stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1494
  [created_approved] => 2018-10-22 22:46:40
  [blog_title] => Hình ảnh Sim về tháng 10/2018
  [albums] => 23573,23574,23575,23576,23577|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/6a0edcebf1331c079cf4d28ca285376d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/9ddd8bd0fb2fa67e7c67587d9dec42b8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/366b56fadb54d4c3a15b14516a5accfe.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/5999335c5b7781023169d5d6146649f2.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich,public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich,public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich,public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich,public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich|2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2018-10-22 22:46:40
  [blog_created] => 2018-10-22 22:45:45
  [categorys] => 126|thong-tin|THÔNG TIN
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/5cc234f1fc01bdac943bf4295e3e21bf8a2f7bca.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => simcarddulich
  [official_account] => simcarddulich
  [blog_status] => 4
  [blog_description] => Số lượng lớn Sim tiếp tục được chuyển về phục vụ khách hàng
  [blog_slug] => hinh-anh-sim-ve-thang-102018
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => Hình ảnh SIM về phục vụ khách hàng thân yêu tháng 10.<div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5999335c5b7781023169d5d6146649f2.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/5999335c5b7781023169d5d6146649f2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/5999335c5b7781023169d5d6146649f2.jpg" w="1024" h="1024"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="acea7965-db1c-48fc-b2d6-ab4b61b6eb21">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="acea7965-db1c-48fc-b2d6-ab4b61b6eb21" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/366b56fadb54d4c3a15b14516a5accfe.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/366b56fadb54d4c3a15b14516a5accfe.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="366b56fadb54d4c3a15b14516a5accfe.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/366b56fadb54d4c3a15b14516a5accfe.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2448" h="2448" photoid="79551577-cd00-2303-46b9-335f3152220a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="366b56fadb54d4c3a15b14516a5accfe.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="acea7965-db1c-48fc-b2d6-ab4b61b6eb21" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/9ddd8bd0fb2fa67e7c67587d9dec42b8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/9ddd8bd0fb2fa67e7c67587d9dec42b8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9ddd8bd0fb2fa67e7c67587d9dec42b8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/9ddd8bd0fb2fa67e7c67587d9dec42b8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2448" h="2448" photoid="7adaa898-dd4d-341b-3aa8-60f21eaf0906" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9ddd8bd0fb2fa67e7c67587d9dec42b8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem pos-r"><a rel="nofollow" target="_blank" class="view-all" data-fancybox="acea7965-db1c-48fc-b2d6-ab4b61b6eb21" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg"><span>+1</span></a>               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="acea7965-db1c-48fc-b2d6-ab4b61b6eb21" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2448" h="2448" photoid="0fb230e2-f9e9-26b3-96be-ad5fab4708ff" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4c9770c56672b4ce5641a79258a5ef4c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             <div class="LayoutAlbumItemExtra" data-fancybox="acea7965-db1c-48fc-b2d6-ab4b61b6eb21" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/9703ff60e133739ec382a34af63ae981.jpg" data-name="9703ff60e133739ec382a34af63ae981.jpg"></div></div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6a0edcebf1331c079cf4d28ca285376d.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/6a0edcebf1331c079cf4d28ca285376d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/simcarddulich/6a0edcebf1331c079cf4d28ca285376d.jpg" w="1024" h="1024"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => SIM DU LỊCH 3/4G & WIFI
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/simcarddulich/39525642-20181021214225.jpg
  [follower_n] => 4714
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 2
  [blogger_name] => SIM DU LỊCH 3/4G & WIFI
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Hình ảnh Sim về tháng 10/2018

Số lượng lớn Sim tiếp tục được chuyển về phục vụ khách hàng

THÔNG TIN
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Hình ảnh SIM về phục vụ khách hàng thân yêu tháng 10.