2/12/2018, 1:44pm

Bị Gody xoá câu hỏi ? ?

Tại sao câu hỏi của mình bị xoá?
Mình hỏi tại sao mình không nhận thông báo về hoạt động travel blog của mình mà cứ nhận thông báo về du lịch Maldives trong khi không theo dõi?

Đang xóa bài viết...