Hình ảnh Sim về tháng 10/2018

Số lượng lớn Sim tiếp tục được chuyển về phục vụ khách hàng