Bạn đã khám phá được bao nhiêu % thế giới? Đã đến được bao nhiêu nước?
QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA(Việt Nam) QUẦN ĐẢO HOÀNG SA(Việt Nam)
Đời thì ngắn, thế giới thì rộng
Hãy khám phá!
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
Bản đồ du lịch, bản đồ du lịch Việt nam, bản đồ du lịch nước ngoài, bản đồ checkin các địa điểm đã đến …. Là chức năng được GODY phát triển để cho phép mỗi user, thành viên trong cộng đồng du lịch GODY checkin lưu lại các địa điểm đã đặt chân, tham quan hoặc trải nghiệm trong hành trình nhỏ bé của mình. Thành viên có thể checkin in lưu lại theo mốc thời gian cụ thể như:
  • - Đất nước đã đến.
  • - Tỉnh thành phố đã đến ( bao gồm Việt nam và nước ngoài )
  • - Địa điểm chi tiết đã đến ( ví dụ: Chợ Bến thành, Cầu Trường tiền, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh …)

“Hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi bé nhỏ”