stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2987
  [created_approved] => 2019-03-14 13:57:00
  [blog_title] => Đà Lạt mùa mai anh đào than thở: "Xin đừng bẻ cành, ngắt hoa và đu lên chúng tôi khi chụp ảnh"
  [albums] => 49324,49325,49326,49327,49328,49329,49330,49331,49332,49333|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b131709e0bc993c11b4c338668db365b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3993da5b6f68c5eef48d39f57cbf96e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8c3b607d1d8e51b9692f17c56986ce43.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c52363c2d4f5f9c681910688d8985e00.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/1dafb683619e463c34002478a27f1e6f.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/a4a0dd3fa099129fcaa1ae9070204845.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e9b3c474f816febfd5e7971316e3d12d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/96c5dc9bb2805020eae011abb0804256.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e18f77b0622256f073395e4b82418d66.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/f35772f7f78e5d57b2644f63bd073ef8.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 5126,5127,5128,5129,5130|2019-03-15 10:41:10,2019-03-15 16:41:18,2019-03-15 11:47:15,2019-03-15 09:47:04,2019-03-16 13:42:13
  [tags_destination] => 1216,3234|da-lat,lam-dong|Đà lạt,lâm Đồng|2,3|1182,1183
  [tags] => 50,139,175|lam-dong,da-lat,gody|Lâm Đồng,Đà Lạt,Gody
  [blog_updated] => 2019-03-14 16:24:56
  [blog_created] => 2019-03-14 04:08:57
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/9de6b407fa93de3a234b2c2fce8e389973b06ff1.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => tranghui2019493
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Mùa anh đào Đà Lạt vừa kết thúc cũng là lúc cư dân mạng lên tiếng bất bình về nhiều hành động vô ý thưc như bẻ cành, ngắt hoa và đu mạnh lên hẵng những cây mai anh đào để chụp ảnh.
  [blog_slug] => da-lat-mua-mai-anh-dao-than-tho-xin-dung-be-canh-ngat-hoa-va-du-len-chung-toi-khi-chup-anh
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Cứ hằng năm tầm cuối tháng 12 đến đầu tháng 3, Đà Lạt ngập trong sắc hồng dịu ngọt của mai anh đào. Đây cũng là khoảng thời gian mà hiều du khách tìm đên Thành phố sương mù này để ghi lại cho mình những bức ảnh cùng với loài hoa này.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b99c17b8-cd1a-ff15-581f-aa623f662d28">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b99c17b8-cd1a-ff15-581f-aa623f662d28" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b131709e0bc993c11b4c338668db365b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b131709e0bc993c11b4c338668db365b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b131709e0bc993c11b4c338668db365b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b131709e0bc993c11b4c338668db365b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="d1a2f266-61ef-ba90-68f5-96be222c4412" data-pagespeed-url-hash="3720070292" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b131709e0bc993c11b4c338668db365b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b99c17b8-cd1a-ff15-581f-aa623f662d28" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3993da5b6f68c5eef48d39f57cbf96e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3993da5b6f68c5eef48d39f57cbf96e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3993da5b6f68c5eef48d39f57cbf96e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3993da5b6f68c5eef48d39f57cbf96e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="729485e9-a3f4-3b31-f87c-c66cf23ab895" data-pagespeed-url-hash="2165931250" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3993da5b6f68c5eef48d39f57cbf96e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b99c17b8-cd1a-ff15-581f-aa623f662d28" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8c3b607d1d8e51b9692f17c56986ce43.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8c3b607d1d8e51b9692f17c56986ce43.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8c3b607d1d8e51b9692f17c56986ce43.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8c3b607d1d8e51b9692f17c56986ce43.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1349" photoid="e2e11eac-8eb5-d665-13cb-9509f569b559" data-pagespeed-url-hash="2991315797" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8c3b607d1d8e51b9692f17c56986ce43.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b99c17b8-cd1a-ff15-581f-aa623f662d28" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c52363c2d4f5f9c681910688d8985e00.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c52363c2d4f5f9c681910688d8985e00.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c52363c2d4f5f9c681910688d8985e00.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c52363c2d4f5f9c681910688d8985e00.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="657e3d32-ee35-55c7-0dda-711f21157840" data-pagespeed-url-hash="838944610" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c52363c2d4f5f9c681910688d8985e00.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Mùa mai anh đào (@Instagram)</div>           </div></div><div>Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số hành động thiếu ý thức từ khách du lịch khi chụp ảnh với mai anh đào như bẻ cành, ngắt hoa hay thậm chí du khách đu hẳn lên cành cây hay bệ đá từ các khuôn viên dọc khắp đường Trần Hưng Đạo,v.v. Những hành động này ngay lập tức khiến cư dân mạng bất bình bởi thứ nhất làm ảnh hưởng rất lớn đến vẻ đẹp vốn có của mai anh đào, mất cảnh quan cho những người sau đến thưởng hoa. Và thứ hai sẽ gây thiện chí không hay từ khách du lịch nước bạn.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="72ec1895-0bf0-9c51-5f90-9cd93d2c6f30">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="72ec1895-0bf0-9c51-5f90-9cd93d2c6f30" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/1dafb683619e463c34002478a27f1e6f.png" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/1dafb683619e463c34002478a27f1e6f.png" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1dafb683619e463c34002478a27f1e6f.png">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/1dafb683619e463c34002478a27f1e6f.png" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1500" photoid="1e6789ac-401c-bceb-7077-b58e28550932" data-pagespeed-url-hash="2057044056" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1dafb683619e463c34002478a27f1e6f.png"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="72ec1895-0bf0-9c51-5f90-9cd93d2c6f30" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/a4a0dd3fa099129fcaa1ae9070204845.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/a4a0dd3fa099129fcaa1ae9070204845.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a4a0dd3fa099129fcaa1ae9070204845.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/a4a0dd3fa099129fcaa1ae9070204845.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="480" photoid="625a6594-dc12-45da-421e-cc8c2efbf77f" data-pagespeed-url-hash="2734244435" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a4a0dd3fa099129fcaa1ae9070204845.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="72ec1895-0bf0-9c51-5f90-9cd93d2c6f30" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e9b3c474f816febfd5e7971316e3d12d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e9b3c474f816febfd5e7971316e3d12d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e9b3c474f816febfd5e7971316e3d12d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e9b3c474f816febfd5e7971316e3d12d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1359" photoid="b379585d-f2f6-5bf9-c92b-4d3a8db6c704" data-pagespeed-url-hash="2225116706" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e9b3c474f816febfd5e7971316e3d12d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="72ec1895-0bf0-9c51-5f90-9cd93d2c6f30" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/96c5dc9bb2805020eae011abb0804256.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/96c5dc9bb2805020eae011abb0804256.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="96c5dc9bb2805020eae011abb0804256.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/96c5dc9bb2805020eae011abb0804256.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="480" photoid="53e72e5b-fb1f-7188-a9ae-3811e16eef56" data-pagespeed-url-hash="1279503421" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="96c5dc9bb2805020eae011abb0804256.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">(Ảnh minh họa)</div>           </div></div><div>Việc kiểm soát, nhắc nhở khách du lịch không hề dễ dàng và có thể thay đổi được phần nào vấn đề trong thời gian sớm chiều. Vì vậy việc cần nhất vẫn chính là những lời kêu gọi giữ gìn và ý thức của từng khách du lịch khi đến Đà Lạt nói riêng và bất cứ nơi nào nói chung trên Việt Nam và cả Thế Giới.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e18f77b0622256f073395e4b82418d66.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e18f77b0622256f073395e4b82418d66.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e18f77b0622256f073395e4b82418d66.jpg" w="1024" h="1366" data-pagespeed-url-hash="232001374" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@Instagram</figcaption></figure></div></div><div></div><div>Mùa mai anh đào ở Đà Lạt thường kéo dài từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 3 hằng năm. Bạn có thể ngắm hoa vào lúc sáng sớm và đến các cung đường như đường Trần Hưng Đạo, Dốc Đa Quý, dọc Hồ Xuân Hương và hồ Tuyền Lâm để ngắm hoa đẹp nhất.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f35772f7f78e5d57b2644f63bd073ef8.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/f35772f7f78e5d57b2644f63bd073ef8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/f35772f7f78e5d57b2644f63bd073ef8.jpg" w="1024" h="536" data-pagespeed-url-hash="2741730692" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@thewindowstudio</figcaption></figure></div></div><div><i>Nguồn thông tin: Sưu tầm</i></div><div><i>Nguồn ảnh: Sưu tầm</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Chang Hua
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/tranghui2019493/43759221-20190821211404.jpg
  [follower_n] => 3568
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Đà Lạt mùa mai anh đào than thở: "Xin đừng bẻ cành, ngắt hoa và đu lên chúng tôi khi chụp ảnh"

Mùa anh đào Đà Lạt vừa kết thúc cũng là lúc cư dân mạng lên tiếng bất bình về nhiều hành động vô ý thưc như bẻ cành, ngắt hoa và đu mạnh lên hẵng những cây mai anh đào để chụp ảnh.

Lâm Đồng Đà Lạt Gody
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Cứ hằng năm tầm cuối tháng 12 đến đầu tháng 3, Đà Lạt ngập trong sắc hồng dịu ngọt của mai anh đào. Đây cũng là khoảng thời gian mà hiều du khách tìm đên Thành phố sương mù này để ghi lại cho mình những bức ảnh cùng với loài hoa này.
Mùa mai anh đào (@Instagram)
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số hành động thiếu ý thức từ khách du lịch khi chụp ảnh với mai anh đào như bẻ cành, ngắt hoa hay thậm chí du khách đu hẳn lên cành cây hay bệ đá từ các khuôn viên dọc khắp đường Trần Hưng Đạo,v.v. Những hành động này ngay lập tức khiến cư dân mạng bất bình bởi thứ nhất làm ảnh hưởng rất lớn đến vẻ đẹp vốn có của mai anh đào, mất cảnh quan cho những người sau đến thưởng hoa. Và thứ hai sẽ gây thiện chí không hay từ khách du lịch nước bạn.
(Ảnh minh họa)
Việc kiểm soát, nhắc nhở khách du lịch không hề dễ dàng và có thể thay đổi được phần nào vấn đề trong thời gian sớm chiều. Vì vậy việc cần nhất vẫn chính là những lời kêu gọi giữ gìn và ý thức của từng khách du lịch khi đến Đà Lạt nói riêng và bất cứ nơi nào nói chung trên Việt Nam và cả Thế Giới.
@Instagram
Mùa mai anh đào ở Đà Lạt thường kéo dài từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 3 hằng năm. Bạn có thể ngắm hoa vào lúc sáng sớm và đến các cung đường như đường Trần Hưng Đạo, Dốc Đa Quý, dọc Hồ Xuân Hương và hồ Tuyền Lâm để ngắm hoa đẹp nhất.
@thewindowstudio
Nguồn thông tin: Sưu tầm
Nguồn ảnh: Sưu tầm