Nếu bạn đã mua Vé Tàu nhưng vì lý do nào đó muốn đổi hoặc trả lại Vé thì hãy biết những điều sau (Vì mình cũng mới đổi vé ngày hôm qua) - Bạn hãy... (Đọc thêm)