115 5 26/09/2019, 4:48pm

Vẻ đẹp của dòng sông Mekong trên đất Lào