stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2003
  [created_approved] => 2018-12-15 17:30:00
  [blog_title] => 10 ĐIỂM DU LỊCH TẠI VIỆT NAM LỌT TOP BẢNG XẾP HẠNG ĐÁNG THAM QUAN NHẤT
  [albums] => 31637,31638,31639,31640,31641,31642,31699,31700,31701,31702,31703,31704,31705,31706,31814,31815,31816,31817,31818,31819,31820,31821,31822,31823,31824,31825,31826,31827,31828,31829,31830,31831,31832,31833,31834,31835,31836,31837,31838,31839,31840,31841,31842,31843,31844,31845,31846,31847,31848,31849,31931,31932,31933,31934,31935,31936,31937,31938,31939,31940,31941,31942|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/96a09a492acfbfc18848da8b944d5ee6.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/770571feec0e7d97aaae3bb3d54adad8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d73644947b702a87293293b688753298.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f53c1294ff7a34ff44e652844237301f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/df055055c5811ceb3ce83ec20737b29c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3712cd2dbe5f06029b2eabf4584117f1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1dbc2a86685bdc2dcbc9967f4d878398.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e02d934a7aec3c48b781670cc56bc14d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ca66802b33d7943bc916d13e1b1a67ec.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e7425dbba8474ddb6df52a34a33949b7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/22d40217f9be5236118a07b64ec26f40.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3e22f3cc4f19c314243d7aabadd5fbb2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0ec7024ee49a55c4511e61eaf7272a01.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5f8977dea0ff41670b44a7318791814e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c2c7d44ce4e1b6618112bebeb3c42da9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/40f53cc6eda57fe9e3d32347dac3fdb2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/919a64a348b6909a5f8cd40fccca3185.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/04cf1fd01f55c78cb251c41b802e435c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/71cc4b7fd2039f13fc9031bd2a0de274.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6bf87f68dc866fb92b337b84b003ab5f.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ba0f7168693d42a617d308d24313e359.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8d42d9339f869335ba05ccba574b2d33.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4ca2ebe5b316b210c89ea8828af0e4e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a0f0b072dcb67900aee90d8559f90d2b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c20020e69780e8b95fae3d55c660a0ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8bab1db83df5c10663b7b7a3283eabb9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a3062c628721fbef8b755dfcca3c8afd.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/41972667490510da608c626fa583db36.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28cbf244e2fd7a081772d7138824c153.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3117a2049e3600a00214554f9d4a4a98.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7b83b2c02032025d88ae025c2ef2f2e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/435cd35438d2db237f1a54b09b25b6ca.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/4ce8c62324b73d9ed04e0b5179762939.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fa1c3f064e696838a890b1c298bd0ad6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c81b8273db52a5593cc41fd421ba5aff.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/39080ffc8fc6b8bf25334e3025de0f8d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/cb45801aac152faf8a0a2e09eb860d76.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bafe144b75190c0ed113c39e2ac0d5d2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/681a75107b3d57ccafbe98785a9b6a3e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c45e1b5aff27e66017a7cd0b0bb0bbe.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/37dbdbd4b2006591ed571f27d5baa489.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/91e08e484267d6d862a9094152c63d39.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6caa7c8691be8564ffe1374b79c2a429.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/59f9b4f953b295bc250ec01fc886ca04.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/7995971a3c2241cb09ffac2fe2424345.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/535ae4b6d46916c148b8c4f21339a676.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/17e2df91ad777f220762a26d717040a9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f6d3f82e306c2cc26ee0860ce0a4fc4d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e510309ed5a3d7cdc327d497d98f563d.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/eebc4833cc4746ce7035eb7b0694f6d1.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d9a7eed3a72c675cfa05aced20e1cd87.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/98094598645b8bda4194de2c597923a6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c9a87ebe303cebf872721ea29b0dda08.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b317e6419a226f57f269add81b8752d8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0bc2af69da74d1cfeafce13593961181.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/9a60b944e1f769cc32a896fcefa7c6b6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0852540b99f17c5d9232fb715417e080.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4cab58ef5e888a65937d43cb16602f0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/2e6271921176c91677123c829789acc4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6c71a535e39c28a95e54654a83e86490.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a16714d570230f82e4aaa3035d993b1e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c370ddf6cf938eaec23593acb3353ddf.png|public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736,public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1,10,17,128,138,145,156,158,436|ha-noi,da-nang,ho-chi-minh,phu-quoc,sapa,con-dao,sai-gon,hoi-an,hue|Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Phú Quốc,Sapa,Côn Đảo,Sài Gòn,Hội An,Huế
  [blog_updated] => 2018-12-07 10:05:01
  [blog_created] => 2018-12-06 11:12:20
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6fb8cb6e9cf88b2c9bcd346ad02822f209b47c75.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => baotranvu9736
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Muốn đi du lịch đến những danh thắng đẹp bạn chẳng cần phải đi Tây đi Hàn xa xôi. Ngay tại đất nước hình chữ S uốn lượn này rất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh sắc đẹp và cổ kính đến ngỡ ngàng. Sau đây là Top 10 điểm du lịch đáng tham quan nhất khi bạn đến Việt Nam.
  [blog_slug] => 10-diem-du-lich-tai-viet-nam-lot-top-bang-xep-hang-dang-tham-quan-nhat
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Bạn chẳng cần phải đi đâu xa xôi để thưởng ngoạn những cảnh đẹp của Thế giới vì ngay tại Việt nam có hàng nghìn điểm đến sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Có những thắng cảnh còn lọt top bảng xếp hạng danh giá trên Thế giới. Sau đây là 10 điểm du lịch tại Việt Nam đáng tham quan nhất khi du lịch.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="96a09a492acfbfc18848da8b944d5ee6.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/96a09a492acfbfc18848da8b944d5ee6.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/96a09a492acfbfc18848da8b944d5ee6.png" w="900" h="194" data-pagespeed-url-hash="3272978681" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="2376661a-2c96-8925-5e6b-16eb014d47ea-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="2376661a-2c96-8925-5e6b-16eb014d47ea" name="2376661a-2c96-8925-5e6b-16eb014d47ea-c">1. Sapa - Những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín.</h2></div></div><div class=""></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="770571feec0e7d97aaae3bb3d54adad8.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/770571feec0e7d97aaae3bb3d54adad8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/770571feec0e7d97aaae3bb3d54adad8.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1392928564" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Sapa - Lào Cai, Việt Nam</figcaption></figure></div></div><div class="">Sapa là huyện vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai, phía Tây Bắc, Việt Nam. Ẩn hiện sau làn mây bồng bềnh, Sapa trở nên thật huyền diệu cả về cảnh đẹp cũng như về con người tại đây. Sapa cũng là điểm check-in nhiều nhất khi bạn có ý định làm một tour Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Việt Nam.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="eb2c6e5e-491d-24f1-38bd-96c33c07efef">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="eb2c6e5e-491d-24f1-38bd-96c33c07efef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d73644947b702a87293293b688753298.png" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d73644947b702a87293293b688753298.png" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d73644947b702a87293293b688753298.png">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d73644947b702a87293293b688753298.png" class="lazyload cursor-pointer" w="1445" h="921" photoid="0e187313-15c7-5f7d-6fb2-6801d99f1737" data-pagespeed-url-hash="4043524764" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d73644947b702a87293293b688753298.png"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="eb2c6e5e-491d-24f1-38bd-96c33c07efef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f53c1294ff7a34ff44e652844237301f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f53c1294ff7a34ff44e652844237301f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f53c1294ff7a34ff44e652844237301f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f53c1294ff7a34ff44e652844237301f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="800" photoid="c978f8c7-ba98-e3b8-871c-1801894e30be" data-pagespeed-url-hash="3914217305" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f53c1294ff7a34ff44e652844237301f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="eb2c6e5e-491d-24f1-38bd-96c33c07efef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/df055055c5811ceb3ce83ec20737b29c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/df055055c5811ceb3ce83ec20737b29c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="df055055c5811ceb3ce83ec20737b29c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/df055055c5811ceb3ce83ec20737b29c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1820" h="1138" photoid="24f4df05-adc5-ee08-1093-2341990ab7ab" data-pagespeed-url-hash="1794901014" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="df055055c5811ceb3ce83ec20737b29c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="eb2c6e5e-491d-24f1-38bd-96c33c07efef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3712cd2dbe5f06029b2eabf4584117f1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3712cd2dbe5f06029b2eabf4584117f1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3712cd2dbe5f06029b2eabf4584117f1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3712cd2dbe5f06029b2eabf4584117f1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1600" h="900" photoid="0677a8e6-af69-ef49-4bc9-bdab8a4b1049" data-pagespeed-url-hash="2977986005" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3712cd2dbe5f06029b2eabf4584117f1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Sapa - Lào Cai, Việt Nam</div>           </div></div><div class="">Sapa đẹp nhất độ tháng 9 đến tháng 10, những thửa ruộng ở Sapa khoát lên mình màu vàng đẹp rực rỡ nhất. Thời tiết sang thu, trời mát mẻ, gió nhẹ, nắng dịu rất thuận lợi cho hoạt động ngắm ruộng bậc thang.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1dbc2a86685bdc2dcbc9967f4d878398.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1dbc2a86685bdc2dcbc9967f4d878398.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1dbc2a86685bdc2dcbc9967f4d878398.png" w="900" h="245" data-pagespeed-url-hash="4218500692" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/thienthunguyen/post/kinh-nghiem-du-lich-sapa-di-sapa-mua-nao-dep-nhat-685" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Đến Sapa mùa nào đẹp nhất.</a></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6ef9d7fe-5728-39a0-b3c8-42b0906fdd4c-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6ef9d7fe-5728-39a0-b3c8-42b0906fdd4c" name="6ef9d7fe-5728-39a0-b3c8-42b0906fdd4c-c">2. Vịnh Hạ Long - Nơi cổ tích Thần thoại.</h2></div></div><div class="">Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần đầu tiên vào năm 1994 nhờ những giá trị cảnh quan tự nhiên độc đáo và quan trọng về mặt thẩm mỹ. Năm 2000, Vịnh Hạ Long vinh dự lần thứ hai được công nhận bởi những giá trị địa chất địa mạo đặc trưng, qua quá trình Trái đất kiến tạo trong hàng tỉ năm.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e02d934a7aec3c48b781670cc56bc14d.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e02d934a7aec3c48b781670cc56bc14d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e02d934a7aec3c48b781670cc56bc14d.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1715810583" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Vịnh Hạ Long</figcaption></figure></div></div><div class="">Cảnh quang được cấu tạo bởi 3600 hòn đảo xanh mướt lớn nhỏ khác nhay trên nền nước xanh ngọc tao nên một bức tranh sơn thủy tựa như bước ra từ cổ tích.&nbsp;</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="390e40e7-6e8e-037c-b42d-3a284080a654">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="390e40e7-6e8e-037c-b42d-3a284080a654" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ca66802b33d7943bc916d13e1b1a67ec.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ca66802b33d7943bc916d13e1b1a67ec.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ca66802b33d7943bc916d13e1b1a67ec.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ca66802b33d7943bc916d13e1b1a67ec.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1080" photoid="4ee0e407-1201-9870-e813-9bdedd2be737" data-pagespeed-url-hash="4118345450" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ca66802b33d7943bc916d13e1b1a67ec.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="390e40e7-6e8e-037c-b42d-3a284080a654" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e7425dbba8474ddb6df52a34a33949b7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e7425dbba8474ddb6df52a34a33949b7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e7425dbba8474ddb6df52a34a33949b7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e7425dbba8474ddb6df52a34a33949b7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1011" h="669" photoid="817940f9-20e0-48e6-8713-49b5226d1aa5" data-pagespeed-url-hash="2049203547" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e7425dbba8474ddb6df52a34a33949b7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="390e40e7-6e8e-037c-b42d-3a284080a654" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/22d40217f9be5236118a07b64ec26f40.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/22d40217f9be5236118a07b64ec26f40.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="22d40217f9be5236118a07b64ec26f40.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/22d40217f9be5236118a07b64ec26f40.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="660" h="439" photoid="7c9c58b6-719c-7b63-69de-6fc227bf60bd" data-pagespeed-url-hash="3790029231" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="22d40217f9be5236118a07b64ec26f40.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="390e40e7-6e8e-037c-b42d-3a284080a654" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3e22f3cc4f19c314243d7aabadd5fbb2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3e22f3cc4f19c314243d7aabadd5fbb2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3e22f3cc4f19c314243d7aabadd5fbb2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3e22f3cc4f19c314243d7aabadd5fbb2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1984" h="1134" photoid="956ee109-f007-35a4-67ae-ec9832154697" data-pagespeed-url-hash="2373343427" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3e22f3cc4f19c314243d7aabadd5fbb2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Vịnh Hạ Long</div>           </div></div><div class="">Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía đông bắc Việt Nam, chỉ cách Hà Nội 180 km về phía đông; xung quanh là Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Lan Hạ, Đảo Cát Bà, Đảo Tuần Châu và Thành phố Hạ Long.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0ec7024ee49a55c4511e61eaf7272a01.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0ec7024ee49a55c4511e61eaf7272a01.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0ec7024ee49a55c4511e61eaf7272a01.png" w="900" h="203" data-pagespeed-url-hash="976815102" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan/post/check-in-vinh-ha-long-sieu-chi-tiet-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Checkin Vịnh Hạ Long siêu chi tiết.</a></div><div class=""><div contenteditable="false" name="b226f0aa-657f-e444-1c33-d9ed409a2ec5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b226f0aa-657f-e444-1c33-d9ed409a2ec5" name="b226f0aa-657f-e444-1c33-d9ed409a2ec5-c">3. Hà Nội - Thủ Đô Việt Nam.</h2></div></div><div class="">Gắn liền với nghìn năm lịch sử văn hiến, Hà Nội luôn ẩn chứa những giá trị văn hóa độc đáo. Đồng thời lưu trữ những công trình cổ xưa theo thời gian.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5f8977dea0ff41670b44a7318791814e.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5f8977dea0ff41670b44a7318791814e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/5f8977dea0ff41670b44a7318791814e.jpg" w="1024" h="880" data-pagespeed-url-hash="2436087260" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Tháp Rùa - Hà Nội</figcaption></figure></div></div><div class="">Đến hà Nội bạn không cần lo sợ không có gì để đi. Với thành phố mang nét cổ kính này, Hà Nội là một điểm du lịch rất lý tưởng khi đến Việt Nam. Bạn có thể tham quan các địa danh lịch sử như Văn Miếu-Quốc Tử Giam, Chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc, Nhà thờ lớn Hà Nội hay Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...Ngoài ra, nền Ẩm thực của Hà Nội cũng rất thú vị, cũng là một phần níu chân du khách.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="0b6cb8b4-8685-5246-f2e1-a7596a8e69ea">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0b6cb8b4-8685-5246-f2e1-a7596a8e69ea" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c2c7d44ce4e1b6618112bebeb3c42da9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c2c7d44ce4e1b6618112bebeb3c42da9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c2c7d44ce4e1b6618112bebeb3c42da9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c2c7d44ce4e1b6618112bebeb3c42da9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="d2923332-5fe3-17c5-20fd-2d7a18fbfce1" data-pagespeed-url-hash="3423456025" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c2c7d44ce4e1b6618112bebeb3c42da9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0b6cb8b4-8685-5246-f2e1-a7596a8e69ea" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/40f53cc6eda57fe9e3d32347dac3fdb2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/40f53cc6eda57fe9e3d32347dac3fdb2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="40f53cc6eda57fe9e3d32347dac3fdb2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/40f53cc6eda57fe9e3d32347dac3fdb2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1500" photoid="e1f052fb-319e-561e-1d7b-1cf3a3a723c1" data-pagespeed-url-hash="2333200581" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="40f53cc6eda57fe9e3d32347dac3fdb2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0b6cb8b4-8685-5246-f2e1-a7596a8e69ea" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/919a64a348b6909a5f8cd40fccca3185.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/919a64a348b6909a5f8cd40fccca3185.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="919a64a348b6909a5f8cd40fccca3185.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/919a64a348b6909a5f8cd40fccca3185.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="bfeb72d4-43e3-4044-6538-73f1ef8a1a57" data-pagespeed-url-hash="3667225747" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="919a64a348b6909a5f8cd40fccca3185.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0b6cb8b4-8685-5246-f2e1-a7596a8e69ea" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/04cf1fd01f55c78cb251c41b802e435c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/04cf1fd01f55c78cb251c41b802e435c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="04cf1fd01f55c78cb251c41b802e435c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/04cf1fd01f55c78cb251c41b802e435c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1365" photoid="aabb9092-bcdf-678b-932b-9883656a7a6a" data-pagespeed-url-hash="963329859" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="04cf1fd01f55c78cb251c41b802e435c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0b6cb8b4-8685-5246-f2e1-a7596a8e69ea" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/71cc4b7fd2039f13fc9031bd2a0de274.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/71cc4b7fd2039f13fc9031bd2a0de274.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="71cc4b7fd2039f13fc9031bd2a0de274.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/71cc4b7fd2039f13fc9031bd2a0de274.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="660" h="442" photoid="39b82371-cf6f-7868-2912-ffee60be7a3c" data-pagespeed-url-hash="24093313" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="71cc4b7fd2039f13fc9031bd2a0de274.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hà Nội</div>           </div></div><div class="">Thời điểm du lịch đẹp nhất tại Hà Nội là độ T8-T10, mùa này trời Hà Nội vào thu, không khí mát mẻ, không quá hanh nóng như mùa hè và cũng không rét như độ Đông, rất thuận lợi để tham gia du lịch.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6bf87f68dc866fb92b337b84b003ab5f.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6bf87f68dc866fb92b337b84b003ab5f.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6bf87f68dc866fb92b337b84b003ab5f.png" w="900" h="245" data-pagespeed-url-hash="3255249686" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/mot-ngay-lac-loi-o-chon-pho-co-ha-noi-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Một ngày lạc trôi ở Phố Cổ Hà Nội.</a></div><div class=""><div contenteditable="false" name="85f95d3e-a715-119d-6968-5c0da2d8b305-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="85f95d3e-a715-119d-6968-5c0da2d8b305" name="85f95d3e-a715-119d-6968-5c0da2d8b305-c">4. Sơn Đoòng - Kỳ quan còn sót lại của nhân loại</h2></div></div><div class="">Hang Sơn Đoòng thuộc quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, tọa lạc tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nước ta. Cho tới nay, đây luôn được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từng được phát hiện.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ba0f7168693d42a617d308d24313e359.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ba0f7168693d42a617d308d24313e359.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/ba0f7168693d42a617d308d24313e359.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1070097223" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hang Sơn Đoòng</figcaption></figure></div></div><div class="">Để khám phá Sơn Đoòng, bạn buộc phải đăng kí tour không được đi tự túc riêng lẻ. Một tour tham quan thường kéo dài 7 ngày 6 đêm, trong suốt chuyến hành trình, bạn sẽ phải đi bộ hơn 50km qua rừng rậm, với những con đường khó, leo trèo qua những tảng đá lớn nhỏ đầy rẫy trong hang, hay thậm chí là cả địa hình đồi núi.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="0f6b7db3-6bd5-bf07-32cb-754a85bd4ba7">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f6b7db3-6bd5-bf07-32cb-754a85bd4ba7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8d42d9339f869335ba05ccba574b2d33.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8d42d9339f869335ba05ccba574b2d33.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8d42d9339f869335ba05ccba574b2d33.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8d42d9339f869335ba05ccba574b2d33.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1080" photoid="8ad31753-dc62-76df-8c6f-d24f24d24233" data-pagespeed-url-hash="2728562076" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8d42d9339f869335ba05ccba574b2d33.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f6b7db3-6bd5-bf07-32cb-754a85bd4ba7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4ca2ebe5b316b210c89ea8828af0e4e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4ca2ebe5b316b210c89ea8828af0e4e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a4ca2ebe5b316b210c89ea8828af0e4e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4ca2ebe5b316b210c89ea8828af0e4e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="665" photoid="562e79b9-6783-a8ba-7b1b-b33964a8afad" data-pagespeed-url-hash="1305625035" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a4ca2ebe5b316b210c89ea8828af0e4e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f6b7db3-6bd5-bf07-32cb-754a85bd4ba7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a0f0b072dcb67900aee90d8559f90d2b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a0f0b072dcb67900aee90d8559f90d2b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a0f0b072dcb67900aee90d8559f90d2b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a0f0b072dcb67900aee90d8559f90d2b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="989" h="742" photoid="2262ead4-4c51-21c7-3f6c-d0f8be40be18" data-pagespeed-url-hash="72581616" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a0f0b072dcb67900aee90d8559f90d2b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f6b7db3-6bd5-bf07-32cb-754a85bd4ba7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c20020e69780e8b95fae3d55c660a0ce.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c20020e69780e8b95fae3d55c660a0ce.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c20020e69780e8b95fae3d55c660a0ce.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c20020e69780e8b95fae3d55c660a0ce.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="533" photoid="1ed9fa30-4bca-55c4-837b-bd1695ff479d" data-pagespeed-url-hash="1077120411" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c20020e69780e8b95fae3d55c660a0ce.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0f6b7db3-6bd5-bf07-32cb-754a85bd4ba7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8bab1db83df5c10663b7b7a3283eabb9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8bab1db83df5c10663b7b7a3283eabb9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8bab1db83df5c10663b7b7a3283eabb9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/8bab1db83df5c10663b7b7a3283eabb9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="667" photoid="5a2f5cfe-01de-80f0-bd21-19760dc77c37" data-pagespeed-url-hash="1960076938" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8bab1db83df5c10663b7b7a3283eabb9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Sơn Đoòng</div>           </div></div><div class="">Thời điểm đẹp nhất để đi Sơn Đoòng là từ tháng 2 đến tháng 8. Từ tháng 2 đến tháng 4, thời tiết trong Sơn Đoòng sẽ rất mát, hoàn hảo để bạn khám phá hang nhưng sẽ hơi lạnh về đêm. Từ tháng 5 đến tháng 8 lại là những tháng nóng ẩm, vậy nên bạn càng phải chuẩn bị một sức khoẻ thật tốt để tránh trường hợp mất sức, ốm sốt vì thời tiết ẩm ướt trong hang.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a3062c628721fbef8b755dfcca3c8afd.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a3062c628721fbef8b755dfcca3c8afd.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a3062c628721fbef8b755dfcca3c8afd.png" w="900" h="227" data-pagespeed-url-hash="2301378926" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/chuong-trinh-kham-pha-chuoi-hang-dong-tu-lan-son-doong-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ CHUỖI HANG ĐỘNG TÚ LÀN - SƠN ĐOÒNG</a></div><div class=""><div contenteditable="false" name="0fc47c38-d21f-9b3c-2275-fd1ffcced15b-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="0fc47c38-d21f-9b3c-2275-fd1ffcced15b" name="0fc47c38-d21f-9b3c-2275-fd1ffcced15b-c">5. Đà Nẵng - Thành phố đáng sống nhất.</h2></div></div><div class="">Được biết đến là một Thành phố Văn minh, hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Đà Nẵng cũng được vinh danh trong top 20 Thành phố sạch trên thế giới với những công trình hiện đại.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="41972667490510da608c626fa583db36.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/41972667490510da608c626fa583db36.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/41972667490510da608c626fa583db36.jpg" w="1024" h="681" data-pagespeed-url-hash="4161009460" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đà Nẵng - Thành phố đáng sống</figcaption></figure></div></div><div class="">Đến Đà Nẵng, bạn có thể tham quan Sông Hàn, cầu Rồng hay bãi biển xinh đẹp Mỹ Khê hay đến thăm Làng Pháp trên Bà Nà Hills tựa Châu Âu.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="36b67c3e-79d0-5156-2baa-9eabdda53797">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="36b67c3e-79d0-5156-2baa-9eabdda53797" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28cbf244e2fd7a081772d7138824c153.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28cbf244e2fd7a081772d7138824c153.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="28cbf244e2fd7a081772d7138824c153.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/28cbf244e2fd7a081772d7138824c153.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1080" photoid="ef1c103c-4349-2184-4b97-e8daed50c194" data-pagespeed-url-hash="3821591303" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="28cbf244e2fd7a081772d7138824c153.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="36b67c3e-79d0-5156-2baa-9eabdda53797" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3117a2049e3600a00214554f9d4a4a98.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3117a2049e3600a00214554f9d4a4a98.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3117a2049e3600a00214554f9d4a4a98.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/3117a2049e3600a00214554f9d4a4a98.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="600" photoid="24124692-ca7c-7a43-b418-c72445b3ee84" data-pagespeed-url-hash="906820599" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3117a2049e3600a00214554f9d4a4a98.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="36b67c3e-79d0-5156-2baa-9eabdda53797" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7b83b2c02032025d88ae025c2ef2f2e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7b83b2c02032025d88ae025c2ef2f2e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b7b83b2c02032025d88ae025c2ef2f2e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b7b83b2c02032025d88ae025c2ef2f2e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1980" h="1357" photoid="4f37cf21-dfd0-d2ef-754b-cbff8afb2a57" data-pagespeed-url-hash="3577714872" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b7b83b2c02032025d88ae025c2ef2f2e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="36b67c3e-79d0-5156-2baa-9eabdda53797" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/435cd35438d2db237f1a54b09b25b6ca.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/435cd35438d2db237f1a54b09b25b6ca.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="435cd35438d2db237f1a54b09b25b6ca.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/435cd35438d2db237f1a54b09b25b6ca.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="542" photoid="450d16a2-6d14-5ea5-c1d5-2c1c4de24ec1" data-pagespeed-url-hash="2250070196" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="435cd35438d2db237f1a54b09b25b6ca.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đà Nẵng</div>           </div></div><div class="">Thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ cao nhất trong năm khoảng từ 28 – 30 độ C, rơi vào các tháng 6, 7 và 8. Và, nhiệt độ thấp nhất rơi vào các tháng 12, 1 và 2, trung bình từ 18 – 23 độ C. Khí hậu Đà Nẵng có sự chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4ce8c62324b73d9ed04e0b5179762939.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/4ce8c62324b73d9ed04e0b5179762939.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/4ce8c62324b73d9ed04e0b5179762939.png" w="900" h="245" data-pagespeed-url-hash="3974007440" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan03/post/cam-nang-du-lich-da-nang-doc-hanh-tu-a-z-831" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Cẩm nang du lịch Đà Nẵng độc hành từ A-Z.</a></div><div class=""><div contenteditable="false" name="9bde0c5d-55c4-e83a-6dd2-a9abc3e79730-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9bde0c5d-55c4-e83a-6dd2-a9abc3e79730" name="9bde0c5d-55c4-e83a-6dd2-a9abc3e79730-c">6. Phố cổ Hội An</h2></div></div><div class="">Hội An, nơi mà vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Một chút cổ kính, mộc mạc những không kém phần lung linh, nhộn nhịp khi đêm xuống. Hội An hứa hẹn là nơi đốn tim biết bao du khách khi đặt chân đến đây, đặc biệt là du khách nữ.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fa1c3f064e696838a890b1c298bd0ad6.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fa1c3f064e696838a890b1c298bd0ad6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/fa1c3f064e696838a890b1c298bd0ad6.jpg" w="1024" h="591" data-pagespeed-url-hash="1862253386" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Phố cổ Hội An</figcaption></figure></div></div><div class="">Theo thống kê Hội An có 1360 di tích bao gồm 1068 nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 đình, 44 mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu. Mặc cho không gian và thời gian cứ chuyển dời, đô thị cổ Hội An vẫn giữ nguyên được những nét đẹp cổ xưa nhất. Đó như một nơi chốn mà người ta có thể tìm thấy một quần thể di tích được gìn giữ hầu như nguyên vẹn khiến Hội An trở thành một địa danh độc nhất vô nhị trong biên niên sử thời hiện đại.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="17f41724-e6ef-5657-f566-edc688752d54">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="17f41724-e6ef-5657-f566-edc688752d54" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c81b8273db52a5593cc41fd421ba5aff.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c81b8273db52a5593cc41fd421ba5aff.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c81b8273db52a5593cc41fd421ba5aff.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c81b8273db52a5593cc41fd421ba5aff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1838" photoid="b06c2c7b-3f82-255b-8bea-0c8b5e0d3987" data-pagespeed-url-hash="2396302764" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c81b8273db52a5593cc41fd421ba5aff.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="17f41724-e6ef-5657-f566-edc688752d54" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/39080ffc8fc6b8bf25334e3025de0f8d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/39080ffc8fc6b8bf25334e3025de0f8d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="39080ffc8fc6b8bf25334e3025de0f8d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/39080ffc8fc6b8bf25334e3025de0f8d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="ae65941a-5dc8-d6e6-e58e-d711e9f8a5ad" data-pagespeed-url-hash="1135298488" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="39080ffc8fc6b8bf25334e3025de0f8d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="17f41724-e6ef-5657-f566-edc688752d54" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/cb45801aac152faf8a0a2e09eb860d76.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/cb45801aac152faf8a0a2e09eb860d76.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="cb45801aac152faf8a0a2e09eb860d76.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/cb45801aac152faf8a0a2e09eb860d76.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1536" h="2048" photoid="26436db5-3b7e-18c4-6e72-56cfe80b69bd" data-pagespeed-url-hash="881756844" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="cb45801aac152faf8a0a2e09eb860d76.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="17f41724-e6ef-5657-f566-edc688752d54" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bafe144b75190c0ed113c39e2ac0d5d2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bafe144b75190c0ed113c39e2ac0d5d2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bafe144b75190c0ed113c39e2ac0d5d2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/bafe144b75190c0ed113c39e2ac0d5d2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1319" photoid="74108711-0d02-3fa1-a228-c370350bf146" data-pagespeed-url-hash="2686608244" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bafe144b75190c0ed113c39e2ac0d5d2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phố cổ Hội An</div>           </div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c370ddf6cf938eaec23593acb3353ddf.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c370ddf6cf938eaec23593acb3353ddf.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c370ddf6cf938eaec23593acb3353ddf.png" w="900" h="245"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/khanh2203/post/cam-nang-di-dau-an-gi-choi-gi-o-pho-co-hoi-an-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Tất tần tật Cẩm nang du lịch Hội An.</a></div><div class=""><div contenteditable="false" name="bd76381e-9fd4-fec8-4ab1-6abdabeec623-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="bd76381e-9fd4-fec8-4ab1-6abdabeec623" name="bd76381e-9fd4-fec8-4ab1-6abdabeec623-c">7. Đại Nội Huế</h2></div></div><div class="">Đây là trung tâm hành chính, chính trị của triều đình nhà Nguyễn và là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia. Ðại Nội Huế với kiến trúc nghệ thuật cung đình và vườn hào độc đáo.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="681a75107b3d57ccafbe98785a9b6a3e.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/681a75107b3d57ccafbe98785a9b6a3e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/681a75107b3d57ccafbe98785a9b6a3e.jpg" w="1024" h="557" data-pagespeed-url-hash="4219716440" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đại Nội Huế</figcaption></figure></div></div><div class="">Hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ nhà Nguyễn là ba tòa thành: Kinh thành Huế, Hoàng thành Huế, Tử cấm thành Huế.</div><div class="">Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1993.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="78ef332a-a0db-975b-63a2-ada12653f060">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="78ef332a-a0db-975b-63a2-ada12653f060" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c45e1b5aff27e66017a7cd0b0bb0bbe.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c45e1b5aff27e66017a7cd0b0bb0bbe.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1c45e1b5aff27e66017a7cd0b0bb0bbe.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/1c45e1b5aff27e66017a7cd0b0bb0bbe.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1280" h="720" photoid="fe1583ce-ad4a-d386-61bb-0c4c6132dd6d" data-pagespeed-url-hash="2964712364" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1c45e1b5aff27e66017a7cd0b0bb0bbe.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="78ef332a-a0db-975b-63a2-ada12653f060" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/37dbdbd4b2006591ed571f27d5baa489.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/37dbdbd4b2006591ed571f27d5baa489.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="37dbdbd4b2006591ed571f27d5baa489.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/37dbdbd4b2006591ed571f27d5baa489.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1800" h="1200" photoid="1e2bb3c4-dcc2-2640-2756-9eeecf8bb2ae" data-pagespeed-url-hash="1774690243" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="37dbdbd4b2006591ed571f27d5baa489.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="78ef332a-a0db-975b-63a2-ada12653f060" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/91e08e484267d6d862a9094152c63d39.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/91e08e484267d6d862a9094152c63d39.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="91e08e484267d6d862a9094152c63d39.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/91e08e484267d6d862a9094152c63d39.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1838" photoid="525d0498-5f0d-c1e2-551b-db5fb9779334" data-pagespeed-url-hash="3308955539" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="91e08e484267d6d862a9094152c63d39.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="78ef332a-a0db-975b-63a2-ada12653f060" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6caa7c8691be8564ffe1374b79c2a429.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6caa7c8691be8564ffe1374b79c2a429.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6caa7c8691be8564ffe1374b79c2a429.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6caa7c8691be8564ffe1374b79c2a429.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1400" h="935" photoid="797f8515-cac5-f452-b2a9-f610e65a6d21" data-pagespeed-url-hash="236347771" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6caa7c8691be8564ffe1374b79c2a429.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đại Nội Huế</div>           </div></div><div class="">Giờ mở cửa: T2-CN ( 8:00~17:00 )</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="59f9b4f953b295bc250ec01fc886ca04.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/59f9b4f953b295bc250ec01fc886ca04.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/59f9b4f953b295bc250ec01fc886ca04.png" w="900" h="227" data-pagespeed-url-hash="2761964679" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6d678bc2-77a9-dc26-3db9-9771718bbbfa-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6d678bc2-77a9-dc26-3db9-9771718bbbfa" name="6d678bc2-77a9-dc26-3db9-9771718bbbfa-c">8. Côn Đảo - Thiên đường Biển đảo</h2></div></div><div class=""></div><div class="">Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn làm say lòng bao du khách.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7995971a3c2241cb09ffac2fe2424345.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/7995971a3c2241cb09ffac2fe2424345.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/7995971a3c2241cb09ffac2fe2424345.jpg" w="1024" h="551" data-pagespeed-url-hash="1976538855" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Côn Đảo bao gồm các tiểu đảo khác nhau như hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Tre, hòn Trứng, hòn Trác hay hòn Cau… là nơi hội tụ các dải san hô với mật độ cao bậc nhất Việt Nam, nơi lý tưởng để khám phá thế giới đại dương kỳ thú.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="402cc2ec-03a8-da58-b9e7-dd8586891bbe">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="402cc2ec-03a8-da58-b9e7-dd8586891bbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/535ae4b6d46916c148b8c4f21339a676.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/535ae4b6d46916c148b8c4f21339a676.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="535ae4b6d46916c148b8c4f21339a676.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/535ae4b6d46916c148b8c4f21339a676.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1363" photoid="755b5fd5-5f7f-c192-1ea4-c1b3893fd9e2" data-pagespeed-url-hash="345251475" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="535ae4b6d46916c148b8c4f21339a676.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="402cc2ec-03a8-da58-b9e7-dd8586891bbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/17e2df91ad777f220762a26d717040a9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/17e2df91ad777f220762a26d717040a9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="17e2df91ad777f220762a26d717040a9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/17e2df91ad777f220762a26d717040a9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1354" photoid="5fe7b4ab-45bc-76e4-342d-22ad6887422d" data-pagespeed-url-hash="2607033725" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="17e2df91ad777f220762a26d717040a9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="402cc2ec-03a8-da58-b9e7-dd8586891bbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f6d3f82e306c2cc26ee0860ce0a4fc4d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f6d3f82e306c2cc26ee0860ce0a4fc4d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f6d3f82e306c2cc26ee0860ce0a4fc4d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/f6d3f82e306c2cc26ee0860ce0a4fc4d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1365" photoid="91934727-f873-f7fe-04e2-93cb915158c2" data-pagespeed-url-hash="3335230733" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f6d3f82e306c2cc26ee0860ce0a4fc4d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="402cc2ec-03a8-da58-b9e7-dd8586891bbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e510309ed5a3d7cdc327d497d98f563d.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e510309ed5a3d7cdc327d497d98f563d.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e510309ed5a3d7cdc327d497d98f563d.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/e510309ed5a3d7cdc327d497d98f563d.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="1900" h="1136" photoid="afdf3a41-f141-5656-a2c4-5822fa60372f" data-pagespeed-url-hash="30896644" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e510309ed5a3d7cdc327d497d98f563d.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Côn Đảo</div>           </div></div><div class="">Từ T3-T9 là thời điểm tốt nhất để du lịch Côn Đảo. Còn từ T10-T2 năm sau, Côn Đảo thường có sóng lớn tuy nhiên nắng đẹp cũng là thòi điểm đáng để tham quan Côn Đảo.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eebc4833cc4746ce7035eb7b0694f6d1.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/eebc4833cc4746ce7035eb7b0694f6d1.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/eebc4833cc4746ce7035eb7b0694f6d1.png" w="900" h="132" data-pagespeed-url-hash="2972727382" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="4826bbbc-93cf-3fa6-a42e-56824a2f9319-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4826bbbc-93cf-3fa6-a42e-56824a2f9319" name="4826bbbc-93cf-3fa6-a42e-56824a2f9319-c">9. Phú Quốc - Hòn Ngọc Biển Đông</h2></div></div><div class="">Nhiều người nhận xét Phú Quốc là một hòn đảo nguyên sơ với khí hậu hiền hòa và người dân dễ mến. Đây là hòn đảo lớn nhất Việt Nam nằm ở Vịnh Thái Lan. Phú Quốc luôn là nơi được du khách nội địa cũng như Quốc tế lựa chọn cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d9a7eed3a72c675cfa05aced20e1cd87.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d9a7eed3a72c675cfa05aced20e1cd87.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/d9a7eed3a72c675cfa05aced20e1cd87.jpg" w="1024" h="584" data-pagespeed-url-hash="1683313176" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Đắm mình trên baaxi cát mịn, trải dài tít tắp cùng làn nước trong lành sẽ làm bạn vô cùng sảng khoái. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn miền biển vô cùng độc đáo những giá lại rất rẻ. Ngoài ra bạn còn có cơ hội thăm làng nghề làm nước mắm truyền thống tồn tại lâu đời.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="4fa0566a-0274-0d38-9459-7298bf6f2df7">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4fa0566a-0274-0d38-9459-7298bf6f2df7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/98094598645b8bda4194de2c597923a6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/98094598645b8bda4194de2c597923a6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="98094598645b8bda4194de2c597923a6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/98094598645b8bda4194de2c597923a6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1200" photoid="c4a9f53f-7699-3f28-a8cb-8933b639c2c7" data-pagespeed-url-hash="995044777" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="98094598645b8bda4194de2c597923a6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4fa0566a-0274-0d38-9459-7298bf6f2df7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c9a87ebe303cebf872721ea29b0dda08.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c9a87ebe303cebf872721ea29b0dda08.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c9a87ebe303cebf872721ea29b0dda08.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/c9a87ebe303cebf872721ea29b0dda08.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1125" photoid="7cc71e2e-de38-7678-9a75-2fb06c15ae49" data-pagespeed-url-hash="3308736224" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c9a87ebe303cebf872721ea29b0dda08.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4fa0566a-0274-0d38-9459-7298bf6f2df7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b317e6419a226f57f269add81b8752d8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b317e6419a226f57f269add81b8752d8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b317e6419a226f57f269add81b8752d8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/b317e6419a226f57f269add81b8752d8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2500" h="1668" photoid="b580939d-2a49-cafa-09f7-9f164b79627b" data-pagespeed-url-hash="968606295" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b317e6419a226f57f269add81b8752d8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4fa0566a-0274-0d38-9459-7298bf6f2df7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0bc2af69da74d1cfeafce13593961181.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0bc2af69da74d1cfeafce13593961181.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0bc2af69da74d1cfeafce13593961181.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0bc2af69da74d1cfeafce13593961181.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1687" photoid="504e0676-42e1-a0aa-c97e-754b9210ecd1" data-pagespeed-url-hash="1939884831" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0bc2af69da74d1cfeafce13593961181.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phú Quốc</div>           </div></div><div class="">Thời điểm đẹp nhất để du lịch Phú Quốc chính là T10-T3 năm sau.</div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/4-cung-duong-dep-o-phu-quoc-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >4 cung đường trai nghiệm độc đáo tại Đảo Phú Quốc.</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a16714d570230f82e4aaa3035d993b1e.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a16714d570230f82e4aaa3035d993b1e.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a16714d570230f82e4aaa3035d993b1e.png" w="900" h="227"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="c455e850-c103-0289-603e-cc51abbdc897-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c455e850-c103-0289-603e-cc51abbdc897" name="c455e850-c103-0289-603e-cc51abbdc897-c">10. Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố du lịch hiện đại</h2></div></div><div class="">Có thể nói TP. Hồ Chí Minh là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Đến TP. Hồ Chí Minh bạ có thể bắt gặp những tòa nhà cao tầng sang trọng san sát nhau, những khu vui chơi hiện đại hay những trung tâm mua sắm cao cấp, những len lỏi đó cũng không thiếu những công trình kiến trúc coorhay những khu chợ truyền thống tồn tại hàng trăm năm.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="458c46b7-6b38-db0e-dc92-98dec9eef07d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="458c46b7-6b38-db0e-dc92-98dec9eef07d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/9a60b944e1f769cc32a896fcefa7c6b6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/9a60b944e1f769cc32a896fcefa7c6b6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9a60b944e1f769cc32a896fcefa7c6b6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/9a60b944e1f769cc32a896fcefa7c6b6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1824" h="1216" photoid="f434d1b0-f8ca-3330-9307-82115ccb47a8" data-pagespeed-url-hash="1893166952" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9a60b944e1f769cc32a896fcefa7c6b6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="458c46b7-6b38-db0e-dc92-98dec9eef07d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0852540b99f17c5d9232fb715417e080.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0852540b99f17c5d9232fb715417e080.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0852540b99f17c5d9232fb715417e080.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/0852540b99f17c5d9232fb715417e080.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2736" h="1824" photoid="43ceb830-af43-8a33-4991-1fc24e390468" data-pagespeed-url-hash="4110549371" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0852540b99f17c5d9232fb715417e080.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="458c46b7-6b38-db0e-dc92-98dec9eef07d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4cab58ef5e888a65937d43cb16602f0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4cab58ef5e888a65937d43cb16602f0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a4cab58ef5e888a65937d43cb16602f0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/a4cab58ef5e888a65937d43cb16602f0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1200" photoid="b14084f4-1a02-3c05-e6f5-63378464bfed" data-pagespeed-url-hash="534076108" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a4cab58ef5e888a65937d43cb16602f0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="458c46b7-6b38-db0e-dc92-98dec9eef07d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/2e6271921176c91677123c829789acc4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/2e6271921176c91677123c829789acc4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2e6271921176c91677123c829789acc4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/2e6271921176c91677123c829789acc4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1811" photoid="1859f8f5-c6f8-4712-8af5-39f53041d82a" data-pagespeed-url-hash="3017861334" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2e6271921176c91677123c829789acc4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">TP. Hồ Chí Minh</div>           </div></div><div class="">TP. Hồ Chí Minh chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ T12-T4, mùa mưa từ T5-T11. Tuy nhiên Sài Gòn được mệnh danh là "một cô gái đẹp" nhưng thất thường, sớm nắng chiều mưa là những gì mà người ta nói về Sài Gòn.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6c71a535e39c28a95e54654a83e86490.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6c71a535e39c28a95e54654a83e86490.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/23/baotranvu9736/6c71a535e39c28a95e54654a83e86490.png" w="900" h="317" data-pagespeed-url-hash="1808068518" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Phí trên đây là Top 10 điểm đến đáng tham quan nhất khi du lịch Việt Nam, từ những cánh đồng bạt ngàn xanh thẳm, những bãi biển trai dài trong mát, những con phố cổ kính trầm mạc cho đến những công trình lộng lãy xa hoa. Tất cả đã tạo nên 1 Việt Nam vô cùng đặc biệt và bí ẩn.</div><div class="">Bạn đã đến được bao nhiêu điểm trên Top 10 điểm đến lý tưởng khi du lịch Việt Nam rồi, hãy cùng&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/ban-do-du-lich/viet-nam" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Check-in Map</a>&nbsp;chia sẻ cho mọi người cùng biết nào.</div><div class=""><i>Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp</i></div><div class=""></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Vũ Bảo
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/baotranvu9736/133367447-20181224104913.jpg
  [follower_n] => 8
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

10 ĐIỂM DU LỊCH TẠI VIỆT NAM LỌT TOP BẢNG XẾP HẠNG ĐÁNG THAM QUAN NHẤT

Muốn đi du lịch đến những danh thắng đẹp bạn chẳng cần phải đi Tây đi Hàn xa xôi. Ngay tại đất nước hình chữ S uốn lượn này rất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh sắc đẹp và cổ kính đến ngỡ ngàng. Sau đây là Top 10 điểm du lịch đáng tham quan nhất khi bạn đến Việt Nam.

Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Phú Quốc Sapa Côn Đảo Sài Gòn Hội An Huế
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Bạn chẳng cần phải đi đâu xa xôi để thưởng ngoạn những cảnh đẹp của Thế giới vì ngay tại Việt nam có hàng nghìn điểm đến sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Có những thắng cảnh còn lọt top bảng xếp hạng danh giá trên Thế giới. Sau đây là 10 điểm du lịch tại Việt Nam đáng tham quan nhất khi du lịch.

1. Sapa - Những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín.

Sapa - Lào Cai, Việt Nam
Sapa là huyện vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai, phía Tây Bắc, Việt Nam. Ẩn hiện sau làn mây bồng bềnh, Sapa trở nên thật huyền diệu cả về cảnh đẹp cũng như về con người tại đây. Sapa cũng là điểm check-in nhiều nhất khi bạn có ý định làm một tour Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Việt Nam.
Sapa - Lào Cai, Việt Nam
Sapa đẹp nhất độ tháng 9 đến tháng 10, những thửa ruộng ở Sapa khoát lên mình màu vàng đẹp rực rỡ nhất. Thời tiết sang thu, trời mát mẻ, gió nhẹ, nắng dịu rất thuận lợi cho hoạt động ngắm ruộng bậc thang.
Xem thêm: Đến Sapa mùa nào đẹp nhất.

2. Vịnh Hạ Long - Nơi cổ tích Thần thoại.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần đầu tiên vào năm 1994 nhờ những giá trị cảnh quan tự nhiên độc đáo và quan trọng về mặt thẩm mỹ. Năm 2000, Vịnh Hạ Long vinh dự lần thứ hai được công nhận bởi những giá trị địa chất địa mạo đặc trưng, qua quá trình Trái đất kiến tạo trong hàng tỉ năm.
Vịnh Hạ Long
Cảnh quang được cấu tạo bởi 3600 hòn đảo xanh mướt lớn nhỏ khác nhay trên nền nước xanh ngọc tao nên một bức tranh sơn thủy tựa như bước ra từ cổ tích. 
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía đông bắc Việt Nam, chỉ cách Hà Nội 180 km về phía đông; xung quanh là Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Lan Hạ, Đảo Cát Bà, Đảo Tuần Châu và Thành phố Hạ Long.
Xem thêm: Checkin Vịnh Hạ Long siêu chi tiết.

3. Hà Nội - Thủ Đô Việt Nam.

Gắn liền với nghìn năm lịch sử văn hiến, Hà Nội luôn ẩn chứa những giá trị văn hóa độc đáo. Đồng thời lưu trữ những công trình cổ xưa theo thời gian.
Tháp Rùa - Hà Nội
Đến hà Nội bạn không cần lo sợ không có gì để đi. Với thành phố mang nét cổ kính này, Hà Nội là một điểm du lịch rất lý tưởng khi đến Việt Nam. Bạn có thể tham quan các địa danh lịch sử như Văn Miếu-Quốc Tử Giam, Chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc, Nhà thờ lớn Hà Nội hay Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...Ngoài ra, nền Ẩm thực của Hà Nội cũng rất thú vị, cũng là một phần níu chân du khách.
Hà Nội
Thời điểm du lịch đẹp nhất tại Hà Nội là độ T8-T10, mùa này trời Hà Nội vào thu, không khí mát mẻ, không quá hanh nóng như mùa hè và cũng không rét như độ Đông, rất thuận lợi để tham gia du lịch.
Xem thêm: Một ngày lạc trôi ở Phố Cổ Hà Nội.

4. Sơn Đoòng - Kỳ quan còn sót lại của nhân loại

Hang Sơn Đoòng thuộc quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, tọa lạc tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nước ta. Cho tới nay, đây luôn được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từng được phát hiện.
Hang Sơn Đoòng
Để khám phá Sơn Đoòng, bạn buộc phải đăng kí tour không được đi tự túc riêng lẻ. Một tour tham quan thường kéo dài 7 ngày 6 đêm, trong suốt chuyến hành trình, bạn sẽ phải đi bộ hơn 50km qua rừng rậm, với những con đường khó, leo trèo qua những tảng đá lớn nhỏ đầy rẫy trong hang, hay thậm chí là cả địa hình đồi núi.
Sơn Đoòng
Thời điểm đẹp nhất để đi Sơn Đoòng là từ tháng 2 đến tháng 8. Từ tháng 2 đến tháng 4, thời tiết trong Sơn Đoòng sẽ rất mát, hoàn hảo để bạn khám phá hang nhưng sẽ hơi lạnh về đêm. Từ tháng 5 đến tháng 8 lại là những tháng nóng ẩm, vậy nên bạn càng phải chuẩn bị một sức khoẻ thật tốt để tránh trường hợp mất sức, ốm sốt vì thời tiết ẩm ướt trong hang.
Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ CHUỖI HANG ĐỘNG TÚ LÀN - SƠN ĐOÒNG

5. Đà Nẵng - Thành phố đáng sống nhất.

Được biết đến là một Thành phố Văn minh, hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Đà Nẵng cũng được vinh danh trong top 20 Thành phố sạch trên thế giới với những công trình hiện đại.
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống
Đến Đà Nẵng, bạn có thể tham quan Sông Hàn, cầu Rồng hay bãi biển xinh đẹp Mỹ Khê hay đến thăm Làng Pháp trên Bà Nà Hills tựa Châu Âu.
Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ cao nhất trong năm khoảng từ 28 – 30 độ C, rơi vào các tháng 6, 7 và 8. Và, nhiệt độ thấp nhất rơi vào các tháng 12, 1 và 2, trung bình từ 18 – 23 độ C. Khí hậu Đà Nẵng có sự chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam.
Xem thêm: Cẩm nang du lịch Đà Nẵng độc hành từ A-Z.

6. Phố cổ Hội An

Hội An, nơi mà vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Một chút cổ kính, mộc mạc những không kém phần lung linh, nhộn nhịp khi đêm xuống. Hội An hứa hẹn là nơi đốn tim biết bao du khách khi đặt chân đến đây, đặc biệt là du khách nữ.
Phố cổ Hội An
Theo thống kê Hội An có 1360 di tích bao gồm 1068 nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 đình, 44 mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu. Mặc cho không gian và thời gian cứ chuyển dời, đô thị cổ Hội An vẫn giữ nguyên được những nét đẹp cổ xưa nhất. Đó như một nơi chốn mà người ta có thể tìm thấy một quần thể di tích được gìn giữ hầu như nguyên vẹn khiến Hội An trở thành một địa danh độc nhất vô nhị trong biên niên sử thời hiện đại.
Phố cổ Hội An
Xem thêm: Tất tần tật Cẩm nang du lịch Hội An.

7. Đại Nội Huế

Đây là trung tâm hành chính, chính trị của triều đình nhà Nguyễn và là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia. Ðại Nội Huế với kiến trúc nghệ thuật cung đình và vườn hào độc đáo.
Đại Nội Huế
Hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ nhà Nguyễn là ba tòa thành: Kinh thành Huế, Hoàng thành Huế, Tử cấm thành Huế.
Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1993.
Đại Nội Huế
Giờ mở cửa: T2-CN ( 8:00~17:00 )

8. Côn Đảo - Thiên đường Biển đảo

Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn làm say lòng bao du khách. 
Côn Đảo bao gồm các tiểu đảo khác nhau như hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Tre, hòn Trứng, hòn Trác hay hòn Cau… là nơi hội tụ các dải san hô với mật độ cao bậc nhất Việt Nam, nơi lý tưởng để khám phá thế giới đại dương kỳ thú.
Côn Đảo
Từ T3-T9 là thời điểm tốt nhất để du lịch Côn Đảo. Còn từ T10-T2 năm sau, Côn Đảo thường có sóng lớn tuy nhiên nắng đẹp cũng là thòi điểm đáng để tham quan Côn Đảo. 

9. Phú Quốc - Hòn Ngọc Biển Đông

Nhiều người nhận xét Phú Quốc là một hòn đảo nguyên sơ với khí hậu hiền hòa và người dân dễ mến. Đây là hòn đảo lớn nhất Việt Nam nằm ở Vịnh Thái Lan. Phú Quốc luôn là nơi được du khách nội địa cũng như Quốc tế lựa chọn cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.
Đắm mình trên baaxi cát mịn, trải dài tít tắp cùng làn nước trong lành sẽ làm bạn vô cùng sảng khoái. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn miền biển vô cùng độc đáo những giá lại rất rẻ. Ngoài ra bạn còn có cơ hội thăm làng nghề làm nước mắm truyền thống tồn tại lâu đời.
Phú Quốc
Thời điểm đẹp nhất để du lịch Phú Quốc chính là T10-T3 năm sau.
Xem thêm: 4 cung đường trai nghiệm độc đáo tại Đảo Phú Quốc.

10. Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố du lịch hiện đại

Có thể nói TP. Hồ Chí Minh là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Đến TP. Hồ Chí Minh bạ có thể bắt gặp những tòa nhà cao tầng sang trọng san sát nhau, những khu vui chơi hiện đại hay những trung tâm mua sắm cao cấp, những len lỏi đó cũng không thiếu những công trình kiến trúc coorhay những khu chợ truyền thống tồn tại hàng trăm năm.
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ T12-T4, mùa mưa từ T5-T11. Tuy nhiên Sài Gòn được mệnh danh là "một cô gái đẹp" nhưng thất thường, sớm nắng chiều mưa là những gì mà người ta nói về Sài Gòn. 
Phí trên đây là Top 10 điểm đến đáng tham quan nhất khi du lịch Việt Nam, từ những cánh đồng bạt ngàn xanh thẳm, những bãi biển trai dài trong mát, những con phố cổ kính trầm mạc cho đến những công trình lộng lãy xa hoa. Tất cả đã tạo nên 1 Việt Nam vô cùng đặc biệt và bí ẩn.
Bạn đã đến được bao nhiêu điểm trên Top 10 điểm đến lý tưởng khi du lịch Việt Nam rồi, hãy cùng Check-in Map chia sẻ cho mọi người cùng biết nào.
Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp