="1024" h="1423"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="78dcf8b61f127ce0d719526b248a849d.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/78dcf8b61f127ce0d719526b248a849d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/78dcf8b61f127ce0d719526b248a849d.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ff90321ed2fff30590f49425296747c5.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ff90321ed2fff30590f49425296747c5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/ff90321ed2fff30590f49425296747c5.jpeg" w="1024" h="1119"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="feb6ecf01e38c43d54e24bb3a6a345b5.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/feb6ecf01e38c43d54e24bb3a6a345b5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/feb6ecf01e38c43d54e24bb3a6a345b5.jpeg" w="1024" h="1348"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c0e90d1bda49a6ecec43988edaa73d17.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/c0e90d1bda49a6ecec43988edaa73d17.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/c0e90d1bda49a6ecec43988edaa73d17.jpeg" w="1024" h="1366"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bcb45bd196b4f72157a30ddc48fb9be7.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/bcb45bd196b4f72157a30ddc48fb9be7.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/bcb45bd196b4f72157a30ddc48fb9be7.jpeg" w="1024" h="1372"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1e47f90b1df9e45dd35b50bd7057860f.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1e47f90b1df9e45dd35b50bd7057860f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1e47f90b1df9e45dd35b50bd7057860f.jpeg" w="1024" h="769"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0ff7e5d39d3ec55d4ab90509a6c1d5f0.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0ff7e5d39d3ec55d4ab90509a6c1d5f0.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0ff7e5d39d3ec55d4ab90509a6c1d5f0.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0289544882333133ff264455ed69cb84.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0289544882333133ff264455ed69cb84.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/0289544882333133ff264455ed69cb84.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="694e270573b21b40da6c7423e60e4583.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/694e270573b21b40da6c7423e60e4583.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/694e270573b21b40da6c7423e60e4583.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="01cf3aad9620a89a300a22ac1a5423b2.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/01cf3aad9620a89a300a22ac1a5423b2.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/01cf3aad9620a89a300a22ac1a5423b2.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8efc5e5857e958d005e7bcb901dad735.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/8efc5e5857e958d005e7bcb901dad735.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/8efc5e5857e958d005e7bcb901dad735.jpeg" w="1024" h="1075"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d739cb66151abaf68ffd4057aa9e017c.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/d739cb66151abaf68ffd4057aa9e017c.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/d739cb66151abaf68ffd4057aa9e017c.jpeg" w="1024" h="1329"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2ad259d78f2297da83627e0b8460dacc.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/2ad259d78f2297da83627e0b8460dacc.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/2ad259d78f2297da83627e0b8460dacc.jpeg" w="1024" h="1218"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a6793fff1557607982c487c2a9aa0f10.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/a6793fff1557607982c487c2a9aa0f10.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/a6793fff1557607982c487c2a9aa0f10.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="71ebc0baf205500b37aad4fcea2826b8.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/71ebc0baf205500b37aad4fcea2826b8.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/71ebc0baf205500b37aad4fcea2826b8.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fe055a8952bc8a6272152a52f54f006d.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/fe055a8952bc8a6272152a52f54f006d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/fe055a8952bc8a6272152a52f54f006d.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="19371f99526fb2d074adcb388cd1ada5.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/19371f99526fb2d074adcb388cd1ada5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/19371f99526fb2d074adcb388cd1ada5.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e56cb9b0e0c265af849e1d52579d507f.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/e56cb9b0e0c265af849e1d52579d507f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/e56cb9b0e0c265af849e1d52579d507f.jpeg" w="1024" h="1331"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="802508713e6550ccb6d5f249936eeba4.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/802508713e6550ccb6d5f249936eeba4.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/802508713e6550ccb6d5f249936eeba4.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9ffde1ca6ffe9f56ec5751d1b6ff4dd5.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9ffde1ca6ffe9f56ec5751d1b6ff4dd5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9ffde1ca6ffe9f56ec5751d1b6ff4dd5.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9b514f0c5b47196b986fe4ceeff73948.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9b514f0c5b47196b986fe4ceeff73948.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/9b514f0c5b47196b986fe4ceeff73948.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post img-thumb-post-36" contenteditable="false" data-name=""><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="blob:https://gody.vn/4978ad9e-5e8e-4442-b0e1-315a22497640" class="lazyload cursor-pointer"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure><div id="cancel_36" class="img-thumb-post-cancel cursor-pointer"></div><div id="img-thumb-post-process-36" class="img-thumb-post-process"><p class="img-thumb-post-status" id="status_36">Upload Failed</p><div class="donut"></div></div></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7f8296018aec84db3351d52659a9e317.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/7f8296018aec84db3351d52659a9e317.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/7f8296018aec84db3351d52659a9e317.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1b1e6c5e7ebcc13688708413b9edaa64.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1b1e6c5e7ebcc13688708413b9edaa64.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/1b1e6c5e7ebcc13688708413b9edaa64.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f857aa0f3b6fc079af67f19b175899a6.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/f857aa0f3b6fc079af67f19b175899a6.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/f857aa0f3b6fc079af67f19b175899a6.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a3e29f042f07514aa3c06e375445a374.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/a3e29f042f07514aa3c06e375445a374.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/17/binleo.tec6965/a3e29f042f07514aa3c06e375445a374.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">❌ #PHÚQUỐC BẰNG XE MÁY ❌&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;?RA ĐẢO CÙNG HOÀNG THƯỢNG?</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;#PHÚQUỐC từ lâu đã là điểm đến trong mơ của nhiều bạn đúng k nèhh, nhưng làm sao để đi Phú Quốc tiết kiệm nhất lại ít được nhắc tới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 chút về chuyến đi của mình và Mít nhé ❤️</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">?Di chuyển: mình chọn đi xe máy. Trải nghiệm không thể có được nếu đi xe khách hoặc máy bay. Mình đi theo kiểu vừa đi vừa chơi chỗ nào đẹp là ghé liền, tàn tàn tận hưởng, mình đi hơn chục ngày, ghé PQ 6 ngày 5 đêm trong bài hôm nay sẽ nói về Phú Quốc nhaaaaa.&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;?Lộ trình: Sài Gòn -&gt; Hà Tiên -&gt; lên phà sang Phú Quốc.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">Sài Gòn đi Hà Tiên (350km)&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">Phà Hà Tiên sang Phú Quốc tầm 2,5h nhé. Giá vé là 185k/ người, 80k/ xe.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">??Ngoài ra các bạn có thể đi máy bay, xe khách đều được nhé. Máy bay luôn có giá rẻ khứ hồi hơn 1tr.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;? Chỗ ở: PQ có rất nhiều resort, ks đẹp, giá thì vô vàn. Mình chọn những hostel, resort giá bình dân mà view gần gũi thiên nhiên. Mn có thể xem và book phòng trên app Agoda hoặc Booking.com trước nhé</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">??Mình chọn ở:</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">?The Fish( 113/13 Trần Hưng Đạo). Thề chưa bao giờ ở đâu thích như ở đây huhu, chỉ muốn ở lại luôn chứ không muốn về. Mn coi chi tiết dưới hình nhaa huhu. Phòng đơn cho 2 người mình ở 400k/đêm</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">?Phu Nam resort thuộc thị trấn An Thới(lên agoda search là ra nhe), ở đây mình ở phòng dạng bungalow, gần gũi thiên nhiên, có quầy bếp riêng để mn tự pha đồ uống hoặc nấu nướng tuỳ thích nhé. Mát mẻ, các bạn nhân viên cực dễ thương. Bungalow cho 2 người có giá từ 250k</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">??Ngoài ra còn có 1 số homestay khác siêu xinh và tiêu chí vẫn là hoà mình vào thiên nhiên nhé:&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">?The May Garden Stay &amp; Cafe Phú Quốc</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">?PEACE House</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">?9station Hostel &amp; Bar</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? True Home&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;? Địa điểm chơi &amp; sống ảo:</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">Mình sẽ nói sơ lược, chi tiết các bạn xem từng hình bên dưới nhé.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Ocsen Beach Bar ( cuối hẻm 118 Trần Hưng Đạo). Bia 50-80k tuỳ loại, nước ép 70k, ngoài ra còn có thêm nhiều thức uống khác.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;Sunset Sanato. Giá vé 70k/người tham quan chụp choẹt.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Starfish beach (bãi Rạch Vẹm) cách Dương Đông khoảng 20km. Free</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Nhà Ga An Thới thuộc thị trấn An Thới cách Dương Đông khoảng 30km.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Cáp treo Hòn Thơm. 150k/vé khứ hồi. Buffet tại hòn Thơm là 250k/người. Các b tham khảo thêm dv để mua vé rẻ hơn nha.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Sao Beach. Bãi biển với cát trắng mịn nước trong xanh, dọc bãi biển là các nhà hàng ăn uống hải sản. Ở đây chủ yếu tắm biển và chơi các trò chơi trên biển chủ&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Nhà tù Phú Quốc. Free, chờ ghép đoàn để được nghe các chị hdv kể cho nghe nhé.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Trại bảo tồn chó Phú Quốc Thanh Nga, vé vào 50k/người. Tham quan tìm hiểu về chó PQ, xem chó biểu diễn đua chó.&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Chợ Đêm Phú Quốc</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Nam Nghi Bar</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Mango bay</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Chuồn chuồn bistro</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Ngoài ra còn có Vinpearl, Safari, tour tham quan 4 đảo lặn ngắm san hô cũng nhiều người đi nhưng vì mình ra trúng đợt mưa nên không đi.&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;? Ăn uống:</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Bún Quậy Kiến Xây(28 Bạch Đằng) 50k tô đặc biệt. Mọi thứ đều tươi kể cả bún nha. Món này được cái tự pha nước chấm tắc ngon hết sảy.&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Bún Kèn Út Lượm(87 đường 30/4) 25k tô, chỉ bán buổi sáng nha.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Bánh cống ( đường Mạc Cửu, ngay khúc Trần Trung Trực quẹo qua, đối diện bán chim kiểng) 15k/ bánh. Sát bên có bán trà tắc ngon cực.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Hải sản các bạn ghé chợ Dương Đông, hoặc chợ Cầu Sấu (An Thới) tươi ngon mà rẻ cực. Mua về homestay rồi tự chế biến nhé.&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Quán cơm niêu Nhà Xưa(68 Lý Thường Kiệt). Ở đây đồ ăn rất ngon, có món Bạch Tuộc nhúng dấm ngon lắm, bạch tuộc nhúng vô dòn tan sật sật quá đã.&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">? Quán ốc 30k trên đường Trần Hưng Đạo. Có con nhum nướng ngon lém mà chỉ 20k con. Quán này có mấy chị đẹp gái, ra nghe mấy bả nói thôi ăn cũng ngon hhaha</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">❌ Tổng thiệt hại 3tr/người, siêu rẻ lunn.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">❌Xách đít lên đi ngay tới Phú Quốc và checkin ngay những địa điểm siêu hot nàoo ace mình ơii???</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">&nbsp;</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6cab9f1b-73d3-14ce-9171-b21991460f42">#PhuQuoc #ReviewPhuQuoc #DulichPhuQuoc #Sunsetsanato #OcsenBeachBar #Rachvemphuquoc #baisaobien #Thefishhouse #CaptreoHonThom #CheckinVietnam #ivivu #Godytravel #Reviewdulichcotam #Reviewdulich</div>
  [total_comment] => 1
  [user_name] => Hà Tỏi
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/binleo.tec6965/12810076-2019_08_19_01_41_40.jpeg
  [follower_n] => 848
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Phú Quốc - Bằng xe máy ? Tại sao không ?

Phú Quốc bằng xe máy ? Tại sao không

Bãi Sao - Đảo Phú Quốc Hòn Thơm (Phú Quốc) Sunset Sanato Beach Club Review Check-in Checkin phú quốc
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: 12/06/2019 Số ngày: 5 Tổng chi phí: 4,000,000đ
Phú Quốc từ lâu đã là điểm đến trong mơ của nhiều bạn đúng k nèhh, nhưng làm sao để đi Phú Quốc tiết kiệm nhất lại ít được nhắc tới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 chút về chuyến đi của mình và Mít nhé ❤️
? Sunset Sanato Beach Club. Chỗ này nổi tiếng với tượng đầu người với mấy chú voi trên biển nẹ . Vé tham quan chụp ảnh 70k/ người, chụp chán chê rồi ra kkk.
? OcSen Beach Bar ( cuối hẻm 118 Trần Hưng Đạo) đây cũng là con hẻm hot với các Hostel,resort,bar nè. Ở đây ngắm hoàng hôn hết sẩy lunn. Ngồi nhâm nhi chai bia rồi chill thôi?
? Nhà Ga An Thới thuộc thị trấn An Thới cách Dương Đông khoảng 23km. Lên hình như là đang ở Ý zậy. Chụp tấm nào đẹp tấm đó ? Mình đã phải ghé chỗ này 2 lần vì không biết khi nào mới được ra đây nữa?
? Cáp treo Hòn Thơm. Mình mua vé đi cáp treo này ở ga An Thới lun nha. Giá là 150k vé khứ hồi, nếu ăn buffet thì thêm 250k nữa nhé. Nhớ mang đồ bơi sang đây bơi nữa nhen. Có nhiều hoạt động vui chơi giải trí mà tiếc là hôm mình đi chơi âm u nên ngta không biểu diễn?
? Starfish beach (bãi Rạch Vẹm) cách Dương Đông khoảng 20km. Nó là 1 khúc bờ biển có con sao biển còn sống lun nhé, ngoài ra có nhà bè để ăn uống hải sản nữa. Đường vào bãi có 1 khúc đường đất, mn đi ngày mưa nên cẩn thận không té nha. Cuối đường sẽ có bảng chỉ dẫn rẽ vào và hoàn toàn k mất phí gì nha. Thêm nữa mn khi hốt mấy e sao biển dưới nước lên, chụp choẹt xong nhớ thả mấy nhỏ về lại vị trí cũ nhé, chứ đừng vứt lăn lóc nắng lắm chết tụi nhỏ.
? The Cá House(113/13 Trần Hưng Đạo). Nhà trọ dễ thương nhất mình từng ở, mọi thứ đều hoàn hảo. Chiều mưa nằm trong phòng bật chiếc radio cũ nghe bản nhạc cũ cứ thế mà quên đi hết cuộc đời ngoài kia. Không chỉ thoải mái mà còn đẹp nữa, đứng đâu cũng cho ra ảnh xịn hết. Huhuu chỉ ước được ở đó luôn.

Upload Failed

❌ #PHÚQUỐC BẰNG XE MÁY ❌ 
       ?RA ĐẢO CÙNG HOÀNG THƯỢNG?

 #PHÚQUỐC từ lâu đã là điểm đến trong mơ của nhiều bạn đúng k nèhh, nhưng làm sao để đi Phú Quốc tiết kiệm nhất lại ít được nhắc tới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 chút về chuyến đi của mình và Mít nhé ❤️

?Di chuyển: mình chọn đi xe máy. Trải nghiệm không thể có được nếu đi xe khách hoặc máy bay. Mình đi theo kiểu vừa đi vừa chơi chỗ nào đẹp là ghé liền, tàn tàn tận hưởng, mình đi hơn chục ngày, ghé PQ 6 ngày 5 đêm trong bài hôm nay sẽ nói về Phú Quốc nhaaaaa. 
 ?Lộ trình: Sài Gòn -> Hà Tiên -> lên phà sang Phú Quốc.
Sài Gòn đi Hà Tiên (350km) 
Phà Hà Tiên sang Phú Quốc tầm 2,5h nhé. Giá vé là 185k/ người, 80k/ xe.
??Ngoài ra các bạn có thể đi máy bay, xe khách đều được nhé. Máy bay luôn có giá rẻ khứ hồi hơn 1tr.

 ? Chỗ ở: PQ có rất nhiều resort, ks đẹp, giá thì vô vàn. Mình chọn những hostel, resort giá bình dân mà view gần gũi thiên nhiên. Mn có thể xem và book phòng trên app Agoda hoặc Booking.com trước nhé
??Mình chọn ở:
?The Fish( 113/13 Trần Hưng Đạo). Thề chưa bao giờ ở đâu thích như ở đây huhu, chỉ muốn ở lại luôn chứ không muốn về. Mn coi chi tiết dưới hình nhaa huhu. Phòng đơn cho 2 người mình ở 400k/đêm
?Phu Nam resort thuộc thị trấn An Thới(lên agoda search là ra nhe), ở đây mình ở phòng dạng bungalow, gần gũi thiên nhiên, có quầy bếp riêng để mn tự pha đồ uống hoặc nấu nướng tuỳ thích nhé. Mát mẻ, các bạn nhân viên cực dễ thương. Bungalow cho 2 người có giá từ 250k
??Ngoài ra còn có 1 số homestay khác siêu xinh và tiêu chí vẫn là hoà mình vào thiên nhiên nhé: 
?The May Garden Stay & Cafe Phú Quốc
?PEACE House
?9station Hostel & Bar
? True Home 

 ? Địa điểm chơi & sống ảo:
Mình sẽ nói sơ lược, chi tiết các bạn xem từng hình bên dưới nhé.
? Ocsen Beach Bar ( cuối hẻm 118 Trần Hưng Đạo). Bia 50-80k tuỳ loại, nước ép 70k, ngoài ra còn có thêm nhiều thức uống khác.
 Sunset Sanato. Giá vé 70k/người tham quan chụp choẹt.
? Starfish beach (bãi Rạch Vẹm) cách Dương Đông khoảng 20km. Free
? Nhà Ga An Thới thuộc thị trấn An Thới cách Dương Đông khoảng 30km.
? Cáp treo Hòn Thơm. 150k/vé khứ hồi. Buffet tại hòn Thơm là 250k/người. Các b tham khảo thêm dv để mua vé rẻ hơn nha.
? Sao Beach. Bãi biển với cát trắng mịn nước trong xanh, dọc bãi biển là các nhà hàng ăn uống hải sản. Ở đây chủ yếu tắm biển và chơi các trò chơi trên biển chủ 
? Nhà tù Phú Quốc. Free, chờ ghép đoàn để được nghe các chị hdv kể cho nghe nhé.
? Trại bảo tồn chó Phú Quốc Thanh Nga, vé vào 50k/người. Tham quan tìm hiểu về chó PQ, xem chó biểu diễn đua chó. 
? Chợ Đêm Phú Quốc
? Nam Nghi Bar
? Mango bay
? Chuồn chuồn bistro
? Ngoài ra còn có Vinpearl, Safari, tour tham quan 4 đảo lặn ngắm san hô cũng nhiều người đi nhưng vì mình ra trúng đợt mưa nên không đi. 

 ? Ăn uống:
? Bún Quậy Kiến Xây(28 Bạch Đằng) 50k tô đặc biệt. Mọi thứ đều tươi kể cả bún nha. Món này được cái tự pha nước chấm tắc ngon hết sảy. 
? Bún Kèn Út Lượm(87 đường 30/4) 25k tô, chỉ bán buổi sáng nha.
? Bánh cống ( đường Mạc Cửu, ngay khúc Trần Trung Trực quẹo qua, đối diện bán chim kiểng) 15k/ bánh. Sát bên có bán trà tắc ngon cực.
? Hải sản các bạn ghé chợ Dương Đông, hoặc chợ Cầu Sấu (An Thới) tươi ngon mà rẻ cực. Mua về homestay rồi tự chế biến nhé. 
? Quán cơm niêu Nhà Xưa(68 Lý Thường Kiệt). Ở đây đồ ăn rất ngon, có món Bạch Tuộc nhúng dấm ngon lắm, bạch tuộc nhúng vô dòn tan sật sật quá đã. 
? Quán ốc 30k trên đường Trần Hưng Đạo. Có con nhum nướng ngon lém mà chỉ 20k con. Quán này có mấy chị đẹp gái, ra nghe mấy bả nói thôi ăn cũng ngon hhaha
❌ Tổng thiệt hại 3tr/người, siêu rẻ lunn.

❌Xách đít lên đi ngay tới Phú Quốc và checkin ngay những địa điểm siêu hot nàoo ace mình ơii???
 
#PhuQuoc #ReviewPhuQuoc #DulichPhuQuoc #Sunsetsanato #OcsenBeachBar #Rachvemphuquoc #baisaobien #Thefishhouse #CaptreoHonThom #CheckinVietnam #ivivu #Godytravel #Reviewdulichcotam #Reviewdulich