stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2932
  [created_approved] => 2019-03-05 17:51:00
  [blog_title] => Du khách Việt phạt 150 triệu khi mang bánh tét sang Đài Loan làm quà
  [albums] => 48415,48416,48417|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/562c6edaced0cd84fb75bff7ff38acea.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/569715ecc40f815d2d42b30d3071263f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/83a9c1b34840094af1e351652443875c.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu,public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu|2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 4827,4828,4829,4830|2019-03-06 14:45:17,2019-03-07 11:50:07,2019-03-06 17:45:27,2019-03-07 21:50:29
  [tags_destination] => 1918|du-lich-tet|Du lịch Tết|0|1104
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-03-06 09:34:55
  [blog_created] => 2019-03-05 17:51:13
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/e786ab811b11c0929e4a82ae576cdcfd9e0eccdd.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => quynhnhu
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Mang bánh tét sang Đài Loan làm quà, bất ngờ bị chặn lại sân bay và phải chịu khoản phạt 150 triệu đồng. Qúa bức xúc, một người phụ nữ đã từ chối nộp phạt và quyết định rời Đài Loan trong cùng ngày,
  [blog_slug] => buc-xuc-vi-phat-150-trieu-khi-mang-banh-tet-sang-dai-loan-lam-qua
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Truyền th&ocirc;ng Đ&agrave;i vừa đưa tin, một nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch người Việt Nam v&igrave; mang b&aacute;nh t&eacute;t sang Đ&agrave;i Loan l&agrave;m qu&agrave; thăm họ h&agrave;ng đ&atilde; bất ngờ bị chặn lại ở cửa hải quan, v&agrave; y&ecirc;u cầu phải chi trả một khoản tiền phạt 200.000 Đ&agrave;i tệ (hơn 150 triệu đồng). Bức x&uacute;c khi thấy khoản tiền phạt qu&aacute; lớn, nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; từ chối nộp phạt, đồng thời rời Đ&agrave;i Loan trong c&ugrave;ng ng&agrave;y.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="83a9c1b34840094af1e351652443875c.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/83a9c1b34840094af1e351652443875c.jpg" h="525" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/83a9c1b34840094af1e351652443875c.jpg" w="700" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Virus dịch tả lợn ch&acirc;u Phi (ASF) đang tiếp tục l&acirc;y lan tại Việt Nam, được biết, Việt Nam trở th&agrave;nh nước thứ 3 bị l&acirc;y lan c&uacute;m tả lợn ch&acirc;u Phi, chỉ sau Trung Quốc v&agrave; M&ocirc;ng Cổ. V&agrave; v&igrave; số lượng sản phẩm thịt từ Việt Nam mang v&agrave;o Đ&agrave;i Loan bất hợp ph&aacute;p chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc. C&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch lo ngại sự l&acirc;y lan của ASF c&oacute; thể ph&aacute; hủy ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i lợn của Đ&agrave;i Loan, đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 100 tỷ Đ&agrave;i tệ (3,24 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế. N&ecirc;n c&aacute;c quan chức hải quan h&ograve;n đảo n&agrave;y đ&atilde; bắt đầu lấy mẫu thịt heo Việt Nam một c&aacute;ch ngẫu nhi&ecirc;n từ th&aacute;ng 11-2018.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Trước đ&oacute;, to&agrave;n bộ h&agrave;nh kh&aacute;ch đến từ đến từ Việt Nam đều bị kiểm tra h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay ngay sau khi nh&agrave; chức tr&aacute;ch Đ&agrave;i Loan đ&atilde; ph&aacute;t hiện một chiếc b&aacute;nh m&igrave; sandwich của một h&agrave;nh kh&aacute;ch đến từ TP. HCM dương t&iacute;nh với bệnh dịch tả heo ch&acirc;u Phi (ASF) v&agrave;o h&ocirc;m 5/2.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="569715ecc40f815d2d42b30d3071263f.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/569715ecc40f815d2d42b30d3071263f.jpg" h="464" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/569715ecc40f815d2d42b30d3071263f.jpg" w="700" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Theo Hội đồng N&ocirc;ng nghiệp Đ&agrave;i Loan (COA), mẫu b&aacute;nh m&igrave; dương t&iacute;nh với ASF đ&atilde; được ph&aacute;t hiện trong cuộc kiểm tra ngẫu nhi&ecirc;n. H&agrave;nh kh&aacute;ch n&agrave;y tuy chỉ bị phạt 30.000 đ&agrave;i tệ (gần 1000 USD) v&igrave; Việt Nam chỉ bị liệt v&agrave;o danh s&aacute;ch ảnh hưởng bởi bệnh tay ch&acirc;n miệng, kh&ocirc;ng phải ASF. Nhưng đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n một sản phẩm thịt heo mang v&agrave;o Đ&agrave;i Loan từ một quốc gia kh&aacute;c ngo&agrave;i Trung Quốc dương t&iacute;nh với ASF, đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i mới nhất buộc ch&iacute;nh quyền h&ograve;n đảo Đ&agrave;i Loan nhằm ngăn chặn v&agrave; siết chặt hơn nữa c&aacute;c quy định về virus tả heo ch&acirc;u Phi (ASF) sau khi n&oacute; b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; lan rộng ở Trung Quốc.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="562c6edaced0cd84fb75bff7ff38acea.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/562c6edaced0cd84fb75bff7ff38acea.jpg" h="330" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/quynhnhu/562c6edaced0cd84fb75bff7ff38acea.jpg" w="586" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div>Theo luật hiện h&agrave;nh, h&agrave;nh kh&aacute;ch mang c&aacute;c sản phẩm thịt đến từ c&aacute;c quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; bệnh tay ch&acirc;n miệng hoặc c&uacute;m gia cầm đến Đ&agrave;i Loan sẽ bị phạt 30.000 Đ&agrave;i tệ cho lần đầu ti&ecirc;n, 300.000 cho lần thứ hai v&agrave; 1 triệu Đ&agrave;i tệ nếu vi phạm nhiều lần. Ngo&agrave;i Việt Nam, Đ&agrave;i Loan cũng đ&atilde; &aacute;p dụng kiểm tra 100% h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay mang theo từ Trung Quốc v&agrave; tăng tiền phạt sản phẩm thịt lợn kh&ocirc;ng được khai b&aacute;o l&ecirc;n 200.000 Đ&agrave;i tệ (6.486 USD) với những người phạm tội lần đầu v&agrave; 1 triệu Đ&agrave;i tệ cho nhiều người phạm tội. Hiện đ&atilde; ph&aacute;t hiện 22 trường hợp sản phẩm thịt heo đem từ cường quốc ch&acirc;u &Aacute; nhiễm ASF.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Được biết, nếu ph&aacute;t hiện sản phẩm chứa thịt lợn kh&ocirc;ng khai b&aacute;o sẽ bị phạt 200.000 Đ&agrave;i tệ (hơn 150 triệu đồng) cho lần vi phạm đầu ti&ecirc;n v&agrave; 1 triệu Đ&agrave;i tệ (hơn 754 triệu đồng) nếu t&aacute;i phạm.</div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Quỳnh Như
  [user_avatar] => public/user/avatar/quynhnhu/2e6f10180ac20bee53106d210c394cc9.jpg
  [follower_n] => 4578
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Du khách Việt phạt 150 triệu khi mang bánh tét sang Đài Loan làm quà

Mang bánh tét sang Đài Loan làm quà, bất ngờ bị chặn lại sân bay và phải chịu khoản phạt 150 triệu đồng. Qúa bức xúc, một người phụ nữ đã từ chối nộp phạt và quyết định rời Đài Loan trong cùng ngày,

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Truyền thông Đài vừa đưa tin, một nữ hành khách người Việt Nam vì mang bánh tét sang Đài Loan làm quà thăm họ hàng đã bất ngờ bị chặn lại ở cửa hải quan, và yêu cầu phải chi trả một khoản tiền phạt 200.000 Đài tệ (hơn 150 triệu đồng). Bức xúc khi thấy khoản tiền phạt quá lớn, nữ hành khách đã từ chối nộp phạt, đồng thời rời Đài Loan trong cùng ngày.
 
 
 
Virus dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang tiếp tục lây lan tại Việt Nam, được biết, Việt Nam trở thành nước thứ 3 bị lây lan cúm tả lợn châu Phi, chỉ sau Trung Quốc và Mông Cổ. Và vì số lượng sản phẩm thịt từ Việt Nam mang vào Đài Loan bất hợp pháp chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc. Các nhà chức trách lo ngại sự lây lan của ASF có thể phá hủy ngành chăn nuôi lợn của Đài Loan, đóng góp hơn 100 tỷ Đài tệ (3,24 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế. Nên các quan chức hải quan hòn đảo này đã bắt đầu lấy mẫu thịt heo Việt Nam một cách ngẫu nhiên từ tháng 11-2018.
 
Trước đó, toàn bộ hành khách đến từ đến từ Việt Nam đều bị kiểm tra hành lý xách tay ngay sau khi nhà chức trách Đài Loan đã phát hiện một chiếc bánh mì sandwich của một hành khách đến từ TP. HCM dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) vào hôm 5/2.
 
 
 
Theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA), mẫu bánh mì dương tính với ASF đã được phát hiện trong cuộc kiểm tra ngẫu nhiên. Hành khách này tuy chỉ bị phạt 30.000 đài tệ (gần 1000 USD) vì Việt Nam chỉ bị liệt vào danh sách ảnh hưởng bởi bệnh tay chân miệng, không phải ASF. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên một sản phẩm thịt heo mang vào Đài Loan từ một quốc gia khác ngoài Trung Quốc dương tính với ASF, đây là động thái mới nhất buộc chính quyền hòn đảo Đài Loan nhằm ngăn chặn và siết chặt hơn nữa các quy định về virus tả heo châu Phi (ASF) sau khi nó bùng phát và lan rộng ở Trung Quốc.
 
 
 
Theo luật hiện hành, hành khách mang các sản phẩm thịt đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh tay chân miệng hoặc cúm gia cầm đến Đài Loan sẽ bị phạt 30.000 Đài tệ cho lần đầu tiên, 300.000 cho lần thứ hai và 1 triệu Đài tệ nếu vi phạm nhiều lần. Ngoài Việt Nam, Đài Loan cũng đã áp dụng kiểm tra 100% hành lý xách tay mang theo từ Trung Quốc và tăng tiền phạt sản phẩm thịt lợn không được khai báo lên 200.000 Đài tệ (6.486 USD) với những người phạm tội lần đầu và 1 triệu Đài tệ cho nhiều người phạm tội. Hiện đã phát hiện 22 trường hợp sản phẩm thịt heo đem từ cường quốc châu Á nhiễm ASF.
 
Được biết, nếu phát hiện sản phẩm chứa thịt lợn không khai báo sẽ bị phạt 200.000 Đài tệ (hơn 150 triệu đồng) cho lần vi phạm đầu tiên và 1 triệu Đài tệ (hơn 754 triệu đồng) nếu tái phạm.