stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 5345
  [created_approved] => 2019-10-10 10:54:46
  [blog_title] => Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
  [albums] => 85443,85444,85445,85446,85447,85448,85449,85450,85451,85452|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fdce34395793829fab6123fe69135198.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/65804719fb90eb45269519264f4d4b4a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b7486cad0a79c991abf5dae0b777a960.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5b56568d4ba7fe1f62ebd76dc9924aae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ac9561162b2379ad73a55ae9cbe4b67.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b2c9f86aa99873696987242b7e6b1b52.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/db21f07bc335a6f74fb9af656df10b3f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/03b1f3510d7736aa4b75bc21c50aa878.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2f615cec9178651174033ce65b5f098.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26596739c95b61f4632ad8f2b4677698.jpg|public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781,public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [list_auto_comment] => 
  [total_auto_comment] => 0
  [tags_destination] => 1780,1470,3270,1650|korea,gyeongju,gyeongju,south-korea|Korea,gyeongju,gyeongju,south korea ( hàn quốc )|0,2,3,4|10986,10987,10988,10989
  [tags] => 1779,1470,1650,1780|han-quoc,gyeongju,south-korea,korea|Hàn Quốc,gyeongju,south korea ( hàn quốc ),Korea
  [blog_updated] => 2019-10-10 15:12:05
  [blog_created] => 2019-10-10 10:54:38
  [categorys] => 
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/7dc263dcc945fa00ed511215a9307f99e484fc53.jpg
  [blog_author] => thamtulungdanh_conan_19861781
  [official_account] => 
  [blog_description] => Chùa Bulguksa hay còn gọi là Phật Quốc Tự, một trong những quốc bảo của Hàn Quốc
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => chua-bulguksa-phat-quoc-tu
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 6
  [days] => 
  [total_cost] => 0
  [total_like] => 0
  [blog_content] => <div class="ce-element--focused" data-paraid="aabf2756-fa5b-e558-40fc-89cbfb99dc59">Chùa Bulguksa hay còn gọi là Phật Quốc Tự được xây dựng từ năm 528, sau nhiều lần cải tạo, tu bổ thì có hình dáng như hiện tại. Chùa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1995 và là một trong nhiều quốc bảo của quốc gia này!!!<br>Chùa được in vào sách giáo khoa của Hàn Quốc và hầu hết ai ở Hàn cũng đã ghé nơi này ít nhất 1 lần! Chùa cũng là một thắng cảnh mà rất nhiều nhiếp ảnh gia ghé thăm vào mùa thu!</div><div class="" data-paraid="e8488bce-4876-8c4a-096d-5f09e49290d0"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="26596739c95b61f4632ad8f2b4677698.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26596739c95b61f4632ad8f2b4677698.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/26596739c95b61f4632ad8f2b4677698.jpg" w="1024" h="1534" data-pagespeed-url-hash="3409757421" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c2f615cec9178651174033ce65b5f098.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2f615cec9178651174033ce65b5f098.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/c2f615cec9178651174033ce65b5f098.jpg" w="1024" h="1534" data-pagespeed-url-hash="1249560023" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="03b1f3510d7736aa4b75bc21c50aa878.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/03b1f3510d7736aa4b75bc21c50aa878.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/03b1f3510d7736aa4b75bc21c50aa878.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="632129078" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="bd6dbce9-94f7-fee8-4c50-5cd3925a51e4"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="db21f07bc335a6f74fb9af656df10b3f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/db21f07bc335a6f74fb9af656df10b3f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/db21f07bc335a6f74fb9af656df10b3f.jpg" w="1024" h="1534" data-pagespeed-url-hash="1907660162" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b2c9f86aa99873696987242b7e6b1b52.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b2c9f86aa99873696987242b7e6b1b52.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b2c9f86aa99873696987242b7e6b1b52.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1156457910" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1ac9561162b2379ad73a55ae9cbe4b67.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ac9561162b2379ad73a55ae9cbe4b67.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/1ac9561162b2379ad73a55ae9cbe4b67.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="629239709" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="91acbb36-0e35-c0dd-5e07-836f1591d827"></div><div class="" data-paraid="4ee74343-0be5-2ec0-eb57-c2cc891930a3"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5b56568d4ba7fe1f62ebd76dc9924aae.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5b56568d4ba7fe1f62ebd76dc9924aae.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/5b56568d4ba7fe1f62ebd76dc9924aae.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="417660102" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="d6f1e454-a5da-6359-7216-92161466a187"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b7486cad0a79c991abf5dae0b777a960.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b7486cad0a79c991abf5dae0b777a960.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/b7486cad0a79c991abf5dae0b777a960.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1266132550" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="65804719fb90eb45269519264f4d4b4a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/65804719fb90eb45269519264f4d4b4a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/65804719fb90eb45269519264f4d4b4a.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1855151381" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fdce34395793829fab6123fe69135198.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fdce34395793829fab6123fe69135198.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/8/16/thamtulungdanh_conan_19861781/fdce34395793829fab6123fe69135198.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1149624091" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div>
  [total_comment] => 1
  [user_name] => Phan Bảo Ngọc
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v3.2/2446314048740853/picture?type=normal
  [follower_n] => 7
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự

Chùa Bulguksa hay còn gọi là Phật Quốc Tự, một trong những quốc bảo của Hàn Quốc

Hàn Quốc gyeongju south korea ( hàn quốc ) Korea
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Chùa Bulguksa hay còn gọi là Phật Quốc Tự được xây dựng từ năm 528, sau nhiều lần cải tạo, tu bổ thì có hình dáng như hiện tại. Chùa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1995 và là một trong nhiều quốc bảo của quốc gia này!!!
Chùa được in vào sách giáo khoa của Hàn Quốc và hầu hết ai ở Hàn cũng đã ghé nơi này ít nhất 1 lần! Chùa cũng là một thắng cảnh mà rất nhiều nhiếp ảnh gia ghé thăm vào mùa thu!